drBartłomiej Garczyk

ORCID: 0000-0003-4544-1857

Historia Rosji,

Historia ZSRR,

Polacy w Rosji,

Polacy w Petersburgu,

Polacy w Kazaniu,

Historia i Fenomen Petersburga,

Lewicowość i socjaldemokrcja we współczesnym świecie

Atrakcyjność turystyczna poradzieckiego Wschodu

KSIĄŻKI:

- G a r c z y k  B., M a r s z e w s k i  M. (red.), 550 lat państwowości Kazachstanu. Szkice z dziejów, Poznań 2016;

- G a r c z y k  B., N a k o n e c z n y  T., F i g u r a  M., L a c h o w i c z  M., (red.) W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia w I wojnie światowej, Poznań 2016

- G a r c z y k  B., B r z e z i ń s k i  B., J e d l i ń s k i  M., N a k o n e c z n y  T., L a c h o w i c z  M., (red.) Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej, Bydgoszcz 2017

- G a r c z y k  B., R e p c z y ń s k i  P. P., (red.), Rok 1917 w Rosji: carat - rewolucja - nowa rzeczywistość. Szkice i Studia, Toruń 2019.

- G a r c z y k  B., (red.), Mistrzowi – uczniowie. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Arturowi Kijasowi z okazji 80. Urodzin, Poznań 2020

WYBRANE ARTYKUŁY:

  1. G a r c z y k  B., Petersburg jako ośrodek akademicki przełomu XIX i XX wieku, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, z. 277;
  2. G a r c z y k  B., W cieniu swych antenatów? „Drugie pokolenie” historyków prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: szkic biograficzny w: STEFAN EHRENKREUTZ i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego W 70. rocznicę śmierci ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, red.: Szpoper D., Dąbrowski P., WYDAWNICTWO GDAŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
  3. G a r c z y k  B., Życie – polityka – władza. Rytuał dnia codziennego ostatniego cara Rosji Mikołaja II w świetle jego dziennika, „Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog”, 2017, nr 7;
  4. G a r c z y k  B., Polskie środowisko prawnicze w Petersburgu na przełomie XIX i XX wieku, w: Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, red.: Szpoper Dariusz, Dąbrowski Przemysław, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2017;
  5. G a r c z y k  B., Rosjanie w Polsce po 1918 roku - zarys problemu, w: Mniejszości narodowe na ziemiach polskich, red.: Pietkiewicz Krzysztof, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2018;
  6. G a r c z y k  B., Преподавание истории России в университетах Польши, w: Преподавание истории в школе и вузе: актуальные проблемы методологии и методики, , red.: Wołkow Paweł, Czuwaszski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Czeboksary 2018;
  1. G a r c z y k  B., Между Востоком и Западом. Университет имени Адама Мицкевича в Познани, его роль в развитии личности и общества. Короткая заметка к 100-летию Познанского университета, „Forum Wschodnie. Rocznik Interdyscyplinarny” 2019 nr 7
  2. G a r c z y k   B., Pierwsi Polacy na Uniwersytecie Kazańskim, w: Błaszczyk G., Skrukwa G., Studenna-Skrukwa M., (red.), Lituanistyka i wschodoznawstwo. Studia dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Pietkiewiczowi, Wydawnictwo Wydziału Historii UAM, Poznań 2020;

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Wschodoznawców UAM

Opiekun roku (2 rok lic.)

Historia Rosji i Związku Radzieckiego, Kultura współczesna Federacji Rosyjskiej, Mapa etniczna krajów byłego ZSRR,

Członek „Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”

Redaktor naczelny czasopisma „Forum Wschodnie. Rocznik Interdyscyplinarny”

Członek redakcji The Polish Journal Eastern European, Cacausus and Central Asian Studies

Prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód