prof. UAM dr hab.Jan Miłosz

ORCID: 0000-0002-5089-575X

Trzeci sektor;

Kancelaria współczesna – organizacja obiegu dokumentacji;

Mniejszości religijne w Polsce w XX w. - Świadkowie Jehowy;

Samorząd terytorialny, gospodarczy i zawodowy;

PRL – system polityczny i gospodarczy.

- Świadkowie Jehowy w latach osiemdziesiątych XX wieku jako obiekt zainteresowania władz, [w:] Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1986, pod red. Konrada Białeckiego, Poznań 2011.

- Local government and local labor economics  in Pila in the late 20th centry and beginning of the 21 st centry, [w:] Studia Historiae Oeconomice, t. 30, Poznań 2012.

- Lasy prywatne a państwowe – nacjonalizacja lasów w PRL, [w:] Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, t. 11, Gołuchów 2012.

- Koleje samorządowe w Wielkopolsce i ich upaństwowienie w początkach PRL, [w:] „Mkną po szynach…” Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, pod red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław 2014.

- Użyteczność administracji publicznej i samorządowej na tzw. ziemiach zachodnich, [w:] Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, pod red. T. Głowińskiego, Wrocław 2015.

- Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Poznaniu w pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 1965-2015, [w:] „Stowarzyszenie Archiwistów Polskich”, Anna Grzelachowska, Jan Miłosz, ,pod red. Krzysztofa Stryjkowskiego, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2015 s. 109-128.

- Wielkopolska i Kujawy – zagłębie solne XIX i XX wieku – uzdrowiska i kopalnie, [w:] „Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny, pod red. Tomasza Głowińskiego i Marka Zawadki, Wydawnictwo GAJT i Autorzy, Wrocław 2016, s. 205-228.

- Black Market – Financial Crimes Committed for Personal Puroses, [w:] „Studia Historiae Oeconomicae”, t. 34, Instytut Historii UAM 2016,, s. 45-62.

- Występowanie chorób zakaźnych w Wielkopolsce w latach 1945-1953 w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Poznaniu, Lucyn Błażejczyk-Majka Lucyna, Jan Miłosz, [w:] „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, t. III, Instytut Historii UAM-Archiwum Państwowe w Poznaniu 2016, s. 113-143.

- Kicin w XX i XXI wieku, [w:] „Kicin przez wieki. Historia wsi na obrzeżach aglomeracji poznańskiej”, pod red. Witolda Tyborowskiego, Gmina Czerwonak 2016, s. 139-179.

- Miedzy czerwcem a październikiem 1956 roku – zmiany w aparacie władz miejskich Poznania, [w:] „Społeczeństwo PRL 1956”, pod red. Doroty Skotarczak, Instytut Historii UAM, 2016, s. 117-138.

- Dekonstrukcja mitu. Obywatel versus władza(1975-1980), Roman Macyra, Jan Miłosz [w:] „PRL na pochylni (1975-1980), pod red. Marcina Bukały, Dariusza Iwaneczki, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, 2017, s. 247-287.

- Edukacja seksualna i planowanie potomstwa w PRL. – Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa/Towarzystwo Planowania Rodziny – Michalina Wisłocka – Zbigniew Lew Starowicz, [w:] „Poradnictwo w PRL”, pod red. K. Bitner, D. Skotarek , Poznań 2018, s. 307-320.

- Finanse, gospodarka i rynek pracy Poznania w latach 1945-1956, artykuł do „Księgi pamiątkowej z okazji jubileuszu prof. dr hab. Stanisława Jankowiaka”, pod red. K. Białeckiego, Instytut Historii UAM 2018, s. 141-171.

- Zarządzanie dokumentacją korporacji (w archiwum zakładowym i w outsourcingu), [w:] „Współczesna dokumentacja – współczesne archiwa” Instytut Historii UAM, 2018,s. 147-160.

- Władza versus społeczeństwo – problem wzajemnej alienacji: uwagi wstępne, Roman Macyra, Jan Miłosz, artykuł z konferencji „>>Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej…<<. PRL w latach 1970-1975”, pod red. Marcina Bukały, Dariusza Iwaneczki, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie 2019, s. 26-57.

- Edukacja w socjalistycznym mieście. Szkolnictwo i jego wpływ na rozwój miasta Poznania w latach 1945-1973, [w:] „Edukacja a gospodarka i społeczeństwo na ziemiach polskich w ujęciu historycznym”, pod red. Tomasza Głowińskiego i Marka Zawadki, Wydawnictwo GAJT i Autorzy, Wrocław 2019, s. 25-54.

- Świadkowie Jehowy w Wielkopolsce – część I (lata 1918–1950), [w:] „Przegląd Archiwalno-Historyczny” t. VI, Poznań 2019, s. 31-51.

- Świadkowie Jehowy w Wielkopolsce – część II (lata 1950–2018), [w:] „Przegląd Archiwalno-Historyczny” t. VII, r. Poznań 2020, s. 123-147.

- Świadkowie Jehowy na ziemiach polskich w XX wieku, [w:] „Język. Religia. Tożsamość”, t. 24 (2), Gorzów Wielkopolski 2021

- Członek i sekretarz Rady Naukowej dyscypliny Historia - od 01.10.2019 r.

- Członek Rady Programowej kierunku Gospodarka i Ekonomia w Dziejach - od 01.10.2020 r.

- Koordynator działań związanych z organizacją dodatkowych praktyk studenckich dla studentów kierunku Gospodarki i Ekonomii w Dziejach

- Opiekun roku - studia dzienne – Historia ogólna;

- Koordynator ds. Sylabusów w Zakładzie Historii Gospodarczej.

Zarządzanie dokumentacją współczesną;

Historia pieniądza;

Społeczna odpowiedzialność biznesu;

Gromadzenie, przetwarzanie i zarządzanie informacją gospodarczą;

Podstawy przedsiębiorczości;

Samorząd terytorialny w Polsce po 1990 r.;

Samorząd gospodarczy i zawodowy w Polsce po 1990 r.;

Systemy gospodarcze XX i XXI w. Teoria i praktyka gospodarowania;

Krajowe i międzynarodowe instytucje gospodarcze – ćwiczenia – studia licencjackie;

Historia samorządności na ziemiach polskich w XIX i XX w.;

Trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie – wykład studia licencjackie.

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich – Prezes Zarządu Oddziału w Poznaniu i członek Zarządu Głównego;

Członek Kapituły nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego;