Studia licencjackie (I stopnia)

  • Historia bez specjalności lub ze specjalnościami: Nauczycielska, Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Mediewistyka, Historia wojskowości, Polityka i media w dziejach
  • Gospodarka i ekonomia w dziejach
  • Wschodoznawstwo
  • Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
  • Liberal Art And Sciences

Historia to kierunek z możliwością wyboru specjalności lub studiowania historii ogólnej bez specjalności. Oferujemy szeroki zakres zajęć ogólnohistorycznych, specjalistycznych ścieżek międzyprzedmiotowych i wykładów monograficznych. Dużą pulę zajęć znajdujących się w ofercie programu kierunku, wybierają studenci. Mogą oni zdecydować, które przedmioty z oferty będą przez nich zaliczane. Na ostatnim roku studiów studenci/ki wybierają seminarium licencjackie, podczas którego przygotowują pracę dyplomową. Elastyczny i urozmaicony program nauczania stwarza możliwość poszerzania zainteresowań historycznych i poznania dziejów w różnorakich aspektach i z różnych perspektyw.

Po I semestrze studenci i studentki wybierają jedną z proponowanych specjalności lub studiują historię bez specjalności (Historia ogólna). 

Historia bez specjalności (Historia ogólna) – program studiów obejmuje pełny kurs historii od pradziejów do współczesności oraz zajęcia, podczas których studenci/studentki poznają tajniki warsztatu historyka. Oprócz wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i lektoratów (z języków nowożytnych i klasycznych), uczestniczą w wybranych przez siebie wykładach monograficznych oraz tematycznych ścieżkach międzyprzedmiotowych, które oferują szczegółową analizę określonych zagadnień.

Nauczycielska – specjalność dla wszystkich zainteresowanych pracą w sektorze edukacji, przede wszystkim nauczycieli, ale też animatorów i edukatorów kultury historycznej. W ramach specjalności studenci i studentki uczestniczą w zajęciach z zakresu dydaktyki ogólnej, kierunkowej, pedagogiki i psychologii. W programie specjalności znajdują się także takie przedmioty jak: emisja głosu, historia w sferze publicznej, regionalizm w edukacji historycznej, literatura piękna i sztuki wizualne w edukacji historycznej, które poszerzają i wzbogacają wiedzę z zakresu kultury historycznej oraz kształcą umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela i edukatora historii. Podczas studiów studenci/studentki zdobywają praktyczne umiejętności w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych. Studia licencjackie ze specjalnością nauczycielską przygotowują studentki i studentów do realizacji nauczycielskich studiów magisterskich w zakresie historii, będących podstawą uzyskania kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – specjalność, która przygotowuje do pracy w różnego typu archiwach (państwowych, zakładowych, komercyjnych, kościelnych), urzędach administracji państwowej i samorządowej, w oddziałach zbiorów specjalnych bibliotek i muzeów oraz firmach zajmujących się archiwizacją i digitalizacją danych. Blok zajęć specjalności obejmuje przedmioty związane z metodyką pracy archiwalnej i zarządzaniem dokumentacją, w tym prowadzeniem kancelarii i organizacją pracy biurowej. Ponadto studenci/ki poznają historię administracji i archiwów, prawo archiwalne oraz uczą się zasad pracy archiwisty z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Program specjalności obejmuje praktyki zawodowe w archiwach i urzędach.

Zakład Archiwistyki Wydział Historii UAM

Mediewistyka – specjalność dla osób o sprecyzowanych zainteresowaniach, chcących zgłębiać wiedzę o średniowieczu, a także tych, którzy interesują się lub działają w grupach rekonstrukcyjnych. Program specjalności koncentruje się na szczegółowym poznaniu dziejów epoki w zakresie polskim i europejskim, obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe z zakresu nauk pomocniczych historii (dyplomatyki, paleografii, genealogii, heraldyki, sfragistyki, numizmatyki itd.), które zapoznają studentów/studentki ze specyfiką źródeł średniowiecznych i metodyką pracy historyka-mediewisty. Program przewiduje staże w instytucjach kultury i muzeach wielkopolskich.

Historia wojskowości – specjalność przeznaczona dla pasjonatów militariów, armii i historii wojska, dla osób działających w grupach rekonstrukcyjnych, a także tych, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu dziejów konfliktów zbrojnych (świata i Polski) oraz zrozumieć mechanizmy nimi rządzące. Program studiów obejmuje przedmioty związane z historią wojen, broni i umundurowania. Zakłada chronologiczne poznanie zagadnień związanych z dziejami militarnymi człowieka oraz warsztatem pracy historyka wojskowości. Specjalność przygotowuje od strony teoretycznej do pracy w służbach mundurowych.

Polityka i media w dziejach – specjalność skierowana jest do osób, które interesują się światem polityki oraz mediami i w związku z tym chciałyby głębiej poznać te obszary życia społecznego w perspektywie historycznej. Program specjalności pozwala na pogłębione studia z dziejów myśli politycznej (powszechnej oraz polskiej), historię instytucji politycznych i medialnych, a także umożliwia zapoznanie się z dawnymi i współczesnymi praktykami politycznymi oraz medialnymi (badanie kultury politycznej, poznawanie rytuałów i symboli politycznych, analiza marketingu politycznego).  Studia na tej specjalności to studia historyczne w powiązaniu z politologią i medioznawstwem. Przygotowują do pracy w administracji państwowej, organach samorządowych i organizacjach społecznych; a także w partiach politycznych, biurach poselskich, dyplomacji, mediach i w zawodzie dziennikarza.


Gospodarka i ekonomia w dziejach – studia licencjackie na tym kierunku to wyjątkowa okazja do poznania dziejów z perspektywy przemian gospodarczych i ekonomicznych; kolejnych etapów rozwoju cywilizacyjnego świata, historii myśli ekonomicznej oraz współczesnych teorii z zakresu ekonomii i gospodarki, omawianych w kontekście uwarunkowań politycznych, prawnych i społeczno-kulturowych, pozwala lepiej zrozumieć procesy zmian historycznych w skali globalnej. Oprócz przedmiotów ogólnohistorycznych i lektoratu językowego, program studiów obejmuje zajęcia warsztatowe związane z metodami analizy jakościowej i ilościowej procesów gospodarczych, źródłami informacji oraz nowoczesnymi metodami ich gromadzenia, opracowywania i interpretowania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (Excel z VBA, Statistica, język R, Big Data). Absolwenci i absolwentki tego kierunku zdobywają wszechstronną wiedzę na temat etapów i form rozwoju gospodarczego, a także umiejętności gromadzenia, analizowania i interpretowania danych gospodarczych i społecznych w perspektywie długiego trwania. Studia przygotowują do pracy związanej z analizą i przetwarzaniem danych (doradztwo finansowe i gospodarcze, praca w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, w instytucjach państwowych i samorządowych, prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej), a zdobyte kompetencje sprawdzają się w wielu innych zawodach wymagających samodzielnego, analitycznego i krytycznego myślenia. Program studiów przewiduje praktyki zawodowe i wolontariat. Kierunek studiów Gospodarka i Ekonomia w Dziejach został laureatem VI edycji Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”.


Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie– to studia interdyscyplinarne o profilu ogólnoakademickim które kompleksowo przygotowują do zawodu nauczyciela w zakresie dwóch przedmiotów: historii i języka polskiego. Kierunek studiów realizowany jest wspólnie przez Wydział Historii i Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Dzięki temu połączeniu studenci/studentki mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu dwóch kierunków humanistycznych oraz, po ukończeniu studiów II stopnia – magisterskich, uzyskania kwalifikacji zawodowych do nauczania historii i języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Program studiów II stopnia zapewnia rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej, co zwiększa szanse absolwentów tego kierunku na rynku pracy. Program przewiduje zatem zajęcia kierunkowe z historii, literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz blok przedmiotów dydaktycznych i psychologiczno-pedagogicznych. Wiele zajęć prowadzonych jest w formie ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów. Są też praktyki zawodowe realizowane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ukończenie kierunku na I stopniu jest warunkiem kontynuacji studiów na stopniu II. Tytuł magistra kierunku „Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie” kwalifikuje jego absolwentów do pracy w zawodzie nauczyciela historii i języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.


Wschodoznawstwo – Wschodoznawstwo to nie orientalistyka. To istniejący od 1995 roku na UAM kierunek interdyscyplinarnych studiów regionalnych, poświęcony rzeczywistości położonych na wschód od Polski krajów byłego ZSRR.

Wschodnoznawstwo to jedyny w skali Polski unikatowy kierunek studiów wyznaczający pełny i oryginalny oraz oparty o wieloletnie doświadczenia model kształcenia, który skupia się na specyfice regionu Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii, prowadzony przez Katedrę Studiów Wschodnich na Wydziale Historii UAM.

Dlaczego region Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii? To region zamieszkały przez ponad 140 ludów i narodów o rozmaitym pochodzeniu, aspiracjach politycznych i kulturalnych. Po rozpadzie ZSRR powstało na jego terytorium 15 nowych państw, w których funkcjonują rozmaite systemy polityczne, podlegające nadal procesom transformacji gospodarczej i politycznej, o różnych systemach ideowych i religijnych.

Czego możesz się spodziewać w toku nauki:

Na program studiów składa się: 25% to praktyczna nauka języka rosyjskiego w wymiarze identycznym jak na studiach filologicznych. Ponadto cały zespół włada biegle j. rosyjskim lub ukraińskim, białoruskim.

Kursowymi przedmiotami są: metodologia nauk humanistycznych, podstawy ekonomii i międzynarodowe stosunki polityczne, podstawy prawa dla wschodoznawców, prawo międzynarodowe publiczne, prawo dyplomatyczne i konsularne, geografia regionalna oraz język zachodni. Pozna tym w skład programu wchodzą bloki przedmiotów:

*          Historia obszaru postradzieckiego

*          Kultura na obszarze postradzieckim

*          Ekonomia i społeczeństwo na obszarze postradzieckim

*          Polityka na obszarze postradzieckim

Oferujemy także ciekawe praktyki terenowe i programy wyjazdowe.

Absolwent wschodoznawstwa jest przygotowany do pracy:

*          W administracji krajowej i samorządowej

*          W instytucjach międzynarodowych, służbie zagranicznej, ośrodkach analitycznych

*          W przedsiębiorstwach działających na rynkach wschodnich

*          W organizacjach pozarządowych

Facebook


Востоковедение – это не ориенталистика. Это существующее с 1995 года в Университете им. Адама Мицкевича направление междисциплинарного обучения, посвященное реальности регионов стран бывшего СССР, расположенных к востоку от Польши.

Востоковедение является единственным в Польше уникальным направлением обучения, определяющим полную и оригинальную, а также основанную на многолетнем опыте модель обучения, ориентированную на специфику региона Восточной Европы, Центральной Азии и Сибири, которую ведет Кафедра восточных исследований, Факультет Истории Университета им. Адама Мицкевича.

Почему регион Восточной Европы, Центральной Азии и Сибири?

-           регион, который включает в себя более 140 наций и народов, имеющих различное происхождение, политические и культурные амбиции;

-           после распада СССР на его территории было создано 15 новых государств, в которых действуют различные политические системы, по-прежнему подчиняющиеся процессам экономической и политической трансформации с различными идеологическими и религиозными системами.

Что можешь ожидать от процесса обучения:

Это двухступенчатое образование – бакалавриат и магистратура.

Обучение I ступени длится 3 года и заканчивается получением степени бакалавра.

Учебная программа состоит из: 25% - это практическое изучение русского языка в объеме, идентичном объему на филологическом факультете. Кроме того, весь коллектив свободно владеет русским или украинским языком, белорусским языком.

Курсовыми предметами являются: основы экономики и международных политических отношений, основы права для востоковедов, международное публичное право, дипломатическое и консульское право, региональная география и западный язык. Кроме того, программа включает в себя блоки предметов:

*          Культура на постсоветском пространстве

*          Экономика и общество на постсоветском пространстве

*           Политика на постсоветском пространстве

*          История постсоветского пространства

Мы также предлагаем студентам интересные производственные практики

Выпускник востоковедения подготовлен к работе:

-           В национальной и муниципальной администрации

-           В международных организациях, зарубежных службах, аналитических центрах

-           На предприятиях, работающих на восточных рынках

-           В неправительственных организациях

Facebook


Liberal Arts and Sciences to propozycja studiów dla tych, których zainteresowania nie mieszczą się w ramach jednej specjalizacji, albo jeszcze szukają swojej pasji. Tym osobom dedykujemy nasz interdyscyplinarny program studiów licencjackich, pozwalający pogłębić wiedzę z wielu dziedzin wiedzy oraz rozwinąć umiejętności ogólne.
Mimo angielskiej nazwy, nasz program korzeniami sięga do średniowiecza. U jego podstaw stoi ideał artes liberales. Zgodnie z nim, każda specjalizacja powinna opierać się na szerokiej wiedzy ogólnej oraz zespole uniwersalnych umiejętności. Tradycyjną listę siedmiu dyscyplin wykładanych  w ramach tej koncepcji (np. matematyka i astronomia) uzupełniliśmy o nowsze dziedziny wiedzy: fizykę, biologię, historię czy psychologię. W sumie przez trzy lata student naszego kierunku zapoznaje się z przekrojowym obrazem współczesnej nauki, który obejmuje zarówno humanistykę jak i nauki eksperymentalne. Towarzyszy temu rozwój kompetencji takich jak przemawianie, logiczne myślenie czy praca w zespole.
Kształcenie oparte o takie założenia pozwala rozwinąć zmysł poszukiwania prawdy oraz kompleksowe spojrzenie na świat. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że to właśnie formuła  Liberal Arts and Sciences pozwoli naszym studentom stawić czoła wyzwaniom współczesnego, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

http://las.amu.edu.pl/pl/

Facebook


Portal Kandydata UAM