prof. UAM dr hab.Krzysztof Fedorowicz

ORCID: 0000-0001-7043-1955

Politologia/historia: Systemy polityczne państw poradzieckich, transformacja polityczno-ustrojowa na obszarze byłego ZSRR, systemy wyborcze, polityka zagraniczna.

Kaukaz Południowy: konflikty etniczne, terytorialne (Armenia, Gruzja, Azerbejdżan), państwa nieuznawane (Abchazja, Górski Karabach, Osetia Południowa), transformacja ustrojowa Armenii i Gruzji, rewolucje i przewroty, systemy polityczne i wyborcze, migracje, ludność cywilna podczas konfliktów, uchodźcy.

Europa Środkowo-Wschodnia: polityka wschodnia Polski, mniejszość polska na Białorusi, stosunki polityczne Polski z Białorusią, polityka zagraniczna Białorusi, przemiany ustrojowe na Białorusi.

Ludność cywilna wobec wojny w Górskim Karabachu. Antropologia straty i cierpienia, Instytut Badań nad Polityką Europejską, Gdańsk 2022, s. 1-158.

http://riep.org/images/books/Book-Karabach.pdf

Białoruś wobec pandemii COVID-19. Praktyka i realia, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2021, nr 4, s. 101-112.

http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/ssp-2021-4-10.pdf

Тридцать лет Беларуси – от распада СССР до национального пробуждения 2020-2021 гг., w: 30 лет послераспада СССР: старые проблемы, новые вызовы, red. Tomasz Stępniewski, Andrzej Szabaciuk, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2021, s. 13-29.

https://ies.lublin.pl/monografie/30-let-posle-raspada-sssr-starye-problemy-novye-vyzovy/

Čo Sojuz rozdelil človek sotva spojí. Zakaukazsko na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia, Historická revue”, nr 12/2021, s. 38-43.

System wyborczy Armenii w procesie transformacji ustrojowej – doświadczenia obszaru poradzieckiego, w: Quo vadis Eurazjo? W poszukiwaniu nowych dróg partnerstwa, red. Hordecki Bartosz, Jach Anna, Wydawnictwo Naukowe WNPID, Poznań 2020, s. 263-274.

Polacy na Białorusi, w: Mniejszość polska na Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie: uwarunkowania, stan aktualny, perspektywy, red. Tomasz Stępniewski, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2020, s. 11-56.

Europa Środkowa w polityce zagranicznej Białorusi, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 18(2020), z. 4, s. 9–34.

Działania Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Gruzji, w: Sojusz Północnoatlantycki w środowisku niepewności i zmiany. Dwadzieścia lat członkostwa Polski, red. Paruch Waldemar, Pietraś Marek, Surmacz Beata, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2020, s. 250-277.

Republika Górskiego Karabachu – atrybuty państwowości a realia polityczne, w: Problem państw nieuznawanych we współczesnym świecie, red. Plis Jan, Wilk Jan, Nowak Krystian, Serzhanowa Victoria, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019, s. 108-120.

Białoruś – zapomniany sąsiad Polski, w: Stosunki Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą 450 lat po unii lubelskiej, red. Stępniewski Tomasz, Surmacz Beata, Wydawca Instytut Europy Środkowej, Lublin 2019, s. 111-139.

Ormiański Kościół Apostolski w procesie transformacji ustrojowej w Armenii, „Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture” 2019, vol. 8, PTPN 2019, s. 7-13.

Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991-2016, Wydawca Instytut Wschodni UAM, Poznań 2017, ss. 433.

Służby specjalne w systemie ustrojowym Armenii, „Studia Politologiczne” 2017, nr 43, s. 36-60.

Kaukaz Południowy po upadku ZSRR - próby transformacji i konflikty etniczne, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2017, tom XIV, nr (3), s. 127-155.

Kształtowanie się systemu politycznego i proces transformacji ustrojowej, w: Armenia. Dziedzictwo a współczesne kierunki przemian kulturowo-cywilizacyjnych, red. Paweł Nieczuja-Ostrowski, Poznań 2016, s. 27-57.

Pozycja ustrojowa prezydenta w systemie politycznym Armenii, „Białostockie Studia Prawnicze” 2016, z. 20/B, s. 349-361.

Konflikty na Kaukazie Południowym jako czynniki destabilizujące rzeczywistość społeczno-polityczną, „Studia Europejskie UW” 2015, nr 4 (76), s. 173-196

Perspektywy rozwoju stosunków polsko-białoruskich w zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej, w: Polska i Białoruś we współczesnej Europie, red. Józef Tymanowski, Aleksandra Daniluk, Józef Bryll, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 49-65.

Ukraińskie rewolucje a parlamentaryzm, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, zeszyt 2(12), s. 57-76.

Białoruś i Polska dwadzieścia lat w stosunkach międzynarodowych: stan obecny i perspektywy, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2012, zeszyt 1(10), s. 71-90.

Polska i Białoruś - trudne sąsiedztwo. Polityka "krytycznego dialogu" wobec autorytarnej Białorusi, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 3, s. 169-196.

System rządów parlamentarnych na obszarze poradzieckim: casus Mołdawii i Łotwy, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 2, s. 115-130.

Rola siły i przemocy w kształtowaniu systemu politycznego Armenii, w: Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, Tom VII, red. Tadeusz Bodio, Warszawa 2012, s. 35-70.

Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989-2010, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss. 343.

Podstawy wiedzy o systemach politycznych i prawnych

Systemy polityczne krajów Europy Wschodniej i Azji

Kaukaz (specyfika regionu)

Transformacja polityczna i ekonomiczna państw kaukaskich i środkowoazjatyckich

Azja Środkowa i Kaukaz Południowy we współczesnych stosunkach politycznych

Seminarium licencjackie i magisterskie

2021    Grant interwencyjny NAWA BPN/GIN/2021/1/00003 „Ludność cywilna wobec wojny w Górskim Karabachu. Antropologia straty i cierpienia”.

2013 Yerevan State University (Erywański Uniwersytet Państwowy), Erywań, Armenia.

2015 Vanadzor State University after H. Tumanian (Państwowy Uniwersytet im. Tumaniana w Wanadzor), Armenia.

2016 Yerevan State University, Erywań, Armenia; Caucasus Institute, Erywań.

2018 Belarusian State University (Białoruski Uniwersytet Państwowy), Mińsk

2021 National Academy of Sciences, Armenia, Erywań.

Wiceprezes Instytutu Badań Ormiańskich w Gdańsku 

Członek redakcji The Polish Journal Eastern European, Cacausus and Central Asian Studies