prof. dr hab.Violetta Margaret Julkowska

ORCID: 0000-0002-9025-5917

Historia historiografii XIX i XX wieku

narracja historyczna

dydaktyka historii

kultura historyczna

historia rodzinna

krajobrazy historyczne i kulturowe

historia regionalna literackie reprezentacje przeszłości

fotografia w edukacji

narracja historyczna.

Publikacje książkowe:

V. Julkowska, Historie rodzinne. Narracje-Narratorzy-Interpretacje, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM i Epigram, Poznań-Bydgoszcz 2018, ss. 270.

V. Julkowska, W. Werner, Contemporary Lives of the Past, Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2018, ss. 170.

Zbigniew Wielgosz (1929-2017). Historyk mediewista, badacz i popularyzator historii regionalnej, ed. V. Julkowskiej, Wydawnictwo Epigram, Instytut Historii UAM,  Poznań-Kościan 2019, s. 160.

At the Source of Dailiness. Interpreting the Traces of History of Everyday Life, ed. V. Julkowska, Poznan 2020, s.360.

Inne publikacje:

Julkowska V., Dawne i współczesne cechy konstytutywne biografii jako gatunku historiograficznego, [w:] Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka, pod red. J. Kolbuszewskiej i R. Stobieckiego, Łódź 2017, s. 13-26.

Julkowska V, Krajobraz kulturowy jako kategoria pojęciowa i perspektywa poznawcza w edukacji historycznej, [w:] Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracji, red. R. Traba, V. Jukowska, T. Stryjakiewicz, Warszawa /Berlin 2017, s. 46-68.

Julkowska V., Esej o dawanym i współczesnym wymiarze dziedzictwa kulturowego, [w:] Między nauką a sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii, red. E. Solska, P. Witek, M. Woźniak, UMCS Lublin 2017, s. 447-456.

Julkowska, V. Pamiętniki jako źródła do badania kultury historycznej kobiet pod koniec XIX i na początku XX wieku, [w:]  Źródła historyczne. Nowe konteksty – badania – interpretacje, pod red. V. Julkowskiej, P. Krajewskiego i S. Jakutovic, Poznań 2017, s. 13-34. ISBN 978-83-65663-45-0

Julkowska V., Postaci historyczne w perspektywie historiografii i
praktyk pamięci,
[w:] Historia w przestrzeni publicznej, pod red. J. Wojdon, Warszawa: PWN, 2018, s. 39-48.

Julkowska V., Narracje historyczne, [w:] Historia w przestrzeni publicznej, pod red. J. Wojdon, Warszawa: PWN, 2018, s. 57-64.

Julkowska V, Mieczysław Chłapowski – etos Wielkopolanina w działaniu, [w: ] red.) Trosiak Cezary, Julkowska Violetta, Hordecki Bartosz, Tradycja pracy organicznej w Wielkopolsce i jej współczesne oblicza, Wydawnictwo WNPiD UAM, Poznań-Kościan 2017. Poznań 2017,

Julkowska V, Jan Henryk Dąbrowski. Konteksty historii prywatnej, [w:] Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818. W 200 rocznicę śmierci, red. W. Molik, Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, Poznań 2018, s. 87-108.

Julkowska V, Reprezentacja fotograficzna „Ziem Odzyskanych” Jana Bułhaka w latach 1945-1950, [w:] „Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, red. Emilia Kledzik, Maciej Michalski, Małgorzata Praczyk, Wydawnictwo Instytutu Historii, Poznań 2018.

Julkowska V., Twórczość historyczna Kazimierza Tymienieckiego z perspektywy historii historiografii, w: Kazimierz Tymieniecki. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci mistrza nauk mediewistycznych, red. J. Nikodem, wydawnictwo IH, Poznań 2019, s. 87-108., w: ISBN 978-83-66355-11-8

Julkowska V., Zmiany w strukturze wydziałowej Uniwersytetu w Poznaniu po II wojnie światowej, w: Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 233- 264.

Julkowska V, Die Kulturlandschaft als begriffskategorie und Erkenntnisperspektive in der Geschichtsdidaktik, in: Kulturlandschaften in Deutschland und Polen. Akteure und Modi ihrer Konstruktion und Narration, hg. O. Kühne, T. Strobel, R. Traba, M. Wiatr, Vandenhoack & Ruprecht Verlage,Göttingen 2020.

Julkowska V., Zapamiętany krajobraz kulturowy rodzinnych stron w świetle twórczości emigracyjnego pisarza Adama Tomaszewskiego (1918-2002)w: Naród i regiony. Tradycje regionalizmu literackiego w perspektywie nowoczesności (XIX - XXI w.), red. D. Zawadzka, K. Sawicka-Mierzyńska, M. Radecka, Universitas, Kraków 2020.

Julkowska V., Refleksja wokół badania historycznego dziedzictwa pamięci Dolnego Śląska, w: Ziemie Zachodnie i Północne (1945-2020), pod red. M.Bukiel, A. Saksona I C. Trosiaka, Instytut Zachodni, Poznań s.99-123.

Julkowska V., Family Histories- Narratives and Narration of Dailiness, w: At the Source of Dailiness, ed. V. Julkowska, Poznan 2020,  s.51-60.

Julkowska, V. Wiedza (nie)umiejscowiona. Jak uczyć o Zagładzie w Polsce w XXI wieku? red. K. Liszka, Universitas, Kraków 2021.

Dyrektor Instytutu Historii ds. studentów (2011-2012);

Kierownik Zakładu Dydaktyki Historii (2011-2012);

Kierownik Studiów Podyplomowych Historii (2005-2020);

Kierownik studiów: Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie.

Przewodnicząca Rady Programowej Humanistyki w szkole;

Członkini Rady Wydawniczej,

Członkini Komisji Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych;

Członkini Rady Studiów Doktoranckich Szkoły Nauk Humanistycznych,

Członkini Rady Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Ostravie.

Na kierunku historia: Kultura historyczna, Dydaktyka historii, Literatura w edukacji historycznej, Literackie reprezentacje przeszłości

Na kierunku Humanistyka w szkole: Dydaktyka historii, Źródła w edukacji historycznej, Seminarium licencjackie, magisterskie i doktoranckie

Uczestniczka projektów badawczych w obszarze historiografii i pamięci (Polsko-niemieckie miejsca pamięci, Modi Memorandii, Heritage of Memory), od 2015 współpracuje z literaturoznawcami w projekcie: Historia i regiony. W obszarze dydaktyki historii organizatorka i współwykonawca polskich i europejskich projektów badawczych i edukacyjnych (Granty strategiczne Visehrad Found 2010-2015; Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020). Uczestniczka Seminarium w Międzynarodowej Szkole Edukacji o Holocauście w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie (2016).

„GEO-INTER-APLIKACJE program studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM (POWER.03.02.00-00-I027/17)” temat: „Animacja kulturowa postindustrialnego dziedzictwa na polskim i czeskim Śląsku oraz opracowanie i aplikacja strategii adekwatnej dla obszaru Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Lubonia” realizowany przez doktorantkę – mgr Weronikę Terlecką. Współkierowanie grantem (wspólnie z z Prof. UAM Aliną Zajadacz (Katedra Turystyki i Rekreacji, UAM).

Grant NCN nr 2020/37/B/HS3/03906 - Jakiej historii Polacy potrzebują. Dziesięć debat o historii Polski. Realizowany przez IH PAN (2020-2022) –wykonawca

Nagrody indywidualne i zbiorowe za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Rektora UAM; Promotorka prac dyplomowych nagrodzonych w konkursach im. J. J. Lipskiego oraz M. Bałabana.

Współprzewodnicząca Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej (UNESCO);

Członkini Prezydium Towarzystwa Historiograficznego;

Członkini Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk;

Członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego;

Vi-ce Prezes Stowarzyszenia Polonia-Italia.

Redaktorka i współredaktorka tomów monograficznych w czasopismach  naukowych: „Sensus Historiae. Studia metodologiczne”, „Rocznik Antropologii Historii” oraz „Historia@Teoria”.

Animatorka kultury regionalnej i wydawca publikacji z zakresu historii regionalnej (Nagroda Polskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy za książkę „Przywołane z historii. Ocalone z pamięci” 2013). Kuratorka wystaw sztuki współczesnej.