prof. UAM dr hab.Łukasz Różycki

ORCID: 0000-0002-1536-3387

Historia późnego antyku, historia Cesarstwa Wschodniorzymskiego, wojskowość starożytna i średniowieczna, recepcja starożytności we współczesnej popkulturze, teorie wojny, nowa historia wojskowości

Książki:

 1. Ł. Różycki, Battlefield Emotions in Late Antiquity: A Study of Fear and Motivation in Roman Military Treatises, Leiden: Brill, 2021.
 2. Ł. Różycki, Strach i motywacja na późnoantycznym polu bitwy w świetle rzymskich traktatów wojskowych, Poznań 2018, ss. 219.
 3. Teofilakt Simokatta, Historia powszechna, przekład, wstęp i komentarz A. Kotłowska, Ł. Różycki, Poznań 2016, ss. 498.
 4. Ł. Różycki, Mauricii Strategicon praktyczny podręcznik wojskowy i dzieło antykwaryczne, Poznań 2015, ss.262.
 5. A. Drzewiecki, Ł. Różycki; Militaria Pomorskie (XIX – XX wiek). Historia – Edukacja – Turystyka, Gdynia-Oświęcim 2014, ss. 892.

Artykuły:

 1. Ł. Różycki, Between the old and the new, Byzantine battle tactics In the times of the Battle of Manzikert, in: War in Eleventh-Century Byzantium, Ed. Georgios Theotokis and Marek Meško, London & New York 2021, p. 9-36.
 2. Ł. Różycki, The campaign of 586 and the relief of Adrianople in the context of roman military craft, Zeszyty historyczne 18 (2019),  s. 9-26.
 3. Ł. Różycki, Los jeńców na Bałkanach w świetle dzieła Teofilakta Symokatty, [w:] W niewoli doświadczenia jenieckie i jego konteksty na przestrzeni dziejów, red. M. Jarząbek, M. Stachura, P. Szlanta, Kraków 2019, s. 21-47.
 4. Ł. Różycki, The besieged: Role and place of civilian population during a siege as presented in military treatises of Late Antiquity, Prace Historyczne 145/45 (2018), s. 705–719.
 5. A. Kotłowska, Ł. Różycki, The image of Slavs in the work of Theophylact Simocatta, Vestnik Slovani, naša dediščina 27 (2018), s.16-28.
 6. Ł. Różycki, Extraordinary adventures of Tatimer and military tactics of the Slavs in times of emperor Maurice, in: Byzantium and the Slavs: Medieval and Modern Perceptions and Receptions, ed. M. B. Panov, Skopje 2018, pp. 32-49.
 7. Ł. Różycki, The Strategikon as a source — Slavs and Avars in the eyes of Pseudo-Maurice, current state of research and future research perspectives, Acta Archaeologica Carpathica 52 (2017), s. 109-131.
 8. A. Biernacki, Ł. Różycki, Early Byzantine Arms and Weapons from the Episcopal Complex in Novae, [w:]Proceedings of the First International Roman and Late Antique Thrace Conference, National Archaeological Institute XLIV, Sofia 2018, s.453-466.
 9. A. Kotłowska, Ł. Różycki, A. Gkoutzioukostas, De Historiarum indice Theophylacto Simocattae falso attributo observationes selectae, Res Geste (5) 2017, s. 95-110.
 10. Ł. Różycki, How to choose the best field of battle – according to the authors of Roman military treatises, [w:] War in History The History of Polish and General Military Science, red. A. Niewiński, Lublin 2017, s. 23-39.
 11. Ł. Różycki, Nie taki barbarzyńca straszny - obraz Słowian w De Bellis autorstwa Prokopiusza, [w:] Gemma gemmarum studia poświęcone Hannie Kóčce-Krenz, red. A. Różański, Poznań 2017, s. 157- 174.
 12. Ł. Różycki, The story of Novae - from the Construction of the Fortress to the Battle of Adrianople, [w:] The Large Legionary Thermae in Novae (Moesia Inferior) (2nd-4th centuries A.D.), red. A. B. Biernacki, Poznań 2016, s. 455-478.
 13. Ł. Różycki, System kontroli społecznej w armii rzymskiej na przykładzie wojskowego prawa, [w:] Psychologia boju na przestrzeni dziejów. Człowiek w doświadczeniu granicznym, red. M. Stachura, Kraków 2016, s. 55-67.
 14. Ł. Różycki, Sztuka wojenna Słowian w świetle dzieła Teofilakta Symokatty, Slavia Antiqua 62 (2016), str. 53-76.
 15. Ł. Różycki, Wszystkie okręty cesarza, rozważania nad stanem rzymskiej marynarki wojennej w czasach panowania Maurycjusza (582–602), [w:] Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe, Byzantina Lodziensia XXIII, red. M. Leszka K. Marinow, Łódź 2016, s. 17-47.
 16. Ł. Różycki, Byzantine asymmetric warfare in light of “De velitatione bellica”, Prace Historyczne 143/4 (2016), p. 645–662.
 17. Ł. Różycki, A. Kotłowska, The Role and Place of Speeches in the Work of Theophylact Simocatta, Vox Patrum 36 (2016) vol. 66, p. 353-382.
 18. A. Kotłowska, Ł. Różycki, The Battle of Solachon of 586 in light of the works of Theophylact Simocatta and Theophanes Confessor (Homologetes), Travaux et Mémoires 19 (2015), s. 315-327.
 19. Ł. Różycki, Fear - an aspect of Byzantine Psychological Warfare, Vox Patrum 35 (2015) t. 63. p. 459-473.
 20. Ł. Różycki, Fear - elements of Slavic "Psychological Warfare", Journal of Ancient History and Archeology t. 2.1/2015, s. 23-29.
 21. Ł. Różycki, Description de l’Ukraine in light of De Administrando Imperio: Two Accounts of a Journey along the Dnieper, Byzantinoslavica - Revue internationale des Etudes Byzantines 1-2/2014, s. 122-135.
 22. Ł. Różycki, Roman-Avar relations from the perspective of the military campaign of 597 and the siege of Tomi, [w:] Barbarians at the Gates Mare Integrans Studies on the history of the shores of the Baltic Sea, Toruń 2013, s. 115-134.
 23. Ł. Różycki, Video games in the process of historical education at the academic level, Colloquium, t. 4/2012, s. 75-82.

Członek wydziałowego zespołu ds. monitorowania jakości kształcenia

Członek LAS Degree Curriculum Committee

Współkoordynator European Master in Classical Cultures

Wydziałowy koordynator Epicur

Opiekun studentów specjalności kultura klasyczna

Opiekun studentów I roku

Kierownik rady programowej LAS

Historia starożytności

Dzieje Bizancjum

Dzieje wojskowości starożytnej i bizantyjskiej

Recepcja starożytności we współczesnej popkulturze

2014 Ekspert Narodowego Programu Leśnego (panel dziedzictwo)

2012 wykonawca grantu Bizantyńskie źródło do dziejów Słowian: "Teofilakt Simokatta, Historia; przekład z języka greckiego z komentarzem", wraz z dr hab. Anną Kotłowską, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (11H 12 0239 81)

2012-2015 wykonawca grantu Inwentaryzacja zabytków militarnych Pomorza (XIX i XX wiek) a tak że ich wykorzystanie w działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz turystyczno- krajoznawczej, wraz z dr. Andrzejem Drzewieckim, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (11H 11016780)

2007-2011 wykonawca grantu Mauricii Strategicon praktyczny podręcznik wojskowy i dzieło antykwaryczne (grant promotorski N N108 076940)

2020 - Indywidualna Nagroda III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej

2017 - Indywidualna Nagroda III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej

2016 - Indywidualna Nagroda III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej

2012 - Indywidualna Nagroda Rektora-Komendanta AMW za osiągnięcia organizacyjne

Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendium Rektora UAM (3 razy)

European

European Colleges of Liberal Arts and Sciences

Członkostwo w Stowarzyszeniu Historyków Wojskowości

Członkostwo w Stowarzyszeniu Naukowym Archeologów Polskich

Członkostwo w Society of Ancient Military Historians

Członkostwo w Komisji Bizantynologicznej PTH

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Historycznym

Członek rady naukowej czasopisma Annals of Global History

Członek rady naukowej czasopisma Wczesne średniowiecze