Studia magisterskie (II stopnia)

  • Historia bez specjalności lub ze specjalnościami: Nauczycielska, Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Mediewistyka, Historia wojskowości, Polityka i media w dziejach, Kultura klasyczna
  • Gospodarka i ekonomia w dziejach
  • Wschodoznawstwo
  • Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Historia to kierunek z możliwością wyboru specjalności lub studiowania historii ogólnej bez specjalności. Oferujemy szeroki zakres zajęć ogólnohumanistycznych, specjalistycznych ścieżek międzyprzedmiotowych i wykładów mistrzowskich. Duża część zajęć jest oferowana studentom do wyboru. Mogą oni zdecydować, które przedmioty z oferty będą przez nich zaliczane. Od pierwszego semestru studenci znajdują się pod opieką wybranego przez siebie promotora pracy magisterskiej, który wprowadza ich w arkana warsztatu badawczego historyk.

Po I semestrze studenci i studentki wybierają jedną z proponowanych specjalności lub studiują historię bez specjalności (historia ogólna)

Historia bez specjalności (Historia ogólna) – program studiów obejmuje szereg zajęć ogólnohumanistycznych, pogłębiających wiedzę i zainteresowania studentów. Uczestniczą oni w wybranych przez siebie wykładach mistrzowskich oraz w tematycznych ścieżkach międzyprzedmiotowych, które oferują szczegółową analizę określonych zagadnień.

Nauczycielska – specjalność dla wszystkich zainteresowanych pracą w sektorze edukacji, przede wszystkim nauczycieli, ale też animatorów i edukatorów kultury historycznej. W ramach specjalności studenci i studentki uczestniczą w zajęciach z zakresu dydaktyki ogólnej, kierunkowej, pedagogiki i psychologii. W programie specjalności znajdują się także takie przedmioty jak: emisja głosu, historia w sferze publicznej, regionalizm w edukacji historycznej, literatura piękna i sztuki wizualne w edukacji historycznej, które poszerzają i wzbogacają wiedzę z zakresu kultury historycznej oraz kształcą umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela i edukatora historii. Podczas studiów studenci/studentki zdobywają praktyczne umiejętności w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych. Studia licencjackie ze specjalnością nauczycielską przygotowują studentki i studentów do realizacji nauczycielskich studiów magisterskich w zakresie historii, będących podstawą uzyskania kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Zapisy na specjalność nauczycielską na studiach magisterskich (II stopnia) dotyczą wyłącznie osób, które ukończyły tę specjalność na studiach licencjackich (I stopnia).

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – specjalność, która przygotowuje do pracy w różnego typu archiwach (państwowych, zakładowych, komercyjnych, kościelnych), urzędach administracji państwowej i samorządowej, w oddziałach zbiorów specjalnych bibliotek i muzeów oraz firmach zajmujących się archiwizacją i digitalizacją danych. Blok zajęć specjalności obejmuje przedmioty związane z metodyką pracy archiwalnej i zarządzaniem dokumentacją, w tym prowadzeniem kancelarii i organizacją pracy biurowej. Ponadto studenci/ki poznają historię administracji i archiwów, prawo archiwalne oraz uczą się zasad pracy archiwisty z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Program specjalności obejmuje praktyki zawodowe w archiwach i urzędach.

Zakład Archiwistyki Wydział Historii UAM

Mediewistyka – specjalność dla osób o sprecyzowanych zainteresowaniach, chcących zgłębiać wiedzę o średniowieczu, a także tych, którzy interesują się lub działają w grupach rekonstrukcyjnych. Program specjalności koncentruje się na szczegółowym poznaniu dziejów epoki w zakresie polskim i europejskim, obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe z zakresu nauk pomocniczych historii (dyplomatyki, paleografii, genealogii, heraldyki, sfragistyki, numizmatyki itd.), które zapoznają studentów/studentki ze specyfiką źródeł średniowiecznych i metodyką pracy historyka-mediewisty. Program przewiduje staże w instytucjach kultury i muzeach wielkopolskich.

Historia wojskowości – specjalność przeznaczona dla pasjonatów historii wojskowej, dla osób chcących zgłębić wiedzę z zakresu historii sztuki wojennej. Program specjalności historia wojskowości na studiach magisterskich zakłada problemowe i szczegółowe poznanie zagadnień związanych z dziejami militarnymi człowieka, takimi jak dzieje poszczególnych broni, oraz aspekt popularyzatorski dzieje militarne człowieka. Specjalność przygotowuje od strony teoretycznej do pracy w służbach mundurowych oraz muzeach o tematyce militarnej.

Polityka i media w dziejach – specjalność skierowana jest do osób, które interesują się światem polityki oraz mediami i w związku z tym chciałyby głębiej poznać te obszary życia społecznego w perspektywie historycznej. Program specjalności pozwala na pogłębione studia z historii najnowszej po 1989 roku (powszechnej oraz polskiej), analizę współczesnych konfliktów i ruchów politycznych, a także umożliwia zapoznanie się z praktyką polityczną i funkcjonowaniem mediów (badanie funkcjonowania partii politycznych i monitoring mediów, poznawanie zakulisowych mechanizmów życia politycznego, analiza protokołu i etykiety politycznej).  Studia na tej specjalności to studia historyczne w powiązaniu z politologią i medioznawstwem. Przygotowują do pracy w administracji państwowej, organach samorządowych i organizacjach społecznych; a także w partiach politycznych, biurach poselskich, dyplomacji, mediach i w zawodzie dziennikarza.


Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie– to studia interdyscyplinarne o profilu ogólnoakademickim, które kompleksowo przygotowują do zawodu nauczyciela w zakresie dwóch przedmiotów: historii i języka polskiego. Kierunek studiów realizowany jest wspólnie przez Wydział Historii i Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Dzięki temu połączeniu studenci/studentki mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu dwóch kierunków humanistycznych oraz, po ukończeniu studiów II stopnia – magisterskich, uzyskania kwalifikacji zawodowych do nauczania historii i języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Program studiów II stopnia zapewnia rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej, co zwiększa szanse absolwentów tego kierunku na rynku pracy. Program przewiduje zatem zajęcia kierunkowe z historii, literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz blok przedmiotów dydaktycznych i psychologiczno-pedagogicznych. Wiele zajęć prowadzonych jest w formie ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów. Są też praktyki zawodowe realizowane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ukończenie kierunku na I stopniu jest warunkiem kontynuacji studiów na stopniu II. Tytuł magistra kierunku „Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie” kwalifikuje jego absolwentów do pracy w zawodzie nauczyciela historii i języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.


Wschodoznawstwo – Wschodoznawstwo to nie orientalistyka. To istniejący od 1995 roku na UAM kierunek interdyscyplinarnych studiów regionalnych, poświęcony rzeczywistości położonych na wschód od Polski krajów byłego ZSRR.

Wschodnoznawstwo to jedyny w skali Polski unikatowy kierunek studiów wyznaczający pełny i oryginalny oraz oparty o wieloletnie doświadczenia model kształcenia, który skupia się na specyfice regionu Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii, prowadzony przez Katedrę Studiów Wschodnich na Wydziale Historii UAM.

Dlaczego region Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii? To region zamieszkały przez ponad 140 ludów i narodów o rozmaitym pochodzeniu, aspiracjach politycznych i kulturalnych. Po rozpadzie ZSRR powstało na jego terytorium 15 nowych państw, w których funkcjonują rozmaite systemy polityczne, podlegające nadal procesom transformacji gospodarczej i politycznej, o różnych systemach ideowych i religijnych.

Czego możesz się spodziewać w toku nauki:

Na program studiów składa się: 25% to praktyczna nauka języka rosyjskiego w wymiarze identycznym jak na studiach filologicznych. Ponadto cały zespół włada biegle j. rosyjskim lub ukraińskim, białoruskim.

Kursowymi przedmiotami są: metodologia nauk humanistycznych, podstawy ekonomii i międzynarodowe stosunki polityczne, podstawy prawa dla wschodoznawców, prawo międzynarodowe publiczne, prawo dyplomatyczne i konsularne, geografia regionalna oraz język zachodni. Pozna tym w skład programu wchodzą bloki przedmiotów:

*          Historia obszaru postradzieckiego

*          Kultura na obszarze postradzieckim

*          Ekonomia i społeczeństwo na obszarze postradzieckim

*          Polityka na obszarze postradzieckim

Oferujemy także ciekawe praktyki terenowe i programy wyjazdowe.

Absolwent wschodoznawstwa jest przygotowany do pracy:

*          W administracji krajowej i samorządowej

*          W instytucjach międzynarodowych, służbie zagranicznej, ośrodkach analitycznych

*          W przedsiębiorstwach działających na rynkach wschodnich

*          W organizacjach pozarządowych

Facebook


Востоковедение – это не ориенталистика. Это существующее с 1995 года в Университете им. Адама Мицкевича направление междисциплинарного обучения, посвященное реальности регионов стран бывшего СССР, расположенных к востоку от Польши.

Востоковедение является единственным в Польше уникальным направлением обучения, определяющим полную и оригинальную, а также основанную на многолетнем опыте модель обучения, ориентированную на специфику региона Восточной Европы, Центральной Азии и Сибири, которую ведет Кафедра восточных исследований, Факультет Истории Университета им. Адама Мицкевича.

Почему регион Восточной Европы, Центральной Азии и Сибири?

-           регион, который включает в себя более 140 наций и народов, имеющих различное происхождение, политические и культурные амбиции;

-           после распада СССР на его территории было создано 15 новых государств, в которых действуют различные политические системы, по-прежнему подчиняющиеся процессам экономической и политической трансформации с различными идеологическими и религиозными системами.

Что можешь ожидать от процесса обучения:

Это двухступенчатое образование – бакалавриат и магистратура.

Обучение I ступени длится 3 года и заканчивается получением степени бакалавра.

Учебная программа состоит из: 25% - это практическое изучение русского языка в объеме, идентичном объему на филологическом факультете. Кроме того, весь коллектив свободно владеет русским или украинским языком, белорусским языком.

Курсовыми предметами являются: основы экономики и международных политических отношений, основы права для востоковедов, международное публичное право, дипломатическое и консульское право, региональная география и западный язык. Кроме того, программа включает в себя блоки предметов:

*          Культура на постсоветском пространстве

*          Экономика и общество на постсоветском пространстве

*           Политика на постсоветском пространстве

*          История постсоветского пространства

Мы также предлагаем студентам интересные производственные практики

Выпускник востоковедения подготовлен к работе:

-           В национальной и муниципальной администрации

-           В международных организациях, зарубежных службах, аналитических центрах

-           На предприятиях, работающих на восточных рынках

-           В неправительственных организациях

Facebook


Portal Kandydata UAM