prof. dr hab.Jarosław Nikodem

ORCID: 0000-0002-6365-4795

Unia polsko-litewska, historia średniowiecznej Litwy, późnośredniowieczna Polska, husytyzm, historia historiografii.

Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej, Kraków 2001.

Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420-1433. Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza, Poznań 2004.

Jadwiga, król Polski, Wrocław 2009.

Witold, wielki książę litewski (1354 lub 1355 – 27 października 1430), Kraków 2013.

Średniowiecze. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum (zakres podstawowy i rozszerzony), Warszawa 2004.

Litwa, Poznań 2018.

(red. z K. Kaczmarkiem), Docendo discimus. Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Poznań 2000.

(red. z D. A. Sikorskim), Vademecum historyka mediewisty, Warszawa 2012.

(red.) Kazimierz Tymieniecki. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci mistrza nauk mediewistycznych, Poznań 2019.

Wybrane artykuły z lat 2019-2021:

The Hussite Movement: A Forerunner of the Reformation or Its First Phase?, “Przegląd Zachodni”, 2018 Special Issue, s. 171-184 (druk 2019).

Władca idealny i tyran w myśli politycznej średniowiecza, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 71, 2019, z. 2, s. 11-42 (druk 2020).

Emancypacyjne i separatystyczne dążenia Litwy do końca pierwszej połowy XV wieku. Przyczynek do dziejów unii polsko-litewskiej, „Rocznik Lubelski”, 45, 2019, s. 39-60 (druk 2020).

Biskupi polscy wobec polityki zewnętrznej monarchii jagiellońskiej (do pierwszej połowy XV w.), [w:] Kościół w społeczeństwie w Czechach i w Polsce w średniowieczu i w epoce nowożytnej, red. W. Iwańczak, A. Januszek-Sieradzka, J. Smołucha, Kraków 2020, s. 35-68.

Pobożność Giedyminowiczów (XIV-XV wiek), [w:] Jagiellonowie i ich świat. Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2020, s. 37-50.

Andrzej Olgierdowicz, książę w Połocku i w Pskowie – litewski buntownik i malkontent, [w:] Lituanistyka i wschodoznawstwo. Studia dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Pietkiewiczowi, red. G. Błaszczyk, G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa, Poznań 2020, s. 49-67.

Spojrzenie na wojny husyckie z perspektywy ludzi i społeczeństwa, [w:] Wojny i konflikty w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Aspekty społeczne i kulturowe, red. A. Barciak, Katowice-Zabrze 2020, s. 31-49.

Odpowiedź na ankietę, „Kwartalnik Historyczny”, 128, 2021, nr 1, s. 270-278.

Garść spostrzeżeń o tzw. idei jagiellońskiej, micie jagiellońskim i programie pierwszych Jagiellonów, [w:] Unia Lubelska i jej dziedzictwo, red. ks. S. Nabywaniec, B. Lorens, ks. S. Zabraniak, Rzeszów 2021, s. 11-27.

Kazimierz Chodynicki (1890-1942), [w:] Mediewiści, t. VIII, red. J. Strzelczyk, Poznań 2021, s. 65-89.

Adam Kłodziński (1875-1945), [w:] Mediewiści, t. VIII, red. J. Strzelczyk, Poznań 2021, s. 139-158.

Historia Polski – średniowiecze – wykład

Myśl polityczna wieków średnich – wykład

Historia historiografii mediewistycznej – wykład

Polska i jej sąsiedzi w średniowieczu – wykład

Dzieje unii polsko-litewskiej: Unia polsko-litewska w XIV i XV w. – wykłąd

Historia Polski średniowiecznej na tle europejskim - wykłąd

Myśl i praktyka polityczna w średniowieczu – wykład

Historia Polski i powszechna  - średniowiecze – wykłąd

Myśl polityczna średniowiecza – wykłąd

Historia średniowiecza – konwersatorium

Historia średniowieczna – przegląd źródeł – konwersatorium

Wielkie dyskusje polskiej mediewistyki – konwersatorium

Dzieje unii polsko-litewskiej: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego w przekazach źródeł – konwersatorium

Wielkie dyskusje w mediewistyce – konwersatorium

Historia średniowiecza – dzieje Polski – ćwiczenia

Historia Polski średniowiecznej na tle europejskim – ćwiczenia

Historia Polski i powszechna – średniowiecze – ćwiczenia

Historia Polski w średniowieczu – ćwiczenia

Proseminarium mediewistyczne – proseminarium

Polska między Wschodem a Zachodem Europy – proseminarium

Proseminarium licencjackie – proseminarium

Seminarium magisterskie

Seminarium licencjackie

Nagrody Rektora UAM (II i trzykrotnie III stopnia: 2002, 2005, 2010, 2014)

Stypendium naukowe Rektora UAM za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej w 2019 r.

Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Członek Rady Naukowej „Czasopisma Prawno-Historycznego”

Członek Rady Wydawniczej Wydziału Historii UAM

Członek Wydziałowego Zespołu d/s oceny nauczycieli akademickich