Ewaluacja jakości działalności naukowej

Ewaluacja przeprowadzana jest na poziomie uczelni, za lata 2017-2021 i obejmuje trzy grupy zagadnień, zgłoszonych do oceny w poszczególnych dyscyplinach naukowych reprezentowanych na UAM w Poznaniu.

  • Pierwsze kryterium obejmuje ocenę działalności naukowej, a konkretnie działalności publikacyjnej pracowników uczelni.
  • Drugie kryterium jest związane ze skutecznością pozyskiwania środków grantowych na badania przez pracowników reprezentujących daną dyscyplinę nauki.
  • Trzecie kryterium opisuje wpływ, jaki działalność naukowa pracowników uczelni wywarła na społeczeństwo, gospodarkę, kulturę.

Ewaluacja jakości działalności naukowej przeprowadzana jest w oparciu o szereg aktów prawnych – ustaw, rozporządzeń – które szczegółowo opisują reguły i procedury przeprowadzania ewaluacji.


Ważne daty związane z procesem ewaluacji w UAM w Poznaniu

18 października 2021 r.

*          termin wprowadzenia przez pracowników wszystkich publikacji do Bazy Wiedzy za rok 2020 i 2021

*          ostateczny termin połączenia kont PBN/ORCID/POL-on

3 listopada 2021 r.

*          ostateczny termin złożenia przez pracowników oświadczenia nr 3 dla publikacji nowych, nieobjętych wcześniejszym oświadczeniem oraz korekty wcześniejszego oświadczenia przez pracowników zmieniających przypisanie publikacji do dyscyplin


Pracownik w procesie ewaluacji

Według zasad obecnie przeprowadzanej ewaluacji, pracownik zgłasza swoje publikacje do ewaluacji za pośrednictwem oświadczenia nr 3. Algorytm „wybiera” ze zgłoszonych przez wszystkich pracowników w danej dyscyplinie te publikacje, które mają najwyższą wartość punktową oraz mieszczą się w przewidzianych zakresach dla poszczególnych typów publikacji (monografie, artykuły itd.). Publikacje wybrane ze zgłoszonych przez jednego pracownika nie mogą wypełnić więcej niż cztery udziały jednostkowe (sloty). Jeden udział jednostkowy równy jest jednej publikacji napisanej przez jednego autora. Jeśli autorów jest dwóch, wówczas udział jednostkowy jest zapełniony w połowie.


Baza Wiedzy UAM

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dane dotyczące publikacji i inne informacje na temat pracowników naukowo-dydaktycznych gromadzone są w Bazie Wiedzy UAM (https://researchportal.amu.edu.pl/). Każdy pracownik ma obowiązek uzupełniać swój profil w Bazie Wiedzy o nowe publikacje, a także zgłaszać dostrzeżone błędy.

Baza Wiedzy służy także do składania tzw. Oświadczeń nr 3, które w procesie ewaluacji definiują publikacje, które pracownik zgłasza do puli publikacji ewaluowanych i upoważnia UAM w Poznaniu do dysponowania nimi w procesie ewaluacji.


ORCID, PBN, POL-on

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracownik prowadzący działalność naukową zobowiązany jest do posiadania konta w systemie ORCID i konta w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Konto w PBN należy połączy z systemem ORCID oraz z system POL-on. Instrukcję jak założyć konta w poszczególnych systemach oraz jak je połączyć znajdą Państwo tutaj.


Przydatne informacje


Instrukcja założenia konta w PBN oraz połączenia konta z POL-on i ORCID