Prof. UAM dr habAgnieszka Jakuboszczak

ORCID: 0000-0002-5841-878X

Historia kobiet; historia rodziny, mentalności i życia codziennego; historia Polski i powszechna czasów nowożytnych (XVI-XVIII wiek); historia Francji i stosunków polsko-francuskich

Monografie:

A. Jakuboszczak, Rodzina i rodzinność szlachcianek wielkopolskich w XVIII wieku. Perspektywa kobieca, Poznań 2016, ss. 316.

Współredakcje monografii (wybrane):

Les marques du voisinage: l'Alsace et la Posnanie dans l'ombre des influences germaniques, textes réunis et publiés par Maciej Forycki et Agnieszka Jakuboszczak avec la collaboration d'Audrey Kichelewski, Eric Hassler et Patrick Werly, Poznań 2018.

Les dynamiques du changement dans l’Europe des Lumières, textes réunies et publiés par Forycki Maciej, Jakuboszczak Agnieszka et Malinowska Teresa, Poznań-Paris 2018.

Les campagnes et leurs paysages. Histoire et imaginaire, des origines aux problématiques actuelles, textes réunies et publiés par Forycki Maciej, Jakuboszczak Agnieszka, Serwański Maciej, Werly Patrick, Poznań 2018.

Cultures en transit dans l’espace urbain: cœxistence, hybridation, métissage, textes réunies et publiés par Forycki Maciej, Jakuboszczak Agnieszka, Serwański Maciej, Werly Patrick, Poznań 2017.

Rozdziały w monografiach (wybrane):

Jakuboszczak Agnieszka, „JM Pannie kasztelance kłaniam i najuniżeniej winszuję wstąpienia do dworu”. Aspiracje a codzienność dworu Doroty z Broniszów 1v. Radomickiej 2v. Jabłonowskiej (1692-1773) [w:] Dwór kobiecy w Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku, red. Popiołek Bożena, Penkala-Jastrzębska Anna, Pyzel Konrad, Kraków 2021, s. 87-103.

Jakuboszczak Agnieszka, Pozainstytucjonalna edukacja szlachcianek w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku [w:] Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red.: Puchowski Kazimierz, Orzeł Joanna, Warszawa 2017, s. 99-116.

Jakuboszczak Agnieszka, „Morze od brzegu śmiertelności do portu odpocznienia (…) prowadzące". Cierpienie i smutek po stracie małżonka w kazaniach pogrzebowych z XVII-XVIII w. [w:] Staropolski ogląd świata. Nulla dies sine linea. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi B. Rokowi w 70. rocznicęurodzin, red.: Kościk Elżbieta, Wolański Filip, Żerelik Rościsław, Toruń 2017, s. 145-158.

Jakuboszczak Agnieszka, Ami de voyage w 2 poł. XVIII wieku. Silvestre de Bellons –towarzysz w zagranicznej podróży edukacyjnej Ignacego Działyńskiego [w:] Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych, red.: Żołądź-Strzelczyk Dorota, Kowalczyk Małgorzata E., Wrocław 2017, s. 155-168.

Współautorstwo rozdziałów w monografiach (wybrane):

Forycki Maciej, Jakuboszczak Agnieszka, O francuskim spojrzeniu na przemiany edukacyjne w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku, [w:] Studia z dziejów edukacji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Korony i Litwy, red. Kazimierz Puchowski, Joanna Orzeł, Warszawa 2019, s. 39-57.

Biniaś-Szkopek Magdalena, Jakuboszczak Agnieszka, O solenizantkach i solenizantach. Obchodzy imienin w kręgu rodziny Działyńskich XVIII-XIX wieku, [w:] Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Kraków 2018, s. 173-185.

Jakuboszczak Agnieszka, Forycki Maciej, Z Leszna do Wersalu –edukacyjne itineraria rodu Leszczyńskich [w:] Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Materiały z badań, częśćdruga, red. K. Puchowski, wstęp i oprac. J. Orzeł, Warszawa 2018, s. 185-206.

Manyś Bernadetta, Jakuboszczak Agnieszka, Le trésor de la campagne polono-lithuanienne: les forets de la noblesse en République des Deux Nations au XVIIIe siècle [w:] Les campagnes et leurs paysages. Histoire et imaginaire, des origines aux problématiques actuelles, red.: Forycki Maciej, Serwański Maciej, Werly Patrick, Poznań 2018, s. 103-113.

Jakuboszczak Agnieszka, Konieczka-Śliwińska Danuta, La cooperation entre l'Université et l'enseignement secondaire au debut du XXI siecle: défis et perspectives. L'exemple de l'Université Adam Mickiewicz de Poznan [w:] L'Université en mouvement: Europe occidentale et centrale, red. Bischoff Georges, Werly Patrick, Strasbourg 2017, s. 55-61.

Członkini Rady Programowej kierunku studiów Historia na lata 2020-2024

Członkini Zespołu ds. zapewnienia i oceniania jakości kształcenia na Wydziale Historii UAM na lata 2020-2024

Członkini ogólnouniwersyteckiego Zespołu projektowego „UAM dla Najlepszych”

Członkini Zespołu ds. Nagród na Wydziale Historii UAM

Pełnomocniczka Dziekana Wydziału Historii UAM ds. współpracy ze szkołami i klasami patronackimi

Przewodnicząca Zespołu ds. współpracy ze szkołami i klasami patronackimi

Historia powszechna XVI-XVIII ćwiczenia oraz wykład; konwersatorium Człowiek i jego codzienność (XVI-XVIII) w.; Historia kobiet (XVI-XVIII); Historia dziecka i dzieciństwa; seminarium licencjackie i magisterskie z zakresu historii XVI-XVIII wieku ze szczególnym uwzględnieniem historii rodziny i obyczajów

Polski kierownik w projekcie międzynarodowym POLONIUM: „Bigot de Morogues – francuskojęzyczny preceptor w Europie Środkowej i Wschodniej (1788-1797)” – na lata 2018-2019.

Wykonawca w projekcie NPRH (nr 2bH 15 0122 83) „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku”; kierownik projektu prof. K. Puchowski

2021 - stypendium badawcze Rządu Francuskiego

Członkini Komisji Okręgowej Olimpiady Historycznej

Członkini Komitetu Olimpiady Historycznej Junior