prof. UAM dr hab.Bernadetta Manyś

ORCID: 0000-0002-2213-8508

Dzieje Polski oraz powszechne w czasach nowożytnych zwłaszcza historia Wielkiego Księstwa Litewskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Wilna

Historia gospodarcza XVI-XVIII w., miasta i mieszczaństwo w dobie wczesnonowożytnej

Historia kobiet oraz obyczajowości staropolskiej

Monografie:

Manyś B., Uroczystości rodzinne w Wilnie w czasach Augusta III (1733-1763), Poznań 2014.

Edycje źródłowe:

Manyś B., Wileńskie aniwersarze imienin Augusta III w świetle prasy informacyjnej z epoki. Opracowanie i edycja źródłowa, Biblioteczka Źródłoznawcy nr 6, Poznań 2016, ss. 191.

Manyś B., Dwa XVIII-wieczne diariusze wileńskiego kościoła pw. św. św. Janów. Edycja źródłowa i opracowanie, cz. 1: Diarius actorum parochiae Vilnensis, Biblioteczka Źródłoznawcy nr 8, Poznań 2018, ss. 192.

Manyś B., Dwa XVIII-wieczne diariusze wileńskiego kościoła pw. św. św. Janów. Edycja źródłowa i opracowanie, cz. 2: Dyjariusz albo notacyje roku całego, to jest 1742, Poznań 2018, ss. 244.

Prace zbiorowe:

Manyś B., Zwierzykowski M., współredagowanie zbioru: Wokół Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego tradycji, red. B. Manyś, M. Zwierzykowski, Poznań 2016, ss. 369.

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

Manyś B., Wjazd na województwo wileńskie Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” jako przykład specyfiki kultury dworów magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim, w: Europejski Wiek Osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały, red. M. Dębowski, A. Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowski, Kraków 2013, s. 307-320.

Manyś B., 2015, „Wileński świat” Zygmunta Augusta w monografii miasta pióra Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Studia Europaea Gniesnensia”, 12/2015, s. 275-294.

Manyś B., Gedulingos iškilmės Vilniuje po Marijos Juzefos ir Augusto III mirties, „Lietuvos istorijos metraštis”, 2014/1, (2015), s. 37-46

Manyś B., Więzi emocjonalne między małżonkami w testamentach mieszkańców Wilna i jego okolic z lat 1733-1763, w: Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 95-106.

Manyś B., Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios 1742 m. dienoraščio tyrimai ir teksto ištrauka, „Lietuvos istorijos metraštis”, 2016/1, (2016), s. 111-120.

Manyś B., Przyczynek do badań nad rolą i funkcją lasów w XVIII-wiecznych dobrach radziwiłłowskich w Wielkim Księstwie Litewskim, „Studia i materiały Ośrodka Kultury Leśnej”, 15 (2016), s. 159-178.

Manyś B., Radości i troski Anny z Mycielskich Radziwiłłowej w listach do męża Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”, w: Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII-XIX wieku, red. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa 2016, s. 171-186.

Manyś B., Tajemnica relikwii św. Lucyda, czyli o obchodach okolicznościowych świąt sakralnych w Wilnie w czasach Augusta III. Przyczynek do badań, „Czas Przeszły. Poznańskie studia historyczne”, t. 3 (2016), s. 31-47.

Manyś B., L’espace public de la ville de Vilnus à l’époque moderne, w: Cultures en transit dans l’espace urbain: cœxistence, hybridation, métissage, red. A. Jakuboszczak, M. Forycki, M. Serwański, P. Werly, Poznań-Strasbourg 2017, s. 77-87.

Manyś B., Słów kilka o mieszczaństwie doby wszesnonowożytnej (XVI-XVIII w.) na przykładzie Poznania, „Kronika Miasta Poznania”, 2017/4, s. 37-50.

Manyś B., Smaki i gusta kulinarne w sarmackiej kuchni wileńskich zakonników w dobie saskiej, w: Staropolski ogląd świata. Sarmacki sensualizm, red. F. Wolański, Toruń 2017, s. 219-230.

Manyś B., Wileńska „kronika kryminalna” w prasie informacyjnej doby saskiej, w: Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI-XVIII w., red. P. Klint, D. Wojtucki, Łódź-Wrocław 2017, s. 168-182.

Manyś B., 1760 metų gaisro Vilniuje pasekmės, remiantis Kurier Litewski pranešimais, „Lietuvos istorijos metraštis”, 2017/2, (2018), s. 167-180

Manyś B., XVIII a. pirmosios pusės Vilniaus magistrato mokesčių registrai kaip Vilniaus amatininkų tyrimo šaltinis, „Lietuvos istorijos metraštis”, 2018/2, (2018), s. 145-167.

Manyś B., Ciążowe perypetie Anny z Mycielskich Radziwiłłowej jako przykład problemów zdrowia reprodukcyjnego kobiet żyjących w XVIII stuleciu, w: Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet, t. 2: Wybrane problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet w relacji do biologii i kultury, red. B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, Wrocław 2018, s. 53-70.

Manyś B., Jakuboszczak A., Le trésor de la campagne polono-lithuanienne: les forêts de la noblesse en République des Deux Nations au XVIIIe siècle, w: Les campagnes et leurs paysages. Histoire et imaginaire, des origines aux problématiques actuelles, red. M. Forycki, A. Jakuboszczak, M. Serwański, P. Werly, Poznań-Strasbourg 2018, s. 103-114.

Manyś B., O problemach zdrowotnych magnackich dzieci w XVIII w. na przykładzie potomstwa Michała Kazimierza Radziwiłła zw. „Rybeńko” i Anny z Mycielskich Radziwiłłowej, „Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną”, t. 24 (2018), z. 2, s. 85-102.

Manyś B., Wileńscy zarębacze w pierwszej połowie XVIII wieku, czyli historyczne „studium przypadku”, w: XVIII amžiaus studijos, t. 5: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Luomas. Pašaukimas. Užsiėmimas, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius 2019, s. 267-283.

Manyś B., Wileńscy cyrulicy w 1. poł. XVIII w. w świetle regestrów taks podatkowych. Wstęp do badań, w: Najjaśniejsza Rzeczypospolitej. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu, red. M. Durbas, Częstochowa 2019, s. 907-920.

Manyś B., Codzienne niesnaski, kłótnie, awantury i bijatyki – przemoc wśród i wobec wileńskich mieszczanek w pierwszej połowie XVIII wieku. Wstęp do badań, „Rocznik lituanistyczny”, 2019, t. 5, s. 193-209.

Manyś B., Grobelna-Mazurek P., Uczucia, emocje i postawy życiowe Anny z Mycielskich Radziwiłłowej w świetle jej listów. Przyczynek do badań nad kobietami z kręgów magnackich Wielkiego Księstwa Litewskiego, „Zapiski Historyczne” 2019, t. 84, z. 3, s. 57-79.

Manyś B., Jakuboszczak A., Comment habitait la noblesse dans la République des Deux Nations? Résidences urbaines et leurs propriétaires au XVIIIe siècle, w: L’habitat des élites urbaines en Europe à l’époque modern, red. M. Figeac, 2019, s. 251-266.

Manyś B., Grobelna-Mazurek P., Listy Anny z Mycielskich Radziwiłłowej oraz diariusz Charles’a de Saint-Pola jako źródło do badań działalności „dyplomatycznej” wojewodziny wileńskiej, „Historia Slavorum Occidentis”, 2019, nr 3 (22), s. 100-116.

Manyś B., Uczeń w szeregach rzemieślniczych. System edukacyjny i wychowawczy chłopców w wileńskich cechach w dobie wczesnonowożytnej w świetle statutów cechowych, „Biuletyn Historii Wychowania” 2019, nr 40, s. 7-22 (wersja angielska: The pupil in handicraft guilds. The education and development system of boys in craft guilds of Vilnius in early modern times, in light of guild bylaws).

Manyś B., Pośród pracowitych mieszczanek i zaradnych szlachcianek. Żony, matki i...? Kobiety i ich sytuacja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVII i pierwszej połowie XVIII wieku, [w:] Elżbieta Sieniawska. Królowa bez korony, red. K. Morawski, K. Pyzel, Warszawa 2020, s. 35-46.

Pełnomocniczka Prodziekan ds. studenckich i kształcenia w zakresie spraw dydaktycznych

Pełnomocniczka Prodziekan ds. studenckich i kształcenia w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnościami

Członkini Rady wsparcia psychologicznego UAM

Koordynatorka na Wydziale Historii ds. Współpracy z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM

Członkini Rady programowej kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Poznaniu

Sekretarz Kapituły Nagrody im. K. Tymienieckiego przyznawanej za napisanie najlepszej pracy licencjackiej i magisterskiej w Instytucie Historii UAM, a teraz Wydziale Historii

Historia nowożytna XVI-XVIII wieku – dzieje Polski i powszechne

Unia polsko-litewska w XVI-XVIII wiek

Gospodarka preindustrialna XVI-XVIII wieku

Edytorstwo źródłowe

Człowiek i jego codzienność w epoce nowożytnej

Projekt NCN SONATA, konkurs 13, nr 2014/13/D/HS3/03706: Dwa XVIII-wieczne diariusze wileńskiego kościoła pw. św. św. Janów - edycja źródłowa i opracowanie, okres realizacji: 27.01.2015 – 26.05.2018, MNiSW, (we współpracy z Uniwersytetem Wileńskim), kierownik projektu.

Międzynarodowy projekt badawczy pod kierunkiem prof. Michela Figeaca (Université Michel Montaigne – Bordeaux 3) „Palais et hotels particuliers: les habitats urbains des élites aux XVIIe-XVIIIe siècles”, od 2016 r., różne źródła finansowania, wykonawca.

Nagroda naukowa JM Rektora UAM 3 stopnia, 2015, indywidualna, Rektor UAM, nagroda za osiągnięcia w pracy naukowej.

Nagroda organizacyjna JM Rektora UAM 2 stopnia, 2016, zespołowa, Rektor UAM, nagroda za działalność organizacyjną.

Nagroda dydaktyczna JM Rektora UAM 3 stopnia, 2018, indywidualna, Rektor UAM, nagroda za osiągnięcia dydaktyczne.

Nagroda dydaktyczna JM Rektora UAM 3 stopnia, 2021, indywidualna, Rektor UAM, nagroda za osiągnięcia dydaktyczne.

Członkini Polskie Towarzystwa Historycznego

Skarbnik Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego

Członkini Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Członkini Polskiego Towarzystwa do Badań nad wiekiem Osiemnastym

Lietuvos istorijos metraštis, od 2019 r., Członek Komitetu Redakcyjnego

Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich:

Vilniaus Universitetas, Istorijos Facultetas, LLP Erasmus+ (krótkoterminowy 23.03.2014-28.04.2014).

Vilniaus Universitetas, Istorijos Facultetas, LLP-Erasmus+ (krótkoterminowy 05.09.2016-09.09.2016).

Lietuvos Istorijos Institutas (trzymiesięczny 01.09.2015-30.11.2015).

Vilniaus Universitetas, Istorijos Facultetas, LLP-Erasmus + (krótkoterminowy 29-30.01.2018).

Lietuvos Istorijos Institutas (miesięczny 01.07.2018-31.07.2018).