prof. UAM dr hab.Edward Skibiński

ORCID: 0000-0002-3763-6817

Źródłoznawstwo historyczne, teoria badań historycznych, dziejopisarstwo średniowieczne, zbrodnie hitlerowskie i komunistyczne w Polsce.

Prace teoretyczne:

 1. Projekt źródłoznawstwa według Brygidy Kürbis, Historia Slavorum Occidentis, nr 1 (2012), s. 11-21.
 2. wspólnie z Pawłem Stróżykiem, Problematyka źródła historycznego w ujęciu Jerzego Topolskiego. Uwagi krytyczne, w Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane Tomaszowi Jasińskiemu w 65. Rocznicę urodzin, red. M. Dorna, M. Matla i inni, Poznań 2016, s. 561 – 578.
 3. Krytyka historyczna dziś. Kilka uwag do dyskusji, Studia Zachodnie 21(2019), s. 225 – 235.
 4. O źródle historycznym. Próba weryfikacji niektórych koncepcji z perspektywy źródłoznawczej, Historia Slavorum Occidentis 2020, nr 4(27), s.: 163-179
 5. Historyka i źródło. Początki metody historycznej w pracach Ch. Wolffa i J.E. Jeremiasa, w: Źródło w humanistyce historycznej, red. E. Skibiński, P. Stróżyk, Poznań 2021, s. 15 – 34.

Kroniki

 1. Średniowieczny kronikarz wobec tradycji oralnej – walka Luczan z Czechami w „Kronice Czechów” Kosmasa, Historia Slavorum Occidentis, nr 1 (2012), s. 85-93.
 2. Udowodnić Czechom, Historia Slavorum Occidentis, nr 2 (2012), s. 155-166.
 3. Antyk w „Kronice polskiej” Anonima tzw. Galla i w translacji Świętego Mikołaja tzw. mnicha z Lido jako problem badawczy, Studia Europaea Gnesnensia, t. 6 (2012), s. 345-359.
 1. Alan z Lille a Kadłubek, w: Florilegium Historicum. Amicorum munera, red. Tomasz Maćkowski, Gdańsk 2016, s. 71  - 80.
 2. Piastowie śląscy w kronikach, Opolskie studia administracyjno- prawne XIV/4(2), 2016, s. 9 – 23.
 3. Kronika Galla w świetle poetyki. Uwagi wstępne, w: Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. wspólnie z A. Dąbrówką, W. Wojtowiczem, Warszawa 2017 s. 223-240
 4. Ekskurs filologiczny, w: Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. wspólnie z A. Dąbrówką, W. Wojtowiczem, Warszawa 2017, s. 449-451
 5. The language of Vincentius’s Chronicle, w: Writing History in Medieval Poland: Bishop Vincentius of Cracow and the 'Chronica Polonorum', 2017, ed. Darius von Gūttner- Sporzyński, Brepols Publishers n.v., Turnhout, Belgium, s. 79 – 98.
 6. The Narrative in Vincentius’s Chronicle, w: Writing History in Medieval Poland: Bishop Vincentius of Cracow and the 'Chronica Polonorum', 2017, Brepols Publishers n.v., ed. Darius von Gūttner- Sporzyński, Turnhout, Belgium, s. 99 – 117

Inne

 1. Epitafium Bolesława. Wydanie i analiza, Studia epigraficzne 5, 2013, s. 43-56.
 2. Tłum. Nikolaj A. Aleksejenko, Sfragistyka bizantyńska. Molibdobule Chersonu,    Poznań 2015, oprac. A.B. Biernacki, E. Skibiński.
 3. Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki polskiej mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem na tle polskiej historiografii średniowiecznej, w: Komentarz Jana z Dąbrowki do Kroniki biskupa Wincentego,red. A. Dąbrówka, M. Olszewski,  Olsztyn 2015, s. 42 – 57.
 1. Modlitewnik Gertrudy jako źródło historyczne, w: Gertruda Mieszkówna i jej rękopis, red. A. Andrzejuk, Warszawa 2013, s. 23-38.

  Mieszko I

 2. Chrzest księcia Mieszka w źródłach historycznych, Museion Poloniae Maioris, t. II (2015), s. 10-24.
 3. Postać księżniczki Dobrawy w świetle źródeł historycznych pisanych, Przegląd wielkopolski, 2016, 3, s. 10 – 15.
 4. Mieszko I. Przyczynki do biografii, Historia Slavorum Occidentis 2016, nr 1(10), s.15  - 39.

XX wiek

 1. Krzysztof Stryjkowski, Poznań’45. Ostatni rok wojny i pierwszy rok odbudowy, Poznań : Wydawnictwo Nauka i Nowoczesność, 2013), Glaukopis nr 29 AD 2013, s. 387 – 397.
 2. Zbrodnia w Rudzkim Moście w październiku i listopadzie 1939 roku, w: Zapomniani kaci Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939 – 1940. Wybrane zagadnienia, Bydgoszcz Gdańsk, red. I. Mazanowska, T. S. Ceran, Gdańsk 2016, s. 199 – 210.
 3. Hayden White w mediewistyce. Wstępne rozpoznanie problematyki, s. 161 -182, Hayden White w Polsce. Fakty. Krytyka. Recepcja,  red. E.Domańska, E. Skibiński, P. Stróżyk,Warszawa 2019

Recenzje i polemiki

 1. Anna Zalewska, Teoria źródła archeologicznego i historycznego we współczesnej refleksji metodologicznej, Lublin 2005, Res Historica 29 (2010), s. 227-232.
 2. Książka Pawła Zyzaka o Lechu Wałęsie w rękach źródłoznawcy, Rocznik Leszczyński, R. 11 (2011), s. 253-261.

 1. Sztuka recenzji a metodyka historyczna. Uwagi na marginesie artykułu recenzyjnego Eduarda Mühle, Exul apud vos et peregrinus. Najnowsze badania nad tzw. Gallem Anonimem, St. Źródł., 50, 2012, s. 89-98, Studia Źródłoznawcze, nr 51 (2013), s. 161-166.
 2. Recenzja: Tomasz Jurek, Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich, Poznań 2018. Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, red. J. Dobosz, Tom 1, Studia Lednickie, t. XVIII (2019), s. 307-319.
 3. Ars legendi. O metodzie historycznej Dariusza A. Sikorskiego, Historia Slavorum Occidentis 2020, nr 3(26), s. 121 – 141
 4. Metodyka, czy retoryka?, Studia Lednickie, t. XX (2021), s.257 – 266.

Źródła średniowieczne, XIX i XX wieczne, łacina średniowieczna, NPH, teoria literatury dla mediewistów, łacińskie piśmiennictwo w średniowiecznej Polsce

NOVAE. Studies and Materials,