Jakość kształcenia

Przepisy międzynarodowe oraz krajowe zobowiązują uczelnie wyższe do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Z tego względu od roku akademickiego 2012/13 każda uczelnia realizuje w ramach prowadzonych kierunków studiów politykę jakości kształcenia, której służą wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia. W kraju działa niezależna instytucja czuwająca nad zapewnianiem i doskonaleniem jakości kształcenia - Polska Komisja Akredytacyjna. Raporty z przeprowadzanych przez tę instytucję kontroli informują społeczeństwo o randze uczelni/ wydziału, w których prowadzi się kształcenie.

Zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie jest zadaniem priorytetowym i celem strategicznym Wydziału Historii UAM. Studenci otrzymują podczas studiów na określonym kierunku wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane przez przyszłych pracodawców. Polityka zapewnienia jakości kształcenia realizowana na Wydziale w odniesieniu do prowadzonych kierunków wpisuje się w uniwersytecki system zapewniania jakości kształcenia, a także korzysta z wewnętrznego systemu zapewnienia jakości dostosowanego do specyfiki prowadzonych na Wydziale kierunków studiów. Sprawowaniem nadzoru nad jakością kształcenia na Wydziale Historii w ramach poszczególnych kierunków studiów, a także zapewnianiem i ocenianiem jakości kształcenia na kierunkach studiów zajmują się od roku akademickiego 2019/20 kierunkowe Rady Programowe.

Rady programowe kierunków na Wydziale Historii

Rada ds. kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia

Zarządzenie nr 49/2020/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 383/2019/2020 Rektora UAM z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad tworzenia programów studiów