drRomuald Rydz

ORCID: 0000-0001-6918-6729

- dzieje ekspansji europejskiej w okresie nowożytnym

- rozwój imperiów w basenie atlantyckim

- rewolucie i ruchy rewolucyjne w XVIII – XX w.

- historia myśli politycznej

- przeobrażenia społeczne, obyczajowe i intelektualne w europejskim kręgu kulturowym

- przemiany społeczno-kulturowe na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku

- społeczeństwo polskie wobec zmagań o niepodległość Polski w dobie I wojny światowej

- Edmund Burke na ścieżkach wolności, Poznań 2005, Wydawnictwo Poznańskie.

- Kościół katolicki wobec rewolucji niepodległościowych i rozpadu hiszpańskiego imperium w Ameryce, w: Konflikty perspektyw w historii i praktyce misji, Colloquia Disputationes, t. 13. red. Paweł Zając, Poznań 2009.

- Waldemar Gurian – prekursor badań nad totalitaryzmem, w: Monteskiusz - Res Politica et Historica 2010.

- Głos w dyskusji panelowej, Debata o książce Timothy Snydera pt: Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Sensus Historiae, Studia interdyscyplinarne, vol.V (2011/4).

- Fotografia prasowa „Fotografia na łamach Przeglądu Sportowego jak źródło poznania historii polskiego sportu w okresie międzywojennym”, [w:] Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, red. V. Julkowska, Poznań 2012.

- Motywy morskich ekspedycji Henryka Żeglarza w dziele Gomesa Eanesa de Zurary "Chronica do Descobrimiento e Conquista de Guine" w: Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Tom VIII "Migracje. Podróże w dziejach" Nowożytność. / Franz Maciej, , Pilarczyk Zbigniew, Toruń 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 13-27.

- Geneza i implikacje społeczno-polityczne Decreto de Guerra a Muerte Simona Bolivara w: Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Tom XI. "Śmierć w dziejach człowieka". Nowożytność / Franz Maciej, Kościelniak Karol, Pilarczyk Zbigniew (red.), Toruń 2016,  Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 239-255.

- Kilka uwag o rewolucji i tradycji rewolucyjnej na marginesie eseju Hannah Arendt "O rewolucji"  w: O pożytkach z lektury książek historycznych. Eseje ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi A. Makowskiemu na 60. rocznicę urodzin, red. Molik Witold, Poznań 2016, Instytut Historii UAM, s. 213-222.

- Kilka uwag o monarchii na terenie Śródziemia w: Tolkien -mit, historia, literatura. Eseje i studia / Kopeć Zbigniew Józef, Matusik Przemysław, Michalski Maciej Karol, 2016, Instytut Historii UAM, s.171-186.

- Ku metamorfozie. Geneza rewolucji niepodległościowych w amerykańskim imperium Hiszpanii, Poznań 2017, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 231 s.

- Kontrrewolucyjna idea Europy. Rozważania Edmunda Burke’a o tożsamości europejskiej, Rocznik Europeistyczny, 2017, vol. 3, s.111-126.

- Recenzja: Jochen Böhler, Wojna domowa. Nowe spojrzenie na odrodzenie Polski, przekład Robert Sudół, Kraków: Znak Horyzont, 2018, ss.397, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 2018, s.173-182.

- Narodziny sił zbrojnych niepodległej Polski jesienią 1918 roku w: Ku niepodległości. Polskie i irlandzkie drogi do suwerenności / Marchlewicz Krzysztof Marek, Kucharski Adam (red.), Poznań 2019, Fundacja Kultury Irlandzkiej, s. 59-83.

- Tatry i Zakopane - miejsce rekreacji i wypoczynku polskich elit w drugiej połowie XIX wieku w: "Kariera w optyce prywatności" / Kita Jarosław, Korybut-Marciniak Maria (red.), Życie prywatne Polaków w XIX wieku, 2020, vol. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.169-195.

- Opiekun III roku historii ogólnej

- członek Zespołu ds. monitorowania jakości kształcenia na Wydziale Historii UAM

- członek Zespołu ds. promocji Wydziału Historii odpowiedzialny za koordynowanie współpracy z Poznańską Ligą Debat

- Historia powszechna XIX wieku

- Badania dziejów kultury

- Kulturowa historia sportu i turystyki

- Morskie imperia Hiszpanii i Wielkiej Brytanii

- Historia współczesna Polski od 1989 r.

- Współczesne ruchy i konflikty polityczne

- Badanie dziejów idei politycznych

2005/2006 American Polish Fellowship, University of Notre Dame, IN, USA