prof. UAM dr hab.Magdalena Biniaś-Szkopek

ORCID: 0000-0003-2395-0896

- dzieje Polski późnośredniowiecznej, Polska Jagiellonów,

- kancelarie kościelne i świeckie w okresie średniowiecza i czasach nowożytnych,

- zmiany w instytucji małżeństwa w Polsce jak i w Europie w XV wieku,

- archiwistyka – ze szczególnym nastawieniem na zagadnienia związane z dyplomatyką, rozwojem form kancelaryjnych w dziejach,

- edytorstwo źródeł historycznych

- systemy udostępniania informacji naukowej

- budowa i tworzenie archiwów, bibliotek i repozytoriów cyfrowych.

Monografie:

Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2019

M. Biniaś-Szkopek, Bolesław IV Kędzierzawy, książę Mazowsza i princeps, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009

M. Biniaś-Szkopek, Bolesław Kędzierzawy, (wyd. 2 zmienione i uzupełnione), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014

Wybrane artykuły:

Magdalena Biniaś-Szkopek, Oficjalat wobec konfliktów małżeńskich w okresie sporu o sukcesję diecezji poznańskiej (1426-1428), Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 21 (2022), s. 11-24

Magdalena Biniaś-Szkopek, Aleksandra Losik, Platforma cyfrowa PAN Biblioteki Kórnickiej, Wiadomości Historyczne 4 (2022), s. 46-50

M. Biniaś-Szkopek, „Pulcre et leviter?” O przemocy wobec żon i o próbach jej ograniczania w kościelnych źródłach sądowych XV w., Przegląd Historyczny 3 (2020), s. 485-514

M. Biniaś-Szkopek, „Proles illegitima?” Postępowanie wobec dzieci w praktyce sądu poznańskiego oficjała biskupiego w średniowieczu, Średniowiecze Polskie i Powszechne 13 (17) (2021), s. 182-219

M. Biniaś-Szkopek, Mecenat archeologiczny w XIX i na progu XX wieku w badaniach Jerzego Fogla, [w:] Jerzy Fogel, W kręgu wielkopolskich i kujawskich starożytników. Prace wybrane, wybór i opracowanie Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, M. Biniaś-Szkopek, Poznań 2021, BK PAN, WH UAM, ISBN 978-83-85213-72-7, ISBN 978-83-66355-73-6, s. 19-31

Zhańbione kobiety i utracone dziewictwo przed sądem poznańskiego oficjała u progu XV wieku, [w:] Kultury dziewictwa, red. A. Gajewska, M. Michalski, Poznań 2020, s. 165-178

Małżeńska przeszkoda impotencji i oziębłości płciowej w świetle akt poznańskiego konsystorza XV wieku, Kwartalnik Historyczny 126 (2019), z. 2, 253-281

Księga miejska zbąszyńska (1588–1914) – zapomniane źródło do dziejów Zbąszynia w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 35 (2018), s. 109-136

O solenizantkach i solenizantach. Obchody imienin w kręgu rodziny Działyńskich XVIII-XIX wieku, [w:] Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Kraków 2018, s. 173-185 (we współautorstwie z Agnieszką Jakuboszczak, WH UAM)

Dyplomatyka jako NPH w nauczaniu archiwalnym – wczoraj i dziś, [w:] Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki, red. nauk. A. Kulecka, Warszawa 2016, s. 118-124

Pierwszy polski internetowy program do nauki paleografii łacińskiej. IND – In nomine Domini… (garść refleksji), [w:] Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki, red. nauk. A. Kulecka, Warszawa 2016, s. 47-50

Dla kogo Śląsk? Konflikty Piastów w II połowie XII wieku, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, 14 (4) (2016), s. 25-36

Analiza małżeńskich sporów sądowych zanotowanych w najstarszej księdze poznańskiego konsystorza [w:] Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane prof. Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, red.: Dorna Maciej, Matla Marzena, Sosnowski Miłosz, Syska Ewa, Poznań, Instytut Historii UAM 2016, s. 257-270

Funkcjonowanie sądu konsystorskiego w Poznaniu w pierwszych latach XV wieku [w:] Sacrum w mieście. 1 Średniowiecze i wczesna epoka nowożytna. Wymiar religijny, kulturalny i społeczny, red. D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz, Kraków 2016, s. 189-200

Nie tylko edycja – współczesne metody udostępniania średniowiecznych ksiąg wpisów, [w:] Belliculum diplomaticum VI Thorunense. Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego, red. K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2016, s. 61-72 (we współautorstwie z Adamem Kozakiem, IH PAN)

Od grodu do miasta lokacyjnego - Gniezno w XI - XV wieku [w:] Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, red. J. Dobosz, Gniezno 2016, s. 94-159

Mid-twelfth-century Poland between East and West – conflicts, alliances, marriages, Historia Slavorum Occidentis, 9(2) (2015), s. 15-35

Wykorzystanie interaktywnych programów do nauki paleografii łacińskiej w nauczaniu archiwistów. Ocena przydatności programów polskich i europejskich, [w:] Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym, red. R. Reczek, Poznań 2015, s. 193-201

Edycje źródłowe:

Maria Zamoyska, Wspomnienia, wyd. i opracowanie naukowe M. Biniaś-Szkopek, I. Kraszewski, K. Rataj, Kórnik 2017

Jadwiga Zamoyska między Londynem a Stambułem, Wspomnień część II, wyd. i oprac. naukowe E. Bątkiewicz-Szymanowska, M. Biniaś-Szkopek, Kórnik 2014, ss. 270 (do książki dołączono płytę CD „Ze wspomnień Jadwigi Zamoyskiej” z cyklem dziesięciu audycji nagranych przez autorki redakcji w Radiu Emaus)

Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji, Wspomnień część I, wyd. i oprac. naukowe E. Bątkiewicz, M. Biniaś-Szkopek, Kórnik 2013, ss. 208, (do książki dołączono płytę CD „Ze wspomnień Jadwigi Zamoyskiej” z cyklem dziesięciu audycji nagranych przez autorki redakcji w Radiu Emaus)

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku archiwistyka (1 i 2 stopień)

Członek Rady Programowej na kierunku studiów Historia (27 X 2020 – 30 IX 2024)

Członek Rady Dyscypliny Historia (od 2019 do dziś)

Członek Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2015, członek i sekretarz Rady na kadencję 2016-2020, 2021-2025.

Członek Centrum „Instytut Wielkopolski” przy WH UAM

Polskie Towarzystwo Historyczne, Członek Zarządu Oddziału w Poznaniu, od 2013 roku do dziś, (sekretarz Oddziału w latach 2013-2017)

Członek Zespołu ds. monitorowania jakości kształcenia na WH UAM

Rozwój form kancelaryjnych, Kancelaria w dziejach, Zarządzanie informacją, Archiwalne pomoce informacyjne, Paleografia łacińska, Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie, Informacja archiwalna, Informacja naukowa.

Kierownictwo grantu NCN Opus, tytuł projektu: „Polskie królowe XV i XVI wieku jako żony i matki”, nr umowy projektowej: UMO-2021/43/B/HS3/01490; Czas trwania: 15.07.2022 – 14.07.2026

Kierownik grantu NPRH Uniwersalia, tytuł projektu „Przekład angielski monografii: "Marriage Litigation in Medieval Poland. The consistory court in Poznan (1404-1428)" NPRH/U21/SP/507954/2021/11, czas trwania: 05.01.2022-05.01.2023

Wykonawca w grancie z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr: 0040/NPRH3/H11/82/2010, tytuł: „Wielkopolska średniowieczna: społeczeństwo i dynastia w kontekście genezy i składu etnicznego”, czas trwania: 14.07.2014-13.07.2018.

Wykonawca w grancie z Narodowego Centrum Nauki, nr: UMO-2014/12/W/NZ2/00466, tytuł: „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych”, czas trwania: 10.12.2014-09.12.2019

Wiodący wykonawca w projekcie Opracowanie i konserwacja zbiorów Archiwum Archidiecezji Poznańskiej: księgi konsystorza poznańskiego (1403r.-1420r.), beneficjent Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, nr projektu 04408/14, 03.01.2014-01.06.2014.

Wykonawca programie unijnym, nr: POPC.02.03.01-00-0029/16, tytuł: „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk - Biblioteki Kórnickiej”, wykonawca: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, czas trwania: 23.09.2016-23.09.2019.

Wykonawca programie unijnym dofinansowanym przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, tytuł „Najcenniejsze klejnoty kultury – spotkania kórnickie”, beneficjent Fundacja Zakłady Kórnickie (zadanie – koordynacja projektu ze strony partnera projektu – Biblioteki Kórnickiej PAN).

Nagroda Rektora UAM za przedterminowe ukończenie pracy doktorskiej z wyróżnieniem (2007 r.)

Nagroda zespołowa Rektora UAM za działalność organizacyjną (2013 r.)

Nagroda Rektora UAM za działalność naukową (2015 r.)

Nagroda Rektora UAM za działalność dydaktyczną (2018 r.)

Nominacja i wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk na najlepszą książkę o Wielkopolsce za współautorstwo edycji źródłowej: Maria Zamoyska, Wspomnienia, Kórnik 2017

Nagroda główna im. Prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów w Wielkopolsce za rok 2020

Nagroda Rektora UAM za działalność naukową (2021 r.)

Australia: pobyt studyjny w Gender and Women’s History Research Centre in the Institute for Humanites and Social Sciences (Australian Catholic University, Melbourne) w ramach konkursu ID-UB 072 – wsparcie umiędzynarodowienia kadry UAM (listopad 2022)

Wielka Brytania: stypendium Fundacja Lanckorońskich z Brzezia (Bodlein Library Oxford, National Archives in London, lipiec-sierpień 2016 roku)

Assistant Editor serii wydawniczej „East Central Europe 476-1795” (ECE) Wydawnictwa Brepols Publishers

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego Historia Slavorum Occidentis (100 pkt wg listy ministerialnej)