Studia II stopnia - opisy kierunków

 • HISTORIA
 • WSCHODOZNAWSTWO

HISTORIA

Poziom studiów:drugiego stopnia (magisterskie)
Forma studiów:stacjonarne

Limit miejsc: 120

Opis kierunku

Historia to wszechstronne studia połączone z szeroką ofertą wyboru dodatkowych specjalności. Oferujemy duży zakres zajęć ogólnohistorycznych, specjalistycznych ścieżek międzyprzedmiotowych i wykładów mistrzowskich. Dużą pulę zajęć znajdujących się w ofercie programu kierunku studenci/studentki wybierają samodzielnie. Od pierwszego semestru studiów dokonują również indywidualnego wyboru seminarium magisterskiego, podczas którego przygotowują pracę dyplomową. Elastyczny i urozmaicony program nauczania stwarza możliwość poszerzania zainteresowań historycznych i poznania dziejów w różnorakich aspektach i z różnych perspektyw. W toku studiów II stopnia studenci/tki kierunku historia uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu badań historycznych w ujęciu problemowym z historii Polski i powszechnej oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych obszarów, problemów i tematów badawczych, w odniesieniu do co najmniej jednej epoki historycznej.

Wyniesione ze studiów pogłębione umiejętności: badawcze, w tym odniesione do krytyki, analizy i interpretacji źródeł, formułowania oraz rozwiązywania złożonych problemów badawczych przygotowują studentów/tki do działania w wielu zawodach wymagających samodzielności, kreatywności, rzetelności prowadzenia badań na wysokim poziomie, kierowania zespołem oraz upowszechniania wyników badań w zróżnicowanej formie i środowiskach. Zakończenie studiów II stopnia umożliwia podejście do egzaminów na studia III stopnia.

Specjalności

 • historia ogólna
 • historia – archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • historia – nauczycielska
 • historia – mediewistyka
 • historia wojskowości
 • historia – polityka i media w dziejach
 • historia – kultura klasyczna

Historia ogólna – to wybór dla osób, które nie zdecydują się na studiowanie dodatkowej specjalności. Program studiów obejmuje szereg zajęć ogólnohumanistycznych, pogłębiających wiedzę i zainteresowania studentów. Uczestniczą oni w wybranych przez siebie wykładach mistrzowskich oraz w tematycznych ścieżkach międzyprzedmiotowych, które oferują możliwość szczegółowej analizy określonych zagadnień.

Historia – archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – specjalność, która przygotowuje do pracy w różnego typu archiwach (państwowych, zakładowych, komercyjnych, kościelnych), urzędach administracji państwowej i samorządowej, w oddziałach zbiorów specjalnych bibliotek i muzeów oraz firmach zajmujących się archiwizacją i digitalizacją danych. Blok zajęć specjalności obejmuje przedmioty związane z metodyką pracy archiwalnej i zarządzaniem dokumentacją, w tym prowadzeniem kancelarii i organizacją pracy biurowej. Ponadto studenci/studentki poznają historię administracji i archiwów, prawo archiwalne oraz uczą się zasad pracy archiwisty z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Program specjalności obejmuje praktyki zawodowe w archiwach i urzędach.

Historia – nauczycielska – specjalność dla wszystkich zainteresowanych pracą w sektorze edukacji, przede wszystkim nauczycieli, ale też animatorów i edukatorów kultury historycznej. W ramach specjalności studenci i studentki uczestniczą w zajęciach z zakresu dydaktyki ogólnej, kierunkowej, pedagogiki i psychologii. Podczas studiów studenci/studentki zdobywają też praktyczne umiejętności w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych. Zapisy na specjalność nauczycielską na studiach magisterskich (II stopnia) dotyczą wyłącznie osób, które ukończyły tę specjalność na studiach licencjackich (I stopnia) lub ukończyły kierunek Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie na studiach licencjackich.

Historia – mediewistyka – specjalność dla osób o sprecyzowanych zainteresowaniach, chcących zgłębiać wiedzę o średniowieczu, a także tych, którzy interesują się lub działają w grupach rekonstrukcyjnych. Program specjalności koncentruje się na szczegółowym poznaniu dziejów epoki w zakresie polskim i europejskim, obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe z zakresu nauk pomocniczych historii (dyplomatyki, paleografii, genealogii, heraldyki, sfragistyki, numizmatyki itd.), które zapoznają studentów/studentki ze specyfiką źródeł średniowiecznych i metodyką pracy historyka-mediewisty. Program przewiduje staże w instytucjach kultury i muzeach wielkopolskich.

Historia wojskowości – specjalność przeznaczona dla pasjonatów militariów, armii i historii wojska, dla osób działających w grupach rekonstrukcyjnych, a także tych, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu dziejów konfliktów zbrojnych (świata i Polski) oraz zrozumieć mechanizmy nimi rządzące. Program studiów obejmuje przedmioty związane z historią wojen, broni i umundurowania. Zakłada chronologiczne poznanie zagadnień związanych z dziejami militarnymi człowieka oraz warsztatem pracy historyka wojskowości.

Historia – polityka i media w dziejach – specjalność skierowana jest do osób, które interesują się światem polityki oraz mediami i w związku z tym chciałyby głębiej poznać te obszary życia społecznego w perspektywie historycznej. Program specjalności pozwala na pogłębione studia z historii najnowszej po 1989 roku (powszechnej oraz polskiej), analizę współczesnych konfliktów i ruchów politycznych, a także umożliwia zapoznanie się z praktyką polityczną i jej funkcjonowaniem.

Historia – kultura klasyczna – to specjalność przeznaczona dla studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę o świecie starożytnym. Specjalność umożliwia stworzenie spersonalizowanego programu studiów w oparciu o zajęcia realizowane na kierunku historia, archeologia oraz filologia klasyczna. Studenci otrzymują tym samym odpowiednie narzędzia do badania świata starożytnego. Program specjalizacji przewiduje praktyki archeologiczne lub w instytucji kultury. Kultura klasyczna jest również bezpośrednio powiązana z międzynarodowym programem realizowanym na UAM: European Master of Classical Cultures (https://emccs.uni-muenster.de), który umożliwia zdobycie podwójnego dyplomu magisterskiego.

Wybrane przedmioty

 • Badanie dziejów globalnych
 • Badanie dziejów kultury
 • Metody badań w naukach historycznych
 • Ekonomia i systemy społecznogospodarcze w XX i XXI w.
 • Retoryka w edukacji historycznej (przedmiot ze specjalności)
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego (przedmiot ze specjalności)
 • Dzieje wojen morskich (przedmiot ze specjalności)
 • Diagnozowanie sytuacji międzynarodowej (przedmiot ze specjalności)

Kompetencje absolwenta

Kompetencje i umiejętności (krótkie hasła, ok. 5 punktów)

 • Absolwent/ka kierunku historia uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu badań historycznych w ujęciu problemowym z historii Polski i powszechnej oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych obszarów, problemów i tematów badawczych, w odniesieniu do co najmniej jednej epoki historycznej.
 • Absolwent/ka uzyskuje umiejętności i kompetencje badawcze, w tym odniesione do krytyki, analizy i interpretacji źródeł, formułowania oraz rozwiązywania złożonych problemów badawczych, co daje przygotowanie do pracy w wielu zawodach wymagających samodzielności, kreatywności, rzetelności prowadzenia badań na wysokim poziomie, kierowania zespołem oraz upowszechniania wyników badań w zróżnicowanej formie.
 • Absolwent/ka uzyskuje umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 • Absolwent/ka uzyskuje kompetencje w zakresie komunikowania się, negocjowania, przekonywania i perswazji, a także posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi
 • Absolwent/ka pogłębił/a kompetencje społeczne w zakresie: refleksyjnego stosowania zasad etyki zawodowej historyka, w tym ochrony i promocji dziedzictwa historycznego w zróżnicowanych środowiskach i formach, upowszechnia i propagowania wiedzy historycznej z poszanowaniem różnych stanowisk i punktów widzenia na przeszłość lokalną, narodową, europejską.

Perspektywy zawodowe

 • Urzędy administracji państwowej
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Archiwa
 • Szkoły
 • Media
 • Instytucje kultury (biblioteki naukowe, muzea, wydawnictwa)
 •  

Link do sylabusa

https://historia.amu.edu.pl/dla-studenta/studia/programy-studiow/sylabusy

Więcej informacji

https://historia.amu.edu.pl/dla-studenta


WSCHODOZNAWSTWO

Poziom studiów:drugiego stopnia (magisterskie)
Forma studiów:stacjonarne

Limit miejsc: 25

Opis kierunku

Wschodoznawstwo to nie orientalistyka. To istniejący od 1995 roku na UAM kierunek interdyscyplinarnych studiów regionalnych, poświęcony rzeczywistości położonych na wschód od Polski krajów byłego ZSRR.

Wschodnoznawstwo to jedyny w skali Polski unikatowy kierunek studiów wyznaczający pełny i oryginalny oraz oparty o wieloletnie doświadczenia model kształcenia, który skupia się na specyfice regionu Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii, prowadzony przez Katedrę Studiów Wschodnich na Wydziale Historii UAM.

Dlaczego region Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii? To region zamieszkały przez ponad 140 ludów i narodów o rozmaitym pochodzeniu, aspiracjach politycznych i kulturalnych. Po rozpadzie ZSRR powstało na jego terytorium 15 nowych państw, w których funkcjonują rozmaite systemy polityczne, podlegające nadal procesom transformacji gospodarczej i politycznej, o różnych systemach ideowych i religijnych.

Wybrane przedmioty

 • Historia obszaru postradzieckiego
 • Stosunki polityczne w regionie Europy Wschodniej i Azji
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Stosunki gospodarcze w regionie Europy Wschodniej i Azji
 • Religie i systemy światopoglądowe na obszarze postradzieckim
 • Kontakty międzykulturowe w regionie Europy Wschodniej i Azji,

Kompetencje absolwenta

 • Płynne porozumiewanie się w języku rosyjskim
 • Umiejętność analizy procesów zachodzących w Europie Wschodniej i Azji
 • Kompetencje z zakresu dyplomacji
 • Wykorzystanie wiedzy do praktycznych działań w polityce i biznesie

Perspektywy zawodowe

Absolwent/tka może podjąć pracę m.in.:

 • W administracji krajowej i samorządowej szczególnie jako specjalista do kontaktu ze wschodem
 • Jako analityk w instytucjach międzynarodowych, służbie zagranicznej, ośrodkach analitycznych
 • W przedsiębiorstwach działających na rynkach wschodnich
 • W organizacjach pozarządowych
 •  

Link do sylabusa https://sylabus.amu.edu.pl/pl/1/19/3/2/29/43

Więcej informacji

https://historia.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-magisterskie-ii-stopnia

https://www.facebook.com/Kierunek-Wschodoznawstwo-Wydzia%C5%82-Historii-UAM-103738781418213/

Kontakt: tomasz.nakoneczny@amu.edu.pl