Jakość kształcenia

Zarządzanie jakością kształcenia na Wydziale Historii UAM


Przepisy międzynarodowe oraz krajowe zobowiązują uczelnie wyższe do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Z tego względu od roku akademickiego 2012/13 każda uczelnia realizuje w ramach prowadzonych kierunków studiów politykę jakości kształcenia, której służą wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia. W kraju działa niezależna instytucja czuwająca nad zapewnianiem i doskonaleniem jakości kształcenia -  Polska Komisja Akredytacyjna. Raporty z przeprowadzanych przez tę instytucję kontroli informują społeczeństwo o randze uczelni/wydziału, w których prowadzi się kształcenie.

Zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie jest zadaniem priorytetowym i celem strategicznym Wydziału Historii UAM. Studenci otrzymują podczas studiów na określonym kierunku wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane przez przyszłych pracodawców. Polityka zapewniania, monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia realizowana na Wydziale w odniesieniu do prowadzonych kierunków wpisuje się w wewnętrzny system doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także bazuje na standardach kształcenia obowiązujących w Szkole Nauk Humanistycznych UAM.

Nadzór nad jakością kształcenia na Wydziale Historii w ramach poszczególnych kierunków studiów, zapewnianie i ocenianie jakości kształcenia na kierunkach studiów:

DOKUMENTY

Zarządzenie nr 68/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UAM

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia

Rada ds. Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych

Rady programowe kierunków na Wydziale Historii

Zapewnianie jakości kształcenia w SNH

SYSTEM MONITOROWANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Zespół ds. monitorowania jakości kształcenia na Wydziale Historii UAM

Zespół ds. doskonalenia procesu kształcenia nauczycieli historii

Rada Ekspertów Zewnętrznych

Monitorowanie jakości kształcenia w SNH


SYSTEM DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Doskonalenie jakości kształcenia w SNH

STANDARDY KSZTAŁCENIA W SNH


Ważne linki

Jakość kształcenia na UAM (badania jakości kształcenia/ akredytacje/ działania projakościowe/ dokumenty)


RAPORTY Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE HISTORII ​