prof. dr hab.Anna Kotłowska

ORCID: 0000-0002-6547-806X

Historia i literatura starożytnej Grecji i Rzymu (Classics)

Historia Bizancjum (Byzantine Studies)

historia literatury bizantyjskiej (History of Byzantine Literature)

Monografie:

Jan Sajdak (1882-1967). Poznań 2019 (z K. Ilski)

Teofilakt Simokatta, Historia powszechna (z Ł. Różyckim). Poznań 2016.

Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, seria łacińska, z. 1, Pisarze najdawniejsi (z R. Grzesikiem, B. Grunwald-Hajdasz [opr. graficzne]). Warszawa 2016.

Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, seria grecka, z. 6, Pisarze wieku XI. Warszawa 2013.

Zwierzęta w kulturze literackiej Bizantyńczyków. Poznań 2013.

Artykuły:

Problematyka wołoska w twórczości Jerzego Akropolitesa. „Balcanica Posnaniensia” 28:1 (2021), 51-63.

Polowanie w Bizancjum: Zarys problematyki, w: Łowy i historia, red. Dariusz J. Gwiazdowicz. Warszawa 2020, 127-168.

Love and Theatre in the Works of Nikephoros Basilakes. „Studia Ceranea” 9 (2019), s. 543–574.

The image of Slavs in the work of Theophylact Simocatta. „Arheološki vestnik” 27 (2018), 16-28 (z Ł. Różyckim).

Dialog Filozofii z Historią: zagadkowy wstęp do „Historii powszechnej” Teofilakta Simokatty. „Vox Patrum” 38/70 (2018), 297–309.

Zoroastrianizm w „Historii powszechnej” Teofilakta Simokatty. „Historia Slavorum Occidentis” 3/14 (2017), 11-22.

Słowianie w Historii powszechnej Teofilakta Simokatty – bizantyńska perspektywa aksjologiczna. „Slavia Meridionalis” 17 (2017), 1-15.

De Historiarum indice Theophylacto Simocattae falso attributo observationes selectae. „Res Gestae”. Czasopismo Historyczne 5 (2017),  95-110 (z Ł. Różyckim).

Oktawiusz Jurewicz (1926-2016), Mediewiści V, red. J. Strzelczyk. Poznań 2017, 89–96

Alegoria w Historii powszechnej Teofilakta Simokatty. Przyczynek do badań nad obecnością alegorii w literaturze bizantyńskiej. „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 7/10 (2017), 191-203.

The Role and Place of Speeches in the Work of Theophylact Simocatta (with Łukasz Różycki), „Vox Patrum” 36 (2016): 353-382.

"Drewniane miasto" Gelonos. „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej” 15 (2016), 97-112.

Herakles w bizantyńskiej refleksji poetyckiej. Studium przypadku. „Vox Patrum” 35(64) (2015), 1-5.

Mossynoikoi. Źródła i historia badań (1876-2014), w: Viator per devia scientiae itinera, red.: Michałowski Andrzej, Teska Milena, Żółkiewski Marek. Poznań 2015, 297-302.

The Battle of Solachon of 586 in light of the works of Theophylact Simocatta and Theophanes (with Łukasz Różycki). „Travaux et Mémoires” 19 (2015), 315-326.

Sosna w literaturze greckiej. „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej” 13 (2014), 257-265.

Is Thalassai the Same as Byssos? (with Adam Jaroszyński). „Studia Ceranea” 3 (2013), 39-46.

Lennart Rydén (1931-2002) i bizantynistyka w Szwecji. „Nowy Filomata” 16 (2012), 303-312.

Herbert Hunger (1914-2000), w: Mediewiści, red. J. Strzelczyk. Poznań 2011, 87-97.

Rada naukowa IS PAN

sekretarz Komisji Historycznej Wydziału II PTPN

wieloletni opiekun Sekcji Historii Bizancjum Studenckiego Koła Naukowego Historyków

Historia starożytnej Grecji i Rzymu

Historia Bizancjum

lektorat języków klasycznych

11H 12 0239 81: Bizantyńskie źródło do dziejów Słowian: Teofilakt Simokatta, Historia; przekład z języka greckiego z komentarzem (kierownik projektu).

11H 12 0313 81: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska. Tom 1: starożytność (wykonawca projektu).

2009: Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską

Nagroda Rektora UAM III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej (trzykrotnie: 2010, 2011, 2014)

Trzy miesiące 2006: Wiedeń, Janineum Institut

Marzec-Kwiecień 2007: Wiedeń, Janineum Institut

Kwiecień 2011: Rzym, Fundacja z Brzezia Lanckorońskich

Grudzień 2011-Listopad 2014: stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

PTPN

PTH

Komisja Bizantynologiczna przy KNoKA PAN

Komisja Bałkanistyczna przy PAN

Komisja Wczesnych Dziejów Słowian przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Stały recenzent „Nowego Filomaty”;

współredaktor serii wydawniczych „Rhomaioi” i „Labarum”