prof. dr hab.Kazimierz Ilski

ORCID: 0000-0001-9422-8548

historia chrześcijaństwa w starożytności

idee polityczne starożytności

ustrój późnego Cesarstwa Rzymskiego

historia dominatu i wczesnego Bizancjum

tradycje artes liberales

dzieje bizantynologii polskiej

Sobory w polityce religijnej Teodozjusza II, Poznań 1992, 72 s.

Biskupi Mezji i Scytii IV - VI w. (Die Bischöfe von Moesia und Scythia 4 - 6 Jh.), Poznań 1995,  94 s.

Andreia" (Tapferkeit) bei den frühen Christen,  (Schriften der Wiener Katholischen Akademie), Wien 1998, 14 s.

Idea jedności politycznej, społecznej i religijnej w świetle pism Ambrożego z Mediolanu, Poznań 2001, 402s.

K. Ilski, A. Kotłowska, Jan Sajdak (1882-1967), [Biografie Rektorów Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, redaktorzy serii P. Hauser, T. Schramm], Poznań 2019, 249 s.

Ostatnio:

- Is There One Road to Knowing the Absolute? w: The Humanities Today and the Idea of Interdisciplinary Studies. In Honor of Jerzy Axer, ed. B. Bokus, Matrix (Warszawa) 2011, s. 107-119.

- Cywilizacyjny postęp w starożytności, w: Powtórka przed … red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2011, s. 17-32.

- Waldemar Ceran, w: Mediewiści, red. J. Strzelczyk, Poznań 2011, s. 21-27.

- Voelkerwanderung und Solidaritaet der Nationen (4./5. Jahrhundert), in Migrationsprozesse und gesellschftlicher Wandel in der Geschichte, Hg. P Kehne, P. Matusik, Poznań 2011, s. 73-96.

- Hypatos philosophon, in: Uczony czyli wspomnienie o Profesorze Waldemarze Ceranie,, Łódź 2011, s. 45-48.

- Piękno jako kryterium etyczne, in: Fenomen pięknego życia, red. M. Jankowska, S. Niziński, Poznań 2011, s. 53-63

- K. Ilski, A. Kotłowska, Bizantynologia w Poznaniu: Przeszłość i teraźniejszość, w: Świat starożytny, jego badacze i kult panującego, red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań 2011, s. 67-85.

- O naslednikach eticeskich norm Drevnego Rima, w: Polish and Russian Law: Dilemmas New and old, Ed. L. Moskwa, Poznań 2011, s. 27-41.

- Cena zwierząt w późnej starożytności, w: Człowiek w świecie zwierząt – zwierzęta w świecie człowieka, red. K. Ilski, Poznań 2012, s. 19-31.

- Symbolika drzew w świecie starożytnym, Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 11, 2012, s. 71-88.

- Posiadanie jako źródło prestiżu społecznego, w: „Powtórka przed…” VI spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2012, s. 17-25.

- J. Banaszkiewicz, K. Ilski, Wprowadzenie, w: Homo, qui sentit. Ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu, red. J. Banaszkiewicz, K. Ilski, Poznań 2013, s. 7-8.

- K. Ilski, K. Marchlewicz, On Authority from Different Angles, w:  Authority in the Past and Present. Sources and Social Functions, Edited by K. Ilski and K. Marchlewicz, s. 7-10. Poznań 2013

- K. Ilski, The Authority of Bishops in Classical Antiquity, w:  Authority in the Past and Present. Sources and Social Functions, Edited by K. Ilski and K. Marchlewicz, s. 25-37. Poznań 2013.

- Orbis terrarum jako obszar wspólnej egzystencji w starożytności, w: „Powtórka przed…” VII spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2013,  s. 19-24.

- O leczeniu chorób hellenizmu, w: Fenomen mądrości, red. E. Adamiak, A. Grzegorczyk, P. Jakubowski, [Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, 10], Poznań 2013, s. 129-139.

- Chrześcijaństwo w Novae, w: A.B. Biernacki, R. Czerner, Biskupstwo w Novae (Moesia secunda) IV-VI w. Historia – architektura – życie codzienne, t. I, Historia i Architektura, Poznań 2013, s. 17-29.

- Drewno w Taryfie cen maksymalnych Dioklecjana, Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 13, 2014, s. 121-138.

- Wojna i pokój w poglądach Greków i Rzymian, w: „Powtórka przed…” VIII spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2014,  s. 17-23.

- M. Chmielarz, K. Ilski, Church Fathers on Ownership, w: Right to Property – is it Tally inviolable?, ed. L. Moskwa, Poznań 2014, s. 29-38.

- Gods of Constantine, w: Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues, ed. K. Twardowska I inni, Kraków 2014, s. 275—286.

- Rola lasu w cywilizacji z punktu widzenia historyka, w: Materiały trzeciego panelu ekspertów w pracach nad Narodowym Programem Leśnym, Dziedzictwo, red. D.J. Gwiazdowicz, K. Rykowski, 2014. W ramach projektu BLP 393.

- Redakcja naukowa: K. Ilsk, M. Chmielarz, Z. Kopeć, E. Kraskowska, Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, Poznań 2014, ss. 329.

- Boecjusz wobec swoich i obcych – pisarz na granicy dwóch światów, w: Powtórka przed… IX Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2015, s. 17-28.

- Prawne aspekty chrystianizacji Imperium Romanum, w: Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, Poznań 2014 [2015], s. 37-48.

- Chrzest Konstantyna Wielkiego, w: Teologia i liturgia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych, red. A.M. Wyrwa i J. Górecki, Poznań 2015, s. 137-151.

- Fenomen wieczności [Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein], red. A. Grzegorczyk. K. Ilski, P. Jakubowski, Poznań 2016, ss. 395.

- Chrzest Teodozjusza Wielkiego, w: Chrzcielne obdarowanie miłosierdziem. Red. D. Kwiatkowski [Colloqia Disputationes 35], Poznań 2016, s. 9-20. ISBN 97-83-65251-32-9

- Chrześcijaństwo w starożytności, w: Powtórka przed… X Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2016, s. 17-24.

- Bohaterstwo, w: Powtórka przed… X Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2017, s. 17-25.

- Peter Wohlleben, Sekretne życie drzew. Czy chodzi o wyznaczenie nowej podmiotowości świata przyrody? Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 17, 2018, s.123-135. ISBN 978-83-62335-98-5 ISSN 0860-830X.

- Anatema jako skrajna forma dialogu teologicznego, Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, Fenomen Rozmowy, 19-20, 2018, s. 233-244. ISSN 1895-2984

- Cesarz wśród patriarchów, w: Dzieje Bizancjum. Zaginione cesarstwo [Polityka, Pomocnik Historyczny, nr 1/2019] ISSN 2391-7717, s. 32-35.

- K. Ilski, A. Kotłowska, Bizantynistyka, uniwersytet i polityka. Profesor Jan Sajdak na Uniwersytecie Poznańskim 1919-1933, w: Kronika Miasta Poznania 2019/1, Uniwersytetowi na stulecie, redaktor prowadzący P. Matusik, s. 279-300, ISSN 0137-3552

- Znaczenie słowa „cierpienie” w systemie pojęciowym Arystotelesa, Fenomen cierpienia, Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein 21/22, 2019, red. Szczepan Cofta, A. Grzegorczyk, M. Musielak, s. 225-232. ISSN 1895-2984

- K. Ilski, A. Kotłowska, Jan Sajdak (1882-1967): Selected issues, w: Byzantina et Slavica. Studies in honour of Professor Maciej Salamon, ed. S. Turlej, M. Stachura, B.J. Kołoczek, A. Izdebski, Kraków 2019 [2020], s. 139-153.

- Potestas i auctoritas w rozumieniu władzy Konstantyna Wielkiego, Horyzonty Polityki 2019, vol. 10, nr 3, s. 29-47.

- Łowiectwo w klasycznej paidei, w: Łowy i historia, red. D. J. Gwiazdowicz, Warszawa 2020, s. 29-43.

K. Ilski, A. Kotłowska, Eudociae Augustae arte poetica quaestiones selectae, in: Antiquitas Aeterna, Classical Studies Dedicated to Leszek Mrozewicz en His 70-th Birthday, ed. By K. Balbuza i inni, Wiesbaden 2021, s. 133-41.

Kierownik Pracowni Historii Bizancjum

Pełnomocnik Rektora UAM w Akademii Artes Liberales

Członek Konwentu Godności Honorowych UAM

Członek Rady Koordynatorów European Master in Classical Cultures

Przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN

Historia starożytnej Grecji i Rzymu

Tradycje Artes Liberales

Dzieje Kościoła w starożytności

Władza i panowanie w starożytności

- KBN 1 1237 91 02 „Prosopographia Moesiaca” wraz z prof. dr. hab. L. Mrozewiczem

- 28449-IC-1-2005-1-DE-ERASMUS-PROGUC-2 European Master in Classical Cultures

- grant promotorski N N108 07694 0. „Mauricii Strategicon praktyczny podręcznik wojskowy i dzieło antykwaryczne”. Pracę obronił dr Ł. Różycki

Wielokrotnie nagrodzony Nagrodą Rektora UAM za działalność organizacyjną

Praeceptor Laureaus

Nagroda Rektora UAM dla najlepszego dydaktyka 2020/2021

- Akademie der Wissenschaften und Literatur (Mainz) – Volkswagen-Stiftung (6 miesięcy 1992/93 r.)

- Fundacji Janineum – Wiedeń (łącznie kilka miesięcy w latach 1995-2002)

- Institutum Historicum Polonicum Romae – Fundacja Lanckorońskich z Brzezia (dwa miesiące 1999 r.)

- Fondation Hardt  pour l’étude de l’antiquité classique– Genewa/Vanodoeuvres (kilka miesięcy w latach 1994-2002)

- Profesura gościnna na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (semestr letni w roku akademickim 2003/2004)

Wygłoszone wykłady gościnne na odrębne zaproszenie lub w ramach programu Erasmus na uniwersytetach: Tessaloniki, Wiedeń, Moguncja, Hanower, Zurych, Fryburg (Szwajcaria), Freiburg im Breisgau, Erlangen, La Coruna, Hamburg, Archangielsk.

Wystąpienia internetowe:

https://www.youtube.com/watch?v=I_3OD-IISqE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=7627y4Lc_J8

https://www.youtube.com/watch?v=x0QgoIWCGXA