prof. UAM dr hab.Krzysztof Królczyk

ORCID: 0000-0002-0923-0940

– Historia starożytnego Rzymu ze szczególnym uwzględnieniem okresu wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (I-III w. po Chr.).

– Udział weteranów w życiu prowincji nadgranicznych Imperium Romanum.

– Polityka zewnętrzna Cesarstwa Rzymskiego okresu pryncypatu.

– Limes Imperii Romani.

– Dzieje rzymskich prowincji nad Renem i Dunajem.

– Epigrafika łacińska.

– Historia badań nad starożytnością w Polsce i za granicą.

– Recepcja antyku.

Monografie:

– Rzymskie prowincje nad Renem i Dunajem w okresie flawijskim (69-96 r. po Chr.) – res militares et externae, Poznań 2019.

Weterani w prowincjach naddunajskich w okresie wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (I-III w. n.e.), Oświęcim 2017.

Propagatio Imperii. Cesarstwo Rzymskie a świat zewnętrzny w okresie rządów Septymiusza Sewera (193-211 r.), wyd. 2 rozsz., Oświęcim 2016 (1. wydanie – Poznań 2014).

Artykuły:

– Rzym a Regnum Bosporanum w okresie od Marka Aureliusza do Septymiusza Sewera, [w:] M.J. Baranowski, W. Sygowska-Pietrzyk (red.), Wojskowość w świecie starożytnym, Szczecin 2021, s. 125-151.

- Tadeusz Siuta - ein vergessener Althistoriker aus Lemberg (Lwów), [w:] K. Balbuza, M. Duch, Z. Kaczmarek, K. Królczyk, A. Tatarkiewicz (red.), Antiquitas Aetern. Classical Studies Dedicated to Leszek Mrozewicz on His 70th Birthday, Wiesbaden 2021, s. 175-184.

Die Außenpolitik des Kaisers Marcus Aurelius während der Markomannenkriege – ein Beispiel der propagatio Imperii?, [w:] M. Erdrich et all. (red.), Marcomannic Wars and Antonine Plague. Selected essays on two disasters that shook theRoman World. Die Markomannenkriege und die Antoninische Pest. Ausgewählte Essays zu zwei Disastern, die das Römische Reich erschütterten, Brno – Lublin 2020, s. 59-69.

Próba utworzenia katedry historii Bizancjum na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Przyczynek do dziejów bizantynistyki w Polsce, „Studia Europaea Gnesnensia” 21, 2020, s. 77-102.

Die Altertumswissenschaften an der Reichsuniversität Posen (1941–1945). Ein vergessenes Kapitel Wissenschaftsgeschichte, „Gymnasium. Zeitschrift für Kultur der Antike und humanistische Bildung” 126, 2019, s. 335-354.

Hic finis Antoninorum nomini in re publica fuit. Death of emperor Elagabalus and condemnation of his memory, „Res Historica” 48, 2019, s. 37-54.

Polityka dynastyczna cesarza Septymiusza Sewera, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 47.4, 2018, s. 181-201.

– Rebellion of Caius Iulius Vindex against Emperor Nero, „Вестник Санкт-Петербургского университета. История” 63 (3), 2018, s. 858-871.

Spartacus Posnaniensis, [w:] D. Słapek (red.), Spartacus – History and Tradition, Lublin 2018, s. 195-205.

Q. Anicius Faustus i seweriańska propagatio Imperii w Afryce, [w:] M. Pawlak (red.), Rzymski zachód. Od Augusta do upadku cesarstwa. Studia poświęcone pamięci Profesora Tadeusza Kotuli w 10. rocznicę śmierci, Kraków 2017, s. 87-96.

Rzymska obecność wojskowa na północnym wybrzeżu Morza Czarnego”: casus ‘Miasta Szczęśliwego’ (Olbii) – uwagi wstępne, [w:] A. Aksamitowski i in. (red.), Wojna – wojsko – bezpieczeństwo przez stulecia i epoki. Studia i materiały, t. II, Szczecin 2017, s. 279-292.

Rzymski cesarz jako „Nowy Sulla” – casus Kommodusa, Septymiusza Sewera i Karakalli, [w:] E. Dąbrowa, T. Grabowski, M. Piegdoń (red.), Florilegium. Studia ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, Kraków 2017, s. 319-331.

Wurde Tyras in das Römische Reich inkorporiert? Ein Beitrag zur Geschichte der römischen Anwesenheit an der nördlichen Schwarzmeerküste, „Studia Europaea Gnesnensia”, 16, 2017, s. 399-414.

Historia starożytna, [w:] J. Maternicki, J. Pisulińska, L. Zaszkilniak (red.), Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 r.), Rzeszów 2016, s. 177-201.

Ludwik Ćwikliński – profesor filologii klasycznej na Uniwersytecie Lwowskim, [w:] P. Brzegowy, S. Dorocki (red.), Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia, Kraków 2016, s. 87-114.

Oktawian August i weterani – przyczynek do dziejów Imperium Romanum przełomu Republiki i Cesarstwa, [w:] P. Sawiński, L. Olszewski, A. Ziółkowski (red.), August i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego, Poznań – Gniezno 2016, s. 45-57.

Tiberius Julius Sauromates (II.), Freund der Römer und des Kaisers. Ein Nachkomme von Marcus Antonius auf dem bosporanischen Thron, [w:] D. Słapek, I. Łuć (red.), Marcus Antonius – History and Tradition, Lublin 2016, s. 225-241.

Aspekty polityczne i militarne „Roku czterech cesarzy” (68-69 r. po Chr.),cz. 1: Do śmierci Galby, „Studia Europaea Gnesniensia” 11, 2015, s. 29-54; cz. 2: Od śmierci Galby do zwycięstwa Wespazjana, „Studia Europaea Gnesniensia” 12, 2015, s. 33-60 (wespół z J. Kozłowskim).

Expeditio Persica i triumf cesarza Sewera Aleksandra nad Persami (231-233 r.), [w:] S. Sprawski (red.), Wojna i wojskowość w świecie starożytnym, Kraków 2015, s. 137-156.

Rzymski garnizon w Tyras w II i III w. n.e., [w:] H. Kowalski, P. Madejski (red.), Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w imperium rzymskim, Lublin 2015, s. 73-90.

Redakcje książek:

–      Antiquitas Aeterna. Classical Studies Dedicated to Leszek Mrozewicz on His 70th Birthday, Wiesbaden 2021 (wespół z K. Balbuzą, M. Duchem, Z. Kaczmarek i A. Tatarkiewicz).

– Meministine? Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym – świat starożytny w pamięci i niepamięci, t. 2, Poznań 2020 (wraz z Katarzyną Balbuzą i Marią Musielak).

– Nowy adres Wrocław 1946-1948. Korespondencja Ryszarda i Zofii Gansińców, Warszawa 2020 (wespół z Radością Gansiniec).

Ryszard Gansiniec, Notatki lwowskie 1944-1946, wyd. 2 uzupełnione, Warszawa 2020 (wespół z Radością Gansiniec).

T. Siuta, Datames, Poznań 2019.

– Meministine? Memory and Oblivion in the Ancient World – Ancient World in the Memory and Oblivion, t. 1, Poznań 2019 (wespół z Katarzyną Balbuzą i Marią Musielak).

  • – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Historycznego ds. Muzeum UAM.
  • – Członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej Juniorów.
  • – Członek komisji do rozmów kwalifikacyjnych w programie ‘Erasmus Plus’ na Wydziale Historii UAM.
  • – Członek rady programu studiów magisterskich „Становление современной западной цивилизации” (Uniwersytet w Petersburgu, Rosja).

– Historia starożytnej Grecji i Rzymu.

– Imperializm rzymski w okresie wczesnego Cesarstwa.

– Cesarstwo Rzymskie w III w. po Chr.

– Septymiusz Sewer i jego epoka.

– Źródła do dziejów epoki antycznej.

– Granice w starożytności.

– Jednostka i grupy społeczne w świecie antycznym.

– życie codzienne starożytnych Greków i Rzymian.

– Historia historii starożytnej.

– Polskie badania nad światem starożytnym.

Nagroda III stopnia JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (2006, 2010, 2015, 2018); Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017).

Stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii, 2013 r., 1 miesiąc); stypendia Uniwersytetu Christiana Albrechta w niemieckiej Kilonii (1 miesiąc, co roku od 2012 r.); stypendium Polskiej Misji Historycznej na Uniwersytecie w Würzburgu (2 tygodnie, 2021 r.).

Polskie Towarzystwo Historyczne.

Stowarzyszenie Historyków Starożytności (członek Zarządu, kustosz Galerii Pamięci).

Towarzystwo Historiograficzne.

Członek redakcji naukowej „Xenia Posnaniensia. Series tertia”.

Członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Проблеми слов’янознавства” (Lwów).