drAlina Hinc

ORCID: 0000-0002-1465-4481

Dzieje ziem polskich w okresie zaborów, ze szczególnym uwzględnieniem zaboru pruskiego.

Dzieje Prus i Niemiec w XIX i na początku XX wieku oraz stosunki polsko-niemieckie w tym okresie.

Problematyka edukacji i świadomości historycznej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów.

Dzieje historiografii polskiej w XIX i na początku XX wieku.

Historia kultury świętowania w XIX i na początku XX wieku.

Monografie:

Obraz dziejów ojczystych w pozaszkolnej edukacji historycznej społeczeństwa polskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim w pierwszej połowie XIX wieku, Poznań 2007, ss. 527.

Redakcje:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a towarzystwa naukowe na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku, pod red. W. Molika i A. Hinc, Poznań 2012, ss. 244.

Witold Molik, Teksty wybrane. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Witoldowi Molikowi z okazji 70. rocznicy urodzin, pod red. A. Hinc, J. Kołackiego, K. A. Makowskiego, P. Matusika, Poznań 2019, ss. 561.

Artykuły w pracach zbiorowych:

Z dziejów recepcji literatury historycznej w Polsce: fenomen „Księcia Józefa Poniatowskiego” Szymona Askenazego, w: Dzieje polityczne, kultura, biografistyka. Studia z historii XIX i XX wieku ofiarowane prof. Zbigniewowi Dworeckiemu, pod red. L. Trzeciakowskiego i P. Matusika, Poznań 2002, s. 165-180.

Die Kulturpolitik gegenüber dem deutschen und dem polnischen Theater in Posen in den Jahren 1793-1918, w: Kulturpolitik und Theater. Die kontinentalen Imperien in Europa im Vergleich, (Hg.) P. Ther, Wien-Köln-Weimar 2012, s. 265-286.

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a Historische Gesellschaft für die Provinz Posen (1885-1914), w: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a towarzystwa naukowe na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku, pod red. W. Molika i A. Hinc, Poznań 2012, s. 123-135.

Contacts between learned societies on Polish lands in the 19th and early 20th centuries; an attempted summary, w: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a towarzystwa naukowe na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku, pod red. W. Molika i A. Hinc, Poznań 2012, s. 195-235.

Pamięć powstania styczniowego w Poznańskiem w latach 1864-1914, w: Dziedzictwo powstania styczniowego. Pamięć, historiografia, myśl polityczna. Zbiór studiów. Red. nauk. A. Kulecka, Warszawa 2013, s. 89-100.

Polskie i niemieckie święta narodowe w prowincji poznańskiej w latach 1871-1914. Zarys problematyki, w: Polen und Deutsche in Europa. Polacy i Niemcy w Europie. Beiträge zur internationalen Konferenz, 25. und 26. Oktober 2012, Kiel. Tom podsumowujący konferencję naukową, 25 i 26 października 2012, Kilonia. (Hrsg./Red.) M. Düring / K. Trybuś, Frankfurt am Main 2014, s. 101-111.

W kręgu mitologii postaci Jana Kilińskiego, w: Jan Kiliński. Historia i pamięć. Praca zbiorowa pod red. V. Julkowskiej, Poznań-Trzemeszno 2015, s. 57-81.

Obchody setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki w Poznańskiem w 1917 roku, w: Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego, pod red. W. Łazugi i S. Paczosa, Poznań 2015, s. 413-430.

Między Austrią a Österreich. Ewolucja rozumienia nazwy państwa austriackiego, w: O pożytkach z lektury książek historycznych. Eseje ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi A. Makowskiemu na 60. rocznicę urodzin, pod red. W. Molika, Poznań 2016, s. 69-76.

Obchody rocznic powstania styczniowego w ocenie administracji pruskiej w Poznańskiem w latach 1864-1914. Uwagi wstępne, w: Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej. Red. nauk. A. Kawalec, J. Kuzicki, Rzeszów 2017, s. 196-208.

Praca organiczna. Teoria i praktyki, w: Poznań w działaniu. Społeczne inicjatywy dawniej i dziś, pod red. M. Praczyk, Poznań 2017, s. 15-38 (wspólnie z M. Praczyk).

Upamiętnianie powstania listopadowego w Wielkim Księstwie Poznańskim w świetle akt administracji pruskiej (1830-1880), w: Polen und Deutsche in Europa. Polacy i Niemcy w Europie. Beiträge zur internationalen Konferenz, 16. und 17. November 2015, Poznań. Tom podsumowujący międzynarodową konferencję, 16 i 17 listopada 2015, Poznań. (Hrsg.) K. Trybuś / M. Düring / M. Junkiert, Berlin 2018, s. 435-451.

Propaganda niemiecka w Poznańskiem w latach Wielkiej Wojny, w: Kwestia polska w propagandzie w okresie pierwszej wojny światowej. Praca pod red. W. Molika, T. Schramma, D. Szymczaka, Poznań 2018, s. 175-201.

Medal za Zasługi dla UAM. Rudolf Jaworski, w: Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019), pod red. K. Balbuzy, J. Dobosza, D. Konieczki-Śliwińskiej, K. Kościelniaka, P. Matusika, Poznań 2019, s. 389-391.

Historia współpracy IH UAM z Seminar für Osteuropäische Geschichte i Institut für Klassische Altertumskunde w Christian-Albrechts-Universität w Kilonii (CAU), w: Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019), pod red. K. Balbuzy, J. Dobosza, D. Konieczki-Śliwińskiej, K. Kościelniaka, P. Matusika, Poznań 2019, s. 403-412 (wspólnie z K. Balbuzą i D. Mazurczak).

Artykuły w czasopismach:

Akcja składkowa na pomnik pierwszych królów polskich w Katedrze poznańskiej, „Kronika Miasta Poznania” 2001, nr 2, s. 56-73.

„Na waszym grobie, waleczni kosarze…”. Motyw kosyniera w poznańskiej Wiośnie Ludów, „Kronika Miasta Poznania” 2008, nr 1, s. 306-314.

Pamięć o powstaniu styczniowym w Poznańskiem w latach 1864-1914, „Kronika Miasta Poznania” 2013, nr 1, s. 205-217.

Jan Kiliński w legendzie historycznej, „Czasy Nowożytne” t. 26, 2013, s. 127-145.

Kontakty między towarzystwami naukowymi na ziemiach polskich pod zaborami – stan i potrzeby badań, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” t. 73, 2013, s. 79-121.

Szymon Askenazy – szkic do portretu historyka neoromantycznego, „Przegląd Archiwalno-Historyczny” t. 1, 2014, s. 65-87.

Mityczne milenium. Dziewiętnastowieczne próby obchodów 1000-lecia chrześcijaństwa w Polsce i objęcia władzy przez Piastów, „Kronika Miasta Poznania” 2016, nr 1, s. 90-111.

W pruskich oczach. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w świetle raportu naczelnego prezesa prowincji poznańskiej Williama Barstowa von Günthera z 1885 roku, „Kronika Miasta Poznania” 2017, nr 1, s. 96-108.

Wokół recepcji „Przymierza polsko-pruskiego” Szymona Askenazego, „Przegląd Archiwalno-Historyczny” t. 7, 2020, s. 7-26.

Wokół recepcji „Łukasińskiego” Szymona Askenazego, „Przegląd Archiwalno-Historyczny” t. 8, 2021, s. 29-53.

Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) – dziedzictwo i pamięć w perspektywie turystyki biograficznej, „Turystyka Kulturowa” vol. 3, 2021, s. 236-268 (wspólnie z I. Wyszowską).

Biogramy w Polskim Słowniku Biograficznym:

Sulerzyska-Głogowska Janina (1886-1973), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 45. Red. nacz. A. Romanowski, Warszawa-Kraków 2007-2008, s. 418.

Swinarska Konstancja (1892-1982), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 46. Red. nacz. A. Romanowski, Warszawa-Kraków 2009-2010, s. 132-133.

Swinarska Maria (1880-1962), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 46. Red. nacz. A. Romanowski, Warszawa-Kraków 2009-2010, s. 133-134.

Sypniewski Felicjan (1822-1877), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 46. Red. nacz. A. Romanowski, Warszawa-Kraków 2009-2010, s. 270-271.

Szenic Stanisław (1904-1987), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 48. Red. nacz. A. Romanowski, Warszawa-Kraków 2012-2013, s. 194-195.

Szmyt Józef (1835-1907), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 48. Red. nacz. A. Romanowski, Warszawa-Kraków 2012-2013, s. 440-441.

Szmyt Lucjan (1836 lub 1837-1863), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 48. Red. nacz. A. Romanowski, Warszawa-Kraków 2012-2013, s. 442.

Szołdrska Helena (1909-1992), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 48. Red. nacz. A. Romanowski, Warszawa-Kraków 2012-2013, s. 502-504.

Szułdrzyński Władysław (1829-1898), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 49. Red. nacz. A. Romanowski, Warszawa-Kraków 2013-2014, s. 287-289.

Taczanowski Władysław (1825-1893), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 52. Red. nacz. A. Romanowski, Warszawa-Kraków 2017-2019, s. 103-106.

  • Koordynator na Wydziale Historii międzykulturowych studiów magisterskich „Polacy i Niemcy w Europie”  (od roku  akademickiego 2012/2013)
  • Członek Rady Programowej międzykulturowych studiów magisterskich „Polacy i Niemcy w Europie” w kadencji 2020-2024
  • Koordynator ds. sylabusów w Zakładzie Historii XIX wieku (od roku akademickiego 2018/2019)
  • Kierownik Zespołu Dydaktycznego XIX wieku (od roku akademickiego 2019/2020)
  • Członek Zespołu Centrum UAM „Instytut Wielkopolski”
  • Członek Rady Dyscypliny Historia

Historia Polski XIX wieku: ćwiczenia

Historia Polski i powszechna – XIX wiek: ćwiczenia

Warsztat badacza dziejów lokalnych: ćwiczenia

Warsztat badawczy historyka XIX wieku: ćwiczenia

Ziemie polskie pod zaborem pruskim: wykład

2008 – nagroda indywidualna (II stopnia) Rektora UAM  za osiągnięcia w pracy naukowej

2001 – dwutygodniowy pobyt badawczy na Uniwersytecie Gottfrieda Wilhelma Leibniza w Hanowerze

2002/2003 – dziewięciomiesięczne Stypendium Herdera na Uniwersytecie w Wiedniu

2009/2010 – sześciomiesięczny staż naukowo-dydaktyczny w charakterze Juniorprofessor na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii

2014 – tygodniowy pobyt na Uniwersytecie Gottfrieda Wilhelma Leibniza w Hanowerze w ramach programu Erasmus+

2014 – miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii

2015 – tygodniowy pobyt studyjny na Uniwersytecie w Konstancji

2016 – miesięczne stypendium naukowe w Tajnym Archiwum Państwowym Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie (Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz)

2016 – tygodniowy pobyt na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie w ramach programu Erasmus+

2018 – tygodniowy pobyt na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie w ramach programu Erasmus+

2018 - miesięczny pobyt badawczy w Tajnym Archiwum Państwowym Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie (Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz)

2019 – miesięczny staż naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Albrechta i Ludwika we Fryburgu

Członek Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 2011 r.)

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Poznaniu (od 2019 r.)

Członek Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu (od lutego 2020 r.)

Członek Komitetu Redakcyjnego serii „Dzieje regionalizmu polskiego” wydawanej przez Wydział Historii UAM (od 2019 r.)