prof. dr hab.Zbyszko Górczak

ORCID: 0000-0002-9258-145X

historia Polski w średniowieczu

historia społeczna i gospodarcza późnego średniowiecza

wielka własność ziemska i rody możnowładcze w późnym średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej

miasta i życie miejskie

Kariery majątkowe rodzin aspirujących do kręgu elity możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XV i początkach XVI w., Poznań 2013

Lokacja miejska Żnina oraz dzieje osady do końca średniowiecza [w:] Żnin. 750 lat dziejów miasta, red. T. Janicki, Żnin 2013, s. 49-81

Kariera majątkowa kasztelana rogozińskiego Przecława Potulickiego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, Historia Slavorum Occidentis 10 (2016), s. 64-102

Łowy w średniowiecznej Polsce. Od konieczności życiowej do rozrywki elit, [w:] Łowy i historia, red. J. Gwiazdowicz, Warszawa 2020, s. 201-225

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Okręgowej Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej (województwo wielkopolskie)

historia Polski w średniowieczu, kwestie ogólne, społeczeństwo, gospodarka, rycerstwo i możnowładztwo, regionalistyka, specyfika warsztatu badawczego historyka późnego średniowiecza