drMiłosz Sosnowski

ORCID: 0000-0002-1517-6979

Hagiografia średniowieczna

Paleografia łacińska i kodykologia

Edytorstwo

Historia kultury średniowiecznej

Monografie i redakcja:

 • Studia nad wczesnymi żywotami św. Wojciecha. Tradycja rękopiśmienna i polemika środowisk, Poznań 2013
 • Pierwsze/najstarsze w zbiorach Biblioteki Narodowej, red. M. Sosnowski, red. M. Sosnowski, Warszawa 2019
 • The First/the Oldest in the Collections of the National Library of Poland, ed. M. Sosnowski, Warsaw 2019

Artykuły (ostatnie 5 lat):

 • Towards the new edition of collected works by Bruno of Querfurt - textual tradition and literary context, "Quaestiones Medii Aevi Novae" 24, 2019 (druk 2020), s. 271-288
 • Legenda Adelbertus alto sanguine - komentarz, wydanie, miejsce w tradycji Nascitur (BHL 38), "Roczniki Historyczne" 86, 2020, s. 7-41
 • Właściciel Psałterza floriańskiego w pierwszej połowie XV wieku, "Studia Źródłoznawcze" 58, 2020, s. 65-82
 • Vilia munera karynckiego asesora dla arcybiskupa Salzburga Leonharda von Keutschacha (BK 2674), "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" 37, 2020, s. 9-36
 • Święci Wojciech i Brunon z Kwerfurtu w tzw. Legendarium Magdeburgense – utwory hagiograficzne i kalendarz, "Studia Źródłoznawcze" 57, 2019, s. 11-30
 • Nowe świadectwa rękopiśmienne Żywota drugiego św. Wojciecha w benedyktyńskim klasztorze w Rajhradzie na Morawach, "Studia Źródłoznawcze" 55, 2017, s. 79-100

Rozdziały w monografiach (ostatnie 5 lat)

 • Error, terror, mleko i mleczaki - dziecięca choroba świętego Wojciecha, w: Totius mundi philohistor. Studia Georgio Strzelczyk octuagenario oblata, red. M. Delimata-Proch, J. Kujawiński, A. Krawiec, Poznań 2021: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 685-704
 • Brunon z Kwerfurtu i cytaty,w: Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja, red. A. Grabowski, R. Kasperski, R. Rutkowski, Instytut Historii PAN, Warszawa 2021
 • Die lateinische Quelle der Adalbert-Vita des Nikolaus von Jeroschin, w: Schriftlichkeit im Preußenland, red. M.-L. Heckmann, J. Sarnowsky, (Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung, 29), Osnabrück 2020: Fibre Verlag, s. 99-123
 • Oryginalność i wtórność wczesnej polskiej hagiografii (do końca XIII w.) - wybrane problemy, w: Oryginalność czy wtórność? Studia poświęcone polskiej kulturze politycznej i religijnej, red. R. Michałowski, G. Pac, Warszawa 2020: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 491-582
 • Warsztat historyka średniowiecza w XXI w., w: Powtórka przed ... XIV Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2020: Wydział Historii UAM, s. 93-102
 • Ilu Pieczyngów nawrócił Brunon a Kwerfurtu, w: Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, t. 1, red. A. Różański, Poznań 2017: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 397-406

Publikowane opisy katalogowe rękopisów (ostatnie 5 lat):

 • Biblia Vetus et Novum Testamentum, BK 2673: https://platforma.bk.pan.pl/pl/search_results/198810
 • Fragmenty rękopisów wyjęte z innych akt, BK 1603: https://platforma.bk.pan.pl/pl/search_results/211852
 • Summarium bibliae, BK 2654: https://platforma.bk.pan.pl/pl/search_results/198832
 • De affinitate tractatus, BK 2672: https://platforma.bk.pan.pl/pl/search_results/198833
 • Indeks do sentencji Piotra Lombarda, BK 11116: https://platforma.bk.pan.pl/pl/search_results/208511
 • Traktaty spowiednicze, 15 w., BK 11117: https://platforma.bk.pan.pl/pl/search_results/207372
 • Livre d'heures, 15 w., BK 11170: https://platforma.bk.pan.pl/pl/search_results/207421
 • Institutiones (fragment), BK 11634: https://platforma.bk.pan.pl/pl/search_results/207919
 • Tractatulus de sacramentis ecclesiasticis cum oratione demonstrativa, prologo et carmine, BK 2674: https://platforma.bk.pan.pl/pl/search_results/198585
 • Volumen Terre Costense 1428 1429 1430 lustrante Flor[iano] Smileski[?] Regente, BK 784: https://platforma.bk.pan.pl/pl/search_results/196482
 • Liber Inscriptionum Anni 1493 [...], BK 785: https://platforma.bk.pan.pl/pl/search_results/196483
 • Libellus precum, BK 12388: https://platforma.bk.pan.pl/pl/search_results/208849

Członek Rady Dyscypliny Historia (2020-)

Członek Rady programowej kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach (2021-)

Członek Zespołu ds. promocji Wydziału Historii (2021-)

Opiekun specjalności Mediewistyka, kierunku Historia (rekrutacja: 2020/21)

Historia średniowiecza - przegląd źródeł (warsztat)

Źródła do dziejów Polski i powszechnych - średniowiecze (ćwiczenia)

Nauki pomocnicze historii społeczno-gospodarczej (ćwiczenia)

e-historia (ćwiczenia)

Media i reklama w dziejach (ćwiczenia)

Gospodarka preindustrialna - średniowiecze (ćwiczenia)

Magia średniowieczna i wczesnonowożytna (wykład)

Książka rękopiśmienna (warsztat)

Dziedzictwo kulturowe Polski (konwersatorium)

Seminarium licencjackie

2016-2019: wykonawca, grant NCN "Opus" (Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny)

2017-2019: wykonawca (opisy katalogowe rękopisów), projekt „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” w ramach "Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa" na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” (Biblioteka Kórnicka PAN)

2013-2016: główny wykonawca, staż podoktorski NCN "Fuga" (Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny)

2008-2009: visiting scholar, University of Notre Dame (Garstka Polish-American Fellowship)

2011-2014: stypendium dla młodych naukowców (MNiSW)

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - sekretarz Wydziału II Historii i Nauk Społecznych (od 2021)

EPISCOPUS: Society for the Study of Bishops and Secular Clergy in the Middle Ages

od 2010: redaktor naczelny środkowoeuropejskiej bazy bibliograficzno-abstraktowej i pełnotekstowej CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl)