prof. UAM dr hab.Maciej Dorna

ORCID:  0000-0002-4551-537X

Dzieje zakonu krzyżackiego

Historia i teoria nauk pomocniczych historii

Dyplomatyka

Historia historiografii

Monografie

Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228–1309. Studium prozopograficzne, Poznań 2004, s. 430 + mapa.

Die Brüder des Deutschen Ordens in Preußen 1228 – 1309. Eine prosopographische Studie, Wien-Köln-Weimar 2012, s. 473.

Mabillon i inni. Rzecz o powstaniu dyplomatyki, Poznań 2014, s. 230.

Mabillon und andere. Die Anfänge der Diplomatik (Wolfenbütteler Forschungen 159), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2019, s. 287.

Redakcje 

Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, red. M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowski, E. Syska, przy współpr. W. Barana-Kozłowskiego, Wyd. Instytutu Historii UAM, Poznań 2016, s. 586.

T. Jasiński, Historia laetitia mea. Prace wybrane z lat 1981–2020, red. M. Dorna, M. Sosnowski, M. Matla, E. Syska, W. Baran-Kozłowski, Poznań 2021, s. 709.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w publikacji

Urząd przeora w zakonie krzyżackim w XIII w., [w:] Scriptura custos memoriae: prace historyczne, wyd. D. Zydorek, Poznań 2001, s. 57–65.

Kontynuacja Reginona a roczniki klasztoru Reichenau, [w:] Cognitioni Gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D. Sikorski, A.M.Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 117–130.

Przywilej kruszwicki Konrada Mazowieckiego z czerwca 1230 roku. Przyczynek do genezy państwa krzyżackiego w Prusach, Zapiski Historyczne 73 (2008), s. 7–35.

De apostasia quarta et vindicta eius – o niezrealizowanych planach obalenia krzyżackiego władztwa w Prusach u schyłku XIII w., [w:] Kaci, święci, templariusze, red. B. Śliwiński, J. Trupinda (Studia z dziejów średniowiecza 14), Malbork 2008, s. 79–96.

Nadanie biskupa płockiego Guntera i kapituły płockiej dla Zakonu Krzyżackiego z 17 marca 1230 roku. Autentyk czy falsyfikat?, Roczniki Historyczne 75 (2009), s. 43–59.

Die Deutschordensbrüder als Urkundenfälscher – ein Beispiel aus der Frühgeschichte des Deutschen Ordens in Preussen, [w:] Die Rolle der Schriftlichkeit in den geistlichen Ritterorden des Mittelalters: Innere Organisation, Sozialstruktur, Politik, Toruń 2009 (Ordines militares XV), s. 241–252.

Dwa rzekome dokumenty donacyjne dla Krzyżaków datowane na rok 1230, [w:] Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze, red. B. Śliwiński (Studia z dziejów średniowiecza 15), Malbork 2009, s. 69–92.

War die Historia Ottonis Liudprands von Cremona die Quelle der Continuatio Reginonis?, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 65 (2009), Heft 1, s. 137–147.

Wojciech Kętrzyński, [w:] Mediewiści, red. J. Strzelczyk, Poznań 2011, s. 121–136.

Historiografia zakonu krzyżackiego, [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Warszawa 2012, s. 221–230.

Państwo zakonu krzyżackiego, [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Warszawa 2012, s. 661–667.

Krytyka źródeł – problem definicji, [w:] Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, red. A. Jaworska, R. Jop, Warszawa 2013, s. 49–61.

Akt delimitacji litewsko-inflanckiej z 7 lipca 1473 roku, Lituano-Slavica Posnaniensia 14 (2013), s. 87–102.

Uwagi o interpretacji tzw. układu włocławskiego pomiędzy biskupem Prus Chrystianem a Krzyżakami ze stycznia 1230 roku, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 2 (280), s. 181–201.

Von der Hagiographie zur Diplomatik. Daniel Papebrochs Lehre zur Erkennung von frühmittelalterlichen Urkundenfälschungen, Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 60 (2014), s. 165–189.

About the date when the foundation privilege was granted to Chełmno and Toruń, Zapiski Historyczne 80 (2015), z. 4, s. 85–102.

Koncept nauk pomocniczych historii od Johanna Christopha Gatterera do Józefa Szymańskiego. Zarys problemu, [w:] Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, red. M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowski, E. Syska, przy współpr. W. Barana-Kozłowskiego, Poznań 2016, s. 541–549.

U źródeł terytorialnego ustroju krzyżackich Prus – układ w sprawie podziału ziem pruskich pomiędzy biskupem Prus Chrystianem a zakonem krzyżackim z 1232 r., Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2017, nr 4(298), s. 547–567.

Kazimierz Jasiński (1920-1997), [w:] Mediewiści VI, red. Jerzy Strzelczyk, Poznań 2018, s. 65–76.

Zakon krzyżacki w badaniach Kazimierza Tymienieckiego, [w:] Kazimierz Tymieniecki. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci mistrza nauk mediewistycznych, red. J. Nikodem, Poznań 2019, s. 51–67.

Marian Biskup, [w:] Mediewiści VII, red. J. Strzelczyk, Poznań 2019, s. 17–33.

Joachima Lelewela koncepcja nauk źródłoznawczych na tle piśmiennictwa naukowego XVIII i początku XIX wieku, [w:] Ženklai, simboliai, prasmės. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu, ed. Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, s. 13–37.

Między Hilferuf a Lug i Trug – spór o interpretację początków państwa krzyżackiego w Prusach w historiografii XIX i pierwszej połowy XX wieku, Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej 12 (2020), s. 97-118.

Hartmut Boockmann (1934–1998), w: Mediewiści VIII, red. J. Strzelczyk, Poznań 2021, s. 9-19.

Zakonu Niemieckiego interpretatio Polonica. Uwagi o krzyżackim wątku dzieła naukowego Gerarda Labudy, Historia Slavorum Occidentis 2021, nr 3 (30), s. 245-262.

Peter Moraw (1935–2013), w: Mediewiści IX, red. J. Strzelczyk, Poznań 2022, s. 171-181.

Der Deutsche Orden und die Ritter Christi von Preußen, w: Zwischen Mittelmeer und Baltikum. Festschrift für Hubert Houben zum 70. Geburtstag, wyd. U. Arnold, R. Czaja, J. Sarnowski (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 90 – Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens 21), Ilmtal-Weinstraße 2023, s. 79–99.

Tłumaczenia

Johannes Fried, Święty Wojciech i Polska, przeł. M. Dorna, Poznań 2001, s. 41.

Sven Ekdahl, Grunwald 1410. Studia nad tradycją i źródłami, przeł. M. Dorna, Kraków 2010, s. 350.

Kierownik Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii (od 01.01.2021 r.)

członek Rady Dyscypliny Historia

członek Zespołu ds. monitorowania jakości kształcenia na Wydziale Historii UAM

Nauki pomocnicze historii

Dyplomatyka

Historia zakonu krzyżackiego

Łacina średniowieczna

Paleografia łacińska

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Przewodniczący Komisji Historycznej)

Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens zu Wien

Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu