prof. UAM dr hab.Katarzyna Balbuza

ORCID: 0000-0002-3105-3792

Historia wczesnego cesarstwa rzymskiego (I-III w.)

Religia, kultura i sztuka starożytnego Rzymu

Ideologia władzy i autoprezentacja cesarzy w okresie pryncypatu; historia idei

Numizmatyka rzymska – ikonografia, aspekt ideologiczny monet, monety rzymskie na ziemiach polskich

Monografie
Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki cesarstwa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005

Aeternitas Augusti. Kształtowanie się i rozwój koncepcji wieczności w (auto)prezentacji cesarza rzymskiego (od Augusta do Sewera Aleksandra), Poznań 2014

Redakcje
Miasto w starożytności. Materiały z ogólnopolskiej konferencji Poznań, 19–21. września 2002 r., red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań 2004

Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań 2011

Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ed. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Poznań 2011

Historia na Uniwersytecie Poznańskim: od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919–2019), red. K. Balbuza, J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, K. Kościelniak, P. Matusik, Poznań 2019

Meministine? Memory and Oblivion in the Ancient World – the Ancient World in the Memory and Oblivion, ed. K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk, Poznań 2019

Meministine? Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym – świat starożytny w pamięci i niepamięci, ed. K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk, Poznań 2020

Antiquitas Aeterna. Classical Studies Dedicated to Leszek Mrozewicz on His 70th Birthday, ed. by K. Balbuza, M. Duch, Z. Kaczmarek, K. Królczyk, A. Tatarkiewicz, Wiesbaden 2021, Harrassowitz Verlag, 568 s., ISBN 9783447117289

Wybrane publikacje
Viri triumphales odznaczeni nad środkowym i dolnym Dunajem w okresie od Augusta do Trajana (Studia Moesiaca II), Poznań 1994, s. 111–120

Viri triumphales od Augusta do Hadriana (Scripta Minora III. Aetas Imperatoria), Poznań 1999, s. 129–187

Die Siegesideologie des Octavian/Augustus, Eos 86.2, 1999, s. 267–299

Triumph as the Expression of Roman Ideology of Victory from Augustus to Diocletianus, Eos 89.2, 2002, s. 361–366

The Aspects of Domitian’s Ideology of Victory, w: Orbis Antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, ed. L. Ruscu, C. Ciongradi, R. Ardevan, C. Roman, C. Gazdac, Cluj-Napoca 2004, s. 25–33

Roma Aeterna symbolem cywilizacji (czasy Hadriana), w: Miasto w starożytności. Materiały z ogólnopolskiej konferencji Poznań, 19–21 września 2002 r. (Xenia Posnaniensia. Monografie), red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań 2004, s. 213–221

Ideologia zwycięstwa cesarza Klaudiusza (w aspekcie podboju Brytanii), w: Ideologia i propaganda w starożytności. Materiały ogólnopolskiej konferencji Komisji Historii Starożytnej PTH, Rzeszów 12–14 września 2000, red. L. Morawiecki, P. Berdowski, Rzeszów 2004, s. 383–389

The Triumph in the Service of the Dynastic Policy of Emperors during the Principate, Eos 91, 2004, s. 63–82

Idea Aeternitas w ideologii władzy cesarzy z dynastii flawijskiej, w: Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, red. K. Nawotka, M. Pawlak, Wrocław 2007, s. 559–571

Koncepcja wieczności państwa w Rzymie Augusta, w: Haec mihi in animis vestris templa. Liber in memoriam Leslai Morawiecki, red. P. Berdowski, B. Blahaczek, Rzeszów 2007, s. 197–204

William Szekspir a idy marcowe, w: Idy marcowe 2050 lat później, red. L. Mrozewicz, Poznań 2008, s. 211–219 (współautorstwo z A. Dolacińską)

AVGVSTA IN AETERNITATE. Motyw wieczności w Rzymie Antoninów ze szczególnym uwzględnieniem Faustyny Starszej, w: Hortus Historiae. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego, Kraków 2010, s. 393–409

Aion z Afrodyzjas i koncepcja filozoficzna saeculum aureum Augusta, w: Społeczeństwo i religia w świecie antycznym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Toruń, 20–22 września 2001 r.), red. P. Wojciechowski, Sz. Olszaniec, Toruń 2010, s. 207–226

Aeternitas – an Element of Emperor Trajan’s Self-Representation (an Outline of the Problem), w: Res Historica. Terra, mare et homines II. Studies in Memory of Professor Tadeusz Łoposzko, red. H. Kowalski, P. Madejski, Lublin 2010, s. 27–32

Alians polityki z religią, czyli o znaczeniu wizyty Wespazjana w Aleksandrii oraz znakach zwiastujących jego rządy, w: Studia Flaviana, red. L. Mrozewicz, Poznań 2010, s. 95–117

P. Sulpicius Quirinius et ornamenta triumphalia. Quelques remarques concernat la datation, w: Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, red. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Poznań 2011, s. 17–29

Aeternitas cesarzy w mennictwie konsekracyjnym Imperium Romanum w okresie od Augusta do Antoninów, w: Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań 2011, s. 297–312

Wspomnienie o Profesorze Lesławie Morawieckim – polskim badaczu władzy charyzmatycznej, w: Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań 2011, s. 33–46

Cesarz Galba, śmierć – damnatio memoriae (?) – restitutio honorum, w: Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, red. R. Gołaj-Dempniak, D. Okoń, M. Semczyszyn, Szczecin 2011, s. 43–57

La conception d’Aeternitas dans le monnayage de consécration romain de l’époque du principat, Palamedes 6, 2011, s. 93–108

Główne nurty w ideologii władzy cesarza Galby, w: Studia Flaviana II, red. L. Mrozewicz, Poznań 2012, s. 45–64

Propaganda idei sekularnej w mennictwie FIlipa Araba, Filipa II i Otacilii Sewery, w: Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo, red. R. Kulesza, M. Stępień, E. Szabat, M. Daszuta, Warszawa 2013, s. 404–419

Personifikacja Aeternitas na monetach rzymskich propagujących ideę wieczności cesarza, Studia Europaea Gnesnensia 8, 2013, s. 7–27

The Idea of aeternitas of State, City and Emperor in Augustan Poetry, Klio 96.1, 2014, s. 49–66

Virtutes and Abstract Ideas Propagated by Marcia Otacilia Severa. Numismatic Evidence, w: Within the Circle of Ancient Ideas and Virtutes. Studies in Honour of Professor Maria Dzielska, ed. K. Twardowska, M. Salamon, S. Sprawski, M. Stachura, S. Turlej, Kraków 2014, s. 185–196

The Semiotics of Triumph and Social Communication in the Roman Empire during the Principate Era, w: Explicit and Implicit Meanings of Cultural Communication/ Явные и скрытые смыслы культурной коммуникации, red. K. Jędraszczyk, Gniezno 2015, s. 237–257

Concordia, Aeternitas Imperii i kwestie dynastyczne w menniczym programie ideologicznym pierwszych Sewerów, Studia Europaea Gnesnensia 12, 2015, s. 61–83

Cesarz a bóstwa solarne i lunarne w (auto)prezentacji Septymiusza Sewera i jego rodziny (193–211), w: Elity w świecie starożytnym (Szczecińskie Studia nad Starożytnością, t. III), red. D. Okoń, M. Cieśluk, Szczecin 2015, s. 225–245

Ideologiczno — religijne aspekty wojny w świetle przedhadrianowych medalionów rzymskich (Cezar – Trajan), w: Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w imperium rzymskim, red. H. Kowalski, P. Madejski, Lublin 2015, s. 229–246

Das Feiern der Besiegung Armeniens durch Marcus Antonius in Alexandria: ein Triumph, eine dionysische Pompe oder eine Feierlichkeit sui generis?, w: Marcus Antonius. History and Tradition, ed. by D, Słapek, I. Łuć, Lublin 2016, s. 89–99

Historia antyku w Poznaniu – teraźniejszość i przyszłość dydaktyki, w: Historia starożytna na polskich uniwersytetach – wczoraj, dziś, jutro, red. R. Kulesza, Warszawa 2016, s. 19–27 (współautorstwo z A. Tatarkiewicz)

Idea aeternitas Augusti – początki i kierunek rozwoju, w: Fenomen wieczności (Zeszyty Naukowe Centrum im. Edyty Stein, t. XV), red. A. Grzegorczyk, K. Ilski, P. Jakubowski, Poznań 2016, s. 243–255

„Obcy” oszczędzeni w triumfach rzymskich. Losy prominentnych jeńców w Rzymie w okresie schyłku republiki i w epoce pryncypatu, Ethos 30.1, 2017, s. 233–245. DOI 10.12887/30-2017-1-117-14

Aeternus Augustus in der Titulatur der römischen Kaiser im späten 3. und im 4. Jh., Studia Europaea Gnesnensia 16, 2017, s. 103–126. DOI 10.14746/seg.2017.16.7.

Confrontation of the captivi nobiles and the Triumphator in the Roman Imperial Triumphal Ceremony, w: Przemoc w świecie starożytnym. Źródła, struktura, interpretacje, red. D. Słapek, I. Łuć, Lublin 2017, s. 135–149

Der Triumph im Dienste dynastischer Politik, w: Der römische Triumph in Prinzipat und Spätantike, red. F. Goldbeck, J. Wienand, Berlin 2017, s. 255–282

IMP XV/ SICIL — the Debate over the Augustus Golden Quaternio of Pompeii, w: Augustus. From Republic to Empire, red. G. Bąkowska-Czerner, J. Bodzek, Oxford 2017, s. 1–11

Roma Aeterna i inne wątki „wieczne” w mennictwie rzymskim okresu kryzysu III wieku. Znaczenie ideologiczne, w: Rzymski Zachód od Augusta do upadku cesarstwa, red. M. Pawlak, Wrocław 2017, s. 75–86

Livy and the pignora imperii. The Historian from Patavium as a Eulogist of the Idea of the Eternity of Rome, w: Rerum gestarum monumentis et memoriae. Cultural Readings in Livy, red. A. Gillmeister, Warszawa 2018, s. 127–136

The Role of Imperial Women in the Monetary Distributions (Liberalitas) in Rome in the Light of Numismatic Sources, Studia Historia Oeconomicae 37.1, 2019, s. 5–24

Flavian Restitution Coins (nummi restituti). Memorative and Ideological Aspects, w: Meministine? Memory and Oblivion in the Ancient World – the Ancient World in the Memory and Oblivion, ed. K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk, Poznań 2019, s. 73–102

Augustowskie emisje tresviri aere argento auro flando feriundo Między republiką i cesarstwem – propaganda rodowa czy cesarska?, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 47, 2018, s. 131–159

Rzymskie mennictwo restytucyjne (nummi restituti) – kilka spostrzeżeń w świetle monet cesarza Tytusa, Ethos 121.1, 2018, s. 87–100

Travis Durden, Myths and Idols. Gwiezdne wojny w artystycznym entourage'u, Historia@Teoria 1 (7), 2018, s. 19–35

Katalog nowych znalezisk monet rzymskich z okolic Ostrowa Lednickiego. Projekt Lednica „Razem dla ratowania zabytków” (2018–2022), Studia Lednickie 19, 2020, s. 261–273

Roman coins finds from vicinity of Ostrów Lednicki. Lednica Project “Together to Save the Heritage” (2018-2022), Historia Slavorum Occidentis, 2021, vol. 31, nr 4, s. 11-37

„[...] Syphacem P. Scipio, Persen L. Paullus, et si qui alii vinctos reges populo Romano ostendere” (Tac. Ann. 12.38.1). Symboliczna interakcja między nobiles captivi i triumfatorem, w: Wojskowość w świecie starożytnym, red. M. Baranowski, W. Sygowska-Pietrzyk, D. Okoń, Szczecińskie Studia nad Starożytnością, 2021, vol. 4, Uniwersytet Szczeciński, s. 81-106, ISBN 9788366546301

Aeternitas Augusti – The Origins and Development Direction of the Emperor’s Eternity Idea, w: Antiquitas Aeterna. Classical Studies Dedicated to Leszek Mrozewicz on His 70th Birthday, ed. by K. Balbuza, M. Duch, Z. Kaczmarek, K. Królczyk, A. Tatarkiewicz, Wiesbaden 2021, Harrassowitz Verlag, s.25-30, ISBN 9783447117289

Komunikaty i sprawozdania
Ideologia i propaganda w starożytności (Ogólnopolska Konferencja Historyków Starożytności, Rzeszów 12–14 IX 2000), Eos 87.2, 2000, s. 405–406

Komunikat z ogólnopolskiej konferencji naukowej MEMINISTI? PAMIĘĆ I NIEPAMIĘĆ W ŚWIECIE STAROŻYTNYM ŚWIAT STAROŻYTNY W PAMIĘCI I NIEPAMIĘCI Poznań, 20–22 września 2017 r., Samai. Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis 2, 2017, s. 141–148

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. Meministi? Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym, świat starożytny w pamięci i niepamięci, Poznań, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 20–22 września 2017 r., Meander 73, 2018, s. 183–194

Laudacja dla Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z okazji wręczenia Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego, Ostrów Lednicki, 7 czerwca 2019 roku, Studia Lednickie 18, 2019, s. 365–370

Recenzje
Agata Aleksandra Kluczek, Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235–284, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1899), 2000, ss. 170, Eos 90.1, 2003, s. 185–189

Marek Olbrycht, Aleksander Wielki i świat irański. [Alexander der Große und die iranische Welt, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2004, 412 s., ISBN 83-7338-134-1, Sehepunkte 5, 2005, nr 7/8 (http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/07/8732.html)

Leonhard Schumacher, Niewolnictwo antyczne. Dzień powszedni i los niewolnych, tłum. B. Mrozewicz, do druku podał L. Mrozewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, s. 346, il. 137, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 67, 2007, s. 159–162

Elżbieta Makowiecka, Sztuka Rzymu od Augusta do Konstantyna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ss. 216, il. 194, Studia Europaea Gnesnensia 3, 2011, s. 303–313

Mennictwo cesarskiego Rzymu. The Roman Imperial Coinage, volume II, Part 1: from AD 69–96. Vespasian to Domitian, by I.A. Carradice and T.V. Buttrey (M. Amandry & A. Burnett eds.). Second fully revised edition, Spink&Son Ltd, London 2007, ss. 404, 160 tablic, Studia Europaea Gnesnensia 4, 2011, s. 377–382

Monografia mennictwa Trajana. Bernhard Woytek, Die Reichsprägung des Kaisers Traianus (98–117). Moneta Imperii Romani 14. 2 Bände (Veröffentlichungen der Numismatischen Kommission 48 = Denkschriften der Philosophisch-Historische Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 387), Wien 2010, 682 s. ogółem, 156 tablic, 29,7x21 cm., Studia Europaea Gnesnensia V, 2012, s. 295–300

Branka Migotti (Hrsg.): The Archaeology of Roman Southern Pannonia. The State of Research and Selected Problems in the Croatian Part of the Roman Province of Pannonia. Oxford (Archaeopress) 2012. BAR International Series: 2393. XII, p. 439, ₤60,–, Gymnasium 120.4, 2013, s. 406–408

Erika Manders: Coining Images of Power. Patterns in the Representation of Roman Emperors on Imperial Coinage A.D. 193–284. Leiden–Boston–Tokyo (Brill) 2012. Impact of Empire: 15. xviii, p. 363, € 119,–, Gymnasium 120.5, 2013, s. 512–514

Autoprezentacja cesarzy rzymskich w mennictwie II i III wieku po Chr. Erika Manders: Coining Images of Power. Patterns in the Representation of Roman Emperors on Imperial Coinage A.D. 193–284, Brill Academy Publishers, Leiden–Boston–Tokyo 2012 (=Impact of Empire, t. XV), 363 s., Studia Europaea Gnesnensia 9, 2014, s. 265–267

Susanne Börner: Marc Aurel im Spiegel seiner Münzen und Medaillons. Eine vergleichende Analyse der stadtrömischen Prägungen zwischen 138 und 180 n. Chr., Bonn: Dr. Rudolf Habelt Verlag GmbH 2012. (=Antiquitas. Reihe 1, Abhandlungen zur alten Geschichte, begründet von A. Alföldi, hrsg. von G. Alföldy, F. Kolb, W. Schmitz, Bd. 58), S. 372, ISBN: 978-3-7749-3769-7. EUR 79,00, Gymnasium 121.6, 2014, s. 621–622

Peter Franz Mittag: Römische Medaillons. Caesar bis Hadrian, Stuttgart: Franz Steiner Verlag ²2012. Erweiterte und korrigierte Auflage, S. 308, Ill. 69 Taf. 621 Münzen, ISBN: 978-3-515-10129-5. EUR 54,00, Gymnasium 122.1, 2015, s. 198–199

Ida Östenberg, Simon Malmberg, Jonas Bjørnbye (eds.): The Moving City. Processions, Passages and Promenades in Ancient Rome. London u. a. (Bloomsbury) 2015. xiv, 361 S. 18 Abb. £.110,–, Gymnasium 124.1, 2017, s. 75–77

Frederik J. Vervaet: The High Command in the Roman Republic. The Principle of the summum imperium auspiciumque from 509 to 19 BCE, Stuttgart (Steiner) 2014, 369 S. EUR 69,-, Gymnasium 123.2, 2016, s. 191–193

Michael Koortbojian: The Divinization of Caesar and Augustus. Precedents, Consequences, Implications. Cambridge (Cambridge University Press) 2013. xxiii, 341 S. Ł 65,– / $ 99,–, Gymnasium 124.3, 2017, s. 288–290

Alexa Küter: Zwischen Republik und Kaiserzeit. Die Münzmeisterprägung unter Augustus. Berlin (Gebr. Mann Verlag) 2014. Berliner numismatische Forschungen, Neue Folge: 11.XI, 412 S. 338 Abb. €. 79,–, Gymnasium 124.6, 2017, s. 596–598

(rec.) Maggie L. Popkin: The Architecture of the Roman Triumph. Monuments, Memory, and Identity. Cambridge (Cambridge University Press) 2016. xiv, 271 S. 4 Taf. 80 Abb. £ 64,99, Gymnasium 125.3, 2018, s. 307–308

Paul J. Burton, Roman Imperialism, Leiden-Boston: Brill, 2019 (Brill Research Perspectives in Ancient History), S. 114, ISBN 978-90-04-40462-5, €70.00, EOS: commentarii Societatis Philologiae Polonorum CVIII, 2021, s. 219-220

Materiały dydaktyczne
Propaganda w polityce cesarzy starożytnego Rzymu (numizmatyka w warsztacie naukowym historyka starożytności), w: „Powtórka przed...”. II Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 22–23 września i 24–25 września 2008. Informator Instytutu Historii UAM, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2008, s. 121

Pobożność (pietas) cesarzy rzymskich w świetle źródeł historiograficznych, ikonograficznych i numizmatycznych, w: „Powtórka przed...”. IV Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 21–22 września i 23–24 września 2010. Informator Instytutu Historii UAM, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2010, s. 138–140

Wizje „złotego wieku” (saeculum aureum) w okresie wczesnego Cesarstwa rzymskiego, w: „Powtórka przed...”. V Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 22–23 września i 26–27 września 2011. Informator Instytutu Historii UAM, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2011, s. 127–129

Liberalitas (szczodrobliwość) w propagandzie cesarzy rzymskich (ze szczególnym uwzględnieniem cesarza Galby), w: „Powtórka przed...”. VI Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 18–19 września i 20–21 września 2012. Informator Instytutu Historii UAM, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2012, s. 146–150

Rzymianie od kuchni..., czyli o ucztowaniu w starożytnym Rzymie, w: „Powtórka przed...”. VII Spotkania z historią dla szkół ponadgimnazjalnych 24–25 września oraz 26–27 września 2013, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2013, s. 130–132

Bitwa pod Akcjum (31 r. p.n.e.) – spotkanie Oktawiana, Marka Antoniusza i Kleopatry. Propaganda zwycięstwa w... wojnie domowej (?), w: „Powtórka przed...”. VIII Spotkania z historią dla szkół ponadgimnazjalnych 23–24 września oraz 25–26 września 2014, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2014, s. 117–121

Zwycięstwo nad »obcymi«. Prominentni jeńcy i zakładnicy barbarzyńscy w rzymskich pochodach triumfalnych, w: „Powtórka przed...”. IX Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 21–22 września oraz 23–24 września 2015 r. Informator Instytutu Historii UAM, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2015, s. 106–108

„Wiara się szerzyła, a naukę naszą wszędzie z całą opowiadano swobodą”. Chrześcijanie w cesarstwie rzymskim za cesarza Filipa Araba (III w. n.e.), w: „Powtórka przed...”. X Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 26–27 września oraz 28–29 września 2016 r. Informator Instytutu Historii UAM, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2016, s. 118–121

Cesarz August — zwycięstwa militarne. Świadectwa numizmatyczne i epigraficzne, w: „Powtórka przed...”. XI spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 25–26 września oraz 27–28 września 2017 r. Informator Instytutu Historii UAM, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2017, s. 129–132

Udaremnienie walki o niezależność Żydów od dominacji rzymskiej w prowincji Judei w I wieku po Chr. Aspekty ideologiczne — zarys problemu, w: „Powtórka przed...”. XII spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 24–25 września oraz 26–27 września 2018 r. Informator Instytutu Historii UAM, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2018, s. 17–32

„Męczennica nauki”: Hypatia z Aleksandrii — starożytna filozofka i pierwsza matematyczka w dziejach, w: „Powtórka przed...”. XIII spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych; 24–25 września oraz 26–27 września 2019 r. Informator Instytutu Historii UAM, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2019, s. 146–147

Kobiety z domu cesarskiego a rozdawnictwa pieniężne cesarzy rzymskich. Co „mówią” rzymskie monety cesarskie?, w: „Powtórka przed...”. XIV spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Informator Wydziału Historii UAM, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2020, s. 15–27

Marek Antoniusz – bohater czy antybohater antyczny?, w: „Powtórka przed...” XV Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadpodstawowych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2021,  s. 193-195, ISBN 9788366355750

Funkcje (pełnione aktualnie)
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Historii UAM (od roku akad. 2019/20 - objęcie funkcji od stycznia 2020 r.)
Kierownik Pracowni Historii Starożytnej Grecji i Rzymu (od roku akad. 2019/20)
Członkini Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych UAM (od roku akad. 2019/20)
Przewodnicząca Rady Programowej kierunku Historia (od roku akad. 2019/20)
Przewodnicząca Rady Programowej kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach (od roku akad. 2019/20)
Członkini Rady Programowej kierunku Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (od 2020; w r. akad. 2019/20 przewodnicząca tej Rady)
Członkini Rady Programowej kierunku Wschodoznawstwo (od 2020)
Członkini Rady Programowej Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UAM (od roku akad. 2020/21)

Funkcje minione:
Członkini Rady Instytutu Historii UAM (do 2019)
Członkini Rady Wydziału Historycznego UAM (do 2019)
Przewodnicząca Rady Programowej w Instytucie Historii UAM (2016/17-2018/19; wcześniej jej członkini)
Sekretarz Komisji Wyborczej Wydziału Historycznego UAM (w l. 2012-2020)

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Historii UAM (od roku akad. 2019/20 - objęcie funkcji od stycznia 2020 r.)
Członkini Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych UAM (od roku akad. 2019/20)
Przewodnicząca Rady Programowej kierunku Historia (od roku akad. 2019/20)
Przewodnicząca Rady Programowej kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach (od roku akad. 2019/20)
Członkini Rady Programowej kierunku Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (od 2020; w r. akad. 2019/20 przewodnicząca tej Rady)
Członkini Rady Programowej kierunku Wschodoznawstwo (od 2020)
Członkini Rady Programowej Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UAM (od roku akad. 2020/21)
Opiekun Amici Antiquitatis – sekcji starożytnej Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy przy Wydziale Historii UAM (od 2011)
Opiekun I–III roku 3–letnich studiów stacjonarnych Historii – Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (do 2019)
Przewodnicząca Rady Programowej w Instytucie Historii UAM (2016/17-2018/19; wcześniej jej członkini)
Członkini komisji rekrutacyjnej (2015/ 16, 2016/ 17, 2018/19) Instytutu Historii UAM

HISTORIA ze specjalnościami

Zajęcia kursowe 

Historia starożytnej Grecji i Rzymu (wykład, ćwiczenia, warsztaty z przeglądu źródeł – I stopień)

Zajęcia fakultatywne 

Granice w świecie starożytnym (ścieżka międzyprzedmiotowa, ćwiczenia – I stopień)

Historia kobiet (ścieżka międzyprzedmiotowa, proseminarium – I stopień)

Ideologia i propaganda cesarzy rzymskich  (ścieżka międzyprzedmiotowa, wykład – I stopień)

Numizmatyka antyczna  (ścieżka międzyprzedmiotowa, wykład/ konwersatorum –  I stopień)

Życie codzienne starożytnych Greków i Rzymian (ścieżka międzyprzedmiotowa, ćwiczenia – I stopień)

Autoprezentacja cesarzy rzymskich w świetle monet antycznych (wykład monograficzny – I stopień)

Ideologia i propaganda zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki cesarstwa (wykład mistrzowski, wykład – II stopień)

Ideologiczny wizerunek cesarzy rzymskich w rzymskiej propagandzie wizualnej (ścieżka międzyprzedmiotowa: Ideologia i propaganda cesarzy rzymskich, wykład – II stopień)

Pieniądz w starożytności grecko-rzymskiej (ścieżka międzyprzedmiotowa, wykład/ ćwiczenia – II stopień)

GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH 

Gospodarka preindustrialna – starożytność (wykład – I stopień)

HUMANISTYKA W SZKOLE – POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Historia starożytna (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, warsztat z przeglądu źródeł – I stopień)

Antyczne korzenie kultury europejskiej (wykład fakultatywny – I stopień)

Warsztat badawczy historyka starożytności (warsztaty – II stopień)

2002 – nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską.

2006 – nagroda indywidualna (III stopnia) Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej.

2014/15 – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2015 – nagroda indywidualna (I stopnia) Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej.

2015 – nagroda indywidualna (III stopnia) Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej.

2015 – stypendium naukowe Rektora UAM.

2016 (za rok 2015) – nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną.

2017 – Medal Komisji Edukacji Narodowej od Ministra Edukacji Narodowej.

Członkostwo w krajowych instytucjach naukowych
Członkini Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN (kadencja 2020-2024)

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
Stowarzyszenie Historyków Starożytności
Polskie Towarzystwo Historyczne (Oddział w Poznaniu)
Polskie Towarzystwo Filologiczne (Koło Poznańskie)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Wydział Historii i Nauk Społecznych)
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Oddział w Poznaniu)

Funkcje pełnione w Towarzystwach Naukowych
Stowarzyszenie Historyków Starożytności - Członkini Zarządu Stowarzyszenia
Polskie Towarzystwo Historyczne (Oddział w Poznaniu) - PREZES
Komisja Okręgowej Olimpiady Historycznej (ekspert od 2002) - EKSPERT (historia starożytna)
Komisja Centralnej Olimpiady Historycznej (od 2019) - EKSPERT (historia starożytna)

[seria wydawnicza] Xenia Posnaniensia. Series tertia.

[czasopismo] Проблеми Гуманiтарних Наук. Збірник Наукових Праць Ддпу Дрогобицький державний Педагогічний Університет Iмені Івана Франка / Problems of the Humanities: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (ISSN 2312-2595).

Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD): Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik/ Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, NIEMCY
Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD): Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik/ Ruprecht Karls-Universität Heidelberg, NIEMCY
Fundacja Lanckorońskich z Brzezia: Facoltà di Lettere e Filosofia/ Sapienza Università di Roma, WŁOCHY
Kanton Fribourg: Département des Sciences de l'Antiquité/ Université Misericorde de Fribourg, SZWAJCARIA
Rząd Republiki Włoch: Facoltà di Lettere e Filosofia/ Sapienza Università di Roma), WŁOCHY
Uniwersytet Marka Blocha w Strasburgu: Université Marc Bloch, StrasbourgFRANCJA
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: Institut für Klassische Altertumskunde, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, NIEMCY
Julius-Maximilians-Universität Würzburg/ Bawarska Kancelaria Państwowa/ Bawarskie Ministerstwo ds. Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych: Lehrstuhl für Alte Geschichte, NIEMCY
Pobyty naukowe również w ramach wymiany międzyuczelnianej w Kilonii (Institut für Klassische Altertumskunde/ Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) i Salonikach (School of Hstory and Archaeology/ Uniwersytet Arystotelesa).