dr hab.Jędrzej Paszkiewicz

ORCID: 0000-0002-7115-9284

Dzieje społeczno-polityczne narodów i państw na Półwyspie Bałkańskim w XIX i XX wieku.

Zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego na Bałkanach w XIX i XX wieku.

Współczesna problematyka ustrojowa i polityczna państw bałkańskich.

Etniczne uwarunkowania geopolityki bałkańskiej w przeszłości i obecnie.

Polityka Włoch wobec Bałkanów i wschodniej części Morza Śródziemnego w XIX i XX wieku.

Miejsce i rola Grecji w geopolityce Europy południowo-wschodniej.

Monografie i redakcje

Grecja a bezpieczeństwo międzynarodowe na Bałkanach 1923–1936, Poznań: Instytut UAM 2012, ss. 317.

Jugosławia w polityce Włoch w latach 1914–1941, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2004, ss. 248.

Stereotypy bałkańskie. Księga jubileuszowa Profesor Ilony Czamańskiej, red. J. Paszkiewicz, Z. Pentek, Poznań: Instytut Historii UAM 2011, ss.253.

Zespół doradczy do spraw zapewnienia jakości kształcenia w Instytucie Historii UAM. Kadencja 2016–2020, w: Zespół doradczy do spraw zapewnienia jakości kształcenia w Instytucie Historii UAM (kadencja 2012–2016), Wyd. Instytutu Historii UAM 2016, ss. 56.

Zespół doradczy do spraw zapewnienia jakości kształcenia w Instytucie Historii UAM. Kadencja 2016–2020, w: Zespół doradczy do spraw zapewnienia jakości kształcenia w Instytucie Historii UAM (kadencja 2012–2016), Wyd. Instytutu Historii UAM 2016, ss. 52.

Wybrane artykuły i rozdziały w monografiach zbiorowych

Factors affecting disintegration and integration processes in the Balkans after the Cold War, w: Processes of Integration and Disintegration in the European and Eurasian Space: The Geographical Context, red.: Mądry Cezary, Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2017, s. 213–225.

Influence of immigrants from Asia Minor on the social and economic modernization in interwar Greece, w: Migrationsprozesse und gesellschaftlicher Wandel in der Geschichte, red. P. Matusik, P. Kehne, Poznań: Instytut Historii UAM 2011, s. 221-239.

Macedoński problem narodowościowy w greckiej polityce zagranicznej w latach dwudziestych XX wieku, w: Macedoński dyskurs niepodległościowy, red. I. Stawowy-Kawka, M. Kawka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011, s. 191-203.

Main challenges for the Greek national security against the geopolitical changes in the Balkans during the period 1918-1923, "Balcanica Posnaniensia" 2019, t. 26, s. 193-212.4

Miejsce dialogu międzyreligijnego w serbsko-chorwackich relacjach historycznych po II wojnie światowej, w: Chrześcijański Wschód - Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. B. Zieliński, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 2012, s. 35-47.

Percepcja Europy w wystąpieniach prezydenta Republiki Chorwacji Franja Tudjmana, "Balcanica Posnaniensia. Acta et studia" 2015, t. 22, nr 2, s. 171-185.

Political activity among the Muslim minority in Greece in the last two decades of the 20th Century: internal and foreign premises, w: Islam in the Balkans. Unexpired hope, red. Kafkasyali Muhammet, TIKA 2016, s. 413–439.

Political considerations of Greek involvement in the First Balkan War (1912–1913). Internal and international context, w: Balkan entanglements. Peace of Bucharest, red. Geboianu Mathei, Ionita Cosmin, Editura Universitatii din Bucuresti 2016, s. 111–125.

Polityka Włoch wobec ziem chorwackich w latach 1941–1943, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2005, t. 41, s. 119–133.

Problem bezpieczeństwa narodowego w relacjach między byłymi republikami komunistycznej Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, “Obóz” 2009, nr 51/2, s. 213–235.

Rola klientelizmu w ewolucji greckiego systemu politycznego (do 1974 r.), „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności” 2011, t. 19, s. 87–97.

Slavic activists and socio-political situation in Bosnia at the turn of the 19th century. The Foundations of the contemporary ethnic divisions; "Balcanica Posnaniensia. Acta et studia" 2020, t. 27, s. 123-136.

Serbskie kręgi finansowe w Chorwacji na przełomie XIX i XX wieku. Kontekst społeczno-polityczny, "Balcanica Posnaniensia" 2018, t. 25, s. 113-127.

Strategic background of Greece's participation in The Great War (1914–1917). Internal and foreign context. w The First World War. Analysis and Interpretation, red.: Antonello Biagini, Giovanna Motta, Cambridge Scholars Publishing (2015), s. 299–311.

Terrorism in service of the Croatian independence: The International connections of the Croatian separatists (1929–1941), w: Europa środkowa im Bałkany. Konteksty historyczne i politologiczne. Narody, mniejszości narodowe i religijne, red. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Agnieszka Kastory, Rafał Woźnica, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019, s. 343–359.

The image of Russia in Greek political ideas in the 18th and 19th centuries, w: Colloquia balcanica. The image of Russia in the Balkans, red. Sujecka Jolanta, Wydawnictwo DiG, 2016, s. 197–209.

The Pan-Balkan cooperation concept within the Greek security policy during the period 1930–1934 w БАЛКАНОТ: ЛУЃЕ, ВОЈНИ И МИР. Материјали од меѓународната научна конференција по повод 65 години од основањето на Институтот за национална историја, red.: Gorgiev Dragi, Rostovska-Rosivovska Biljana, Stefovska Irena, Gosheva Vera, Sidorovska-Thupovska Silvana, Gurkovska Lidija, ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА – СКОПЈЕ (2015), s. 539–550

The problem of the Greek national security against the political changes in the Balkans after the signing of the peace treaty of Lausanne (1923—1934), „Studia Balcanica” (Sofia) 2010/2011, t. 28, s. 224–244.

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne osadnictwa uchodźców bułgarskich w latach 20. XX wieku, "Balcanica Posnaniensia. Acta et studia" 2017, t. 24.

Węgry w działalności chorwackiego ruchu ustaszy (1929-1934), "Historia Slavorum Occidentis" 2021, t. 31, nr 4, s. 139-156.

Wołosi na współczesnych Bałkanach (XX–XXI w.) Przejawy odrębności i asymilacji, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 2021, t. 28, nr 1, s. 253–284.

Historia Grecji

Historia Chorwacji

Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne na Bałkanach

Współczesne ustroje społeczno-polityczne na Bałkanach

Wstęp do nauk pomocniczych bałkanistyki

Bezpieczeństwo międzynarodowe na Bałkanach w XIX i XX wieku

Narody i państwa na współczesnych Bałkanach

0604/NPRH3/H12/82/2014, Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje - osadnictwo - dziedzictwo kulturowe, 2015-2020 (wykonawca projektu zespołowego; 2014–2020)

Wiceprzewodniczący Komisji Bałkanistyki PAN, Oddział w Poznaniu (2013–2018, 2017–2022).

Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Bałkanistyki Historycznej i Kulturowej, działającej przy The Polish Commission of Balkan Culture and History, działającej przy Associacion Internationale D’Etudes Du Sud-Est Europee.

członek Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (USA) (ASEEES), 2019,

Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”

Członek komitetu naukowego czasopisma „Hiperboreea”

Sekretarz Zespołu doradczego do spraw zapewnienia jakości kształcenia w Instytucie Historii UAM. Kadencje 2012–2016, 2016–2020; funkcja sekretarza (z powołania).

Sekretarz Rady Ekspertów przy Wydziale Historii UAM. Kadencja 2020–2024.

Członek komitetu Organizacyjnego międzynarodowych konferencji naukowych z serii Balcanicum (2015-).