Prof. UAM dr hab.Bartosz Kruszyński

ORCID: 0000-0001-7712-7905

– Polacy w wojsku niemieckim podczas I wojny światowej,

– Garnizon Poznański w latach 1871-1939,

– Wojsko Wielkopolskie 1919-1920,

– siły zbrojne USA od końca wieku XIX do wieku XXI,

– strategie militarne USA w XX i XXI wieku,

– psychologiczny wymiar konfliktów zbrojnych w XX i XXI wieku,

– systemy uzbrojenia od końca XIX wieku do współczesności

Monografie:

B. Kruszyński, The German 10th Infantry Division. Tactical Combat Operations on the Western Front in August 1914, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag: Göttingen 2021, ISBN 978-3-8471-1277-8, ss. 474.

B. Kruszyński, Kaczmarek-Regimenty. Niemiecka 10. Dywizja Piechoty na Równinie Woëvre i Wzgórzach Mozy podczas I wojny światowej w roku 1914, Wydawnictwo Napoleon V: Oświęcim 2019, ISBN 978-83-8178-235-7, ss. 380.

B. Kruszyński, Kaczmarek Regimenty. Niemiecka 10. Dywizja Piechoty podczas fazy wstępnej I wojny światowej w roku 1914, Poznań 2018, Wydawnictwo Instytut Historii UAM, ISBN 978-83-65663-52-8, ss. 362.

B. Kruszyński, Udział sił zbrojnych USA w konfliktach w Iraku i Afganistanie – największych wojnach przełomu XX/XXI wieku (na podstawie źródeł i opracowań amerykańskich), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ISBN 978-83-232-2281-1, ss. 594.

B. Kruszyński, Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2011, ISBN 978-83-7510-671-8, ss. 504.

B. Kruszyński, To, co po Tobie mam najdroższego, a co jest nasze. Biografia ppłk Zbigniewa Stanisława Kiedacza (1911-1944), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ISBN 83-7322-793-8, ss. 280.

Krytyczne edycje źródeł:

Wojciech Jedlina-Jacobson, Z ludem wielkopolskim przeciw zaborcom Wspomnienia, Wydawnictwo Replika, red. naukowa B. Kruszyński, Poznań 2018, ss. 368 – inicjator wydania, opracowanie przypisów, wybór i opracowanie ikonografii, wstęp i bibliografia.

Wojciech Jacobson, Z Armją Klucka na Paryż. Pamiętnik lekarza Polak, Wydawnictwo Napoleon V, ISBN: 978-83-7889-463-6, Oświęcim 2015, ss. 222 – inicjator wydania, opracowanie przypisów, wybór i opracowanie ikonografii, wstęp i bibliografia.

B. Kruszyński, Garnizon Poznań w II Rzeczypospolitej. Wojsko w życiu miasta, Dom Wydawniczy REBIS, ISBN 978-83-7510-893-4, Poznań 2013, ss. 512 – edycja materiału ikonograficznego dotyczącego poznańskiego garnizonu.

Artykuły w czasopismach naukowych:

B. Kruszyński, The Kiev operation and Tukhachevsky’s two offensives in 1920 as attempts at undertaking strategic and operational initiative during the Polish-Soviet War of 1919-1920 Kruszyński Bartosz, “Open Military Studies” 1/2020, s. 88-103. DOI:10.1515/openms-2020-0112

B. Kruszyński, Mieszkańcy Poznania wobec żołnierzy francuskich w roku 1919 „Rocznik Leszczyński” 19/2019, s. 69-80.

B. Kruszyński, Combat Operations of the German 10th Infantry Division on the Western Front of World War I in 1918, „Військово-науковий вісник” Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 30/ 2018, s. 149-164.

B. Kruszyński, Organizations and Combat Operations the German 10th Infantry Division on the Western Front of World War I (1916-1917), „Військово-науковий вісник” Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 29/2018, s. 142-153.

B. Kruszyński, 10 Dywizja Piechoty w bitwie pod Éthe (22–23 sierpnia 1914 roku), Kwartalnik „Bellona” 4/2016, s. 68-83.

B. Kruszyński, Poznański 47. Pułk Piechoty i 6. Pułk Grenadierów w walkach pod Verdun w grudniu 1916 roku, „Kronika Miasta Poznania”, 4/2016, str. 228-240.

B. Kruszyński, Dowództwo V Korpusu Armijnego, jego siedziba i generałowie w latach 1889–1918, „Kronika Miasta Poznania” 3/2015, s. 99-121.

B. Kruszyński, Stres bojowy w kontekście działań kontr-rebelianckich sił zbrojnych USA w Operacji Enduring Freedom w Afganistanie, „Prace historyczne”, 4/2015, s. 925–934.

B. Kruszyński, V Korpus Armijny na froncie zachodnim I Wojny Światowej, „Kronika Miasta Poznania” Wielka Wojna, 3/2014, s. 95-117.

B. Kruszyński, Garnizon poznański na odsiecz Radzie Ministrów i Prezydentowi RP w czasie przewrotu majowego w 1926 roku, „Kronika Miasta Poznania” 1/2012, s. 156-169.

Rozdziały w monografiach wieloautorskich:

Bartosz Kruszyński, Niezawodni w walce. Działania bojowe Wojsk Wielkopolskich w latach 1919–1920, [w:] Poznański sposób na niepodległość, red. Gulczyński Andrzej, Paciorkowski Szymon, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2021, s. 827-840, ISBN 9788376544250

B. Kruszyński, US Army [w:] Oxford Bibliographies in Military History, red. Dennis Showalter, Oxford University Press, New York 2019, https://www.oxfordbibliographies.com (dostęp: 15.12.2019 r.) DOI: 10.1093/OBO/9780199791279-0183

B. Kruszyńsi, Hushed brothers in arms. Combat actions of German 10th Infantry Division on the Western Front of World War I – from mobilization to concentration (1914), [w:] War in History The History of Polish and General Military Science, seria „Homo militans”, tom 6, red. A. Niewiński, Lublin 2017, s. 153-170.

B. Kruszyński, Działania wojenne w Prusach Wschodnich na łamach opiniotwórczej prasy Prowincji Poznańskiej w sierpniu i wrześniu 1914 roku, [w:] Wielka Wojna na Mazurach 1914-1915. Studia z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, red. Robert Kempa, Giżycko 2014, s. 323-336.

B. Kruszyński, Amerykańska 24th Infantry Division (Mechanized) w I wojnie w Zatoce Perskiej 1990-1991, [w:] Wojskowość – Bezpieczeństwo – Wychowanie. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Wyszczelskiego w 70. rocznicę Urodzin, t. 2, red. Małgorzata Wiśniewska, Siedlce 2012, s. 161-171.

Członek Rada Dyscypliny Historia UAM

Szef Zespołu ds. Monitorowania Jakości Kształcenia w Obszarze Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym na Wydziale Historii UAM,

Administrator strony Pracowni Historii Wojskowej Wydziału Historii UAM – www.zhw.amu.edu.pl

- Broń i barwa w XIX wieku,

- Zastosowanie kartografii w badaniach historyczno–wojskowych,

- Pola bitew,

- Wpływ postępu techniki na przemiany w wojskowości,

- Rola dowódców w dziejach,

- Wojskowość XX i XXI wieku,

- Broń i barwa w XX i XXI wieku,

- Seminaria: licencjackie, magisterskie, doktorskie,

Kierownik grantu międzynarodowego Fundacji Olmsteda (USA) 2020–2022

2019 r. – Nagroda za osiągnięcia w pracy naukowej (zespołowa) III stopnia JM Rektora,

2018 r. – Nagroda Honorowa „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego za upowszechnianie wiedzy i tradycji związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919,

2016 r. – Nagroda za osiągnięcia naukowe indywidualna III stopnia JM Rektora UAM,

2013 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej,

2012 r. – Medal „Wierni Tradycji” – nadany przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu,

2010 r. – Nagroda za osiągnięcia naukowe III stopnia JM Rektora UAM,

2010 r. – Nagroda Biblioteki Raczyńskich za najlepszą książkę lata 2010 r. dla książki pt. B. Kruszyński, Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2010,

2004 r. – Stypendium Funduszu Stypendialnego Rodziny Kulczyków (obecnie Stypendium im. dr. Jana Kulczyka) za wybitne osiągnięcia naukowe,

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (od 2013 r.)

Polskie Towarzystwo Historyczne (od 2013 r.)

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (od 2003 r.)