prof. UAM dr hab.Jerzy Kołacki

ORCID: 0000-0001-9201-4183

Historia powszechna, Polski i Wielkopolski w XIX- XXI wieku; Historia Niemiec, państw niemieckich i stosunków polsko – niemieckich w XX wieku, szczególnie po II wojnie światowej.

Przymusowe migracje w XX wieku; wysiedlenia ludności niemieckiej w czasie i po II wojnie światowej w polskiej i niemieckiej historiografii; dzieje tzw. Związków wypędzonych i ziomkostw w RFN, NRD oraz zjednoczonych Niemczech w szerokim kontekście stosunków polsko – niemieckich.

Niemieckie dziedzictwo kulturowe w Polsce, ewangelicy w Polsce i ich spuścizna.

Historia historiografii, kultury pamięci i polityka pamięci w XX wieku.

Bolesne punkty historii. Wypędzenia i wypędzeni w polskim piśmiennictwie naukowym w latach 1945-2005, Poznań 2012

„Ziemia skrywa kości”. Zapomniane krajobrazy pamięci- cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku. „Die Erde verbirgt noch viele Knochen”. Die vergessenen Erinnerungslandschaften – protestantische Friedhöfe in Groβpolen nach 1945. Katalog wystawy. Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 26-27.02.2016 r. Opracowanie, wprowadzenie, wstęp. J. Kołacki, Instytut Historii UAM, Poznań 2016, ss. 1-139.

„Die Erde verbirgt noch viele Knochen”. Die evangelisch-augsburgischen Friedhöfe in Großpolen als (nicht)gemeinsame deutsch-polnische Erinnerungsorte. Umgangsmodelle mit verschwundenen Landschaften der Vergangenheit – Umriss des Forschungsprojektes, w: „Ziemia skrywa kości”. Zapomniane krajobrazy pamięci- cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku. „Die Erde verbirgt noch viele Knochen”. Die vergessenen Erinnerungslandschaften – protestantische Friedhöfe in Groβpolen nach 1945. Katalog wystawy. Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 26-27.02.2016 r. Opracowanie, wprowadzenie, wstęp. Jerzy Kołacki, Instytut Historii UAM, Poznań 2016, s. 39-53.

Wprowadzenie, w: „Ziemia skrywa kości”. Cmentarze ewangelicko-augsburskie w Wielkopolsce jako (nie)wspólne polsko-niemieckie miejsca pamięci. Modele obchodzenia się z zaginionymi krajobrazami przeszłości – zarys projektu badawczego, w "Ziemia skrywa kości”. „Die Erde verbirgt noch viele Knochen”. Katalog wystawy. Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 26-27.02.2016 r., red.: Kołacki Jerzy, Instytut Historii UAM, Poznań2016, s. 25-37.

Cmentarze ewangelicko-augsburskie w Wielkopolsce jako (nie)wspólne polsko-niemieckie miejsca pamięci. w: XX Seminarium Śląskie. Przeszłość-przyszłości. Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku Publikacja pokonferencyjna (wybór tekstów), red.: Gerhard Schiller, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice2016, s. 77-83.

La fuite et l’expulsion des Allemands pendant et après la Seconde Guerre mondiale dans l’historiographie polonaise de 1989 à 2013. w Fuite et expulsions des Allemands: transnationalelité et représentations, 19-21 siècle, red.: Hähnel-Mesnard Carla, Herbert Dominiquw, Presses Univeritaries du Septentrion (2016), s. 115-128.

Cmentarze ewangelickie w Wielkopolsce: Wyszyny – Nadleśnictwo Sarbia, „Przegląd Wielkopolski”, 2(2) (2017), s. 23-29

„Ziemia skrywa kości”. Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku, red.: J. Kołacki Jerzy, I. Skórzyńska, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  2017, s. 19-32.

„Ziemia skrywa kości”. Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce jako (nie) wspólne polsko-niemieckie miejsca pamięci. Modele obchodzenia się z zaginionymi krajobrazami przeszłości – zarys projektu badawczego, w: „Ziemia skrywa kości”. Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku, red. J. Kołacki, I. Skórzyńska, Instytut Historii, Poznań 2017, s. 49-60.

Profesor Lech Trzeciakowski (1931-2017), „Przegląd Zachodni”, 2017, nr 2, s. 390-392.

„Die Frauengedächtnis an der kommunistische Polen“, w: Leben in der Diktatur, red. M. Werthan, Osteuropa Zentrum Berlin 2018.

Cmentarze ewangelickie w Wielkopolsce, w: Polacy-Niemcy w Europie. Materiały z konferencji. Red. K. Trybuś, M. Duering, M. Junkiert , red.: Trybuś K., Duering M  ., Junkiert M., Poznańskie Studia Polonistyczne . Poznań 2017.

III Rzesza wobec kościoła protestanckiego w Warthegau w świetle polskiej historiografii, w: Eksterminacja w systemie niemieckim i sowieckim, pod red. S. Bober, red.: Bober Sabina, Wydawnictwo-Drukarnia Liber Duo (2017), s. 41-64.

Cmentarze nieistniejących cmentarzy. Ewangelickie dziedzictwo kulturowe w Wolsztynie (w 500. Rocznicę reformacji. Friedhöfe nichtexistierender Friedhöfe. Die evangelische Kulturerbe in Wollstein (zum 500. Jahrestag der Reformation), red. J. Kołacki, , Instytut Historii, Poznań 2018.

Cmentarze ewangelickie w gminie Wolsztyn/Die evangeliche Friedhöfe in Gemeinde Wollstein w Cmentarze nieistniejących cmentarzy. Ewangelickie dziedzictwo kulturowe w Wolsztynie (w 500. Rocznicę reformacji. Friedhöfe nichtexistierender Friedhöfe. Die evangelische Kulturerbe in Wollstein (zum 500. Jahrestag der Reformation), red.  J. Kołacki Jerzy, Instytut Historii, Poznań 2018, s. 173-233.

Koncepcja badań cmentarzy protestanckich w Wielkopolsce. Studium przypadku: miasto i gmina Wolsztyn, w: Cmentarze nieistniejących cmentarzy. Ewangelickie dziedzictwo kulturowe w Wolsztynie (W 500 Rocznicę Reformacji), red.: J. Kołacki, Instytut Historii, Poznań 2018, s. 59-72.

Forschungskonzept für die evangelischen Friedhöfe in Groβpolen. Ein Fallstudie Wollstein, Koncepcja badań cmentarzy protestanckich w Wielkopolsce. Studium przypadku: miasto i gmina Wolsztyn, w: Cmentarze nieistniejących cmentarzy. Ewangelickie dziedzictwo kulturowe w Wolsztynie (W 500 Rocznicę Reformacji), red.: J. Kołacki, Instytut Historii, Poznań 2018, s. 73-89

Nim całkowicie znikną. Cmentarze ewangelickie w powiecie poznańskim, red. J. Kołacki , Instytut Historii, Poznań (2018).

Cmentarze ewangelickie w Wielkopolsce – projekt baz danych – ekskurs. Studium przypadku Wieluń w Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2017, red. Szczerbik Zbigniew, Włodarczyk Zdzisław, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum w Praszce, Praszka 2018, s. 123-150.

Wer erlebte ein junger Mensch die Zeit der Diktatur, w: M. Werthan (Hrsg.), Ein starkes Band – Wir und unsere Groβeltern, Tagungsband 2017. Osteuropa Zentrum Berlin Verlag, Berlin 2018, s.. 64-73.

Monografia Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie 1919-2019, red. J. Kołacki, P. Piotrowicz, Jarocin 2019.

Szkolnictwo miasta Jarocina od czasów najdawniejszych po 1919 rok w: Monografia Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie 1919-2019, red. J. Kołacki Jerzy, P. Piotrowicz, Jarocin 1919, str. 12-44

Witold Molik. Teksty wybrane. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Witoldowi Molikowi z okazji 70. rocznicy urodzin., red.: H. Alina, J. Kołacki, K. Makowski, Matusik Przemysław, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Historii, Poznań 1919.

Lech Trzeciakowski, w: Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019), red. K. Balbuza, D. Konieczka-Śliwińska, K. Kościelniak, Przemysław Matusik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii, Poznań 2019, s. 120.

Odnowienie Doktoratu profesora Lecha Trzeciakowskiego, w: Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019), K. Balbuza, D. Konieczka-Śliwińska, K. Kościelniak, Przemysław Matusik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii, Poznań 2019, s. 287-288

Losy niemieckich mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza pod koniec II wojny światowej i po jej zakończeniu w polskim piśmiennictwie historycznym 2005-2915, w: Polen und Deutsche in Europa/Polacy i Niemcy w Europie: Grenzräume, Hrsg./Red. M. Düring, M. Junkiert, K. Trybuś, R. Wilpert, Berlin 2020,

Revitalisierung protestantischer Friedhöfe als Projekt an der Adam-Mickiewicz-Universität Posen, w: Starke Frauen gestalten. Tagungsband 1919, hrsg. v. M. Werthan, Berlin 2020

Wokół protestanckiego dziedzictwa kulturowego w Turku i Powiecie Tureckim, red. Jerzy Kołacki, Poznań2021/

Nim całkowicie znikną. Cmentarze ewangelickie w powiecie poznańskim, wydanie drugie, poprawione i uzupełnione, red. Jerzy Kołacki, Poznań 2021.

Historia Polski XIX w.

Historia Polski i Niemiec

Stosunki polsko-niemieckie w dziejach

Tłumaczenie książki „Bolesne punkty historii. Wypędzenia i wypędzeni w polskim piśmiennictwie naukowym, Poznań 2012

„Kobiety idą do domu”. Polskie i niemieckie kobiety po 1945 r. – wspólnie z Frauenverband im BdV

Polskie Towarzystwo Historyczne

Przewodniczący Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu