prof. UAM dr hab.Jakub Kujawiński

ORCID: 0000-0003-2749-8155

1. Historia historiografii średniowiecznej.

2. Historia pisma łacińskiego, książki rękopiśmiennej oraz bibliotek w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej.

3. Publikacja i transmisja tekstów w kulturze rękopiśmiennej.

4. Historia południowej Italii w średniowieczu.

Alle soglie della storiografia: Il codice miscellaneo come forma di scrittura storica nell'Italia meridionale medievale [w:] Scrivere storia nel Medioevo: Regolamentazione delle forme e delle pratiche nei secc. XII-XV, a cura di F. Delle Donne, P. Garbini, M. Zabbia, Roma 2021, s. 153-169.

Saved in Translation. Vernacular translations from the MS Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 688, as witnesses of lost texts, manuscripts and readings [w:] Transmission of Knowledge in the Late Middle Ages and the Renaissance, ed. by O. Merisalo, M. Kuha, S. Niiranen, Turnhout 2019, p. 115-129.


Constructing Historical Knowledge, Inventing Historical Method: the Evidence of Medieval Commentaries and Glosses on Historical Writings [w:] “The Medieval Chronicle”, ed. by E. Kooper, S. Levelt, 12 (2019), s. 116-145.

Historia historiografii w dorobku Kazimierza Tymienieckiego [w:] Kazimierz Tymieniecki. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci mistrza nauk mediewistycznych, red. J. Nikodem, Poznań 2019, s. 143-176.


La venuta dei Normanni come tema della storiografia medievale meridionale [w:] La conquista e l'insediamento dei Normanni e le città del Mezzogiorno italiano. Atti del Convegno Internazionale di studi, Salerno-Amalfi, 10-11 novembre 2017, Amalfi 2019, s. 35-111.


Commentare storici nell’Italia meridionale del XIV secolo. Intorno alle glosse presenti nel ms. BAV, Vat. lat. 5001 [w:] Per Enzo. Studi in memoria di Vincenzo Matera, a cura di L. Capo, A. Ciaralli, Reti Medievali E-book 25, Firenze 2015, s. 131-169


Komentowanie historiografii w średniowiecznej Europie. Próba charakterystyki zjawiska na postawie wybranych zabytków z obszaru Europy romańskiej (XI-XV w.) [w:] Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, M. Olszewski, Studia Staropolskie. Series nova XLII, Warszawa 2015, s. 105-134.


Quand une traduction remplace l’original: la méthode du traducteur de l’Historia Normannorum d’Aimé du Mont-Cassin [w:] The Medieval Translator. Traduire au Moyen Age. In principio fuit interpres, ed. by A. Petrina, The Medieval Translator 15, Turnhout 2013, s. 63-74.

Historia powszechna średniowiecza. Paleografia łacińska. Łacina średniowieczna. Kultura średniowieczna. Starożytność ludów „Barbaricum”.

2011: Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za rozprawę doktorską

IV 2021-IX 2021: staż podoktorski, Uniwersytet w Jyväskylä (projekt Akademii Fińskiej, „Late Medieval and Early Modern Libraries as Knowledge Repositories, Guardians of Tradition and Catalysts of Change”) <https://staff.jyu.fi/Members/merisalo/lamemoli>.
X 2017-III 2022: staż podoktorski / badacz wizytujący, Uniwersytet Helsiński (projekt ERC „Medieval Publishing from c. 1000 to 1500”) <https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/medieval-publishing>.

X 2014-XII 2016: staż podoktorski, Uniwersytet w Jyväskylä (projekt Akademii Fińskiej „Transmission of Knowledge in the Late Middle Ages and the Renaissance”) <https://staff.jyu.fi/Members/merisalo/Transmission>.
XI 2010-X 2012: staż podoktorski, Sapienza. Università di Roma

APICES – Association paléographique internationale. Culture – Écriture – Société; Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales; Polskie Towarzystwo Historyczne

„Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo” (Rzym), „Documenta. Rivista internazionale di studi storico-filologici sulle fonti” (Piza/Rzym), „Schola Salernitana” (Salerno)

https://amu.academia.edu/JakubKujawi%C5%84ski?from_navbar=true