drMagdalena Lachowicz

ORCID: 0000-0003-0343-0738

Od początku kariery naukowej moje zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół  zagadnień socjologii narodu, stosunków etnicznych i ruchów regionalnych na obszarze  Eurazji. Zakres prowadzonych badań dotyczył współczesnej polityki narodowościowej państw Europy Środkowo – Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Ukrainy i Słowacji, a szczególnie funkcjonowania grupy Rusinów Karpackich w kontekście polityki  regionalnej i globalnych procesów społecznych. Obecne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół badania pamięci i polityki tożsamościowej w zakresie kreowania pamięci kulturowej w Europie Wschodniej. Badam także zagadnienia związane z rozwojem trzeciego sektora w Federacji Rosyjskiej, społeczeństwa obywatelskiego,  roli projektów alternatywnej kultury i sztuki w ruchach protestacyjnych w Białorusi i Ukrainie.

Wybrane publikacje naukowe:

 • Smólczyńska-Wiechetek Agnieszka, Lachowicz Magdalena, Kolesnikov Andriej Przeciw opresji. Dialog z Andriejem Kolesnikowem o społeczeństwie obywatelskim w Rosji,  Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2021, 243 s., ISBN 9788365988591
 • Lachowicz Magdalena,  W cieniu GUŁagu. Narracja o represjach w Federacji Rosyjskiej w perspektywie współczesnej, , Sprawy Międzynarodowe, 2020, vol. 72, nr 4, s.221-240. DOI:10.35757/SM.2019.72.4.14
 • Smólczyńska-Wiechetek Agnieszka, Lachowicz Magdalena, Nowe pokolenie dysydentów? Sytuacja obrońców praw człowieka i LGBT w Rosji – perspektywa współczesna, UR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 2020, nr 4(17), s.110-132
 • Lachowicz Magdalena, Sprawa Rusi Podkarpackiej w rozstrzygnięciach I wojny światowej a praktyka I Republiki Czechosłowackiej w: Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923 / Gibiec Magdalena, Hryciuk Grzegorz, Klementowski Robert (red.), 2020, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, s.98-113, ISBN 9788382290868
 • Lachowicz Magdalena; ROSYJSKI TRZECI SEKTOR WE WSPÓŁCZESNEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ, Studia Europaea Gnesnensia, 17 (2018), str. 153-175
 • Lachowicz Magdalena; RUSSKIJ MIR- po(d)stępy kultury czy kultura w natarciu? Rosyjska strategia soft power jako element rosyjskiej kultury politycznej, Rocznik Filozoficzno - Społeczny Civitas Hominibus, 1(12) (2017), str. 133-147
 • Lachowicz Magdalena; Słowo wstępne w Historia Literatury Karpackorusińskiej, red.: Padiak Walerij, Oficyna Wydawnicza RuthenicArt (2017), Str. 7-14
 • Lachowicz Magdalena; Społeczno - polityczna sytuacja a problem separatyzmu na Zakarpaciu po rewolucji godności w Monografia naukowa, red.: Lachowski Tomasz, Mazurenko Vitalii, Uniwersytet Łódzki (2017), Str. 53-63
 • Lachowicz Magdalena; Russia and the prospect of OECD membership: between de jure and de facto modernization, ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, 14(4) (2016), str. 151 – 172
 • Lachowicz Magdalena; Pogranicze imperiów. Sprawa rusińska w I wojnie światowej w: W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia w I wojnie światowej, red.: Nakoneczny Tomasz, Lachowicz Magdalena, Garczyk Bartłomiej, Figura Marek, Instytut Wschodni, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód (2016), Str. 241 – 252
 • Lachowicz Magdalena, Smólczyńska Agnieszka; УСНА ІСТОРІЯ — МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ПЕРСПЕКТИВІ ТА ЇЇ ПРАКТИКА, Народознавчі зошити, 126(6) (2015), str. 1406
 • Lachowicz Magdalena; Euromajdan w publicznym dyskursie. Potoczny obraz polityki i karnawał rewolucyjny Euromajdanu we Lwowie 2013-2014 w Rewolucja w imię godności. Ukraiński euromajdan 2013-2014, red.: Skrukwa Grzegorz, Studenna-Skrukwa Marta, Wydawnictwo Adam Marszałek (2015), Str. 85-106
 • Lachowicz Magdalena; Pamięć zbiorowa na wielokulturowym pograniczu (przykład Preszowszczyzny) w Słowacy- Historia i kultura, red.: Kłodnicki Zygmunt, Stolicna Rastislava, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (2015), Str. 251-263
 • Lachowicz Magdalena; Biografistyka w edukacji etnoregionalnej: bohaterowie, wieszcze, budziciele narodu w Biografia w edukacji etnoregionalnej, red.: Skrzyniarz Ryszard, Kuryluk Edmund, Drozd Bartłomiej, Wydawnictwo Episteme (2014), Str. 19-30
 • Lachowicz Magdalena; Polityka narodowościowa Ukrainy w okresie transformacji: od autonomizacji do nieuznania w Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie. Aspekty polityczne i społeczne, red.: Sakson Andrzej, Wydawnictwo Adam Marszałek (2014), Str. 219-235
 • Lachowicz Magdalena; Regionalizm w kontekście międzynarodowym. Współczesny ruch rusiński na ukraińskim Zakarpaciu jako przykład procesu integracyjnego i jego rola w budowaniu tożsamości grupowej w Nowe strategie na nowy wiek-granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, red.: Chrośnicki Michał, Węc Janusz Józef, Czubik Agnieszka, Głogowski Aleksander, Krzyżanowska-Skowronek Iwona, Nitszke Agnieszka, Szczepankiewicz-Rudzka Ewa, Tarnawski Marcin, Wydawnictwo KONTekst (2013), Str. 125-136
 • Lachowicz Magdalena; „Rusinizm” jako idea czwartego narodu wschodniosłowiańskiego a jego lokalny wymiar na ukraińskim Zakarpaciu i słowackiej Preszowszczyźnie, KULTURA - HISTORIA - GLOBALIZACJA, 13 (2013), str. 31-42
 • M. Lachowicz, Starsze pokolenie mieszkańców Zakarpacia wobec aktualnej polityki  narodowościowej Ukrainy [w:] Osoby starsze wobec polityki. Rola osób starszych w kształtowaniu polityki, red. D. Gauza, M. Krzysztofik, Zielona Góra 2010
 • M. Lachowicz, Symbolika „dużej” i „małej” Ojczyzny w świadomości współczesnych Rusinów Karpackich w warunkach pogranicza kulturowego [w:] „Duża i mała ojczyzna” w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, red. B. Burda, M. Szymczak,    Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010
 • M. Lachowicz, Rusińskie Zakarpacie - przestrzeń pogranicza niedostrzeganego. Symbolika ojczyzny w  konstrukcie  tożsamościowym Rusinów Karpackich na Ukrainie [w:] „Rocznik Ruskiej  Bursy”, Gorlice 2009
 • M. Lachowicz, Rola sacrum w życiu etnicznym Łemków [w:] „Sprawy Wschodnie” zeszyt 1-2 (16-17), Poznań 2008
 • M. Lachowicz, System rusińskich szkół niedzielnych na Zakarpaciu – teraźniejszość i perspektywy rozwojowe [w:] Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, Legnica – Zielona Góra 2007
 • M. Lachowicz, Problem tożsamości rusińskiej w rejonie Zakarpacia [w:] Łemkowie. Historia i kultura, Szreniawa 2007
 • M. Lachowicz, Determinanty procesów integracyjnych mniejszości łemkowskiej w Polsce 1989 r. [w:] Актуальные проблемы социально – гуманитарных наук в услобиях цовременных интеграционных процессов, ред. С. Ф. Сокол, С. А Самал, В. К. Бонько, Минск 2006

Redakcja naukowa:

Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej, red.: Lachowicz Magdalena, Nakoneczny Tomasz, Garczyk Bartłomiej, Brzeziński Bartłomiej, Jedliński Marek, Oficyna Wydawnicza Epigram (2017), Str. 1-224

Język polski jako nośnik tożsamości, red.: Lachowicz Magdalena, Polasik-Wrzosek Karolina, Instytut Wschodni (2017), Str. 1-254

Wschodnie i zachodnie szlaki migracji Polaków. Ślady działalności kulturalnej, red.: Lachowicz Magdalena, Kraszewski Piotr, Nakoneczny Tomasz, Instytut Wschodni (2017), Str. 1-318

W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia w I wojnie światowej, red.: Lachowicz Magdalena, Nakoneczny Tomasz, Garczyk Bartłomiej, Figura Marek, Instytut Wschodni, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód (2016), Str. 1-400

Od stycznia 2020 Kierownik Kierunku Wschodoznawstwo

Od stycznia 2020 adiunkt w Zakładzie Studiów Wschodnich Wydziału Historii UAM

Od 2020 członek Grupy badawczej nad równością, równouprawnieniem i (re)integracją WNPiD UAM

Od 2021 członek Zespołu ds. praktyk studenckich w Zespole monitorowania jakości kształcenia WH UAM

Od 2020 koordynator programu WIKI UAM realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska

Do 2020 r. członek Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych UAM w Poznaniu

Od 2017 do grudnia 2019 r. wicedyrektor Instytutu Wschodniego UAM ds. studenckich, adiunkt w Zakładzie Badań nad Przemianami Politycznymi i Społecznymi Europy Wschodniej i Azji

2017-2018 Sekretarz Podkomisji Rekrutacyjnej

2018 Członek Komitetu Głównego Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej „Zostań Wschodoznawcą”

Od 2013 r. Wiceprezes Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych w Poznaniu

Od  2011 roku adiunkt w Zakładzie Stosunków  Międzynarodowych i  Gospodarczych  Instytutu Wschodniego Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza.

Inicjatorka i koordynator bilateralnych umów międzynarodowych UAM z The Moscow School Social end Economics Science [Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка)] Ukrainian Catholic Univerity (UCU) we Lwowie, Caucasus International University  (CIU) w Tbilisi

Geografia regionalna

Geografia społeczno-gospodarcza

E-administracja na obszarze byłego ZSRR

Metody badań jakościowych

Migracje w krajach Europy Wschodniej i Azji

Wschodoznawstwo w praktyce

Metody badań jakościowych

Transformacja gospodarki i system rynkowy Rosji

Zarządzanie informacją (kierunek Historia)

Zajęcia ogólnouniwersyteckie: Czy Europa potrzebuje rosyjskiego atomu? O problemach integracji gospodarczej i ekologii w Europie Środkowo-Wschodniej i Eurazji w XX-XXI wieku.

Od 2022 do 2023 kierownik projektu badawczego ALTKULT pt.Kultura i sztuka alternatywna Białorusi i Ukrainy XXI: obraz społeczeństwa [Culture and alternative art of Belarus and Ukraine XXI: image of socjety], grant NCBR

Od 2020 kierownik projektu badawczego pt. „Konsekwencje wdrożenia ustawy o statusie agentów zagranicznych dla organizacji trzeciego sektora w Federacji Rosyjskiej. Projekt analityczno-badawczy - diagnoza NKO, perspektywa 2019/2020 r.”, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie

04/2020 –01/2021 koordynator w projekcie CISR e.V Berlin pt. „Beyond new wave of mythologization of WWII” realizowanych w formacie międzynarodowym z udziałem Niemiec, Rosji, Białorusi i Polski

2019 Projekt naukowy: Ukraińcy w Polsce, organizator: Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie (kierownik projektu: Oksana Mikheeva, kierownik Katedry Socjologii UCU Lwów, Ukraina, konsultant i koordynator merytoryczny polskiej grupy badawczej Poznań,

Nowa Narracja - dezinformacja a dialog i współpraca w sferze NGO, 2018, Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, wiodący wykonawca

W latach 2007 – 2010 realizacja projektu badawczego w ramach grantu promotorskiego pod  tytułem: Rusini i ich współczesne aspiracje narodowotwórcze pod kierownictwem prof. dra hab. Piotra Kraszewskiego. Rejony terenowych badań naukowych: Zakarpacie na  Ukrainie i Preszowszczyzna na Słowacji

Od 2013- inicjatorka i organizatorka kilkudziesięciu wydarzeń naukowych, w tym konferencji, debat akademickich, wykładów z udziałem gości zagranicznych.

Nagroda rektora III stopnia

08 – 12. 2021 uczestnik Advanced Programme pt. „Civic Education for a Society of Citizens” organizowanego przez Stockholm School of Economics we współpracy z Stockholm Institute of Transition Economics

2018 stypendystka programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina

Od 2018 absolwentka The Moscow School of Political Studies, Rada Europy

2017 stypendystka The Centre for Independent Social Research (CISR) w Petersburgu[Centrum Niezależnych Badań Socjologicznych w Petersburgu], Federacja Rosyjska

06/2016 stażystka Instytut Narodoznawstwa NANU Lwów, Ukraina

11/2016 stażystka The Caucasus Institute for Regional Security, Tbilisi, Gruzja

 • Od 2018 r. Członek Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych

 • Od 2021 r. Członek stowarzyszenia FEMGLOBAL
 • Od 2021 r. Członek Stowarzyszenia Wikimedia.pl

Ekspert:

01/09/2021 Europa z widokiem na  przyszłość, panelistka, na zaproszenie New Eastern Europe organizowanego w ramach Święta Wolności przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

11/2020 Polska Polityka Wschodnia, panelistka na zaproszenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

09/2020 uczestnik międzynarodowej szkoły: XIIIБАЙКАЛЬСКОЙМЕЖДУНАРОДНОЙШКОЛЫСОЦИАЛЬНЫХИССЛЕДОВАНИЙИсторическаяпамятьипрактическийидеализм, Irkuck, CISR[Центрнезависимыхсоциальныхисследований, https://cnsio.ru/]

10/2019 uczestnikForumBorysaNiemcowa, Warszawa

09/2019 panelistka/uczestnik międzynarodowej szkoły: XIIБАЙКАЛЬСКАЯМЕЖДУНАРОДНАЯШКОЛАСОЦИАЛЬНЫХИССЛЕДОВАНИЙ«РАБОЧИЕЯЗЫКИПАМЯТИ», CISR[Центрнезависимыхсоциальныхисследований, https://cnsio.ru/]

Od 2013 -inicjatorka i organizatorka kilkudziesięciu wydarzeń naukowych, w tym konferencji, debat akademickich, wykładów z udziałem gości zagranicznych.

Aktywna propagatorka w współpracy Uniwersytetu z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i międzynarodowymi.

Z powodzeniem organizowała wizyty studyjne młodzieży z Europy Wschodniej w ramach Study Tours to Poland, Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2018-2021 (we współpracy z Moskiewską Wyższą Szkołą Ekonomii).

Inicjator i koordynator praktyk terenowych opartych o współpracę międzynarodową i krajową dla studentów kierunku wschodoznawstwo, m. in. programu webinarium z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu rosyjskich badaczy z wiodących ośrodków naukowych w Federacji Rosyjskiej, dziennikarzy Radio Echo Moskwy i aktywistów. Program realizowany w ramach przedmiotu Konwersatorium wschodoznawczego w latach 2019-2021.