Deklaracja dostępności Wydziału Historii UAM

Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Historii UAM.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zdjęcia posiadają alternatywny opis
 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Jakub Wojtczak.
 • E-mail: jakub.wojtczak@amu.edu.pl
 • Telefon: 618291449

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prodziekan Wydziału Historii, Prof. UAM dr hab. Maciej Michalski
 • Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
  61-614 Poznań
 • E-mail: maciej.michalski@amu.edu.pl
 • Telefon: 61 829 1506

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Łącznie 9 miejsc parkingowych, najbliżej położone miejsce od wejścia do obiektu ok. 22 m
 2. Obydwa wejścia główne do budynku posiadają schody wyposażone w poręcze. Dodatkowo przy schodach wejściowych od strony północnej znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach.
 3. Wewnątrz budynku znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach. Od strony północnej obiektu znajdują się 3 windy, które obsługują wszystkie kondygnacje. Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów oznaczone są chropowatą powierzchnią.
 4. W obiekcie znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 1. Łącznie jest 7 toalet dla osób z niepełnosprawnością (parter 2 toalet, I piętro 2 toalety, II piętro 3 toalety). W każdej toalecie zamontowane są przyciski przywołania dla osób z niepełnosprawnościami, skomunikowane z portiernią.
 1. Na system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi składają się:
 • w salach zainstalowane są pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu – łącznie 4 sale - 1.71, 1.44, 1.43, 2.122
 • na drzwiach do sal, przy wejściach do toalet, klatek schodowych, pokojach pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych w biblotece zainstalowane są tabliczki z numerem pomieszczeń, opisem, zapisanymi w alfabecie Braille’a
 • na holach znajdują się ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM
 • w obiekcie znajdują się 3 windy z komunikatorami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille'a
 1. Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń.
 1. Na klatce schodowej przy głównym wejściu zainstalowano krzesło ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnością.
 1. W auli głównej zamontowano dodatkowy podjazd pod podest katedry dla osób poruszających się na wózkach. Wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w min. jedno miejsca dla osób z niepełnosprawnością