prof. UAM dr hab.Adam Krawiec

ORCID: 0000-0002-3936-5037

Wyobrażenia geograficzne średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych;

Kartografia średniowieczna i wczesnonowożytna;

Historia Polski i Europy w średniowieczu;

Ziemie słowiańskie w średniowieczu;

Kultura i nauka średniowieczna;

Historia historiografii średniowiecza

Monografie:

Król bez korony. Władysław I Herman, książę polski, Warszawa 2014

Slavia-Sclavania-Słowiańska ziemia. Słowiańszczyzna w geografii kreacyjnej łacińskiej Europy w średniowieczu, Poznań 2022 (w druku)

Artykuły:

Księga Jana Mandeville’a – fikcja i rzeczywistość w średniowiecznych relacjach podróżniczych, w: Antyk, prawda i fałsz w średniowieczu, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2011, s. 63-74

Lynn Thorndike (1882-1965), w: Mediewiści, red. J. Strzelczyk, Poznań 2011, s. 231-240

Fremde Männer, fremde Frauen. Selbst- und Fremdwahrnehmung in dem Reisebericht von Niklas von Popplau, Biuletyn Polskiej Misji Historycznej 8 (2013), s. 255-280

Charles Homer Haskins (1870-1937), w: Mediewiści II, red. J. Strzelczyk, Poznań 2013, s. 33-44

Pożądanie i rytuał. Seksualność małżeńska w późnym średniowieczu, w: Manželství v pozdním středovĕku: rituály a obyčeje, red, Kras Paweł, Nodl Martin, Praha 2014, s. 237-248

Nie chcę, aby płodzili oni synów i córki – średniowieczny dualizm a prokreacja, Czas Kultury 183 (2014), s. 45-50

Cywilizacyjna i duchowa rola chrześcijaństwa we wczesnym średniowieczu, w: Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, red. Dobosz Józef, Strzelczyk Jerzy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2014, s. 267-283

Der älteste Bericht eines polnischen Pilgers über seine Reise ins Heilige Land: das Itinerarium von Jan Amor Tarnowski (1488-1561), Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission 10 (2015), s. 285-307

The concept of space in the chronicle of Gallus Anonymus, the mental geography of its author, and their significance for the controversy on his place of origin, Acta Poloniae Historica 112 (2015), s. 25-46 (=Koncepcja przestrzeni w tekście Kroniki Galla Anonima, geografia mentalna jej autora i ich znaczenie w dyskusji nad jego pochodzeniem, w: Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. A. Dąbrówka, E. Skibiński, W. Wojtowicz, Warszawa 2017, s. 75-91)

Polska, Słowiańszczyzna, świat - problematyka geograficzna w Komentarzu Jana z Dąbrówki w: Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego, red. Dąbrówka Andrzej, Olszewski Mikołaj, Warszawa 2015, s. 260-274

Jacques Le Goff (1924-2014), w: Mediewiści III, red. J. Strzelczyk, Poznań 2015, s. 141-158

Pierre Duhem (1861-1916), w: Mediewiści IV, red. J. Strzelczyk, Poznań 2016, s. 73-86

Konsekwencje chrystianizacji dla społeczności i społeczeństw „Młodszej Europy”, w: Chrystianizacja „Młodszej Europy”, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla, Poznań 2016, s. 273-292

Eine Paradigmenkrise? Die gelehrten Weltvorstellungen und ihre Vermittlung im Mitteleuropa um 1400, Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission 11 (2016), s. 19-50

Mirabilia Slaviae? Niezwykłości Słowiańszczyzny w źródłach średniowiecznych, w: Paradoksologia w starożytności i średniowieczu, red. M. Wolny, M. Chudzikowska-Wołoszyn, Olsztyn 2017, s. 147-162

Aleksander Ludwik Birkenmajer (1890-1967), w: Mediewiści V, red. J.Strzelczyk, Poznań 2018, s. 27-44

Aleksander Bruckner (1856-1939), w: Mediewiści VI, red. J. Strzelczyk, Poznań 2018, s. 23-37

Pomerania and the Baltic Sea in the imaginative geography of the Polish Middle Ages from the end of the 10th century to the beginning of the 13th century, Studia Maritima 31 (2018), s. 108-133

Kazimierz Tymieniecki jako badacz dziejów Słowiańszczyzny, w: Kazimierz Tymieniecki. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci mistrza nauk mediewistycznych, red. J. Nikodem, Poznań 2019, s. 99-119

Sarmaci i Popianie. Dziedzictwo średniowiecznego obrazu świata jako element kontekstu kulturowego piśmiennictwa staropolskiego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2(53) 2019, s. 13-45

Pomerania in the Medieval and Renaissance Cartography: from the Cottoniana to Eilhard Lubinus, Studia Maritima 33 (2020), s. 85-127

Motywy związane z dziewictwem i seksualnością w średniowiecznych narracjach geo- i etnograficznych, w: Kultury dziewictwa, red. A. Gajewska, M. Michalski, Poznań 2020, s. 35-48

Motywy związane z polowaniem w kulturze średniowiecznej, w: Łowy i historia, red. D. J. Gwiazdowicz, Warszawa 2020, s. 173-200

Omnes sunt Wandali dicti. Znaczenie etnonimu „Wandalowie” w polskiej tradycji historiograficznej okresu średniowiecza,Prace Polonistyczne/Studies in Polish Literature 76 (2021), s. 47-73

Konrad Miller (1844-1933), w: Mediewiści VIII, red. J. Strzelczyk, Poznań 2021, s. 165-176

Dziedzictwo średniowiecznych tradycji geograficznych w Theatrum orbis terrarum Abrahama Orteliusa, w: Totius mundi philohistor. Studia Georgio Strzelczyk octuagenario oblata, red. M. Delimata-Proch, A. Krawiec, J. Kujawiński, Poznań 2021, s. 401-414

Redakcja naukowa i tłumaczenia

Powojenna mediewistyka niemiecka, wprowadzenie i wybór tekstów J. Strzelczyk, red. A. Krawiec, Poznań 2017 (tłumaczenie: A. Krawiec, E. Płomińska-Krawiec)

Totius mundi philohistor. Studia Georgio Strzelczyk octuagenario oblata, red. M. Delimata-Proch, A. Krawiec, J. Kujawiński, Poznań 2021

Sekretarz redakcji Wydawnictwa Wydziału Historii; członek Zespołu ds. Promocji Wydziału Historii; członek Zespołu ds. nagród Wydziału Historii

Seminarium licencjackie i magisterskie, dot. następujących kręgów tematycznych: kultura średniowieczna, herezje średniowieczne, motywy średniowieczne w kulturze współczesnej, historia wyobrażeń w średniowieczu, historia Polski oraz Europy w średniowieczu.

Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i proseminaria z zakresu historii Polski i powszechnej średniowiecza, a także wybranych aspektów historii kultury, nauki i wyobrażeń i w średniowieczu.

2012-2017: Projekt badawczy NPRH „Historia i kultura dawnych Słowian” (kierownik projektu)

Od 2022: projekt badawczy NPRH „Edycja krytyczna Sarmatiae Europeae descriptio i Kroniki Sarmacyjej europskiej Aleksandra Gwagnina” (członek zespołu)

Nagroda Rektora UAM III stopnia za działalność naukowo-badawczą, 2015

Zespołowa nagroda Rektora UAM III stopnia za osiągnięcia organizacyjne, 2018

Stypendium DAAD dla byłych stypendystów, Berlin 2012

Członek PTPN (od 2007)

Członek Stałego Komitetu Mediewistów Polskich (od 2017)