prof. UAM dr hab.Małgorzata Delimata-Proch

ORCID: 0000-0002-7894-2589

- dziecko, dzieciństwo, rodzina w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej

- władczynie polskiego średniowiecza w historiografii

- historia życia prywatnego

- historia medycyny

- przestępczość w Polsce okresu nowożytnego

Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań 2004

Choroby dzieci na podstawie średniowiecznych polskich katalogów cudów świętych, Nasza Przeszłość 101 (2004), s. 437-449

Wiarołomni mężowie przed polskimi sądami kościelnymi, Nasza Przeszłość 104 (2005), s. 247-258

(współautorstwo z Magdaleną Biniaś-Szkopek i Łukaszem Skrzypczakiem), Podstawy paleografii łacińskiej. Skrypt dla studentów archiwistyki, Poznań 2007

Sur une source perdue ou sur „Carmen Mauri”. Encore une fois, Quaestiones Medii Aevii Novae, Historiography 12 (2007), wyd. 2008, s. 167-181

Casualties among Children in the Light of Polish Medieval „Catalogues of Miracles”, Acta Poloniae Historica 98 (2008), nr 2, s. 49-60

„(...) ipsam dux tenerrime et omni affectu diligebat”, czyli o więziach małżeńskich w polskim śred-niowieczu (wybrane przykłady), [w:] Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Profesor Marii Boguckiej, red. A. Karpiński, E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2010, s. 92-101

Prawo rodzinne w pracach Bartłomieja Groickiego (około 1534-1605), Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 3, Społeczeństwo a rodzina, Warszawa 2011, s. 21-37

Polscy historycy doby romantyzmu o królowej Polski Rychezie. W kręgu mitów historycznych, Res Historica, 2013, nr 35, s. 11-30

Obce i rodzime władczynie polskiego średniowiecza w polskim piśmiennictwie XIX wieku. Kształ-towanie wizerunku i recepcja, Poznań 2014

Ciąża, poród oraz połóg w świetle polskich ksiąg cudów i łask (od średniowiecza do XVIII w.), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 63, 2015, z. 3, s. 433-449

Dzieciobójstwo w polskim prawie miejskim okresu nowożytnego na przykładzie „Księgi czarnej złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu”, [w:] Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze euro-pejskiej II, red. E. Kraskowska, K. Ilski, Z. Kopeć, Poznań 2015, s. 41-53

„(...) Prześcieradłem z ołtarza głaszczą jego twarz, aby było piękne”, czyli o zwyczajach, praktykach oraz uroczystościach okołochrzcielnych w Polsce do XVI wieku, [w:] Miejsca chrztu, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do Soboru Trydenckiego, red. A. M. Wyrwa, Poznań 2016, s. 327-338

Wypadki losowe oraz inne „wielkie niebieśpieczeństwa” w świetle księgi cudów i łask Matki Bożej Świętogórskiej (XVI-XVIII w.), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 65, 2017, z. 1, s. 3-18

Recepcja średniowiecznych motywów w świecie „Gwiezdnych wojen”, Historia@Teoria, nr 2018, 1 (7), s. 53-75

Rycheza, królowa Polski (ok. 995-21 marca 1063). Studium historiograficzne, Kraków: Wydawnictwo Avalon 2019

-historia Polski i powszechna w średniowieczu

-kultura materialna w średniowieczu

-mediewalizm

-dyplomatyka

-paleografia łacińska