prof. UAM dr hab.Konrad Białecki

ORCID: 0000-0002-4532-8873

Historia Polski w XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1944 – 1989);

Kościoły i związki wyznaniowe w XX-wiecznej Europie (ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej).

Książki

1. Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1989, red. K. Białecki, Poznań 2011.

2. NSZZ „Solidarność” Region Konin. Wybór dokumentów, t. I (1980–1981), wybór, wstęp, opr., K. Białecki, W. Handke, Poznań 2012.

3 . K. Białecki, Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu w latach 1956–1991, Poznań 2012.

4. Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX wieku, red. K. Białecki, Warszawa–Poznań 2014.

5. Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 i ich konsekwencje, red. K. Białecki, S. Jankowiak, R. Reczek, Poznań 2015.

6. NSZZ „Solidarność” Region Konin. Wybór dokumentów, t. II (1981–1989), wybór, wstęp, opr., K. Białecki, Poznań 2016.

7. K. Białecki, R. Łatka, R. Reczek, E. Wojcieszyk, Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977, Poznań–Warszawa 2017.

8. Wielkopolska i ... nie tylko, red. K. Białecki, T. Ceglarz, M. Jurek, Ł. Komorowski, Poznań 2018.

Rozdziały w książkach i artykuły naukowe w czasopismach (wybór)

 1. K. Białecki, Dlaczego zgasło „Słońce Karpat”? Geopolityczne i wewnętrzne uwarunkowania upadku dyktatury Nicolae Ceauşescu [w:]  Interpretacje upadku komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, red. K. Brzechczyn, Poznań 2011, s. 37–46.
 2. K. Białecki, Działalność Kościołów na terenie województwa poznańskiego w latach osiemdziesiątych XX wieku w ocenie ówczesnych wojewódzkich władz partyjno-państwowych [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1989, red. K. Białecki, Poznań 2011, s. 21–37.
 3. K. Białecki, S. Jankowiak, „Wolności i chleba”. Poznański Czerwiec 1956 r. [w:] Strajki w Polsce w XX wieku, red. R. Gryz, Warszawa 2011, s. 155–174. 
 4. K. Białecki, Józef Kostrzewski jako człowiek Kościoła, [w:] „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. 50/1, s. 181–188.
 5. K. Białecki, Rue Saint-Martin à Poznań – espace de dialogue mouvementé entre le pouvoir et la société 1945–1989, Annales. Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifque à Paris, vol. 17 (2015), p. 59–84.
 6. K. Białecki, Możliwości wykorzystania materiałów audiowizualnych w procesie dydaktycznym na uczelniach. Obserwacje, wnioski, postulaty [w:] Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym, red. Rafał Reczek, Poznań 2015, s. 243–249.
 7. K. Białecki, Obchody Milenium Chrztu Polski i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Poznaniu w 1966 r., „Kronika Miasta Poznania” 2016, nr 1, s. 212–226.
 8. K. Białecki, Ślady obchodów millenijnych w materiałach archiwalnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych [w:] Obchody millenium na uchodźstwie – w pięćdziesiątą rocznicę, red. R. Łatka, J. Żaryn, Warszawa 2016, s. 153–173.
 9. K. Białecki, Reakcje nierzymskokatolickiej prasy wyznaniowej na wybór Karola Wojtyły na papieża [w:] Człowiek, naród, państwo wobec wyzwań XX wieku red. M. Mikołajczyk, Poznań 2016, s. 161–169.
 10. K. Białecki, Kościół ewangelicko-augsburski w Wielkopolsce w latach 1945–1989, [w:] Reformacja. Europa - Polska - Wielkopolska - Szamotuły, red. M. Grzywacz, Szamotuły 2017, s. 89–107.
 11. K. Białecki, Działania władz wobec cmentarzy ewangelickich w Wielkopolsce w latach 1945–1989 [w:] Ziemia skrywa kości, red. J. Kołacki, Poznań 2017, s. 133–143.
 12. K. Białecki, Kardynał Stefan Wyszyński - prymas czasu walki o rząd dusz [w:] Dzieje prymasostwa polskiego, red. Ł. Krucki, Gniezno 2017, s. 315–332.
 13. K. Białecki, La France dans les noms de rue en Pologne – la Pologne dans les noms de rue en France. Une étude comparative [w:] Culture en transit dansl`espace urbain: coexistence, hybridation, métissage, red. M. Forycki, A. Jakuboszczak, M. Serwański, P.Werly, Poznań–Strasbourg 2018, s. 187–192.
 14. K. Białecki, Kolega Wałęsa jest bardziej jakiś ugodowy. Wizyta przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Licheniu i Koninie 30 listopada 1980 roku w świetle dokumentów wytworzonych przez Służbę Bezpieczeństwa [w:] Wielkopolska i ... nie tylko, red. K. Białecki, T. Ceglarz, M. Jurek, Ł. Komorowski, Poznań 2018, s. 223–230.
 15. K. Białecki, Urząd do Spraw Wyznań wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2018, zeszyt specjalny, s. 9–35.
 16. K. Białecki, Katolicki Uniwersytet Lubelski w okresie rządów rektora ks. Wincentego Granata [w:] Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918–2018, t. II (1944–1989), red. A. Mirek, Warszawa 2019, s. 307–396.
 17. K. Białecki, Opór społeczny a Kościół. Spojrzenie z perspektywy pewnego miasta średniej wielkości, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2020, nr 1, s. 199–225.
 18. K. Białecki, Relacje prymasa Stefana Wyszyńskiego z najbliższymi współpracownikami w episkopacie Polski [w:] Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas, mąż stanu, błogosławiony, red. T. Ceynowa, Radom–Koszalin 2021, s. 39–51.
 19. K. Białecki, Polska Rada Ekumeniczna i będące jej członkami Kościoły wobec Kościoła rzymskokatolickiego w latach 1945–1989, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2021, nr 1, s. 47–78.

Wystawy

1. „Rozstrzelane miasta. Poznań – Budapeszt 1956” (Wystawa trójjęzyczna, polsko-angielsko-węgierska, przygotowana wspólnie z: dr Bartoszem Kuświkiem, dr. hab. Rafałem Reczkiem, dr. Jánosem Tischler) – wernisaż 23 marca 2011 r.

2. „Sacrum Poloniae Millennium w archidiecezji poznańskiej” (Przygotowana wspólnie z dr hab. Elżbietą Wojcieszyk) – wernisaż 7 kwietnia 2016 r.

3. „Tęsknota za wolnością i samowola władzy. Polacy i Węgrzy na ulicach w 1956 roku” (Wystawa dwujęzyczna, polsko-węgierska, przygotowana wspólnie z: E. Légrády, R. Reczek, J. Tischler) – wernisaż 20 października 2016 r.

4. „Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 roku” (Przygotowana wspólnie z: R. Reczek) – wernisaż 3 czerwca 2019 r.

Opiekun naukowy Sekcji Historii Polski XX wieku Studenckiego Koła Historyków na Wydziale Historii UAM

Historia Polski w XX i XXI wieku;

Kościoły i związki wyznaniowe w Europie w XX wieku

Nagroda Rektora UAM II stopnia (2013 r.)

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005)