prof. UAM dr hab.Agnieszka Sawicz

ORCID: 0000-0002-6604-8539

Badania z zakresu stosunków polsko-ukraińskich w XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1989 r., historii państw obszaru poradzieckiego oraz losów mniejszości polskiej na Wschodzie. Żywo interesuję się także polską polityką zagraniczną w XX i XXI wieku oraz historią dyplomacji.

A. Sawicz, Konsulat bez precedensu. Agencja Konsularna we Lwowie wobec problemów mniejszości polskiej, Poznań 2017, ISBN 978-83-65663-40-5, liczba stron 546

A. Sawicz, Armia i Krym pod niebiesko-żółtą flagą. Ukraińskie problemy natury wojskowo-politycznej w latach 1991-1996 w świetle prasy polskiej, Poznań 2016, ISBN 978-83-63047-84-9, liczba stron: 206

A. Sawicz, Problematyka ukraińska w prasie polskiej w latach 1991 – 1996, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, ISBN: 978-83-7177-697-7, liczba stron: 378

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w pracach zbiorowych

A. Sawicz, Sytuacja wyznaniowa na Ukrainie i jej wpływ na ukraińskich imigrantów w Polsce, [w:] „Imigranci z Ukrainy w Polsce. Uwarunkowania społeczno-kulturowe i wyzwania dla bezpieczeństwa”, red. Michał Lubicz Miszewski, Wydawnictwo AWL, Wrocław 2020, ISBN 978-83-65422-XX-X, s. 151-186

A. Sawicz, Zderzenie dwóch światów, czyli słów kilka o okupacji radzieckiej, „Powtórka przed…” XV Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, Informator Wydziału Historii UAM, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, 2021, ISBN 978-83-66355-75-0, s. 219-220.

A. Sawicz, Euromajdan. Przebudzenie społeczeństwa, [w:] „Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian”, Tom I. „Ewolucja bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku”, red. M. Adamczyk, M. Siekierka, Poznań 2021, ISBN, 978-83-66438-05-7, s. 112-151.

A. Sawicz, Poland towards Ukraine after the European Union enlargement on 1.05.2004, [w:] “Global and Regional Dimensions of International Security”, red. M. Malskyy, R. Vovk, P. Bajor, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv 2020, s. 146-160

A. Sawicz, Współpraca Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i uczelni w Charkowie po okresie transformacji ustrojowych (1990-2017), [w:] „Uniwersytet Karaziński w Charkowie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 50 lat współpracy (1967-2017)”, red. T. Bitkowa, M. Mikołajczyk, Poznań – Charków 2019, s. 160-176 (wersja ukraińskojęzyczna tekstu: ss. 177-205)

A. Sawicz, Między dyplomacją a konfliktami na styku dwu konfesji. Relacje pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim i Cerkwią unicką na pograniczu polsko-ukraińskim w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych  XX wieku, [w:] „Pamięć Kresów – Kresy w pamięci”, red. B. Tracz, Katowice – Gliwice – Warszawa 2019, s. 347 – 365

A. Sawicz, Wybory w cieniu pomarańczowej rewolucji, [w:] „Nowa Polityka Wschodnia”, nr 4, 2018, s. 39-76

A. Sawicz, Partie nacjonalistyczne w procesie kształtowania się ukraińskiej sceny politycznej w latach 1988-1994, [w:] „Meandry współczesnego bezpieczeństwa. Między regionalizacją a globalizacją”, red. Artur Gruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 145-158

A. Sawicz, Karta Polaka – przepustka do lepszego świata, [w:] „Imigranci z Ukrainy w Polsce. Potrzeby, oczekiwania, reakcje społeczne, wyzwania dla bezpieczeństwa”, red. Michał Lubicz Miszewski, Wydawnictwo AWL, Wrocław 2018, s. 203-254

A. Sawicz, Smoki, istoty na wskroś ludzkie, [w:] „Tolkien. Między literaturą a filmem. Kulturowe aspekty ekranizacji prozy J.R.R. Tolkiena”, red. Maciej Michalski, Emilia Kledzik, Instytut Historii UAM, Poznań 2018, s. 97-121

A. Sawicz, Pogranicze pamięci czy pamięć pogranicza, [w:] „Nad rzeką Kodymą. Studia nad dziejami polskich i ukraińskich pograniczy na przestrzeni wieków”, red. T. Ciesielski, A. Korytko, W. Kusznir, Odessa 2018, s. 301-318

A. Sawicz, Mniejszość rosyjska na Ukrainie na przełomie lat 80 i 90 XX w. w programach partii politycznych, [w:] „Ukraina 25 lat na drodze niepodległości”, red. P. Pietnoczka, H. Stroński, Olsztyn 2017, s. 251 - 273

A. Sawicz, Działalność mniejszości polskiej w lwowskim okręgu konsularnym w drugiej połowie lat `80 XX wieku na tle przemian społecznych i politycznych, [w:] „Dialog kultur czy zarzewie konfliktów? Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w Europie”, red. T. Gajownik, P. Pietnoczka, K. Sidorkiewicz, Olsztyn 2017, s. 183 - 205

A. Sawicz, Związek Oficerów Ukrainy - powstanie i rola w procesie formowania ukraińskich sił zbrojnych u progu lat dziewięćdziesiątych XX w., „Rzeszowskie Studia Socjologiczne”, nr 8/2017, s. 95-108

A. Sawicz, Pierwsze miesiące funkcjonowania Agencji Konsularnej PRL we Lwowie w świetle sprawozdań konsularnych, [w:] „Dylematy europejskiej dyplomacji XX - XXI wieku”, red. E. Alabrudzińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 70 - 100

A. Sawicz, Imperium kłamstwa, Biuletyn polsko-Ukraiński „Polityka i prawo współczesnej Europy”, nr 1/2016, red. S. Romanko, D. Materniak, Fundacja Centrum Badań Polska-Ukraina, Instytut Prawa, Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka w Iwanofrankiwsku, Warszawa-Iwanofrankiwsk 2016

A. Sawicz, Droga do demokracji – przemiany społeczne i polityczne na Ukrainie Zachodniej w latach 1987-1989 w ocenie polskiej dyplomacji, [w:] „Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim. Próba bilansu”,red. T. Ambroziak, A. Czwołek, S. Gajewski, M. Nowak-Paralusz, Toruń 2015, s. 321-340

A. Sawicz, Kościół katolicki na Ukrainie prawobrzeżnej na przełomie lat 80. I 90. XX wieku, [w:] „Dziedzictwo kresów – kultura, narody, wyzwania”, red. I. Kozimala, A. Królikowska, B. Topij - Stempińska, Kraków 2014, s. 189-211

A. Sawicz, Zamalować białą plamę, czyli słów kilka o stosunkach polsko-mołdawskich, [w:] „Spotkania polsko-mołdawskie”, red. M. Kosienkowski, Lublin 2013, s. 57-79

A. Sawicz, З історії львівської консульської установи у вісімдесятих роках ХХ століття, [w:] „Польське консульство у Львові”, матеріали зібрав і опрацював Марцін Зеневич, Львів 2013, s. 37-54

A. Sawicz, Mit pomarańczowej rewolucji, [w:] „Ukraina – Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno – kulturalny wymiar współpracy”, red. K. Jędraszczyk, O. Krasiwski, W. Sobczak, Poznań 2012, s. 227 – 244

A. Sawicz, Reset to za mało, [w:] Od ugody hadziackiej do Unii Europejskiej”, tom II, „Reset czy kontynuacja”, red. A. Kulczycki, I. Gurak, I. Słota, M. Rowicki, O. Boryniak, Rzeszów – Lwów – Iwano-Frankowsk 2012, s. 313 – 320

A. Sawicz, Unia. Niemożność wyboru, [w:] „Transformacje ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej”, red. Z. Białobłocki i A. Romanyuk, Kutno 2012, s. 243 – 256

A. Sawicz, Konflikty etniczne pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] „Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne”, Tom 3, red. T. Kapuśniak, Lublin-Warszawa 2011, s. 284

A. Sawicz, Ukraińskie wybory prezydenckie – demokracja ze znakiem zapytania, [w:] „Dylematy współczesnej demokracji”, red. S. Wróbel, Toruń 2011, s. 328 – 347

A. Sawicz, Czy granica polsko – ukraińska po 1991 roku oddzieliła Polaków od macierzy?, [w:] „Granice i świat współczesny”, red. Z. Karpus, B. Stachowiak, Toruń 2010, s. 55-74

A. Sawicz, Procesy integracji a (dez)integracja Ukrainy, [w:] „Polska – Ukraina – Europa: Polska i Ukraina w wielowymiarowym procesie integracji”, red. H. Binkowski, A. Glen, T. Kubaczyk, Z. Piątek, Warszawa 2010, s. 159-166

A. Sawicz, Początki polskiego konsulatu we Lwowie na przełomie lat osiemdziesiątych, [w:] „Polska dyplomacja na Wschodzie w XX – początkach XXI wieku”, red. H. Stroński i G. Seroczyński, Olsztyn – Charków 2010, s. 525 – 537

A. Sawicz, Informacja i dezinformacja w kontekście obaw Ukraińców przed NATO, [w]: „Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP. Wybrane problemy”, red. W. Baluk, Toruń 2009, s. 180 – 190

A. Sawicz, Białoruś, Mołdawia i Ukraina, wobec Paktu Północnoatlantyckiego, [w] „Białoruś, Mołdawia i Ukraina, wobec wyzwań współczesnego świata”, red. T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś, Lublin 2009, s. 95 – 115

A. Sawicz, Nacjonalizm – słów kilka o ziemi lwowskiej, [w:] „Od Zborowa do NATO (1649 – 2009). Studia z dziejów stosunków polsko ukraińskich od XVII do XXI wieku”, red. M. Franz i K. Pietkiewicz, Toruń 2009, s. 269 – 286

A. Sawicz, Ukraina a proces rozszerzania Unii Europejskiej i NATO – nadzieje i obawy, [w:] „Współczesne państwo. Wybrane problemy”, red. S. Wróbel, Poznań – Chorzów 2009, s. 353 – 366,

A. Sawicz, Problematyka stosunków polsko – ukraińskich w prasie polskiej w pierwszych tygodniach po 24 sierpnia 1991 roku, [w:] „Polska między wschodem a zachodem”, red. A. Szczepańska, H. Walczak i A. Wątor, Toruń 2008, s. 220 – 234

A. Sawicz, Czy Ukraińcy boją się NATO?, [w:] „Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego”, red. T. Kubaczyk i H. Binkowski, Warszawa 2008, s.77 – 90

A. Sawicz, Droga Ukrainy do rezygnacji z broni jądrowej w świetle prasy polskiej, [w:] „Zeszyty Naukowe” Akademii Obrony Narodowej, nr 4 (73), Warszawa 2008, s. 61 – 83

A. Sawicz, Bagaż minionych lat a kształtowanie stosunków polsko – ukraińskich w latach 1991 – 1996 w świetle publikacji prasy polskiej, [w:] „Гуманітарні наукі”, nr 2/2008, Jałta

Historia Polski i powszechna XX-XXI w., Historia Ukrainy i Rosji XX-XXI w., Totalitaryzmy i auorytaryzmy w XX w., Dyktatorzy i dyktatury w XX w., Źródłoznawstwo i historiografia, Diagnozowanie sytuacji międzynarodowej, Proseminarium, Seminarium licencjackie i magisterskie, Mniejszość polska na wschodzie, Jak dowcipem walczono z komunizmem.

Dokładne tematy zajęć:

Historia XX wieku - dzieje Polski

Historia XX wieku (od 1945 r.)

Historia Polski po II wojnie światowej

W poszukiwaniu tożsamości - dzieje Ukrainy w XX wieku i na początku XXI stulecia

Wiedza o społeczeństwie polskim

Seminarium licencjackie

Seminarium magisterskie

Historiografia

Źródłoznawstwo

Historia Ukrainy w XX wieku

Totalitaryzm i autorytaryzm w Europie i poza nią: Totalitaryzm i autorytaryzm w Europie po II wojnie światowej

Mniejszość polska na Wschodzie

Historia XX/XXI wieku Polski na tle europejskim

Totalitaryzm i autorytaryzm w Europie i poza nią: Totalitaryzm i autorytaryzm pozaeuropejski

Wykład monograficzny: Historia Ukrainy XX-XXI w.

Wykład monograficzny: (Nie)poważna walka z systemem, czyli jak dowcipem walczono z komunizmem

Dyktatorzy i dyktatury: Dyktatury w okresie zimnej wojny

Dyktatorzy i dyktatury: Systemy niedemokratyczne we współczesnym świecie

Historia Polski i powszechna - XX-XXI wiek

Diagnozowanie sytuacji międzynarodowej

Ukraina i Rosja - między miłością a nienawiścią: Lachy i Moskale: historia Ukrainy do 1991 r.

W ramach konkursu „Granty badawcze Instytutu Historii UAM 2018 r.” realizowałam projekt „Ukraińskie partie nacjonalistyczne w latach 1988-2004 i ich wpływ na stosunki polsko-ukraińskie”, którego wynikiem były publikacja artykułu naukowego oraz zebranie bazy źródłowej, będącej podstawą do przygotowania do druku książki.

Nagroda indywidualna rektora III stopnia – 22.09.2017 r.

Nagroda zespołowa rektora III stopnia – 30.09.2019 r.

Członkini kolegium redakcyjnego periodyku „Інтелігенція і влада. Серія: „Історія”

Redaktorka czasopisma „Kurier Galicyjski”

Opiekunka projektu naukowego realizowanego przez studentów w latach 2019-2020, zatytułowanego „Miejsca i motywacje tożsamości. Polacy na Kresach Wschodnich”.

Członkini zespołu do spraw kontaktów z absolwentami

Członkostwo w Radzie Naukowej Wydziału Historycznego oraz w Radzie Naukowej Dyscypliny Historia.

Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji Joachima Lelewela