prof. dr hab.Krzysztof Stryjkowski

ORCID: 0000-0002-9740-8816

historia najnowsza, archiwistyka, regionalistyka, dzieje sportu

 1. Walka z zagrożeniem epidemicznym w Poznaniu w pierwszych latach po II wojnie światowej, „Kronika miasta Poznania” nr 2/2021, s. 177-196
 2. Od praw Rewolucji do Kodeksu Dziedzictwa (Przemiany francuskiego prawa archiwalnego), „Archeion”, t. CXXI, s. 151-181
 3. „Obywatele sowieccy” w województwie poznańskim w latach 1945-1949,„Historia Slavorum Occidentis” nr 1(24) z 2020, s. 112-134
 4. Usługi archiwalne i outsourcing oraz ich wpływ na działalność i zasób archiwów, „Archeion” CXVIII, s. 48-68 [współautor S. Stryjkowska]
 5. „Bitwa o handel” w Poznaniu, „Kronika miasta Poznania”, nr 4 z 2017 r., s. 107-119
 6. Kształcenie i edukacja w działalności stowarzyszeń archiwalnych Europy frankofońskiej, [w:] Problemy nauczania ustawicznego po studiach historycznych, archiwistycznych i pokrewnych Redakcja M. Ausz i M. Szabaciuk, Lublin 2017, s. 9-18
 7. Zespoły i zbiory. Kształtowanie zasobu i jego opracowanie w archiwach, [w:] Zasada zespołowości w praktyce archiwów. Studia i materiały. Pod redakcją naukową Ewy Rosowskiej, Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2017, s. 49-58
 8. Organizacja archiwum zakładowego, [w:] Kancelaria i archiwum zakładowe pod red. E. Borodija, zeszyt VI, Warszawa 2016
 9. Międzynarodowy Kongres Archiwalny – Seul 2016, „Archiwista Polski” nr 3(83) z 2016 r., s. 95-106
 10. Armia Czerwona i jej żołnierze w Poznaniu w 1945 r. [w:] „Kronika miasta Poznania” nr 1 z 2015 r., s. 121-139
 11. O starych i nowych funkcjach archiwów, [w:] Nowe funkcje archiwów, pod red. I. Mamczak – Gadkowskiej i K. Stryjkowskiego, Poznań 2015, s. 11-19
 12. O fotografiach (nie tylko w archiwach), konieczności ich zabezpieczenia i opracowania oraz możliwościach wykorzystania [w:] Okno na przyszłość. Szkice z historii wizualnej pod red. D. Skotarczak, Poznań 2015, s. 25-48
 13. O archiwach polskich i ich zasobie, Dom Otwarty/Dom zamknięty? Pogranicza wobec różnicy, [w:] Studia Historica Slavo-Germanica Seria nowa – Monografie Tom I, Poznań 2014, s. 37-45
 14. 14. Własność archiwaliów – obce i polskie przypadki oraz próby ich rozwiązania (zasada pertynencji terytorialnej i jej zastosowanie), [w:]Dom otwarty/Dom zamknięty? Lekcja pogranicza. Europa Środkowo-Wschodnia (XX/XXI w.), pod red. B. Górczyńskiej-Przybyłowicz, S. Jankowiaka, I. Skórzyńskiej, K. Stryjkowskiego, A. Wachowiak, Poznań 2014, s. 39-62
 15. Banki i ich dokumentacja w archiwach, [w:] Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce, t. 2, Pieniądz i banki na Śląsku pod red W. Garbaczewskiego i R. Macyry, Poznań 2012, s. 439-455
 16. Dokumentacja masowa i jej wartościowanie w archiwach wybranych krajów frankofońskich (na przykładzie akt osobowych), [w:] Dokumentacja masowa Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, pod red. I. Mamczak – Gadkowskiej i K. Stryjkowskiego, Poznań 2012, s. 79-102
 17. Archiwa III Rzeszy, ich losy i koncepcje powojennego wykorzystania, [w:] Niemcy jako problem międzynarodowy po II wojnie światowej, opracowanie zbiorowe pod red. S. Sierpowskiego, Poznań 2010, s. 61-72
 18. Zanim powstała Wyższa Szkoła Rolnicza (1920-1951), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Historia i luminarze nauki, pod red. M. Kozłowskiej, Poznań 2019, s. 13-26.
 19. Wyższa Szkoła Rolnicza (1951-1972), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Historia i luminarze nauki, pod red. M. Kozłowskiej, Poznań 2019, s. 27-86 [współautor M. Kozłowska]
 20. Powojnie. Wieś wielkopolska w latach 1945-1948, Poznań 2021 [w druku]
 21. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Wielkopolsce w latach 1914-1939, Poznań 2016, ss. 289
 22. Armii w darze Uroczystość przekazania broni ze zbiórki Funduszu obrony Narodowej w Nowym Tomyślu 10 lipca 1938 roku w materiałach Archiwum Państwowego w Poznaniu, Poznań 2014, ss. 113
 23. Poznań ’45 Ostatni rok wojny, pierwszy rok odbudowy, Poznań 2013, ss. 402
 24. Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2011, ss. 388

Kierownik Zakładu Archiwistyki

Kierownik Studiów Podyplomowych Archiwistyki i Zarzadzania Dokumentacją

 1. Zarządzanie dokumentacją
 2. Organizacja i Zarządzanie archiwami
 3. Metodyka opracowania dokumentacji
 4. Teoria i metodyka archiwalna
 5. Regionalistyka i archiwa wielkopolskie (warsztaty)
 6. Ochrona dóbr kultury (warsztaty)

„Przegląd Archiwalno-Historyczny” – redaktor naczelny;

„Archiwa Kancelarie Zbiory” – członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

„Dejiny” – członek Rady Redakcyjnej czasopisma Wydziału Historycznego Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja);