prof. UAM dr hab.Grzegorz Skrukwa

ORCID: 0000-0001-7648-2235

Historia Europy Wschodniej i Środkowej w XX i XXI wieku, w tym szczególnie historia  Południa Ukrainy (regionu nadczarnomorskiego) oraz ukraińska rewolucja i Ukraińska Republika Ludowa 1917-1921,  rewolucja i wojna domowa w Rosji 1917-1920. Historia kształtowania się nowoczesnej ukraińskiej tożsamości narodowej.  Historia ZSRR.  Historia Ukrainy i innych państw postradzieckich po 1991 roku. Polityka pamięci w Europie Wschodniej i Środkowej. Historia najnowsza stosunków międzynarodowych oraz konfliktów zbrojnych na obszarze postradzieckim po 1991 r.

Monografie:

Skrukwa Grzegorz, O Czarnomorską Ukrainę: procesy narodowotwórcze w regionie nadczarnomorskim do 1921 roku w ukraińskiej perspektywie historycznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, seria Historia, nr 229, ss. 494.

Skrukwa Grzegorz, Formacje wojskowe ukraińskiej "rewolucji narodowej" 1914-1921, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 718.

Redakcje naukowe:

Lituanistyka i wschodoznawstwo. Studia dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Pietkiewiczowi, red. G. Błaszczyk, G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii UAM, Poznań 2020

Rewolucja w imię godności: ukraiński Euromajdan 2013-2014, red. G. Skrukwa i  M. Studenna-Skrukwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, seria Poznańskie Studia Wschodoznawcze, nr 10, ss. 222.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach:

Skrukwa Grzegorz, Arthur Ransome - brytyjski świadek rewolucji rosyjskiej, 1914–1924, "Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej", t. LVII, z. 1 (2022), s. 77-93.

Skrukwa G., „Nam strzelać nie kazano...”? Siły Zbrojne Ukrainy na Krymie w obliczu rosyjskiej operacji  hybrydowej w lutym i marcu 2014. Przebieg i uwarunkowania kryzysu lojalności. „Studia Historica Gedanensia”T. XII, 2021,  s. 476-494

Skrukwa G, Naród, region, tożsamość: z teorii i praktyki wschodoznawczych badań historycznych w zespole prof. Krzysztofa Pietkiewicza, [w:] Lituanistyka i wschodoznawstwo. Studia dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Pietkiewiczowi, red. G. Błaszczyk, G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii UAM, Poznań 2020, s. 391-401.

G. Błaszczyk, G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa, Krzysztof Pietkiewicz – lituanista i wschodoznawca, [w:] Lituanistyka i wschodoznawstwo. Studia dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Pietkiewiczowi, red. G. Błaszczyk, G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii UAM, Poznań 2020.

Skrukwa G. Zachodnie warianty irredenty polskiej i ukraińskiej 1918-1919: Wielkopolska i Galicja Wschodnia. Zarys analizy porównawczej, [w:] 1918 rik v istoriï Central’no-Schidnoï Jevropy: do 100-riččja prohološennja nezaležnosti UNR ta 100-riččja vidrodžennja pol’skoï deržavnosti, red. Je. H. Sinkevyč, Charkivs’kyj  Nacional’nyj Universytet imeni V. N. Karazina, Charkiv 2019

Skrukwa G., Nacja czy naród, ukraińska czy Ukrainy: w stronę rozstrzygnięć? „Czas Kultury” nr 2 (201), 2019, s. 98-105.

Skrukwa G., Rewizjonizm dziś: rewolucja rosyjska w świetle Krytycznego Słownika Rewolucji Rosyjskiej Edwarda Actona, Władimira Czerniajewa i Williama G. Rosenberga, [w:] Rok 1917 w Rosji: carat – rewolucja – nowa rzeczywistość, red. B. Garczyk, P. P. Repczyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 453-469.

Skrukwa G.; "Za Rubikonem trzydziestki zaczynają się inne sprawy". Słoweńska kontestacja 1968-1972 i jej bohaterowie po latach, Czas Kultury, nr 2 (197), 2018, s. 48-54.

Skrukwa G.; Megawydarzenia sportowe na obszarze postradzieckim a kreowanie wizerunku państw-gospodarzy, „Przegląd Zachodni”, 2018 nr (4 (369), s. 117-132.

Skrukwa G., Krym w niepodległej Ukrainie: ojczyzna Tatarów Krymskich i obiekt rosyjskich aspiracji [w:] Ukraina: czas przemian po rewolucji godności, red. A. Furier, FNCE, Poznań 2017, s. 193-231.

Skrukwa G., ‘Masters of Situation': German and Austro-Hungarian Intervention in Ukraine in 1918 in the Light of Ukrainian Memoirs, Acta Poloniae Historica, 113 (2016), s. 37-64.

Skrukwa G., Pretorianie, korupcjonerzy i patrioci. Formacje siłowe państwa ukraińskiego w dobie Euromajdanu, [w:] Rewolucja w imię Godności: Ukraiński Euromajdan 2013-2014, red G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 130-158.

Skrukwa G., Radziecka plaża czarnomorska: między kolektywizmem a intymnością, [w:] Zmysłowy komunizm. Somatyczne doświadczenie epoki, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, R. Kulmiński, Libron, Warszawa-Kraków 2014

Skrukwa G., Ukrainians and the Black Sea. Nationalist Geography in the Post-Soviet Reality, “Sensus Historiae. OA Interdyscyplinary Journal”, vol. 12 (2013/3), http://www.sensus-historiae.amu.edu.pl/index.php/sensus/article/view/57/56

Skrukwa G. Partnership or Disrespect? The Republic of Moldova in Ukraine’s Policy at the Beginning of the 21st Century, [w:] Moldova: in Search of Its Own Place in Europe, ed. N. Cwicinskaja, P. Oleksy, Epigram, Bydgoszcz 2013, s. 40-54.

Skrukwa G., Udział Polski i Ukrainy w międzynarodowych operacjach i misjach wojskowych na rzecz pokoju (do 2001 roku), [w:] Ukraina – Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy, red. K. Jędraszczyk, O. Krasiwśkyj, W. Sobczak, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2012, s. 165-186.

Recenzje  i omówienia:

Skrukwa G., Regionalism without regions: reconceptualizing Ukraine’s heterogeneity, “Canadian Slavonic Papers”, 2021, DOI: 10.1080/00085006.2021.1991629

Skrukwa G., Serbia’s and Croatia’s struggles with the past. A review of Współczesna Serbia i Chorwacja wobec  własnej historii (Contemporary Serbia and Croatia  facing their own past) By: Tomasz Stryjek.  Publisher: Scholar, Warsaw, Poland, 2020, “New Eastern Europe”, November-December 2020, no. 6 (XLIV)/2020, s. 164-167

Członek rady programowej kierunku wschodoznawstwo

Członek rady dyscypliny historia

Członek wydziałowego zespołu ds. nagród

Poprzednie:

Zastępca dyrektora Instytutu Wschodniego ds. dydaktycznych 2010-2016

Zastępca dyrektora Instytutu Wschodniego ds. naukowych 2016-2019

Kraje Europy Wschodniej - specyfika regionu (konwersatorium),

seminarium magisterskie (wschodoznawstwo)

Seminarium licencjackie (wschodoznawstwo)

Struktura etniczna, religijna i społeczna krajów Europy Wschodniej (wykład i konwersatorium),

Polityka międzynarodowa, bezpieczeństwa i współpracy regionalnej państw Europy Wschodniej (wykład i konwersatorium),

Polityka obronności i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (wykład i ćwiczenia),

Transformacja polityczna i ustrojowa krajów Europy Wschodniej (wykład i konwersatorium)

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM: 2014, 2017, 2019
Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego: 2009

Członek Rady Naukowej serii Poznańskie Studia Wschodoznawcze

Członek rady redakcyjnej czasopisma „Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»” („V. N. Karazin Kharkiv National University Bulletin ‘History of Ukraine. Ukrainian Studies: Historical and Philosophical Sciences’”), Ukraina

Członek rady naukowej czasopisma „Чорноморська минувшина” („Czornomorśka Mynuwszyna”) Odeski Uniwersytet Narodowy im. Miecznikowa, Ukraina

Członek Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP  w l. 2017-2020