prof. dr hab.Krzysztof Marchlewicz

ORCID: 0000-0002-8640-9039

Historia wiktoriańskiej Anglii.

Dzieje systemu wiedeńskiego i stosunków międzynarodowych w XIX wieku.

Kontakty polsko-brytyjskie w XIX i XX w.

Wielka Emigracja po powstaniu listopadowym.

Polonofil doskonały. Propolska działalność charytatywna i polityczna lorda Dudleya Couttsa Stuarta (1803-1854), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, ss. 410, tab. 3.

Swoi i obcy. Studia z dziejów myśli Wielkiej Emigracji, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2004, ss. 136, [red. wspólnie z P. Matusikiem].

Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831-1863), Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2008, ss. 338, ilustr. 22, tab. 9.

Placet experiri... Profesor Tomasz Schramm w oczach przyjaciół, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2009, ss. 102, ilustr. 27, [red. wspólnie z D. Mazurczak].

Józefa z Dzierzgowskich Szyrmowa, Dziennik z lat emigracji, wydał i wstępem opatrzył Krzysztof Marchlewicz, Wydawnictwo Poznańskie, seria: Biblioteczka Źródłoznawcy, pod. red. J. Dobosza, nr 4, Poznań 2011, ss. 102, ilustr. 19.

Tak schodził czas... Tak zejdzie czas. Księga wspomnień i życzeń ofiarowana Profesorowi Przemysławowi Hauserowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2012, ss. 265, ilustr. [red. wspólnie z T. Schrammem i P. Okulewiczem].

Authority in the Past and Present. Sources and Social Functions, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2013, ss. 202 [red. wspólnie z K. Ilskim].

Polska - Irlandia. Wspólna historia? Poland & Ireland. A Common History?, Fundacja Kultury Irlandzkiej, Poznań 2015, ss. 160 [red. wspólnie z A. Kucharskim].

Dystans, współczucie i "znikomy interes". Uwarunkowania brytyjskiej polityki wobec Polski w latach 1815-1914, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2016, ss. 272, wykr. 3, tab. 4.

Na rzecz jej wolności. W stulecie irlandzkiego Powstania Wielkanocnego 1916 roku. To the Cause of Its Freedom. Centenary of the 1916 Easter Rising, Fundacja Kultury Irlandzkiej, Poznań 2017, ss. 188 [red. wspólnie z A. Kucharskim].

U szczytu potęgi. Wielka Brytania w latach 1815-1914, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, ss. 326, ilustr. 20, tab. 24, wykr. 3.

Ku niepodległości. Polskie i irlandzkie drogi do suwerenności. Towards Independence. Polish and Irish Ways to Sovereignty, Fundacja Kultury Irlandzkiej, Poznań 2019, ss. 228 [red. wspólnie z A. Kucharskim].

historia powszechna XIX wieku

dzieje świata anglosaskiego w epoce nowożytnej

Wielka Brytania i jej imperium

seminarium magisterskie dotyczące historii powszechnej i historii Polski w XIX i XX wieku

Nagroda im. Profesora Jerzego Skowronka (2010)

Nagroda Prezesa Rady Ministrów (2010)

Nagrody naukowe JM Rektora UAM III i II stopnia (2017, 2020)

Nagroda dydaktyczna JM Rektora UAM Praeceptor Laureatus (2019)

Wyróżnienie Kapituły Nagrody im. Profesora Jerzego Skowronka (2019)

Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2003)

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005)

Członek Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (2010-)

Członek Komisji do Badań Diaspory Polskiej Polskiej Akademii Umiejętności (2010-)

Członek stowarzyszony Rady Akademii Artes Liberales w Warszawie (2010-2020)