Dlaczego warto wybrać studia na Wydziale Historii UAM?

Historia to jeden z najciekawszych kierunków humanistycznych, uczący krytycznego myślenia, rozumienia procesów przemian historycznych, co pozwala na lepsze orientowanie się w mechanizmach współczesnego świata. Dzięki urozmaiconej ofercie edukacyjnej studia na Wydziale Historii UAM stwarzają wyjątkową szansę na pogłębienie wiedzy z zakresu historii Polski i powszechnej oraz nauk pokrewnych i umożliwiają rozwijanie własnych zainteresowań i pasji.

Wydział Historii UAM to jeden z najważniejszych ośrodków badawczo-dydaktycznych w kraju, posiadający uznaną tradycję oraz profesjonalną kadrę wykładowców, która gwarantuje wysoki poziom nauczania.

Wydział mieści się w nowym budynku na kampusie Morasko, wyposażony jest nowoczesne sale i narzędzia dydaktyczne. W budynku znajduje się biblioteka wydziałowa umożliwiająca studentom bezpośredni dostęp do bogatych zbiorów.

Oferta edukacyjna umożliwia korzystanie z atrakcyjnych programów wymiany międzyuczelnianej w kraju i zagranicą oraz poszerzanie własnych zainteresowań w Studenckim Kole Naukowym Historyków (konferencje, wyjazdy naukowe).

Studia historyczne to możliwość pogłębienia wiedzy i fascynacji naukowych, ale także szansa na zdobycie ważnych kompetencji przygotowujących do wykonywania określonych zawodów. Nasi absolwenci/ absolwentki pracują w ośrodkach naukowo-badawczych, szkolnictwie, archiwach, muzeach i mediach, a także w instytucjach administracji o różnych szczeblach. Szeroka wiedza humanistyczna, którą uzyskuje się po studiach historycznych, sprawdza się również w wielu innych zawodach, wymagających umiejętności sprawnego komunikowania się, otwartości i kreatywnego myślenia.