prof. dr hab.Stanisław Jankowiak

ORCID: 0000-003-0900-8685

Najnowsza historia Polski, ze szczególnym uwzględnieniem „polskich miesięcy”. Poznańskiego Czerwca, Marca 68, stalinizmu, stosunków polsko – niemieckich, stosunków państwo – Kościół w PRL, mniejszości narodowe po II wojnie światowej

Książki:

Poznański Czerwiec 1956. Wybór dokumentów, wybór i opracowanie: S. Jankowiak, R. Kościański, E. Makowski, R. Reczek, t. 1. Poznań 2012, t. 2 Poznań 2016

Wielkopolanie wobec przemian politycznych 1956 roku, Poznań 2016;

Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, pod red. S. Jankowiaka i T, Schramma, Poznań 2019

28 june 1956 in Poznań, one of the first months of polisch freedom, monografia wspólnie z Rafałem Kościańskim i Rafałem Reczkiem, Poznań-Warszawa 2021

Wybrane artykuły:

1. Wolności i chleba. Poznański Czerwiec 1956 roku, (wspólnie z Konradem Białeckim), w: Strajki w Polsce w XX wieku, pod red. Ryszarda Gryza, Warszawa 2011, s. 155-175.

2. Fotografia w PRL jako element propagandy. Zarys problemu, w: Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, Instytut Historii Poznań, 2012.

3. Migracje ludności niemieckiej z Pomorza Zachodniego w latach 1945-1960 [w:] Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego, pod red. M. Machałek, J. Macholaka, E. Włodarczyka, Wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Uniwersytet Szczeciński, Archiwum Państwowe w Szczeinie, Wydawnictwo Kadruk, Warszawa-Szczecin 2021, s. 137-161.

4. Migracje z Górnego Śląska po II wojnie światowej, w: Górny Śląsk i Górnoślązacy. Wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i  XX wieku, pod red. S. Rosenbauma, Katowice – Gliwice 2014, s. 218-246.

5. Droga do wolności – refleksje nad Okrągłym Stołem, w: Przegląd Zachodni nr 3(352) 2014, s. 91-115.

6. Strajki solidarnościowe w pozałódzkich ośrodkach akademickich w lutym 1981 r. W; Łódzki strajk studencki. Stycxzeń-luty 1981. Spojrzenie po latach, pod red. K. Lesiakowskiego, Wydawnictwa UŁ. Łódź – Warszawa 2014, s. 193-213.

7. Beschaftigung der deutschen Bevölkerung in Westpommern in den Jaren 1945 -1950, Zatrudnianie ludności niemieckiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950, w: Zwangsarbeit in Pommern von 1939 bis 1950.

Sachstand und Perspektiven der Forschung und der historischen Bildungsarbeit in Deutschland und Polen. Praca Przymusowa na Pomorzy w latach 1939-1950. Stan i perspektywy badań naukowych oraz edukacji

historycznej w Polsce i w Niemczech, pod red. P. Gut, Uwe Kiel, J. Macholak, Uniwersyteckie i Hanzeatyckie Miasto Greifswald, Archiwum Miejskie, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Greifswald/Szczecin 2014,    s. 77-95.

8. Poznański Czerwiec 1956, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. S. Bednarek, B. Korzeniewski, Narodowe Centrum   Kultury, Warszawa 2014, s. 437-467.

9. Sierpień 1980, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu  wolności, red. S. Bednarek, B. Korzeniewski, Narodowe Centrum    Kultury, Warszawa 2014, s.467-495.

10. Przesiedlenie Polaków i Niemców. Wspólne doświadczenie? W: Dom otwarty/dom zamknięty. Lekcje pogranicza. Europa środkowo-wschodnia   (XX/XXI w.) Poznań 2014, s. 151-163.

11. Przemiany narodowościowe na „Ziemiach Odzyskanych” po II wojnie światowej, w: „Ziemie Odzyskane” po II wojnie światowej, pod red. Cz. Osękowskiego i G. Straucholda, Zielona Góra 2015, s. 33-45.

12, Kościelne obchody milenium chrztu Polski, w“ „Museion Poloniae Maioris. Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów Wielkopolskich, t. II, 2015,   s. 48-59.

13. Szydlak i inni. Partyjni włodarze Poznania w latach 1956-1968, „Kronika Miasta Poznania“ 2016 nr 1, s. 173-188.

15. Reakcja władz na list opasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 r., w:  „Przegląd Zachodni“ nr 2 (359) 2016 r., s. 285-305

16. Problem niemiecki w prasie niemieckojęzycznej w USA w latach 1945-1946 w relacji polskich dyplomatów, w: Człowiek, naród, państwo wobec yzwań XX wieku, pod red. M. Mikołajczaka, Poznań 2016, s. 97-119.

17. Znaczenie wyborów 4 czerwca 1989 roku dla przemian ustrojowych w Polsce, w: Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 i ich konsekwencje, pod red. K. Białeckiego, S. Jankowiaka i R. Reczka, Poznań 2015, s.  47-62.

18. Die Normalisierung der Situation der deutschen Bevölkerung in Polen in den fünfziger Jahren, w: Die Deutsche Minderheit in Polen und die kommunistischen Behörden 1945-1989, red. A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum, Paderborn 2017, s. 188-198.

19. The "Gryfice Scandal" in Poznań-Dealing with Absus Committed in the process Establishing Cooperative Farms in the Poznań Region, Studia Historiae Oeconomicae, Poznań 2017. T. 35, s. 61-79.

20. Wielkopolanie i ich identyfikacje obywatelskie wobec okupanta niemieckiego podczas II wojny światowej, Niepamięć wojny. Europa    Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku, pod red. J. Budzyńskiej, E.  Głowackiej – Sobiech, B. Jondy, Poznań 2017, s. 281-298

Jakie powinny być zachodnie granice Polski? Argumenty nie tylko polityczne, w:  „Ziemie Odzyskane” W poszukiwaniu nowych narracji Pod redakcją Emilii Kledzik, Macieja Michalskiego i Małgorzaty Praczyk, Poznań 2018, s. 227-257.

21. Uniwersytet w przestrzeni politycznej w latach 1945-1989, w: Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, pod red. S. Jankowiaka i  T, Schramma, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 11-143.

22. O co pytali Władysława Gomułkę poznańscy robotnicy w 1957 roku,  Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,  Kronika Wielkopolski nr 2(170) 2019, s. 48-71. ISS0137-3102

23.  Polowania prominentów w PRL, w: Łowy i historia, pod red. D. Gwiazdowicza, Łowiec Polski, isbn 978-83-946362-3-4, Warszawa 2020, s. 409-435.

Kierownik Zakładu Historii Najnowszej

Honorowy rektor Uniwersytetu III wieku w Opalenicy

Prezes zarządu Societas Archivi Posnaniensis

Historia Polski XX/XXI wieku, Historia III Rzeczpospolitej, stosunki polsko - niemieckie

2016 nagroda rektorska dydaktyczna III stopnia

2016 nagroda naukowa rektora Uniwersytetu Łódzkiego

22 IX 2017 nagroda rektorska naukowa III stopnia

2018 – Praeceptor Laureatus, nagroda rektorska dla najlepszego dydaktyka w roku akademickim 2017/2018.

2021- nagroda rektorska dydaktyczna  III stopnia

Przegląd Zachodniopomorski" członek Rady Naukowej

Przegląd Archiwalno – Historyczny – członek Rady Naukowej

Członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Historia Polski Ludowej, wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Członek Rady Naukowej serii „PRL w biografiach. Biografie PRL” Uniwersytetu Łódzkiego