Zasady rekrutacji na studia I i II stopnia

Studia I stopnia - rok akademicki 2023/2024

HISTORIA – STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Limit miejsc: 200

Studenci, po zakończeniu pierwszego semestru studiów, mogą wybrać na kierunku historia następujące specjalności:

- archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
- nauczycielska
- historia wojskowości
- mediewistyka
- polityka i media w dziejach

*Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat/kandydatka zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat/kandydatka wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat/kandydatka wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego

Kandydat/kandydatka wprowadza informacje o świadectwie maturalnym oraz podaje wyniki egzaminu maturalnego.

5. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat/kandydatka załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

6. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat/kandydatka uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

7. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

Kandydat/kandydatka zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów.

Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie, oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji.

8. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat/kandydatka uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

*Wykaz dokumentów

1.Komplet dokumentów

- Plik ze zdjęciem kandydata/kandydatki (do wygenerowania ankiety osobowej)

- skan świadectwa dojrzałości

- skan aneksu do świadectwa dojrzałości - w przypadku kandydatów, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych

- skan dyplomu IB - w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB)

- skan zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub
konkursu - w przypadku kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad lub konkursów

- skan oświadczenia przedstawiciela ustawowego – w przypadku kandydatów
niepełnoletnich

2.Przygotowanie dokumentów

- Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

- Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

- Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

3.Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

4.Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

- skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille
uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu

- skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument

- skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce

- skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców.

*Lista olimpiad uprawniających do otrzymania maksymalnej liczby punktów:

- Olimpiada Historyczna – finalista
- Olimpiada Historyczna – laureat
- Olimpiada Wiedzy Historycznej – laureat
- Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – laureat
- Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie – laureat

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji – zobacz:


WSCHODOZNAWSTWO – STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Limit miejsc: 50

*Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat/kandydatka zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat/kandydatka wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat/kandydatka wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego

Kandydat/kandydatka wprowadza informacje o świadectwie maturalnym oraz podaje wyniki egzaminu maturalnego.

5. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat/kandydatka załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

6. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat/kandydatka uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

7. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

Kandydat/kandydatka zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów.

Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie, oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji.

8. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat/kandydatka uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

*Wykaz dokumentów

1.Komplet dokumentów

- Plik ze zdjęciem kandydata/kandydatki (do wygenerowania ankiety osobowej)

- Skan świadectwa dojrzałości

- Skan aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydatów, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych

- Skan dyplomu IB - w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB)

- Skan zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub
konkursu - w przypadku kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad lub konkursów

- Skan oświadczenia przedstawiciela ustawowego – w przypadku kandydatów
niepełnoletnich

2.Przygotowanie dokumentów

- Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

- Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

- Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

3.Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza
zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

4.Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

- Skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille
uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu

- Skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument

- Skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce

- Skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców.

*Lista ogólnopolskich olimpiad i konkursów uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów:

- Konkurs Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej "Zostań Wschodoznawcą" – laureat
- Olimpiada Filozoficzna – laureat
- Olimpiada Historyczna – laureat
- Olimpiada Języka Angielskiego – laureat
- Olimpiada Języka Francuskiego – laureat
- Olimpiada Języka Niemieckiego – laureat
- Olimpiada Języka Rosyjskiego – laureat
- Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – laureat
- Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r." – laureat
- Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – laureat
- Olimpiada Wiedzy Historycznej – laureat
- Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – laureat
- Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka – laureat
- Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym – laureat
- Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie – laureat

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji – zobacz:


GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH – STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Limit miejsc: 30

*Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat/kandydatka zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat/kandydatka wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat/kandydatka wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego

Kandydat/kandydatka wprowadza informacje o świadectwie maturalnym oraz podaje wyniki egzaminu maturalnego.

5. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat/kandydatka załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

6. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat/kandydatka uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

7. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

Kandydat/kandydatka zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów.

Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie, oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji.

8. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat/kandydatka uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

*Wykaz dokumentów

1.Komplet dokumentów

- Plik ze zdjęciem kandydata/kandydatki (do wygenerowania ankiety osobowej)

- Skan świadectwa dojrzałości

- Skan aneksu do świadectwa dojrzałości - w przypadku kandydatów, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych

- Skan dyplomu IB - w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB)

- Skan zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub
konkursu - w przypadku kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad lub konkursów

- Skan oświadczenia przedstawiciela ustawowego – w przypadku kandydatów
niepełnoletnich

2.Przygotowanie dokumentów

- Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

- Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

- Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

3.Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza
zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

4.Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

- Skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille
uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu

- Skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument

- Skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce

- Skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców.

*Lista olimpiad uprawniających do otrzymania maksymalnej liczby punktów:

- Olimpiada Historyczna – finalista
- Olimpiada Historyczna – laureat
- Olimpiada Wiedzy Historycznej – laureat
- Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – finalista
- Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – laureat
- Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie – laureat

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji – zobacz:


HUMANISTYKA W SZKOLE – POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE – STUDIA I STOPNIA

Limit miejsc: 30

*Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat/kandydatka zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat/kandydatka wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat/kandydatka wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego

Kandydat/kandydatka wprowadza informacje o świadectwie maturalnym oraz podaje wyniki egzaminu maturalnego.

5. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat/kandydatka załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

6. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat/kandydatka uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

7. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

Kandydat/kandydatka zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów.

Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie, oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji.

8. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat/kandydatka uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

*Wykaz dokumentów

1.Komplet dokumentów

- Plik ze zdjęciem kandydata/kandydatki (do wygenerowania ankiety osobowej)

- Skan świadectwa dojrzałości

- Skan aneksu do świadectwa dojrzałości - w przypadku kandydatów, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych

- Skan dyplomu IB - w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB)

- Skan zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub
konkursu - w przypadku kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad lub konkursów

- Skan oświadczenia przedstawiciela ustawowego – w przypadku kandydatów
niepełnoletnich

2.Przygotowanie dokumentów

- Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

- Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

- Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

3.Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza
zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

4.Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

- skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille
uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu

- Skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument

- Skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce

- Skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców.

*Lista olimpiad uprawniających do otrzymania maksymalnej liczby punktów:

- Olimpiada Historyczna – finalista
- Olimpiada Historyczna – laureat
- Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – finalista
- Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – laureat
- Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – laureat

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji – zobacz:


LIBERAL ARTS AND SCIENCES

Limit miejsc: 20

*Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat/kandydatka zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat/kandydatka jest zobowiązany/a do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat/kandydatka wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat/kandydatka wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego

Kandydat/kandydatka wprowadza informacje o świadectwie maturalnym oraz podaje wyniki egzaminu maturalnego.

5. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat/kandydatka załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.
Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

6. Przystąpienie do rozmowy kompetencyjnej

Kandydat/kandydatka otrzyma na swoje konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wiadomość o dokładnym terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia rozmowy kompetencyjnej. Kandydat/kandydatka przygotowuje dwa dowolne, wybrane przez siebie tematy, które podczas rozmowy kompetencyjnej przedkłada komisji. Komisja wybiera jeden z dwóch tematów, które następnie prezentowany jest przez kandydata bądź kandydatkę, po czym staje się on przedmiotem rozmowy z komisją. Czas trwania rozmowy kompetencyjnej wynosi 20 minut. Prezentacja tematu nie powinna przekraczać 10 minut. Nieprzystąpienie do rozmowy kompetencyjnej skutkuje nieprzyjęciem na studia.

7. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

8. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

Kandydat/kandydatka zakwalifikowany/a do przyjęcia jest zobowiązany do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów.
Kandydat/kandydatka niezakwalifikowany/a do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie, oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji.

9. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

*Wykaz dokumentów

1.Komplet dokumentów

- Plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)

- Skan świadectwa dojrzałości

- Skan aneksu do świadectwa dojrzałości - w przypadku kandydatów, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych

- Skan dyplomu IB - w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB)

- Skan zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub
konkursu - w przypadku kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad lub konkursów

- Skan oświadczenia przedstawiciela ustawowego – w przypadku kandydatów
niepełnoletnich

2.Przygotowanie dokumentów

- Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

- Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

- Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

3.Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza
zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

4.Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

- Skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille
uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu

- Skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument

- Skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce

- Skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji – zobacz:


Studia II stopnia - rok akademicki 2022/2023

HISTORIA – STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Limit miejsc: 150

Studenci po pierwszym semestrze studiów mogą wybrać na kierunku historia następujące specjalności:

- archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
- nauczycielska
- historia wojskowości
- mediewistyka
- polityka i media w dziejach
- kultura klasyczna

Kandydaci na studia magisterskie (II stopnia), którzy nie ukończyli studiów licencjackich (I stopnia) na kierunku historia lub kierunku humanistyka w szkole muszą podejść do rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia kierunku historia. Skala oceny rozmowy obejmuje od 0 do 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.

*Wykaz dokumentów

1.Komplet dokumentów
- plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
- skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

2.Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

3.Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

4.Dokumenty uzyskane za granicą
Kandydaci/kandydatki z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

- Skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu

- skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument

- skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce

- skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji – zobacz:


WSCHODOZNAWSTWO – STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Limit miejsc: 30

*Wykaz dokumentów

1.Komplet dokumentów
- plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
- skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

2.Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

3.Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

4.Dokumenty uzyskane za granicą
Kandydaci/kandydatki z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

- Skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu

- skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument

- skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce

- skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji – zobacz: