prof. UAM dr hab.Marek Figura

ORCID: 0000-0002-7422-4520

Historia Europy Wschodniej w XX-XXI w. szczególnie Ukrainy i Białorusi i ich relacji z Polską, historia II Rzeczpospolitej.

M. Figura, R. Macyra, Ukraina w Unii Europejskiej – potencjalne scenariusze, w: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Галузь науки: економічні науки. Засновник та видавець Національний університет державної податкової служби України.Електронне наукове фахове видання № 1, 2011, ss. 773-781;

M. Figura, Od euforii do sceptycyzmu – Euro 2012 na Ukrainie, Czas Kultury nr 1/2012, s. 56-61;

M. Figura, Wilno jako miasto pogranicza, w: DomOtwarty/DomZamknięty? Lekcje pogranicza. Europa Środkowo-Wschodnia (XX/XXI w.), red.: Górczyńska-Przybyłowicz Bożena, Jankowiak Stanisław, Skórzyńska Izabela, Stryjkowski Krzysztof, Wachowiak Anna, Wydawnictwo Nauka i Innowacje (2014), Str. 131-150,

M. Figura, Jeden z Inflantczyków. Władysław Studnicki – początki działalności politycznej. W: Rosja i jej sąsiedzi. Studia i szkice, red.: Gardocki Sylwester, Wydawnictwo Adam Marszałek (2015), Str. 218-231,

M. Figura, Od kryzysu do kryzysu. Ukraina w latach 1991-2014, w: Rewolucja w imię godności. Ukraiński Euromajdan 2013-2014., red.: Skrukwa Grzegorz, Studenna-Skrukwa Marta, Wydawnictwo Adam Marszałek (2015), Str. 13-39,

Fiećko Jerzy, Figura Marek, Hordecki Bartosz, Żyłko Bogusław, Jewdokimow Dorota; Imperium jako droga Rosji ku czy przeciw Europie. Źródła współczesnego neoimperializmu rosyjskiego. Zapis debaty, która odbyła się 16 maja 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych UAM., Człowiek i Społeczeństwo, XXXIX (2015), str. 215-237,

M. Figura, Ł.Staśkiewicz, Помнік князю Алгерду ў Віцебску як элемент гістарычнай палітыкі Беларусі., Belaruski histarycny ahljad - Belarusian Historical Review, XXIII(4) (2016), str. 132-144;

Swój czy obcy? Obraz Ukraińców w prasie wielkopolskiej, pomorskiej i śląskiej u progu II Rzeczpospolitej. w Kultury obcości, red.: Jedliński Marek, Witczak Krzysztof, Oficyna Wydawnicza Epigram (2016), Str. 131-140,

W poszukiwaniu drogi odrodzenia państwa polskiego. Stawka na zwycięstwo Niemiec. Władysław Studnicki i jego działalność w czasie I wojny światowej. W: W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia w I wojnie światowej., red.: Figura Marek, Garczyk Bartłomiej, Lachowicz Magdalena, Nakoneczny Tomasz, Instytut Wschodni UAM, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód (2016), Str. 115-129;

M. Figura, Ł. Staśkiewicz, Białorusini wobec polskiego osadnictwa wojskowego w II Rzeczpospolitej, w: W garnizonie i na kwaterze... . Wojskowi i cywile. Społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków., red.: Klementowski Robert, Zawadka Marek, Wydawnictwo GAJT (2017), Str. 171-179;

M. Figura, Migracja Ukraińców do Polski i jej uwarunkowania w latach 2014-2017, w: Mniejszości narodowe na ziemiach polskich, red.: Pietkiewicz Krzysztof, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (2018), Str. 260-291;

M. Figura, A. Kuleszewicz, The Belariusian People's Republic and the Belarusian national identity, w: MemoScapes. Romanian Journal of Memory and Identity Studies; Vol. 3, No 3, April 2020, s. 33-40;

M. Figura, Wilno jako miasto polsko-litewsko-białoruskiego pogranicza i jego rola w białoruskim odrodzeniu narodowym na początku XX wieku, w: Lituanistyka i wschodoznawstwo. Studia dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Pietkiewiczowi, Poznań 2020, s. 265-276

Historia Europy Wschodniej i Azji

Europa Wschodnia w XX-XXI w.

Polska polityka wschodnia.

Instytucje i media w XIX w.