drJakub Kujawa

ORCID: 0000-0001-6415-2984

Gospodarka industrialna w XX w.

Polityka mieszkaniowa w XX w.

Marki i znaki towarowe w XX-XXI w.

Zagrożenia ekologiczne w XX w.

Tradition and Modernity In Creating a Brand: the Experience of Lech Poznań Football Club, [w:]  Polish Brands. Historical, Cultural, and Economic Contexts, ed. S. Kamosiński, R. Pacanowska, Poznań 2021, s. 93–108.

Przestrzeń miasta w gospodarce socjalistycznej. Industrializacja i budownictwo mieszkaniowe w latach 1950-1980 w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, Poznań 2020, s. 414.

Między propagandą a rzeczywistością – obraz hoteli pracowniczych na przykładzie regionu Kujaw i Pomorza w latach 1950–1980, ,,Journal of Humanities and Social Sciences’’ 2020, nr 1,  s. 148–170.

Between Progress and Backwardness. A Look at the Housing Policy of the Period of the People‘ s Republic of Poland from the Social and Economic Perspective after 1989, Studia Historiae Oeconomicae 2020, t. 38, nr 1, s. 57-82.

Głód mieszkaniowy w okresie odbudowy państwa polskiego na przykładzie miasta Poznania (1918–1922), [w:] Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku, t.1, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław 2018, s. 213–226.

Encyklopedia Bydgoszczy, t. 1, red. W. Jastrzębski, Bydgoszcz 2011.

Encyklopedia Bydgoszczy, t. 2, red. W. Jastrzębski, Bydgoszcz 2018.

Zagrożenia ekologiczne na przykładzie regionu Pomorza i Kujaw w Polsce Ludowej, [w:] Od systemu żarowego do ekorozwoju. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław 2016, s. 237–258.

Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne na przykładzie największych miast województwa bydgoskiego w latach 1956–1970, ,,Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy’’ 2015, nr 7-8, s. 53–83.

Presja inwestycyjna w budownictwie uspołecznionym na Pomorzu i Kujawach w latach 1976–1980, [w:] Wyzwoleni, ale nie wolni (1945–1989). Studia z historii najnowszej, t.2, red. A. Popławska [et al.], Warszawa 2015, s. 60–74.

Jakość przestrzeni życiowej ludności dużych miast województwa pomorskiego na przykładzie kwestii mieszkaniowej w latach 1945–1949, [w:] Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa, S. Kamosiński, T. Kuczur, J. Laskowska, Bydgoszcz 2015, s. 405–420.

Działalność inwestycyjna Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Bydgoszczy w latach 1950–1956, ,,Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy’’ 2014, nr 6, s. 85–100.

Gospodarka mieszkaniowa w Toruniu w latach 1945–1949. Wybrane problemy, ,,Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy’’ 2014, nr 5, s. 37–54.

Przestrzeń transportu i komunikacji na przykładzie sieci rzecznej byłego województwa bydgoskiego w okresie intensywnej industrializacji (1950–1980), [w:] Na lądzie, w wodzie i w powietrzu… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński i R. Klementowski, Wrocław 2014, s. 227–246.

Organizacja i funkcjonowanie Bydgoskiego Kombinatu Budowlanego ,,Wschód’’ w Bydgoszczy w latach 1969–1980, ,,Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy’’ 2013, nr 4, s. 215–238.

Rozwój przestrzeni symbolicznych w polityce władz miasta Bydgoszczy na przykładzie projektów dofinansowanych z europejskich funduszy pomocowych, [w:] Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie Środkowej, red. S. Kamosiński, Z. Bukowski, Bydgoszcz 2013, s. 85–104.

Członek Rady Naukowej Dyscypliny Historia

Opiekun studentów I roku na kierunku Historia

Gospodarka industrialna i postindustrialna

Cywilizacja industrialna

Badania dziejów społeczno-gospodarczych

Informacja w przestrzeni gospodarczej i administracji publicznej