Prof. UAM dr hab.Klaudiusz Święcicki

ORCID: 0000-0001-5313-0800

Historia kultury, historia teatru, historia sztuk audiowizualnych, antropologia historii, mikrohistoria, przemiany społeczno-kulturowe XIX, XX i XXI w., historia turystyki kulturowej, historia turystyki i rekreacji

Monografia:

- Święcicki K.,Wielopole Skrzyńskie i Galicja w „kliszach pamięci” Tadeusza Kantora, Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2016

Redakcje naukowe:

- Święcicki K. (red.), Europa Środkowa i Wschodnia jako przestrzeń spotkania. Na szlakach tradycji kultury, Wyd. GSW Milenium, Gniezno 2012

Podręcznik:

-  Czechowska L., Janicki A., Święcicki K., W centrum uwagi. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 2. Zakres rozszerzony, Nowa Era, Warszawa 2014 (wyd. I), Warszawa 2014 (wyd. II)

Rozdziały w publikacjach zwartych

- Święcicki K., Środkowoeuropejskie „miejsca pamięci” w Teatrze Śmierci Tadeusza Kantora, w: Europa Środkowa i Wschodnia jako przestrzeń spotkania. Na szlakach tradycji kultury, K. Święcicki (red.), Wyd. GSW Milenium, Gniezno 2012, s. 187-195

- Święcicki K., Kulturowe i społeczno-polityczne korzenie Community Arts, w: Edukacja – kultura – twórczy rozwój. Księga Jubileuszowa z okazji 80. urodzin profesora Dzierżymira Jankowskiego, A. Knocińska (red.), Wyd. GSW Milenium, Gniezno 2013

- Święcicki K., Teatr Śmierci Tadeusza Kantora jako „miejsce pamięci” zrywów niepodległościowych okresu zaborów, w: Galicja a powstanie styczniowe, M. Hoszowska, A. Kawalec, L. Zaszkilniak (red.), Wydawnictwo DiG, Warszawa – Rzeszów 2013, s. 615 – 621

- Święcicki K., Niemożliwe powroty. Galicyjski interior jako „miejsce pamięci” w twórczości Tadeusza Kantora, w: Źródła pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna, wydanie II, A. Jamrozek-Sowa (red.), Wydawca MITAL, Rzeszów 2013, s. 181-192

- Święcicki K., Antropologia historii i pamięci w twórczości teatralnej Tadeusza Kantora, w: Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności, M. Bryś, A. R. Burzyńska, K. Fazan (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 175 – 186

- Święcicki K., Anthropology of History and Memory in the Theatrical Work of Tadeusz Kantor, in: Tadeusz Kantor Today. Metamorphoses of Death, Memory and Presence, K. Fazan, A. Różańska Burzyńska, M. Bryś (eds.), Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014, p. 173-184

- Święcicki K., Turystyka teatralna jako forma turystyki kulturowej, w: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom XII. Turystyka dostępna i humanistyczne aspekty turystyki, Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2014, s. 77 – 89

- Święcicki K., Darkling” Anny Rabinowitz i American Opera Projects jako miejsce pamięci o Shoah, w: Okno na przeszłość: szkice z historii wizualnej, D. Skotarczak (red.), Instytut Historii UAM, Poznań 2015, s. 127 – 134

- Święcicki K., Entrée „Tych Poważnych Panów”. Tadeusz Kantor – artysta niezależny a aparat władzy podczas budowania podstaw komunistycznego państwa oraz w okresie stalinowskiego zniewolenia (1945-1955), w: Obrazy władzy w literaturze, teatrze i filmie. Studia, M. Mazur, S. Ligarski (red.), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, s. 244 – 290

- Święcicki K., Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom XIV. Rozwój badań nad geografią turystyczną, Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2015, s. 37-54,

- Święcicki K., Galicja jako „miejsce pamięci” w Umarłej klasie Tadeusza Kantora, w:  Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego, W. Łazuga, S. Paczos (red.), Instytut Historii UAM, Poznań 2015, s. 231 – 252

- Święcicki K., Historia, działalność naukowa i struktura organizacyjna Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w: A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom XIX. Od Centrum do Katedry Turystyki i Rekreacji. Tom jubileuszowy w 70. rocznicę urodzin Profesora Zygmunta Młynarczyka, A. Zajadacz (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2016, s. 47-57

- Święcicki K., Pozycja kobiety z rodziny inteligenckiej z galicyjskiej prowincji na przełomie XIX i XX wieku. Przykład Heleny Kantor, w: Galicja i jej dziedzictwo. Tom 24. Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja, J. Kamińska-Kwak, Sz. Kozak, D. Opaliński (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 252 – 268\

- Święcicki K.,  Teatr Śmierci jako miejsce pamięci i postpamięć zrywów niepodległościowych okresu zaborów. Tadeusz Kantor a Adam Mickiewicz, Stanisław Wyspiański i Jacek Malczewski, w: Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej, A. Kawalec, J. Kuzicki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 421-440

- Święcicki K., Przeszłość wypierana z pamięci. Historia, kultura i Zagłada Żydów w świadomości współczesnych mieszkańców Wielopolszczyzny, w: Niepamięć wojny. Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku, J. Budzińska, E. Głowacka-Sobiech, B. Jonda (red.), Instytut Historii UAM, Poznań 2017, s. 221 – 239

- Święcicki K., Wielopole Skrzyńskie w “kliszach pamięci” teatru Tadeusza Kantora, w: Małe miasta. Ogród słowa, teatru, muzyki. Acta Collegii Suprasliensis. Tom XXIV, M. Zemło (red.), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Błażowa – Lublin – Supraśl 2018, s. 211-242

- Święcicki K., Razem czy osobno? Historia wielopolskich Żydów i pamięć o nich wśród polskich współobywateli, w: Kulturotwórcza rola samorządów terytorialnych, Z. Lenart, M. Menz (red.), Oficyna wydawnicza Verbum, Warszawa 2018, s. 121-153

- Święcicki K., Turystyka miejsc pamięci. Refleksje teoretyczne, w: Varia. Prace z zakresu geografii, Vol. 3, J. Michniewicz (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2019, s. 107-124

- Święcicki K., Kantor and Theater of Postmemory, in: M. Romanska, C. Cioffi (ed.), Theatermachine: Tadeusz Kantor In Context, Northwestern University Press, Evanston 2020, p. 53-64

- Święcicki K., Epifanie doniosłej tajemnicy. Zapiski z peregrynacji traktem wiodącym z Aten do Emaus, w: D. Skotarczak i J. Szymala (red.), Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, t. 4, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, s. 13-27.

Artykuły w czasopismach

- Święcicki K., W kręgu II Grupy Krakowskiej. Środowisko radykalnej awangardy plastycznej wobec zmian społeczno-politycznych w Polsce w latach 1945 – 1958, „Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo Historyczne”, 2013 nr 1 (4), s. 89-110

- Święcicki K.,  Сярэдняя Эўропа на Пласьцінах Памяці Тадэвуша Кантара, „Partisan. Альманах Сучаснае Беларускае Культуры”, 2015 nr 30, s. 18-23

- Święcicki K.,  O Teatro de Tadeusz Kantor: entre historia e memoria, „Moringa. Artes de Espatáculo” 2016 v. 7 n. 2, s. 123-134

- Święcicki K., Theatre Against Non-Human Reality: a Few Sentences About The Theatre of The Eight Day, “The Theatre Times.com”, series Spotlight on Poland 2018

- Święcicki K., Poland and the World of the Band Change: The Theatre of The Eight Day’s “And They Pitched a Tent Among Us”, “The Theatre Times.com”, series Spotlight on Poland 2018

- Święcicki K., Zakopane i Tatry „fin de siècle”. Jan Kasprowicz – podróże artysty, „Galicja. Studia i materiały” 2020 nr 6, s. 309-335

- Święcicki K., Teatr a społeczeństwo obywatelskie. Kilka zdań o poznańskich Ósemkach, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2021 nr 5, s. 30-35

Historia kultury i sztuki, Architektura, Antropologia kulturowa, Wprowadzenie do turystyki kulturowej, Turystyka a przemiany kulturowo-społeczne XXI w., Etyka i ochrona własności intelektualnej, Świat jest teatrem, Turystyka sztuk audiowizualnych, Wielokulturowość w eventach

Nagroda Rektora UAM III Stopnia (2016, 2018, 2019)

Nagroda Rektora UAM I Stopnia (2020)

Członek Międzynarodowego Komitetu Badawczego Galicja 1772-1918

Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe