drRobert T. Tomczak

ORCID: 0000-0001-9377-8505

- Historia Polski i Czech, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów intelektualnych i kulturowych (XV-XVII w.),

- Dzieje uniwersytetów (XV-XVIII w.),

- Dzieje Szwajcarii i stosunków polsko-szwajcarskich (XV-XVIII w.),

- Podróże zagraniczne polskiej szlachty (XVI-XVIII w.),

- Dzieje Towarzystwa Jezusowego (XVI-XVII w.),

- Peregrinatio academica (XVI-XVIII w.),

- Biografistyka, genealogia, heraldyka.

Kontakty edukacyjne Polaków z uniwersytetami praskimi  w XVI-XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Poznań 2021.

Kontakty edukacyjne Polaków z uniwersytetami praskimi w okresie średniowiecza. Studium prozopograficzne, Poznań 2020.

Powstanie i rozwój Konfederacji Szwajcarskiej w średniowieczu, Kraków 2023.

Michał Korybut Wiśniowiecki jako dobry władca w czasie wojny i pokoju – graficzna teza akademicka Zygmunta Ksawerego Holló (1672) z warsztatu Bartholomeusa Kiliana młodszego, [w:] Żył królem, umarł człowiekiem. Michał Korybut Wiśniowiecki i jego czasy 1669-1673, red. Z. Hundert, P. Tyszka, Warszawa 2023, s. 317-334.

Bazylejski mieszczanin w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Reinhard Wasserhun (1586–1652) i jego sztambuch, Res Historica 54/2022, s. 145-167.

Athenae Rauricae und Königliche Republik der polnischen Krone und des Großfürstentums Litauen Soziales Netzwerk eines Basler Bürgers im 17. Jahrhundert, Opera Historica 23(1)/2022, s. 58-80.

Żywot człowieka niepoczciwego. Działalność przestępcza Wojciecha Rychwalskiego (zm. 1545) – właściciela miasta Rychwała, Polonia Maior Orientalis 9/2022, s. 41-53.

Rejestracja średniowiecznych poloników i silesiaków ze zbiorów czeskich instytucji naukowych – metodyka badań, [w:] Littera scripta manet. Zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów, red. E. Danowska, A. Fulda-Krokos, s. 415-428.

Polish Professors at Prague Universities (14th–18th Centuries). A Prosopographic Study, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 60/2020, cz. 1, s. 77-97.

Studia elity społeczno-politycznej Rzeczypospolitej na Uniwersytecie Karola-Ferdynanda w Pradze w latach 1654-1754, [w:] Studia z dziejów edukacji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Korony i Litwy, red. K. Puchowski, J. Orzeł, Warszawa 2019, s. 95-121.

Józef Dobosz, Ecclesia, monasteria, priilegia… Studia z dziejów Kościoła w średniowiecznej Polsce, red. M. Matla, M. Danielewski, M. Biniaś-Szkopek, R.T. Tomczak, Poznań 2019.

Podróż młodego magnata do szkół – książę Janusz Radziwiłł w cudzych krajach (1628-1633), [w:] Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Materiały z badań, część druga, red. K. Puchowski, J. Orzeł, Warszawa 2018, s. 125-148.

Náboženská a politická emigrace z Českého kraloství do Velkopolska v 17. století, [w:] Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie?, red. M. Ďuďáková, M. Počátko,  Košice 2017, s. 70-79.

Wpływy orientalne w kulturze Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVII wieku, [w:] Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů, red. M. Giger, H. Kosáková, M. Přihoda, Praha 2017, s. 187-195.

Graficzna teza akademicka Andrzeja Kuropatnickiego, Studia Źródłoznawcze 55/2017, s. 193-216.

Odkrywanie Europy Środkowej – od mitologii do rzeczywistości, red. R.T. Tomczak, M. Danielewski, Poznań 2016, ss. 168.

Studenci z Rzeczypospolitej na Uniwersytecie praskim w XVII-XVIII wieku, Historia Slavorum Occidentis 10/2016, nr 1, s. 103-138.

Studenti z území polsko-litevské unie na pražské univerzitě v 17.-18. století, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 56/2016, cz. 2, s. 33-95.

Studencki zatarg Janusza Radziwiłła z Uniwersytetem w Lejdzie w 1632 r., Wiadomości Historyczne 4/2016, s. 43-45.

Bitwa pod Dobrosołowem – 2 III 1863, Rocznik Koniński 19/2016, s. 115-137.

Turystyka w dawnych czasach. Siedemnastowieczne pobyty szlachty polskiej w Pradze, Turystyka Kulturowa 6/2015, s. 6-20.

Wychowanie i wykształcenie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1640-1660), Res Historica 39/2015, s. 33-58.

Studenci ze Święciechowy na Uniwersytecie praskim w XVII wieku, Rocznik Leszczyński, 15/2015, s. 115-124.

Czerwiusz – indiański łowca odwiedza Pragę, Wiadomości Historyczne 4/2015, s. 35-37.

Różne drogi recepcji Renesansu w krajach Europy Środkowej (Polska, Czechy, Węgry) – przyczynek do badań, [w:] Europa Środkowa – podobieństwa, różnice, perspektywy, red. M. Matla, L. Németh Vítová, Poznań 2014, s. 121-133.

Członek Rady Dyscypliny Historii UAM

Kierownik w grancie NPRH Dziedzictwo narodowe 10, pt. Wielkopolskie księgi miejskie w okresie nowożytnym - edycje źródłowe (2022-2027).

Kierownik działania naukowego Polskie wczesnonowożytne sztambuchy (alba amicorum) w amerykańskich zbiorach naukowych finansowanego w ramach konkursu NCN MINIATURA 4 (2020).

Wykonawca w grancie NPRH Dziedzictwo narodowe I/2018, pt. Średniowieczne i wczesnonowożytne polonika w czeskich zbiorach naukowych (2019-2023).

Wykonawca w grancie NPRH Rozwój 2.b, pt. Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku (2015-2019)

Nagroda im. Profesora Czesława Majorka za najlepszą pracę doktorską, przyznana przez Katedrę Historii Oświaty i Wychowania Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Towarzystwo Historii Edukacji w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Prac Doktorskich z Historii Edukacji (2021).

Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej (2021).

NIEMCY: Stypendium Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie w Würzburgu ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową (grudzień 2022).

AUSTRALIA: Pobyt studyjny w Gender and Women's History Research Centre in the Institute for Humanities and Social Sciences (Australian Catholic University, Melbourne) w ramach konkursu ID-UB 072 - Wsparcie umiędzynarodowienia kadry UAM (listopad 2022).

AUSTRALIA: Virtual Research Fellow w Centre of Excellence for the History of Emotions (2022).

WŁOCHY: Stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie (październik 2020).

SZWAJCARIA: Staż podoktorski (post-doc) na Uniwersytecie w Bazylei w ramach Stypendium Federacji Szwajcarskiej dla wybitnych naukowców (Bundes-Exzellenz-Stipendien) (wrzesień 2019-sierpień 2020).

CZECHY: Staż doktorancki (prae-doc) na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze w ramach programu współpracy między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie szkolnictwa wyższego (październik 2015-czerwiec 2016).

CZECHY: Studia magisterskie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w ramach programu ERASMUS (październik 2012-czerwiec 2013).

Assistant Editor serii wydawniczej „East Central Europe 476-1795” (ECE) Wydawnictwa Brepols Publishers.

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Historia Slavorum Occidentis”.

Pracownik naukowy Instytutu Historii Czeskiej Akademii Nauk (Historický ústav Akademie věd České republiky)

Sekretarz Centrum Historii Edukacji (Centrum pro dějiny vzdělanosti) przy Instytucie Historii Czeskiej Akademii Nauk

Członek The Renaissance Society of America.

Członek The European Society for the History of Science.

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego.