prof. UAM dr hab.Wojciech Sajkowski

ORCID: 0000-0002-8585-4149

- Historia idei, badanie ewolucji oświeceniowych koncepcji postępu i cywilizacji i ich wpływu na  formowanie się zachodnioeuropejskiego obrazu Europy Południowo-Wschodniej.

- Stereotypy dotyczące Słowian Południowych w relacjach podróżniczych i literaturze pięknej, a także w dokumentach powstałych na użytek dyplomacji i wywiadu.

- Historia Europy Południowo-Wschodniej, w tym dzieje pogranicza Monarchii Habsburskiej, Wenecji i Turcji Osmańskiej w czasach nowożytnych (kolonizacja wojskowa na prawie wołoskim, historia społeczności słowiańskich i wołoskich obszaru pogranicza).

- Historia Francji w drugiej połowie XVIII w. i w czasach napoleońskich, szczególnie w kontekście francuskiego zaangażowania politycznego w Europie Południowo-Wschodniej (Prowincje Iliryjskie, relacje turecko-francuskie).

- Historia Słowian Południowych w czasach nowożytnych, relacje elit południowosłowiańskich z elitami europejskimi. Tożsamość historyczna i kulturowa Słowian Południowych.

- Literatura i obyczaje doby Oświecenia, w tym historia moralistyki i etyki.

Monografie naukowe:

French image of the peoples inhabiting Illyrian Provinces, Warszawa-Bellrive-sur Allier, DiG 2018.

Obraz ludów bałkańskiego wybrzeża Adriatyku we Francji epoki Oświecenia, Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2013.

Artykuły w czasopismach:
Image of the Slavs inhabiting the Habsburg Monarchy in Voyage en Autriche by Marcel de Serres,
„Historia Slavorum Occidentis” 2021, nr 4 (31), s. 48-75.

French image of the inhabitants of the Illyrian Provinces and the emergence of South Slavic nationalisms, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, 2020, nr. XXVII, s.69-80.

Elity Raguzy w perspektywie francuskich administratorów Prowincji Iliryjskich, „Balcanica Posnaniensia” 2018 , nr XXV, s. 89-99.

Morlachs, or Slavs from Dalmatia in French encyclopedias and dictionaries of the 18th and 19th century, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2018, nr 15, s. 207-218.

Histoire de Stiépan Mali écrite par Stiépan Zannovitch et l'influence de cet ouvrage sur l'image des Monténégrins en France à l’époque avant la création des Provinces Illyriennes, „Revista Istorica” 2016 (druk 2017), nr XXVII/1-2, s. 181-191.

The Peoples Inhabiting the Illyrian Provinces Known under the Name of Morlachs – Definition of the Ethnonym in the Light of the French Literature, „Res Historica” 2016, nr 41, s. 111-123.

Neighbourhood of the City and the Provinces in Dalmatia in the Light of Chosen Examples of Early Modern French Travel Literature, „Colloquia Humanistica” 2015, nr 5, s. 83-93.

Pierwsza wojna bałkańska według francuskiego dziennika „Le Temps”, a zachodnioeuropejskie stereotypy dotyczące ludów bałkańskich, „Balcanica Posnaniensia” 2012 , nr XIX, s. 241-248.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Honesty as a Trait of Non-civilized Man in the French Image of Southern Slavs at the Turn of the 18th and 19th Centuries [w:] Truth and Falsehood, red. B. Bokus, E. Kosowska. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2020, s. 90-100.

The popularity of Scanderbeg story and the image of Albania in 18th- century French literature [w:] Skanderbeg. Rewizje, reprezentacje, reminiscencje, red. B. Zieliński, A. Rogoś, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2018, s. 59-70.

The Depiction of the Western Black Sea Region in French Military documents from the Napoleonic Era [w:] Europe and the Black Sea Region, A History of Early Knowledge Exchange (1750-1850). Studies on South East Europe, vol. 22, red. D. Gutmeyr, K. Kaser, Graz, Lit 2018, s.183-199.

Les changements de l’image des peuples balkaniques en France de la seconde moitié du 18e siècle jusqu’à la fin de l’existence des Provinces Illyriennes. L’analyse des problèmes clés sur l’exemple de l’image de Morlaques [w:] Les dynamiques du changement dans l’Europe des Lumières, red. M. Forycki, A. Jakuboszczak, T. Malinowska, Poznań-Paryż, PAN 2018, s. 163-170.

Ideał honnête homme’a w programie Collegium Nobilium Scholarum Piarum a francuskie kontroświecenie (wspólnie z A. Jakuboszczak) [w:] Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Materiały z badań, część druga, red. K. Puchowski, Warszawa, PTH 2018.

Zwyczaje żywieniowe ludów południowosłowiańskich we francuskich relacjach podróżniczych z początku XIX stulecia a zachodnioeuropejskie stereotypy dotyczące Bałkanów [w:] Żywność kulturowo przetworzona, red. B. Bokus, A. Gomóła, Warszawa, Lexem 2017.

Les Morlaques de Justine Wynne Rosenberg-Orsini. Le prélude à la fascination romantique par le monde des Slaves du Sud et l’influence de Jean-Jacques Rousseau [w:] Rousseau et Diderot : traduire, interpréter, connaître, red. I. Zatorska, Warszawa Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2016, s. 197-206.

French Enlightenment reactions on Russian aspirations to the protectorate over Montenegro and on the story of Stephen Mali [w:] The Image of Russia in the Balkans, red. J. Sujecka, Warszawa, DiG 2016, s. 43-51.

From Vinko Pribojević to the French Encyclopedia – the history of the South Slavs and the historiography of the French Enlightenment [w:] Colloquia Balcanica vol. 2. Macedonia: land, region, borderland, red. J. Sujecka, DiG 2013, s. 355-373.

La moralité des antiphilosophes français et les lectures de la noblesse polonaise dans la seconde moitié du 18e siècle [w:] Les Aristocraties en Europe du Moyen Âge à nos jours, red.  P. Werly, Strasboug, Presses universitaires de Strasbourg 2011, p. 91-100.

- Członek Rady Dyscypliny

- Opiekun roku na kierunku Historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

- Badania dziejów regionalnych (w tym: pojęcie regionu historycznego, metody i specyfika badań dziejów regionalnych, regionalizm w praktyce).

- Wyobrażenia Europejczyków na temat ludów uznawanych za mniej rozwinięte cywilizacyjnie (studium historii idei w czasach nowożytnych i w wieku XIX).

- Historia państwa i prawa państw bałkańskich (od średniowiecza do 1989 r.)

- Historia Bałkanów (od późnej starożytności do czasów współczesnych).

- Kierownik projektu „Francuski obraz ludów zamieszkujących Prowincje Iliryjskie”, grant konkursu Sonata 7 nr 2014/13/D/HS/03701, 2015-2019, Narodowe Centrum Nauki,

- Wykonawca projektu „Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje - osadnictwo - dziedzictwo kulturowe”, projekt nr. 12H/13/0604/82, grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 2015-2020, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego.

2019 - Wyróżnienie książki French image of the inhabitants of the Illyrian Provinces (Warszawa-Bellrive-sur Allier, DiG 2018) przez kapitułę konkursu o nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka (24 edycja konkursu).

- Komisja Bałkanistyki przy oddziale PAN w Poznaniu, od 2010, sekretarz komisji.

- Polish Commission of Balkan Culture and History afiliowana przy AIESEE (Association Internationale d’Études du Sud-Est Européen), od 2015, członek komisji.

- Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, od 2008, członek.

- Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, od 2019, członek.

Balcanica Posnaniensia, od 2012, Instytut Historii UAM, sekretarz redakcji.

Colloquia Humanistica, od 2016, Instytut Slawistyki PAN, członek redakcji.