prof. UAM dr hab.Radosław Tarasewicz

ORCID: 0000-0003-2243-2018

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na historii Babilonii w I tysiącleciu przed Chrystusem. Szczególnym polem moich dociekań badawczych są następujące zagadnienia:

1. Organizacja i działalność świątyń. Świątynie były najważniejszymi instytucjami działającymi na terenie każdego babilońskiego miasta. Ich wpływ na mieszkańców był rozległy i znaczący, od organizacji kultu do finansowej zależności. Zasady i charakterystyka tych koligacji są podstawą moich badań.

2. Rola i wpływ państwa na świątynie. To ważny punkt badań, gdy poruszamy się w tematyce działalności świątyń. Świątynie działały niejako za zgodą pałacu, ale ta symbioza wiązała się też z licznymi gratyfikacjami. Szczególnym punktem tych rozważań jest ocena charakteru zależności świątyń od pałacu poprzez pryzmat takich zadań świątyni jak organizacja kultu i gospodarka hodowlana.

3. Budowa i charakter babilońskich archiwów. Gliniane tabliczki zapisane pismem klinowym są tlenem do badań dla współczesnych asyriologów. Zrozumienie ich budowy, okoliczności powstania i ich losów przez lata jest najważniejszym celem tego punktu.

4. Proces formowania, komponowania i duplikowania glinianych tabliczek zapisanych pismem klinowym. To jeden z najważniejszych punktów na mojej liście zainteresowań badawczych. Prowadzone badania mają na celu przywrócenie drogi starożytnych skrybów, jaką kierowali się podczas sporządzania glinianych tabliczek. Ocenie podlegają takie kryteria jak, budowa zewnętrzna tabliczek (format, wymiary, itp.), organizacja tekstu na tabliczkach, ocena materiałów uwierzytelniających. Do tego celu wykorzystywane są ustalenia wszystkich pokrewnych dziedzin, jak dyplomatyki, archiwistyki, paleografii, filologii, sfragistyki oraz innych.

KSIĄŻKI:

2018. The Neo-Babylonian Records from Ur from the Hall Collection of the British Museum. Zaphon-Verlag Münster, DUBSAR 7, ss. 214.

2018. Animal Offerings and Cultic Calendar in the Neo-Babylonian Sippar, Ugarit-Verlag Münster, AOAT 451, ss. XXIV + 1086 (wspólnie z prof. Stefanem Zawadzkim).

ARTYKUŁY, ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE:

W druku. NEVER ENDING STORY: SOME NEWS ABOUT THE GANG FROM URUK, Iraq 84 (2022).

W druku. Non-Tabulated and Tabulated Inventory Tablets from Sippar concerning Sheep and Goats: Their Chronology, Content, and Format, Archiv für Orientforschung 54 (2021).

W druku. Recenzja książki autorstwa Kristin Kleber, Spätbabylonische Texte zum lokalen und regionalen Handel sowie zum Fernhandel aus dem Eanna-Archiv, Dresden 2017. Archiv für Orientforschung 54 (2021)

2017. More about the Crisis in Uruk, w: O. Drewnowska i M. Sandowicz (red.), Fortune and Misfortune in the Ancient Near East: Proceedings of the 60th Rencontre Assyriologique Internationale at Warsaw 21-25 July 2014, Eisenbrauns, 347-355.

2016. Sheep and goat in Uruk, Orientalia 85/3, 300-311.

2015. Recenzja książki autorstwa J. MacGinnis, The Arrows of the Sun. Armed Forces in Sippar in the First Millennium BC, JNES 74/1, 155-159.

2014. Court of Assize at Neo-Babylonian Apšu, Revue d’assyriologie et d’archéologie orientale, 108, 71-92.

2012. On hazannu in the Neo-Babylonian and Persian periods, Palamedes. A Journal of Ancient History, 7, 25-42.

2012. A new data on the sidru-offering in Neo-Babylonian Sipar, Iraq 74, 117-126.

2009. Bird breeding in Neo-Babylonian Sippar, KASKAL 6, 151-214.

Przewodniczący Zespołu ds. kontaktu z absolwentami Instytutu Historii UAM

GRANTY:

2016-2023. Praktyka archiwalna w świetle duplikatów w I tysiącleciu przed Chrystusem, Narodowe Cantrum Nauki, Opus 11 (UMO-2016/21/B/HS3/00044).

2013-2016. Ofiary ze zwierząt w kalendarzu kultowym w nowobabilońskim Sippar (koniec VII – początek V w. przed Chr.), Narodowe Centrum Nauki, Opus 5 (UMO-2012/05/B/HS3/03722).

2010. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, program Kwerenda.

2009. Stypendium Fundacji Lanckorońskich.

2005-2008. Rola i organizacja hodowli na podstawie tekstów z archiwum świątynnego z Ebabbar z Sippar w okresie nowobabilońskim i wczesnoperskim. Komitet Badań Naukowych (GRANT 1 H01H 033 29).

WYGŁOSZONE REFERATY:

2019. Paryż. Referat: What is a god? The case of chariots of Šamaš na międzynarodowej konferencji Rencontre Assyriologique Internationale, Paris 8-12 lipiec 2019.

2018. Innsbruck. Referat: Method of sheep feeding in the temple household at Sippar na międzynarodowej konferencji Rencontre Assyriologique Internationale, Innsbruck 12-16 lipiec 2018.

2016. Wiedeń. Referat: Duplicates: by whom and why they were written – general remarks na międzynarodowym colloquium Towards a diplomatics of archival cuneiform documents.

2014. Warszawa. Referat: Crisis in Uruk in the light of the texts concerning animal breeding na międzynarodowej konferencji Rencontre Assyriologique Internationale, Warszawa 21-25 lipiec 2014.

BADANIA PROWADZONE W OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH:

2019-2004. Badania nad niepublikowanymi tekstami klinowymi w The British Museum w Londynie.

2018. Badania nad niepublikowanymi tekstami klinowymi w Muzeum Louvre w Paryżu.

2017-2018. Badania nad niepublikowanymi tekstami klinowymi na Uniwersytecie w Yale w New Haven.

2017. Badania nad niepublikowanymi tekstami klinowymi na Uniwersytecie w Princeton w New Jersey.

2016. Badania nad niepublikowanymi tekstami klinowymi na The Westminister Colledge Cambridge.

2015. Badania nad niepublikowanymi tekstami klinowymi w The Ashmolean Museum w Oxfordzie.