prof. dr hab.Krzysztof A. Makowski

ORCID: 0000-0003-4674-530X

Dzieje ziem polskich w XIX i XX w., zwłaszcza kwestie demograficzne, społeczno-gospodarcze, mobilność społeczna i procesy migracyjne, dzieje kobiet i rodziny; stosunki narodowościowe na ziemiach polskich w XIX i XX w., zwłaszcza dzieje ludności niemieckiej i żydowskiej oraz stosunków polsko-niemiecko-żydowskich; tożsamość, świadomość i pamięć historyczna; dzieje historiografii i źródłoznawstwo.

Some Reflections on Jewish Identity in Nineteenth-Century Poznania and Jewish Relations with Poles and Germans, w: Borders and Boundaries in and around Dutch Jewish History, ed. J. Frishman, D.J. Wertheim, I. de Haan, J.J. Cahen, Amsterdam 2011, s. 157-166.

Polscy i niemieccy historycy o porozbiorowych dziejach Żydów w Poznańskiem, „Studia Historica Slavo-Germanica”, t. 28, 2008-10 (2011), s. 29-50

Refleksje nad samomodernizacją społeczeństwa polskiego w dobie zaborów, w: Polska leży na zachodzie. Studia z dziejów Polski i Europy dedykowane Pani Profesor Teresie Kulak, pod red. W. Wrzesińskiego, M. Masnyka, K. Kawalca, Toruń 2011, s. 432-442

Two Polish Voices on Pan-Slavism in the mid-19th Century: Karol Libelt and Jan Koźmian, w: Approaches to Slavic Unity: Austro-Slavism, Pan-Slavism, Neo-Slavism, and Solidarity Among the Slavs Today, ed. K.A. Makowski, F. Hadler, Poznań 2013, s. 47-57 (wspólnie z Lechem Trzeciakowskim)

Powstanie, którego nie było… O Wiośnie Ludów w Poznańskiem inaczej, w: Europa Środkowa, Bałkany i Polacy. Studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Cetnarowiczowi, pod red. J. Pezdy, S. Pijaja, Kraków 2017, s. 619-630

XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Poznaniu (2020). Geneza, przygotowania, szanse i wyzwania, „Historyka”, t. 47, 2017, s. 89-112 (wspólnie z Ewą Domańską)

Poles and the Italian Risorgimento during the Spring of Nations (1848-49), „Il Risorgimento”, 65, 2018, no. 2, s. 89-100

Prace pod redakcją:

Dwa życia jak dwa psalmy. Historia mówiona Leona i Toshy Jedwab opowiedziana Evie Urbach, Poznań 2012

Słowianie – idea i rzeczywistość. Zbiór studiów, Poznań 2013 (wspólnie z Moniką Saczyńską).

Approaches to Slavic Unity: Austro-Slavism, Pan-Slavism, Neo-Slavism, and Solidarity Among the Slavs Today, Poznań 2013 (wspólnie z Frankiem Hadlerem).

Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół przyszłej syntezy, Poznań 2014

Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa 2017 (wspólnie z Kazimierzem Karolczakiem)

With a Zest and in Refined Form… The 7th International Congress of Historical Sciences in Warsaw, 1933, Poznań 2021 (wspólnie z Maciejem Michalskim i Tomaszem Schrammem)

Kierownik Zakładu Historii XIX wieku

Członek Rady Dyscypliny Historia

Historia Polski XIX w. – wykład

Historia powszechna i Polski XIX w. – wykład

Historia Żydów w XIX i XX w. – wykład

Przegląd historiografii i źródeł do dziejów Żydów w Polsce w XIX i XX w. – konwersatorium

grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: publikacja przekładu pracy Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym (NPRH 21H 16 0008 84)

grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka”: projekt pt. XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych Poznań 2020/2021 (nr rej. DNK/SP/465896/2020)

Wiceprezydent Zarządu International Committee of Historical Sciences (CISH)

członek Komitetu Nauk Historycznych PAN

członek Commission Internationale des Études Historiques Slaves (2010-2016 wiceprezydent)

członek International Commission for Historical Demography

członek Zespołu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Komitetu Nauk Historycznych PAN (2012-2015 przewodniczący)

członek założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (2007-2018 członek zarządu)

członek Polskiego Towarzystwa Historycznego

członek Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Naukowa Rada Redakcyjna „Studia Judaica”

Komitet Redakcyjny „Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych”