Studia I stopnia - opisy kierunków

 • HISTORIA
 • WSCHODOZNAWSTWO
 • GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH
 • HUMANISTYKA W SZKOLE – POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA HUMANISTYCZNE
 • LIBERAL ARTS AND SCIENCES
 • LIBERAL ARTS AND SCIENCES – ENGLISH

Nazwa kierunku: Historia

Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne

Limit miejsc: 200

Opis kierunku: Historia to wszechstronne studia połączone z szeroką ofertą wyboru dodatkowych specjalności. Oferujemy duży zakres zajęć ogólnohistorycznych, specjalistycznych ścieżek międzyprzedmiotowych i wykładów monograficznych. Dużą pulę zajęć znajdujących się w ofercie programu kierunku studenci/studentki wybierają samodzielnie. Na ostatnim roku studiów dokonują również indywidualnego wyboru seminarium licencjackiego, podczas którego przygotowują pracę dyplomową.

W toku studiów I stopnia absolwent/ka kierunku historia uzyskał/a wszechstronną i zaawansowaną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku oraz z zakresu nauk pomocniczych historii i nauk pokrewnych, w szczególności humanistycznych.

Indywidualizacja studiów historycznych w zakresie wybranych epok, zagadnień teoretycznych oraz umiejętności praktycznych pozwala absolwentowi/ce wykorzystywać w pracy zawodowej wysoko specjalistyczne wiedzę, umiejętności i kompetencje historyczne i rozwijać je na dalszym etapie kształcenia.

Zaawansowane wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu historii w powiązaniu z wiedzą ogólnohumanistyczną dają absolwentowi/ce możliwość kontynuowania badań historycznych oraz podejmowania pracy w instytucjach szeroko pojętej kultury historycznej.

Specjalności

 • historia ogólna
 • historia – archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • historia – nauczycielska
 • historia – mediewistyka
 • historia wojskowości
 • historia – polityka i media w dziejach

Historia ogólna – to wybór dla osób, które nie wybiorą dodatkowej specjalności. Program studiów obejmuje pełny kurs historii od pradziejów do współczesności oraz zajęcia, podczas których studenci/studentki poznają podstawy warsztatu historyka. Oprócz wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i lektoratów (z języków nowożytnych i klasycznych), uczestniczą w wybranych przez siebie wykładach monograficznych oraz tematycznych ścieżkach międzyprzedmiotowych, które oferują możliwość rozwijania określonych zagadnień.

Historia – archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – specjalność, która przygotowuje do pracy w różnego typu archiwach (państwowych, zakładowych, komercyjnych, kościelnych), urzędach administracji państwowej i samorządowej, w oddziałach zbiorów specjalnych bibliotek i muzeów oraz firmach zajmujących się archiwizacją i digitalizacją danych. Blok zajęć specjalności obejmuje przedmioty związane z metodyką pracy archiwalnej i zarządzaniem dokumentacją, w tym prowadzeniem kancelarii i organizacją pracy biurowej. Specjalność uzupełniona jest o praktyki zawodowe i dostosowana do wymogów rynku pracy.

Ponadto, w wyniku ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia ze specjalnością archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – absolwent/ka:

 1. uzyskał/a zaawansowaną wiedzę specjalistyczną z zakresu podstaw archiwistyki, metodyki pracy archiwalnej, zarządzania dokumentacją współczesną, kancelarii współczesnej, rozwoju form kancelaryjnych, prawa archiwalnego i administracyjnego, profilaktyki i konserwacji, historii archiwów oraz informacji naukowej;
 2. uzyskał/a wiedzę z zakresu historii archiwów i współczesnej organizacji placówek przechowujących materiały archiwalne;
 3. poznał/a terminologię archiwalną i nabył umiejętność jej prawidłowego stosowania w odniesieniu do współczesnych zasobów archiwalnych;
 4. poznał/a zasady prawidłowego wykorzystania teorii archiwistyki oraz specyficzne dla niej metody badawcze;
 5. poznał/a zasady gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji, zarządzania dokumentacją w instytucji, organizowania i prowadzenia archiwum bieżącego;
 6. zdobył/a umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystania systemów informacyjnych w zarządzaniu informacją i dokumentacją współczesną;
 7. poznał/a zasady tworzenia i przechowywania dokumentacji elektronicznej, a także zarządzania tą dokumentacją na wszystkich etapach jej życia w odniesieniu do współczesnych zasobów archiwalnych;
 8. zdobył/a umiejętność opracowania współczesnego zasobu archiwalnego;
 9. poznał/a zasady i metody prawidłowego zabezpieczenia i konserwacji akt współczesnych;
 10. poznał obowiązujące prawo archiwalne i administracyjne;
 11. nabył/a umiejętność stosowania zasad i metod logistyki dla potrzeb archiwum i zarządzania dokumentacją współczesną.

Historia – nauczycielska – specjalność dla wszystkich zainteresowanych pracą w sektorze edukacji, przede wszystkim nauczycieli, ale też animatorów i edukatorów kultury historycznej. Podczas studiów studenci/studentki poza przygotowaniem teoretycznym zdobywają praktyczne umiejętności w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych. Studia licencjackie ze specjalnością nauczycielską przygotowują studentki i studentów do realizacji nauczycielskich studiów magisterskich w zakresie historii, będących podstawą uzyskania kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Ponadto, w wyniku ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia ze specjalnością nauczycielską – absolwent/ka:

 1. posiada wiedzę oraz umiejętności specjalistyczne z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej, dydaktyki historii, emisji głosu oraz aspektów prawnych i zasad bezpieczeństwa w pracy nauczyciela historii w szkole, umożliwiające ich rozwój na dalszych etapach kształcenia;
 2. posiada wiedzę i umiejętności specjalistyczne z zakresu historii cyfrowej, coachingu edukacyjnego, stosowania różnorodnych źródeł wiedzy o przeszłości w szkolnej edukacji historycznej, umożliwiające ich rozwój na dalszych etapach kształcenia;
 3. posiada umiejętności planowania, organizacji, realizacji i ewaluacji zadań przewidzianych dla nauczyciela/ki historii oraz wychowawcy w szkole, umożliwiające ich rozwój na dalszych etapach kształcenia;
 4. posiada umiejętność animacji kultury historycznej w wybranych instytucjach, organizacjach i formach.

Historia – mediewistyka – specjalność dla osób o sprecyzowanych zainteresowaniach, chcących zgłębiać wiedzę o średniowieczu, a także tych, którzy interesują się lub działają w grupach rekonstrukcyjnych. Program specjalności koncentruje się na szczegółowym poznaniu dziejów epoki w zakresie polskim i europejskim, obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe z zakresu nauk pomocniczych historii (dyplomatyki, paleografii, genealogii, heraldyki, sfragistyki, numizmatyki itd.), które zapoznają studentów/studentki ze specyfiką źródeł średniowiecznych i metodyką pracy historyka-mediewisty. Ponadto, w wyniku ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia ze specjalnością mediewistyka– absolwent/ka:

 1. posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu średniowiecza Polski i powszechnego;
 2. posiada umiejętności specjalistyczne w zakresie krytycznego analizowania i interpretowania zróżnicowanych źródeł do dziejów średniowiecza;
 3. potrafi zastosować różne metody interpretacji zróżnicowanego materiału źródłowego charakterystycznego dla badań z zakresu mediewistyki;
 4. jest przygotowany/a do prowadzenia pogłębionych badań z zakresu mediewistyki.

Historia wojskowości – specjalność przeznaczona dla pasjonatów militariów, armii i historii wojska, dla osób działających w grupach rekonstrukcyjnych, a także tych, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu dziejów konfliktów zbrojnych (świata i Polski) oraz zrozumieć mechanizmy nimi rządzące. Program studiów obejmuje przedmioty związane z historią wojen, broni i umundurowania. Zakłada chronologiczne poznanie zagadnień związanych z dziejami militarnymi człowieka oraz warsztatem pracy historyka wojskowości. Ponadto, w wyniku ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia ze specjalnością historia wojskowości – absolwent/ka:

 1. posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie dziejów militarnych człowieka od starożytności do XXI wieku; w zakresie procesów zachodzących w społeczeństwach uczestniczących w konflikcie zbrojnym;
 2. posiada umiejętności w zakresie warsztatu pracy historyka wojskowości oraz stosowania zdobytej wiedzy w badaniach historyczno-wojskowych;
 3. posiada umiejętności animacji kultury wojskowości w sferze publicznej.

Historia – polityka i media w dziejach – specjalność skierowana jest do osób, które interesują się światem polityki oraz mediami i w związku z tym chciałyby głębiej poznać te obszary życia społecznego w perspektywie historycznej. Studia na tej specjalności to studia historyczne w powiązaniu z politologią i medioznawstwem. Przygotowują do pracy w administracji państwowej, organach samorządowych i organizacjach społecznych; a także w partiach politycznych, biurach poselskich, dyplomacji, mediach i w zawodzie dziennikarza. Ponadto, w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku historia ze specjalnością polityka i media w dziejach – absolwent/ka:

 1. posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie: głównych nurtów europejskiej i polskiej myśli politycznej; historii funkcjonowania mediów i systemów medialnych oraz instytucji publicznych od starożytności do czasów współczesnych;
 2. posiada wiedzę o Unii Europejskiej, w tym o kierowanych do studentów programach europejskich;
 3. posiada umiejętność komparatystycznej analizy różnych systemów politycznych od czasów starożytnych do współczesnych;
 4. posiada specjalistyczną umiejętność krytycznego analizowania i interpretowania źródeł z zakresu funkcjonowania polityki i mediów w dziejach;
 5. jest osobą aktywną publicznie, zwłaszcza w sferze polityki i mediów; potrafi tworzyć specjalistyczne teksty dziennikarskie w mediach analogowych i cyfrowych.

Wybrane przedmioty

 • E-historia
 • Podstawy ekonomii
 • Nowe tendencje współczesnej historiografii
 • Formy wypowiedzi akademickiej
 • Zarządzanie dokumentacją współczesną (przedmiot ze specjalności)
 • Podstawy psychologii dla nauczycieli (przedmiot ze specjalności)
 • Analiza dyskursu politycznego i medialnego (przedmiot ze specjalności)
 • Kultura historyczna (przedmiot ze specjalności)

Kompetencje i umiejętności absolwenta/tki

 • Absolwent/ka kierunku historia uzyskuje wszechstronną i zaawansowaną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku oraz z zakresu nauk pomocniczych historii i nauk pokrewnych, w szczególności humanistycznych.
 • Absolwent/ka uzyskuje umiejętności w zakresie samodzielnego myślenia, problematyzowania oraz rozwiązywania problemów badawczych w pracy indywidualnej i zespołowej.
 • Absolwent/ka uzyskuje umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 • Absolwent/ka uzyskuje kompetencje w zakresie sprawnego komunikowania się, negocjowania, przekonywania i perswazji, a także posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi.
 • Absolwent/ka rozwija kompetencje społeczne w stopniu zaawansowanym, w zakresie: stosowania zasad etyki zawodowej historyka, ochrony i promocji dziedzictwa historycznego w zróżnicowanych środowiskach i formach, upowszechnia i propagowania wiedzy historycznej z poszanowaniem różnych stanowisk i punktów widzenia na przeszłość lokalną, narodową i europejską.

Perspektywy zawodowe

 • Urzędy administracji państwowej
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Archiwa
 • Szkoły
 • Media
 • Instytucje kultury (biblioteki naukowe, muzea, wydawnictwa)
 •  

Link do sylabusa: https://historia.amu.edu.pl/dla-studenta/studia/programy-studiow/sylabusy

Więcej informacji: https://historia.amu.edu.pl/dla-studenta


WSCHODOZNAWSTWO

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: studia stacjonarne

Limit miejsc: 40

Opis kierunku

Wschodoznawstwo to ogólnoakademicki kierunek kształcący w ramach studiów I (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) specjalistki i specjalistów zamierzających zajmować się obszarem Europy Wschodniej, Azji Środkowej, Kaukazu i Syberii. To unikatowy w skali Polski interdyscyplinarny kierunek oparty na wieloletnich doświadczeniach oraz o pełny i oryginalny model kształcenia, który skupia się na specyfice regionu.

Dlaczego region Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii? To region zamieszkały przez ponad 140 ludów i narodów o rozmaitym pochodzeniu, aspiracjach politycznych i kulturalnych. Po rozpadzie ZSRR powstało na jego terytorium 15 nowych państw, w których funkcjonują rozmaite systemy polityczne, podlegające nadal procesom transformacji gospodarczej i politycznej, o różnych systemach ideowych i religijnych.

W trakcie studiów studentki i studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, nauk o polityce i administracji, nauk o komunikacji społecznej i mediach, z elementami prawa i ekonomii, ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa tego regionu. Absolwenci Wschodoznawstwa posiadają umiejętności umożliwiające rozpoznawanie i analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych oraz kwestii bezpieczeństwa występujących na obszarze Europy Wschodniej, Azji Środkowej, Kaukazu i Syberii. Ponadto wykazują się znajomością dwóch języków - języka nowożytnego oraz rosyjskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Wybrane przedmioty

Kursowymi przedmiotami są: metodologia nauk humanistycznych, podstawy ekonomii i międzynarodowe stosunki polityczne, podstawy prawa dla wschodoznawców, prawo międzynarodowe publiczne, prawo dyplomatyczne i konsularne, geografia regionalna oraz język zachodni. Pozna tym w skład programu wchodzą bloki przedmiotów:

*          Historia obszaru postradzieckiego

*          Kultura na obszarze postradzieckim

*          Ekonomia i społeczeństwo na obszarze postradzieckim

*          Polityka na obszarze postradzieckim

Czego możesz się spodziewać w toku nauki:

Na program studiów składa się: 25% to praktyczna nauka języka rosyjskiego w wymiarze identycznym jak na studiach filologicznych. Ponadto cały zespół włada biegle j. rosyjskim lub ukraińskim, białoruskim.

Kompetencje absolwenta

 • Płynne porozumiewanie się w języku rosyjskim
 • Umiejętność analizy procesów zachodzących w Europie Wschodniej i Azji
 • Kompetencje z zakresu dyplomacji
 • Wykorzystanie wiedzy do praktycznych działań w polityce i biznesie

Perspektywy zawodowe

Absolwent/tka może pracować:

 • W administracji krajowej i samorządowej szczególnie jako specjalista do kontaktu ze wschodem
 • Analityk w instytucjach międzynarodowych, służbie zagranicznej, ośrodkach analitycznych
 • W przedsiębiorstwach działających na rynkach wschodnich
 • W organizacjach pozarządowych

Link do sylabusa

https://sylabus.amu.edu.pl/pl/1/19/3/2/29/43

Więcej informacji

https://historia.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-licencjackie-i-stopnia

https://www.facebook.com/Kierunek-Wschodoznawstwo-Wydzia%C5%82-Historii-UAM-103738781418213/

Kontakt: tomasz.nakoneczny@amu.edu.pl


GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Poziom studiów:pierwszego stopnia
Forma studiów:stacjonarne

Limit miejsc: 40

Opis kierunku

Gospodarka i ekonomia w dziejach to interdyscyplinarny kierunek studiów, którego program obejmuje zarówno przedmioty z obszaru nauk humanistycznych (historia gospodarcza, historia cywilizacji), jak i społecznych (ekonomia, socjologia), łącząc w sobie dwa zakresy wiedzy dotyczące: gospodarującego człowieka i naukowej refleksji nad procesami gospodarowania w dziejach. Studiujący zapoznają się z kolejnymi etapami rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata oraz historią myśli ekonomicznej i współcześnie stosowanymi teoriami ekonomicznymi. Ważne miejsce w programie studiów zajmują przedmioty dotyczące metod analizy jakościowej i ilościowej procesów gospodarczych i społecznych, w tym zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Gospodarka i ekonomia w dziejach jest kierunkiem unikalnym w skali kraju, nawiązującym do anglosaskich wzorów w zakresie Socio-economic studies, realizowanych na wielu uniwersytetach w USA i Wielkiej Brytanii, który otwiera nowe możliwości zawodowe w sferze szybko rozwijającej się gospodarki informacyjnej. Kierunek studiów Gospodarka i Ekonomia w Dziejach został laureatem VI edycji Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”.

Bloki przedmiotów do wyboru

Elastyczność programu studiów zapewniają dwa bloki przedmiotów do wyboru. Studenci zgodnie ze swoimi zainteresowaniami mogą wybierać przedmioty z:

 • bloku przedmiotów poświęconych historii gospodarczej,
 • bloku przedmiotów poświęconych administracji publicznej i samorządności.

Wybrane przedmioty

 • Mikro- i makroekonomia
 • Gospodarka industrialna – I rewolucja przemysłowa
 • Systemy gospodarcze XX i XXI w. Teoria i praktyka gospodarowania
 • Cywilizacja XX wieku (1918–1990)
 • Media i reklama w dziejach
 • Gromadzenie, przetwarzanie i zarządzanie informacją gospodarczą
 • Informatyczne metody analizy danych historyczno- gospodarczych (Big Data)
 • Prawo gospodarcze w dziejach

Kompetencje absolwenta

 • Absolwent/ka kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach uzyskuje wszechstronną i zaawansowaną wiedzę dotyczącą kolejnych etapów rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata, historią myśli ekonomicznej i współcześnie stosowanymi teoriami ekonomicznymi,
 • Absolwent/ka uzyskuje umiejętności w zakresie samodzielnego myślenia, analizy zagadnień gospodarczych i społecznych uwzględniającej uwarunkowania polityczne, prawne, przyrodnicze i kulturowe oraz rozwiązywania problemów badawczych w pracy indywidualnej i zespołowej.
 • Absolwent/ka uzyskuje umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 • Absolwent/ka uzyskuje kompetencje w zakresie sprawnego komunikowania się, negocjowania, przekonywania i perswazji, a także posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi.
 • Absolwent/ka uzyskuje wiedzę dotyczącą metod analizy jakościowej i ilościowej procesów gospodarczych i społecznych w perspektywie długiego trwania oraz umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami gromadzenia informacji oraz ich opracowywania i interpretowania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (Excel z VBA, Statistica, język R, Big Data),

Perspektywy zawodowe

 • firmy produkcyjne i usługowe,
 • doradztwo finansowe i gospodarcze oraz bankowość i ubezpieczenia,
 • media i firmy zajmujące się marketingiem,
 • instytucje państwowe, samorządowe i pozarządowe,
 • instytucje kultury (muzea, wydawnictwa, fundacje)

Gospodarka i ekonomia w dziejach proponuje oryginalne spojrzenie na procesy gospodarcze oraz otwiera nowe możliwości zawodowe w sferze szybko rozwijającej się gospodarki informacyjnej. Doskonale przygotowuje do studiów II stopnia na kierunkach: Ekonomia, politologia, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, studia ekonomiczno – prawne, historia

Więcej informacji o kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach można znaleźć pod linkami:

Wydziału Historii: https://historia.amu.edu.pl/dla-studenta

Zakładu Historii Gospodarczej: http://zhg.amu.edu.pl/kierunki-studiow/gospodarka-i-ekonomia-w-dziejach/

i na Facebooku https://www.facebook.com/GospodarkaEkonomiaUAM/


HUMANISTYKA W SZKOLE – POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne (dzienne)

Limit miejsc: 30

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie to studia interdyscyplinarne o profilu ogólnoakademickim które kompleksowo przygotowują do zawodu nauczyciela w zakresie dwóch przedmiotów: historii i języka polskiego. Kierunek studiów realizowany jest wspólnie przez Wydział Historii i Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Dzięki temu połączeniu studenci/studentki mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu dwóch kierunków humanistycznych oraz, po ukończeniu studiów II stopnia – magisterskich, uzyskania kwalifikacji zawodowych do nauczania historii i języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Program studiów II stopnia zapewnia rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej, co zwiększa szanse absolwentów tego kierunku na rynku pracy. Program przewiduje zatem zajęcia kierunkowe z historii, literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz blok przedmiotów dydaktycznych i psychologiczno-pedagogicznych. Wiele zajęć prowadzonych jest w formie ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów. Są też praktyki zawodowe realizowane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ukończenie kierunku na I stopniu jest warunkiem kontynuacji studiów na stopniu II.

Wybrane przedmioty

 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Postawy pedagogiki dla nauczycieli
 • Poetyka z analizą dzieła literackiego
 • Teoria literatury
 • Historia Polski i powszechna (wszystkie epoki)
 • Historia literatury polskiej (wszystkie epoki)
 • Wiedza o kulturze

Kompetencje absolwenta

Spośród wielu zdobywanych w czasie studiów kompetencji można wskazać m.in., że:

 • Absolwent/tka zdobywa kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie historii i języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (po ukończeniu studiów magisterskich).
 • Absolwent/tka zna w stopniu zawansowanym historię cywilizacji, kultury i literatury Polskiej oraz wybrane treści dotyczące historii cywilizacji, kultury i literatury europejskiej
 • Absolwent/tka potrafi interpretować teksty literackie oraz źródła historyczne
 • Absolwent/tka ma rozeznanie we współczesnych instytucje kultury oraz zna zasady funkcjonowania współczesnych instytucji edukacyjnych

Perspektywy zawodowe

 • Tytuł magistra kierunku „Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie” kwalifikuje jego absolwentów/tki do pracy w zawodzie nauczyciela historii i języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
 • Praca w instytucjach kultury

Link do sylabusa

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AI2L8vqT%2DnqYF8I&id=ED7AEAB2DA94B85A%2191859&cid=ED7AEAB2DA94B85A

Więcej informacji

https://historia.amu.edu.pl/dla-studenta/studia/programy-studiow/humanistyka-w-szkole


LIBERAL ARTS AND SCIENCES 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne (dzienne)

Limit miejsc: 25

Opis kierunku

Liberal Arts and Sciences to propozycja studiów dla tych, których zainteresowania nie mieszczą się w ramach jednej specjalizacji, albo jeszcze szukają swojej pasji. Tym osobom dedykujemy nasz interdyscyplinarny program studiów licencjackich, pozwalający pogłębić wiedzę z wielu dziedzin wiedzy oraz rozwinąć umiejętności ogólne. Mimo angielskiej nazwy, nasz program korzeniami sięga do średniowiecza. U jego podstaw stoi ideał artes liberales. Zgodnie z nim, każda specjalizacja powinna opierać się na szerokiej wiedzy ogólnej oraz zespole uniwersalnych umiejętności. Tradycyjną listę siedmiu dyscyplin wykładanych w ramach tej koncepcji (np. matematyka i astronomia) uzupełniliśmy o nowsze dziedziny wiedzy: fizykę, biologię, chemię, historię czy psychologię. W sumie przez trzy lata student naszego kierunku zapoznaje się z przekrojowym obrazem współczesnej nauki, który obejmuje zarówno humanistykę jak i nauki eksperymentalne. Towarzyszy temu rozwój kompetencji takich jak przemawianie, logiczne myślenie czy praca w zespole.
Kształcenie oparte o takie założenia pozwala rozwinąć zmysł poszukiwania prawdy oraz kompleksowe spojrzenie na świat. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że to właśnie formuła Liberal Arts and Sciences pozwoli naszym studentom stawić czoła wyzwaniom współczesnego, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Wybrane przedmioty

 • Teoria badań naukowych
 • Człowiek w świecie dźwięków
 • Historia Europy i jej granic
 • Biotechnologia
 • Zastosowanie języka angielskiego do badań naukowych
 • Wielkie religie świata

Kompetencje absolwenta

 • potrafi funkcjonować w interdyscyplinarnych zespołach
 • potrafi funkcjonować i komunikować się w międzynarodowym otoczeniu naukowym
 • potrafi samodzielnie szukać wiedzy
 • posiada szerokie kompetencje analityczne

Perspektywy zawodowe

 • Wszystkie zawody wymagające interdyscyplinarnej komunikacji i wieloaspektowego, nieszablonowego, podejścia do problemu.

Link do sylabusa

http://las.amu.edu.pl/pl/program-studiów

Więcej informacji

http://las.amu.edu.pl/pl/

Kontakt:

Centrum Liberal Arts and Sciences
Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań, pok. 3.26
mgr Wojciech Nadobnik

telefon: +48 61 829 13 50
email: wojciech.nadobnik@amu.edu.pl