prof. UAM dr hab.Małgorzata Praczyk

ORCID: 0000–0001–9002–3270

Historia środowiskowa

Badania pamięci

Studia postkolonialne

„Ziemie Odzyskane”

Historia Polski i historia powszechna XIX-XXI wieku

Monografie

Praczyk Małgorzata, Pamięć środowiskowa we wspomnieniach osadników na „Ziemiach Odzyskanych”, Instytut Historii UAM, Poznań 2018, ss. 404. Książka dostępna jest tutaj: https://www.academia.edu/38765320/Pamięć_środowiskowa_we_wspomnieniach_osadników_na_Ziemiach_Odzyskanych_

Praczyk Małgorzata, Materia pomnika. Studium porównawcze na przykładzie monumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku, Instytut Historii UAM, Poznań 2015, ss. 195. Książka dostępna jest tutaj: https://www.academia.edu/22340875/Materia_pomnika_Studium_porównawcze_na_przykładzie_monumentów_w_Poznaniu_i_Strasburgu_w_XIX_i_XX_wieku

Praczyk Małgorzata, Reading Monuments. A Comparative Study of Monuments in Poznań and Strasbourg from the Nineteenth and Twentieth Centuries, tłum. Marcin Tereszewski, Peter Lang Publishing Group, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien 2020, ss. 216.

Redakcje naukowe monografii (wybór)

„Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, red. Emilia Kledzik, Maciej Michalski, Małgorzata Praczyk, Instytut Historii UAM, Poznań 2018, ss. 524. Książka dostępna jest tutaj: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/24547

Pomniki w epoce antropocenu, red. Małgorzata Praczyk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 224.

Poznań w działaniu. Inicjatywy społeczne dawniej i dziś, red. Małgorzata Praczyk, Stowarzyszenie Czasu Kultury, Poznań 2017, ss. 272. Książka dostępna jest tutaj: https://www.academia.edu/33145746/Pozna%C5%84_w_dzia%C5%82aniu_Spo%C5%82eczne_inicjatywy_dawniej_i_dzi%C5%9B

Edukacja – migracja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4, red. Emilia Kledzik, Małgorzata Praczyk, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2016, ss. 240. Książka dostępna jest tutaj: https://www.academia.edu/31559591/Edukacja_migracja_Edukacja_mi%C4%99dzykulturowa_w_kontek%C5%9Bcie_kryzysu_migracyjnego_z_perspektywy_kraj%C3%B3w_V4

Publikacje w czasopismach naukowych oraz pracach zbiorowych (wybór)

Praczyk Małgorzata, The Environmental Dimension of Migration. The case of Poland after World War II,tłum. Marcin Tereszewski, [w:] Public Policy in Societal-Environmental Crises. What the Future Needs from History, red. Adam Izdebski, John Haldon, Piotr Filipkowski, Springer 2021.

Praczyk Małgorzata, Przyczynek do historii środowiskowej arystokracji na przykładzie Zofii Chomętowskiej, „Porównania” nr 2(29) 2021, s. 117-133. Artykuł dostępny jest tutaj: https://porownania.amu.edu.pl/assets/Porownania/727/07-Praczyk.pdf

Praczyk Małgorzata, The power of Myth. The Imagined Nature of Krakow, [w:] Krakow. An Ecobiography, red. Adam Izdebski, Rafał Szmytka, University of Pitsbourg Press, 2021, s. 161-176.Wersja polskojęzyczna tekstu: Sprawczość mitu. Przyroda wyobrażona Krakowa, [w:] Ekobiografia Krakowa, red. Adam Izdebski, Rafał Szmytka, Znak Horyzont, Kraków 2018, s. 255-279.

Praczyk Małgorzata, Historia środowiskowa jako praktyka badawcza, „Historyka. Studia Metodologiczne”, nr 50/2020, s. 349-374. Artykuł dostępny jest tutaj: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/134809/edition/117838/content

Praczyk Małgorzata, Śmierć zwierząt w narracjach autobiograficznych osadników na „Ziemiach Odzyskanych”. Uwagi o obecności, „Autobiografia. Literatura, kultura, media” 2019, nr 1(12), s. 41-55. Artykuł dostępny jest tutaj: https://wnus.edu.pl/au/pl/issue/1151/article/18146/

Praczyk Małgorzata, Entre les ruines et l’épanouissement. La nature dans les villages de Poméranie après la Seconde Guerre mondiale, [w:] Les campagnes et leurs paysages. Histoire et imaginaire, des origines aux problématique actuelles, red. Maciej Forycki, Agnieszka Jakuboszczak, Patrick Werly, Instytut Historii UAM, Poznań – Strasbourg 2018, s. 63-70.

Praczyk Małgorzata, Granice przyrody. Natura pogranicza polsko-niemieckiego w perspektywie imagologicznej, „Porównania”, nr 2 (21) 2017, s. 91-104. Artykuł dostępny jest tutaj: http://porownania.amu.edu.pl/attachments/article/478/Porownania_21_2_2017_06_Praczyk.pdf

Praczyk Małgorzata, Rana w Ziemi. O paradoksach i kondycji antropoceńskiej, [w:] Pomniki w epoce antropocenu, red. Małgorzata Praczyk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 147-160.

Praczyk Małgorzata, Pomniki i Ziemia, [w:] Pomniki w epoce antropocenu, red. Małgorzata Praczyk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 9-24.

Praczyk Małgorzata, Strategie oswajania rzeczy na „Ziemiach Odzyskanych” ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni prywatnej, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, nr 6/2017, s. 77-90. Artykuł dostępny jest tutaj: https://wuwr.pl/mpwr/article/view/10789/10080

Praczyk Małgorzata, Przyroda na wojnie, [w:] Niepamięć wojny. Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku, red. Justyna Budzińska, Bernadette Jonda, Edyta Głowacka-Sobiech, Instytut Historii UAM, Poznań 2017, s. 77-86.

Hinc Alina, Praczyk Małgorzata, Praca organiczna. Teoria i praktyki, [w:] Poznań w działaniu. Inicjatywy społeczne dawniej i dziś, red. M. Praczyk, Poznań 2017, s. 15-36. Artykuł dostępny jest tutaj: https://www.academia.edu/32649818/Praca_organiczna_Teoria_i_praktyki

Praczyk Małgorzata, Historia migracji w Europie – próba wykładu, [w:] Edukacja – migracja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4, red. Emilia Kledzik, Małgorzata Praczyk, Poznań 2016, s. 25-40. Artykuł dostępny jest tutaj: https://www.academia.edu/31010123/Historia_Migracji_w_Europie_pr%C3%B3ba_wyk%C5%82adu

Praczyk Małgorzata, Ekologiczny wymiar opuszczonych przestrzeni postindustrialnych (na przykładzie dwóch nazistowskich fabryk), [w:] Człowiek, naród, państwo wobec wyzwań XX wieku, red. M. Mikołajczyk, Poznań 2016, s. 285-292. Artykuł dostępny jest tutaj: https://www.academia.edu/32649932/Ekologiczny_wymiar_opusczonych_przestrzeni_postindustrialnych_na_przyk%C5%82adzie_dw%C3%B3ch_nazistowskich_fabryk_

Praczyk Małgorzata, Ekonkwista Twierdzy Kostrzyn. Powojenna historia miejsca, w: „Historyka. Studia metodologiczne”, nr 46/2016, s.  11-23. Artykuł dostępny jest tutaj: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/115688/edition/100550/content

Praczyk Małgorzata, Czy historia się ekologizuje? Polska współczesna historiografia wobec natury, „Historyka”, nr 45/2015, s. 39-54. Artykuł dostępny jest tutaj: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/100105/edition/86274/content

Praczyk Małgorzata, Materialne ślady minionej zależności i ich współczesne odczytanie w przestrzeni miejskiej Szczecina, „Porównania”, nr 17/2015, s. 123-138. Artykuł dostępny jest tutaj: http://porownania.amu.edu.pl/attachments/article/399/10%20Praczyk.pdf

Praczyk Małgorzata, Mury Ceuty i Melilli. Od wykluczenia do autoseparacji, „Przestrzenie Teorii”, nr 24/2015, s. 145-158. Artykuł dostępny jest tutaj: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/4877/5144

Praczyk Małgorzata, Wie Denkmäler erzählen. Koloniale und postkoloniale Monumente in Algerien, [w:] Storytellin in der Romania. Die narrative produktion von identität nach dem ende der groβe erzählungen, red. Charlotte Krauss, Urs Urban, Nadine Rentel, Lit Verlag Dr. W. Hopf, Berlin 2014, s. 117-130. (Tłum. Urs Urban). Artykuł dostępny jest tutaj: https://www.academia.edu/24748581/Wie_Denkmaler_erzahlen_Koloniale_und_postkoloniale_Monumente_in_Algerien

Praczyk Małgorzata, Kopiowanie miejsc pamięci. Przypadek Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956, „Przegląd Zachodni”, nr 2/2014, s. 273-285. Artykuł dostępny jest tutaj: https://www.academia.edu/24748373/Kopiowanie_miejsc_pami%C4%99ci_Przypadek_pomnika_pozna%C5%84skiego_czerwca_1956

Praczyk Małgorzata, Poznańskie pomniki początku XXI wieku jako forma wytwarzania tożsamości lokalnej, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, Vol. VI (2012/1), s. 133-150. Artykuł dostępny jest tutaj: http://sensushistoriae.epigram.eu/index.php/czasopismo/article/view/59

Praczyk Małgorzata, (Nie)ludzkie cierpienie pomnika. Strasburskie pomniki i strasburczycy w pierwszej połowie XX wieku, [w:] Zapisy cierpienia, red. Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Chronicon, Wrocław 2011, s. 147-158. Artykuł dostępny jest tutaj: https://www.academia.edu/24749305/_Nie_ludzkie_cierpienie_pomnika_Strasburskie_pomniki_i_strasburczycy_w_pierwszej_po%C5%82owie_XX_wieku

Praczyk Małgorzata, Les aristocrates – animateurs de l’espace urbain posnanien au XIXe siècle, [w:] Les Arisocraties en Europe. Du Moyen âge à aujourd’hui, red. Patrick Werly, Press Universitaire de Strasbourg, Strasbourg 2011, s. 43-52. Artykuł dostępny jest tutaj: https://www.academia.edu/24749040/Les_aristocrates_animateurs_de_l_espace_urbain_posnanien_au_XIXe_si%C3%A8cle

Członkini zarządu European Society for Environmental History (od 2021roku)

Przewodnicząca Podkomisji rekrutacyjnej Wydziału Historii UAM (od 2020)

Członkini Rady Programowej kierunku Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie, WH UAM (od 2020 roku)

Członkini Rady Programowej kierunku Historia, WH UAM (2019-2020)

Członkini Zespołu ds. promocji Wydziału Historii UAM (od 2020 roku)

Przedstawicielka regionu Polska w European Society for Environmental History (od 2019 roku)

Członkini Wydziału Wykonawczego XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk

Historycznych, Poznań 2020 (od 2015 roku)

Członkini Zespołu ds. promocji Instytutu Historii UAM (2013-2019)

Koordynatorka „Projektu dla klas patronackich z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” (2013 – 2019)

Historia powszechna XX-XXI wieku

Historia środowiskowa

Studia postkolonialne

Relacje polsko-niemieckie, „Ziemie Odzyskane”

Tłumaczenie na język angielski i wydanie w Peter Lang International Academic Publishers książki: Małgorzata Praczyk, Materia pomnika. Studium porównawcze na przykładzie monumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku, Poznań 2015. (2017-2020) Projekt finansowany przez NPRH w ramach programu Universalia 2.1. Nr projektu 21H16003884. Kierowniczka

Edukacja międzykulturowa w krajach V4 w kontekście kryzysu migracyjnego, Visegrad Fund (2016-2019). Nr projektu: VUSG 61500081. Kierowniczka (2017-2018)

Organiczny Poznań, Stowarzyszenie Czasu Kultury. Grant w ramach edycji „Patriotyzm Jutra 2016” finansowany przez Muzeum Historii Polski (2016). Nr projektu: PJ 2016/1127. Wykonawczyni

Historia środowiskowa Krakowa. Projekt finansowany przez NCN w ramach programu Opus 10 (2015/19/B/HS3/01762). (2016-2018). Wykonawczyni

Nagroda indywidualna Rektora UAM za osiągnięcia w pracy dydaktycznej (2021)

Nagroda indywidualna I stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (2020)

Nagroda ogólnopolska za najlepszą monografię dotyczącą problematyki pamięci wydanej w 2018 rok, za książkę Pamięć środowiskowa we wspomnieniach osadników na "Ziemiach Odzyskanych". MSA Poland (2019)

Nagroda zespołowa III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy organizacyjnej (2018)

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy organizacyjnej (2017).

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (2016)

Nagroda Rektora UAM, zespołowa II stopnia w uznaniu osiągnięć w pracy organizacyjnej (2016)

Stypendium naukowe Rektora UAM (2017)

American-Polish Fellowship Garstka Program, University of Notre Dame. USA (2010-2009)

Członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 2016 roku)

Członkini European Society for Environmental History (od 2015 roku)