drKarol Kościelniak

ORCID: 0000-0002-8240-5858

Nauki humanistyczne w zakresie historii, specjalność historia wojskowości od średniowiecza do wieku XIX.

Tematyka badań naukowych oscyluje wokół historii wojskowości czasów nowożytnych.

Aktualne prowadzone badania dotyczą wielkiej wojny północnej.

Monografie:

Listy hetmańskie rodu Potockich, Tom III, Korespondencja Szczęsnego Kazimierza Potockiego hetman polny koronny 1692–1702 hetman wielki koronny 1702, oprac. K. Kościelniak, Warszawa 2019. ISBN 978-83-7181-983-4

Kościelniak K., Z. Pilarczyk, M. Danielewski, Wojenny Poznań. Fortyfikacje i walki o miasto do XVIII wieku, Poznań 2017, ss. 238, ISBN 978-83-65663-30-6

Kościelniak K., Piątek J.J., Fenomen walki partyzanckiej. Aspekt historyczno-wojskowy [The phenomenon of guerrilla warfare. historical and military aspect], Toruń 2014, ss. 347, ISBN 978-83-8019-118-1

Kościelniak K., Kadra oficerska w wojsku koronnym w latach 1576-1648. Studia nad zawodem wojskowym, Toruń 2011. ISBN 987-83-2558-10-0

Kościelniak K., Zarys sztuki wojennej świata starożytnego, Toruń 2008. ISBN 978-83-7611-144-5

Artykuły w czasopismach naukowych:

Kościelniak K., Wpływ wojen północnych XVII i XVIII w. na postawy i relacje mieszkańców Poznania różnych wyznań, „Studia Historyczne”, 2021, 62(1 (245), s. 41-59. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.01.03

Косьчельняк К., Попытка взятия Познани саксонско-российско-польскими войсками под командованием Иоганна Рейнгольда Паткуля в 1704 году, „Славяноведение”, № 2/2021, s. 43-55. ISSN 0869-544X DOI:10.31857/S0869544X0014060-9

Koscielniak K., Battle of Poznań of 19 August 1704 between the Saxon and Swedish armies, “Economics, Politics and Regional Development”, Vol. 1, No. 2, 2020, p. 1-12. DOI: 10.22158/eprd.v1n2p1 URL: http://dx.doi.org/10.22158/eprd.v1n2p1

Koscielniak K., Battle of Gemauerthof on 26 July 1705, “ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ”, nr 1 (22), 2020, s. 112-121. DOI: 10.24888/2410-4205-2020-22-1-112-121.  ISSN 2410-4205

Kościelniak K., Polish accounts of the participation of the Lithuanian armed forces in the battle of Kryżbork/Jakobstadt of 26 July (5 August) 1704, [in:] Open Political Science Manuscript Number: OpenPS-D-19-00021 Walter de Gruyter (Sciendo) Open Access, https://www.degruyter.com/view/j/openps.2019.2.issue-1/openps-2019-0016/openps-2019-0016.xml

Kościelniak K., Charakterystyka polskich relacji z przebiegu bitwy pod Kryżborkiem/Jakobstadt z 26 lipca (5 sierpnia) 1704 roku, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, 2018/19, s. 149-168.

Kościelniak K., Plac Wiosny Ludów i okolice podczas osiemnastowiecznych działań wojennych, „Kronika Miasta Poznania”, 2018/2, s. 33-44.

Kościelniak K., Polskie źródło do przebiegu bitwy pod Gemauerthof/Murmizą z 26 lipca 1705 roku, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, XVIII (2017), s. 46-62.

Kościelniak K., Oblężenie Poznania z 1716 roku w historiografii polskiej, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, XVII (2016), s. 39-44.

Kościelniak K., Miscellanea na łamach „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” z lat 1929-1938, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, XVII (2016), s. 65-78.

Kościelniak K., Działania nieregularne wojsk konfederacji tarnogrodzkiej 1715-1716, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne”, 143(4) (2016), s. 743-752.

Kościelniak K., Wojskowość Pierwszych Piastów w historiografii polskiej XIX wieku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2007/VIII(1), s. 187-199.

Kościelniak K., Stan badań nad starciem pod Wrocławiem podczas wyprawy Henryka V na Polskę w 1109 roku, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, 2005/9, s. 57-68.

Rozdziały w monografiach:

Kościelniak K., Diariusz oblężenia Starego Bychowa w 1702 r., [w:] Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej t. III, pod red. M. Trąbskiego, Częstochowa 2020, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 595-617.

Kościelniak K., Obraz mediacji rosyjskiej w listach Stanisława Ledóchowskiego adresowanych do Grzegorza Dołgorukiego z lipca i sierpnia 1716 roku znajdujących się w RGADA w Moskwie, [w:] Studia nad konfederacją tarnogrodzką i Sejmem Niemym, red. T. Ciesielski, Wydawnictwo Neriton Warszawa 2020, s. 131-142.

Kościelniak K., Российское посредничество во время Тарногродской конфедерации в Речи Посполитой и ее значение для замирения страны, [w:] «Руць, Россия: Средневековье и Новое время. VI чтения памяти академика РАН Л.В.Милова». Выпуск 6. Москва 2019, s. 668-673.

Kościelniak K., Temruk Szymkowic (Szymikiewicz) Petyhorski h. Kościesza odmieniona (zm. ok. 1613), kniaź czerkaski, rotmistrz petyhorski, [w:] Polski Słownik Biograficzny. t. 53/1, z. 216, s. 138-141.

Kościelniak K., Przyznane i wydatkowane kwoty z tytułu hiberny przez chorągiew husarską królewicza Augusta w latach 1703–1709. Przyczynek do dziejów skarbowości koronnej, [w:] Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu, pod red. Małgorzaty Durbas, Wydawnictwo im. Stanisława Podpobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosz, Częstochowa 2019, s. 457-471.

Kościelniak K., Trudnych rozmów początki. Korespondencja Stanisława Ledóchowskiego z Grigorijem Dołgorukim podczas negocjacji w Lublinie w 1716 roku, [w:] Sejm niemy. Między mitem a reformą państwa, pod red. Michała Zwierzykowskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019, s. 89-112.

Kościelniak K., Niewykorzystana szansa. Oblężenie Poznania z 1704 r. przez Jana Reinholda Patkula, [w:] Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej, t. 2, red. M. Trąbski, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2018, s. 383-409.

Kościelniak K., Działania militarne konfederatów tarnogrodzkich w roku 1716, [w:] Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65 rocznicę urodzin, red. A. Stroynowski, Częstochowa 2017, s. 281-288.

Kościelniak K., Turystyka obiektów militarnych, [w:] Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk, Lublin 2017, s. 277-286.

Członek Rady Dyscypliny Historia.

Opiekun II, i III roku 3-letnich licencjackich studiów stacjonarnych. Historia, specjalność historia wojskowości.

Opiekun II roku 2-letnich magisterskich studiów stacjonarnych. Historia, specjalność historia wojskowości.

Opiekun Sekcji Studentów Historyków Wojskowości działającej w ramach Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. G. Labudy przy WH UAM w Poznaniu.

Kierownik Zespołu Dydaktycznego specjalności Historia wojskowości.

Wojskowość średniowiecza (wykład, ćwiczenia).

Broń i barwa w starożytności i średniowieczu (ćwiczenia).

Broń i barwa w nowożytności (ćwiczenia).

Myśl wojskowa (wykład).

Turystyka militarna (warsztaty).

Warsztat pracy historyka wojskowego (warsztaty).

Wojna w średniowieczu (konwersatorium).

Kierownik w grancie badawczym „Nauka dla Społeczeństwa” nr NdS/529049/2021/2021,pt. Militarne znaczenie Poznania dla historii regionu – przewodnik historyczno-turystyczny, na lata 2021-2023.

Wykonawca w grancie badawczym NPRH: 11H/18/0011/86 pt. Krytyczna edycja diariusza negocjacji pacyfikacyjnych i Sejmu Niemego – 12 VI 1716 - 1 II 1717, autorstwa A.S. Dembowskiego z aneksami oraz korespondencją; druk tomu „Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1633-1668”, w latach 2018-2023.

Wykonawca w grancie badawczym NPRH: 076/NPHR2/H11/81/2013 pt. Korespondencja hetmanów koronnych rodu Potockich herbu Pilawa, w latach 2013-2018.

Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy dydaktycznej – 21 września 2018 r., otrzymana na podstawie najwyższej średniej ocen z prowadzonych zajęć, przyznana przez studentów w 3 kolejnych semestrach.

Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy organizacyjnej – 19 września 2016 r.

Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy organizacyjnej – 20 września 2013 r.

Stypendium Naukowe JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok 2016, przyznane grudzień 2017 r.

Stypendium Naukowe JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok 2014, przyznane grudzień 2015 r.

Członek Towarzystwa Azji i Pacyfiku, od 2015 roku.

Redaktor czasopisma naukowego „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, od 2021 roku.

Członek i sekretarz Komitetu Naukowego, oraz sekretarz Redakcji od 2011 do 2020 roku czasopisma naukowyego „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”.

Członek i Sekretarz Kolegium Redakcyjnego Serii Wydawniczej „Historia Militaris”, wydawanej przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu.

Członek Kolegium Redakcyjnego Serii Wydawniczej „Scripta Militaris”, wydawanej przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu.