prof. UAM dr hab.Sebastian Paczos

ORCID: 0000-0002-9558-113X

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień kultury i myśli politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX-wiecznej myśli konserwatywnej, problematyki dziejów instytucji politycznych zagadnień związanych z funkcjonowanie współczesnych państw.

- S. Paczos, Kręte drogi myśli politycznej Józefa Kalasantego Szaniawskiego (1764 – 1843) Wybór pism, (Wydawnictwo PTPN), Poznań 2012, s. 525.

- S. Paczos, O słabościach instytucji państwa i braku myśli państwowej. Publicystka Rafał Matyi na łamach "Nowego Państwa" [w:] Z dziejów Prasy konserwatywnej. Twórcy i dzieła, (red.) W. Mich, B. Borowik, Lublin 2012, s. 187-204.

- S. Paczos, Idealizm i realizm polityczny - dwa typy moralności politycznej, [w:] Wartości w świecie polityki, (red.) J. Miluska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s. 67-76.

- S. Paczos, Koncepcje narodu i państwa w polskiej myśli politycznej XIX wieku (zarys problematyki) [w:] Europa Środkowa i Wschodnia jako przestrzeń spotkania. Na szlakach tradycji kultury, (red.) K. Święcicki, Gniezno 2012, s. 153-166.

- S. Paczos, Spuścizna po Józefie Kalasantym Szaniawskim w zbiorach Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów i Archiwum Prowincji Polski Południowej w Krakowie, Wydawnictwo Instytutu Historii [w:] Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa, (red.) A. Jakuboszczak, P. Matusik, M. Zwierzykowski, t.1, Poznań 2012, s. 115-158.

- S. Paczos, Krakowscy konserwatyści a Aleksander Wielopolski [w:] Galicja a powstanie styczniowe, (red.) M. Hoszowska, A. Kawalec, L. Zaszkilniak, Warszawa-Rzeszów 2013, s. 325-336.

- S. Paczos, Typ przywództwa w partii prawicowej na przykładzie Prawa i Sprawiedliwości [w:] Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, (red.) M. Hartliński, „ Forum Politologiczne” T.XV. Olsztyn 2013, s. 207-228.

W poszukiwaniu polityczności, (red.) S. Paczos, R. Rosicki, E. Jurga-Wosik, Poznań 2014, s. 83-100.

- S. Paczos, R. Rosicki, E. Jurga-Wosik, W poszukiwaniu polityczności, Poznań 2014. s. 209.

- S. Paczos, Refleksie na temat narodu  i  państwa w polskiej myśli politycznej, „Historia Slavorum Occidentis”, nr 2 (7), 2014, 63-89.

- S. Paczos, Józef Kalasanty Szaniawski – między lojalizmem a oportunizmem [w:] Dusza urzędnika – ludzie i ich kariery, (red.) A. Szmyt, Olsztyn 2015, s. 11-23.

-, Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego, (red.) S. Paczos, W. Łazuga Poznań 2015, s. 430.

- S. Paczos, Polska w myśli politycznej Józefa Szujskiego [w:] Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego, (red.) S. Paczos, W. Łazuga, Poznań 2015, s. 97-106.

- S. Paczos, Myśl Polityczna Jana Bobrzyńskiego na tle konserwatyzmu dwudziestolecia międzywojennego [w:] Myśl polityczna w XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Wokół polskiej myśli politycznej, (red.) A. Wojtaszak T. II, Szczecin 2015, s. 75-93.

- S. Paczos, Przyczynek do charakterystyki koncepcji gospodarczych Jana Bobrzyńskiego, „Polish Biographical Studies, nr 3, 2015, s. 33-55.

- S. Paczos, Политика польских консерваторов в 1918- 1926 гг., „Schola 2016: Политическая текстология и история идей, 326-330.

- S. Paczos, Historical reminiscences in party programmes and public utterances of the leaders of Polish political parties after 1989. The case of Law and Justice (Prawo i Sprawiedliwość), „Przegląd Politologiczny”, nr 1 2017, s. 103-113.

- Sebastian Paczos, Jan Bobrzyński – portret polityczny, Poznań 2018, s. 407.

- Pół wieku współpracy - na tropach poznańsko-breńskich kontaktów naukowych i kulturalnych. W 50 rocznicę podpisania umowy partnerskiej między miastami. (red) S. Paczos, U. Kowalska–Nadolna Poznań 2018, s. 218.

- S. Paczos, Przywództwo polityczne w Unii Europejskiej w dobie kryzysu, „Przegląd Zachodni” nr 1/2018, s. 49-62.

- S. Paczos, „Józef Kalasanty Szaniawski - prekursor polskiego konserwatyzmu”, „Myśl Polityczna”, nr 3(4)/2020, s. 33-54.

- S. Paczos, „An Unknown Page from the life of Jan Bobrzyński”, „Polish Biographical Studies, nr 8/2020, s. 33-53.

Wydziałowy koordynator ds. nauczania zdalnego, opiekun roku, członek zespołu ds. klas patronackich, Przewodniczący Zespołu ds. monitorowania jakości zdalnego nauczania.

Historia mediów, Mechanizmy sprawowania władzy, Idee polityczne w Europie XX wieku, Historia propagandy, Instytucje polityczne i media w XX wieku, Zakulisowe mechanizmy życia publicznego, Historia systemów politycznych.

Nagroda JM Rektora UAM - indywidualna III stopnia za osiągnięcia organizacyjne, Nagroda JM Rektora UAM indywidualna III stopnia– za osiągnięcia w pracy naukowej

Rada Dyscypliny Wydziału Historii, PTH, PTNP, Internatonal Political Science Association, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe

Opiekun dydaktyczny projektu „ligi przedmiotowe” realizowanego w ramach programu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020