drBartłomiej Garczyk

ORCID: 0000-0003-4544-1857

Historia Rosji,

Historia ZSRR,

Polacy w Rosji,

Polacy w Petersburgu,

Polacy w Kazaniu,

Historia i Fenomen Petersburga,

Lewicowość i socjaldemokrcja we współczesnym świecie

Atrakcyjność turystyczna poradzieckiego Wschodu

KSIĄŻKI:

- G a r c z y k  B., M a r s z e w s k i  M. (red.), 550 lat państwowości Kazachstanu. Szkice z dziejów, Poznań 2016;

- G a r c z y k  B., N a k o n e c z n y  T., F i g u r a  M., L a c h o w i c z  M., (red.) W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia w I wojnie światowej, Poznań 2016

- G a r c z y k  B., B r z e z i ń s k i  B., J e d l i ń s k i  M., N a k o n e c z n y  T., L a c h o w i c z  M., (red.) Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej, Bydgoszcz 2017

- G a r c z y k  B., R e p c z y ń s k i  P. P., (red.), Rok 1917 w Rosji: carat - rewolucja - nowa rzeczywistość. Szkice i Studia, Toruń 2019.

- G a r c z y k  B., (red.), Mistrzowi – uczniowie. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Arturowi Kijasowi z okazji 80. Urodzin, Poznań 2020

WYBRANE ARTYKUŁY:

  1. G a r c z y k  B., Petersburg jako ośrodek akademicki przełomu XIX i XX wieku, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, z. 277;
  2. G a r c z y k  B., W cieniu swych antenatów? „Drugie pokolenie” historyków prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: szkic biograficzny w: STEFAN EHRENKREUTZ i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego W 70. rocznicę śmierci ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, red.: Szpoper D., Dąbrowski P., WYDAWNICTWO GDAŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
  3. G a r c z y k  B., Życie – polityka – władza. Rytuał dnia codziennego ostatniego cara Rosji Mikołaja II w świetle jego dziennika, „Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog”, 2017, nr 7;
  4. G a r c z y k  B., Polskie środowisko prawnicze w Petersburgu na przełomie XIX i XX wieku, w: Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, red.: Szpoper Dariusz, Dąbrowski Przemysław, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2017;
  5. G a r c z y k  B., Rosjanie w Polsce po 1918 roku - zarys problemu, w: Mniejszości narodowe na ziemiach polskich, red.: Pietkiewicz Krzysztof, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2018;
  6. G a r c z y k  B., Преподавание истории России в университетах Польши, w: Преподавание истории в школе и вузе: актуальные проблемы методологии и методики, , red.: Wołkow Paweł, Czuwaszski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Czeboksary 2018;
  1. G a r c z y k  B., Между Востоком и Западом. Университет имени Адама Мицкевича в Познани, его роль в развитии личности и общества. Короткая заметка к 100-летию Познанского университета, „Forum Wschodnie. Rocznik Interdyscyplinarny” 2019 nr 7
  2. G a r c z y k   B., Pierwsi Polacy na Uniwersytecie Kazańskim, w: Błaszczyk G., Skrukwa G., Studenna-Skrukwa M., (red.), Lituanistyka i wschodoznawstwo. Studia dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Pietkiewiczowi, Wydawnictwo Wydziału Historii UAM, Poznań 2020;

Historia Rosji i Związku Radzieckiego, Kultura współczesna Federacji Rosyjskiej, Mapa etniczna krajów byłego ZSRR,

Członek „Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”

Redaktor naczelny czasopisma „Forum Wschodnie. Rocznik Interdyscyplinarny”

Prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód