prof. UAM dr hab.Piotr Pokora

ORCID: 0000-0002-4850-844X

nauki pomocnicze historii, bibliologia historyczna, sfragistyka, heraldyka, historia średniowiecza

- Pieczęcie księcia opolskiego Jana zwanego Kropidło, w: Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, pod red. Dariusza A. Sikorskiego, Andrzeja M. Wyrwy, Poznań-Warszawa 2006, s. 405-423.

- Stan i perspektywy badań nad pieczęciami episkopatu średniowiecznej Polski, w: Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań, pod red. Z. Piecha, J. Pakulskiego, J. Wroniszewskigo, Warszawa 2006, s. 135-167.

- Herby arcybiskupa Mikołaja Trąby, w: Mikołaj Trąba. Mąż stanu i prymas Polski, pod red. F. Kiryka, Kraków 2009, s. 151-169.

- Pieczęcie kapituły katedralnej gnieźnieńskiej, „Studia Źródłoznawcze”, t. 49, 2011, s. 1-60.

- Herby na pieczęciach episkopatu doby jagiellońskiej (do końca XV w.), w: Pieczęcie herbowe, herby na pieczęciach, pod red. W. Drelicharza i Z. Piecha, Warszawa 2011, s. 109-190.

- Album rysunków pieczęci Kajetana Wincentego Kielisińskiego ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN, Kórnik 2013 r., ss. 240.

- Pontificale Romanum z 1520 r. z biblioteki prymasa Macieja Drzewickiego. O odnalezieniu jednego z zaginionych klejnotów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, „Biblioteka”, t. 17 (26), 2013, 37-51.

- Pieczęcie średniowiecznych biskupów kijowskich obrządku łacińskiego, „Сфрагістичний щорічник”, Bипуск IV, 2013, s. 211-217, tabl. IV.

- Typologia i nazewnictwo pieczęci biskupich, w: Dawne pieczęcie, Typologia – metody badań – interpretacje, pod. red. Z. Piecha, Warszawa 2014, s. 145-196.

- O przerytowaniu typariusza kardynalskiej pieczęci wielkiej biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, w: Ecclesia – societas – fontes. Studia z dziejów średniowiecza. Studia ofiarowane Profesor Marii Koczerskiej, Warszawa 2014, s. 697-702.

- Wolumin mszalny poznańskich karmelitów bosych, Biblioteka 19 (28), 2015, 47-57.

- Skarby drukarstwa i introligatorstwa ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, Katalog wystawy w Bibliotece Raczyńskich, Poznań 5-30 maja 2015, wyd. wspólnie z M. Muraszko, Poznań-Gniezno, 2015, ss. 45.

- Nowe źródła do heraldyki kapituły katedralnej w Gnieźnie (wspólnie z M. Muraszko), „Studia nad dawną Polską” 4, 2015, s. 121-137.

- Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, red. przy współpracy M. Hlebionka, Poznań 2015, ss. 325.

- Marian Haisig (1908-1996), w: Mediewiści III, pod red. J. Strzelczyka, Poznań 2015, s. 57-65.

- Nowe źródła do heraldyki kapituły katedralnej w Gnieźnie, wspólnie z M. Muraszko, „Studia nad dawną Polską” 4, 2015, s. 121-137.

- Inskrypcje napieczętne późnośredniowiecznego episkopatu Królestwa Polskiego, w: Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy, funkcje, red. P. Pokora, M. Hlebionek, T. Kałuski, Poznań 2016, s. 63-82.

- Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy, funkcje, red. wspólnie z M. Hlebionek, T. Kałuski, Poznań 2016, ss. 158.

- Kilka uwag o historycznych, historiograficznych i topograficznych meandrach granicy ziemi czaplineckiej na odcinku od tzw. "Drawskiego Mostu" do twierdzy Borchwal alias Groczki Kopiecz, (wspólnie z E. Syską), w: Stilo et anomo. Praca historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu w 65. Rocznicę urodzin, red. M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowski, E. Syska, wsp. W. Baran-Kozłowski, Poznań 2016, s. 497-503.

- Inskrypcje napieczętne późnośredniowiecznego episkopatu Królestwa Polskiego, w: Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy, funkcje, red. P. Pokora, M. Hlebionek, T. Kałuski, Poznań 2016, s. 63-82.

- Pieczęcie Wojciecha Jastrzębca,w: Wojciech Jastrzębiec - w służbie monarchii i kościoła, red.: Czwojdrak Bożena, Kiryk Feliks, Sperka Jerzy, Katowice 2018, s. 189-211.

- Księgozbiór Profesora Kazimierza Tymienieckiego, w: Kazimierz Tymieniecki. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci mistrza nauk mediewistycznych, red.: J. Nikodem, Poznań, 2019, s. 176-185.

Tłok pieczęci konwentu cystersów z Wągrowca z 1746 r. – nowy nabytek Archiwum Państwowego w Poznaniu. Komunikat, „Studia Źródłoznawcze”, t. 59, 2021, s. 205-211.

- 2008 – 2018 członek Rady Instytutu Historii UAM

- 2008 – 2011 członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej Wydziału Historycznego UAM

- 2012 – 2019 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Historycznego ds. Pomocy Materialnej dla Studentów i Przewodniczący Wydziałowej Komisji Ekonomicznej

- 2016 – 2020 i od 2021 - Przewodniczący Rady Bibliotecznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

- 2019 – 2020 Prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Historii UAM

- Historia Polski w Średniowieczu

- Heraldyka i Sfragistyka

- Dawna książka

- Seminarium licencjackie

- Seminarium magisterskie

- Seminarium doktorskie

5H01G07620, Pieczęcie episkopatu Polski w monarchii pierwszych Jagiellonów (promotorski)

NN 108092738, Pieczęcie biskupów i kapituły lubuskiej do 1556 r., 2010-2012 MNiSW/NCN, kierownik projektu

698/p-DUN/2011IV Kongres Mediewistów Polskich, 2011; MNiSW - Upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych, kierownik projektu)

11H 120 179 81, Inwentaryzacja zasobu Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, 2012-2017; MNiSW/NPRH, kierownik projektu

11H 160 124 84, Inwentaryzacja zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie: starodruki z Kolekcji Seminaryjnej Biblioteki Katedralnej i nowoodnalezione dokumenty papierowe konsystorza gnieźnieńskiego z XV i pocz. XVI w., 2017-2022, kierownik projektu

NPRH/DN/SP/495548/2021/10Inwentaryzacja kolekcji Stanisława Latanowicza (1886-1935) przechowywanej w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, 2022-2017; MEiN/NPRH, kierownik projektu

- Deutscher Akademischer Austauschdienst; instytucja przyjmująca: Humboldt Universität Berlin, Institut für Geschichtswissenschaften, Landesgeschichte

- Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, program Współpraca Krajowa, instytucja przyjmująca: Uniwersytet Jagielloński i Polska Akademia Umiejętności/Polska Akademia Nauk